prečítajte si...

Dátum: 08.11.2014 13:55
Vec: Mnohopocetný myelóm


HODNOCENÍ EXPRESE ANTIGENU CD45 U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM A JEHO VLIV NA DOBU DO PRVNÍ PROGRESE NEBO RELAPSU

Autoři: Jungová A.1, Holubová M.1, Vokurka S.1, Lysák D.1, Jindra P.1, Dvořák P.2

Autoři - působi?tě: 1Hematologicko-onkologické odd., Fakultní nemocnice v Plzni, 2Ústav lékařské genetiky, Fakultní nemocnice v Plzni

Transfuze Hematol. dnes,20, 2014, No. 2, p. 53-57.


Souhrn

Mnohočetný myelom (MM) je jedním z nejčastěj?ích hematoonkologických onemocnění s variabilním agresivním i indolentním chronickým průběhem. Prognostická stratifikace se dále upřesňuje s vývojem nových metodik hlavně v cytogenetice a průtokové cytometrii. Antigen CD45 by mohl být jedním ze znaků, které mohou upřesnit rizikovost nemoci ji? při diagnóze. 71 pacientů v na?em souboru bylo rozděleno podle intenzity exprese CD45 antigenu a skupina s ni??í expresí měla statisticky vy??í riziko relapsu do 12 měsíců 62 % vs. 25 % (p = 0,0011). Mezi porovnávanými skupinami nebyl statisticky významný rozdíl s ohledem na věk, zastoupení pohlaví, intenzifikaci s autologní transplantací krvetvorných buněk, dosa?ení kompletní remise po první linii léčby a genetické nálezy. Na základě na?ich poznatků se domníváme, ?e exprese CD45 antigenu by se mohla stát jedním z prognostických faktorů či jedním z faktorů pro určení udr?ovací léčby u MM. Ověření je vhodné na vět?ím souboru pacientů, ideálně v rámci multicentrické spolupráce.

Klíčová slova: mnohočetný myelom, plazmocyty, průtoková cytometrie, cytogenetika, CD45, doba do progrese (TTP)

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=725