Prevence žilní trombózy a plicní embolizace v chirurgii, laparoskopii, urologii

Dátum: 03.03.2007 22:33
Vec: tromboembolia


Prevence žilní trombózy a plicní embolizace v chirurgii, v laparoskopické chirurgii, v cévní chirurgii a v urologii
Doporučení pro klinickou praxi

vydáno 16:03:2006 u příležitosti konání XII. Pařízkových dní, doplněno 30:05:2006
Sekce pro trombózu a hemostázu ČHS ČLS JEP
Spolek pro trombózu a hemostázu

J.Gumulec, *M.Penka, **R.Bezděk, †S.Czudek, ††M.Štursa, M.Wróbel, M.Brejcha, D.Klodová, E.Šumná, S.Králová
Centrum pro trombózu a hemostázu při Onkologickém centru J.G.Mendela Nový Jičín, *Centrum pro trombózu a hemostázu Fakultní nemocnice Brno, **Anesteziologicko-resuscitační oddělení při Onkologickém centru J.G.Mendela Nový Jičín, †Chirurgické oddělení při Onkologickém centru J.G.Mendela Nový Jičín, ††Urologické oddělení při Onkologickém centru J.G.Mendela Nový Jičín

Souhrn

Článek shrnuje literární data týkající se profylaxe žilní tromboembolické nemoci v chirurgii, v laparoskopické chirurgii, v cévní chirurgii a v urologii. U chirurgických pacientů v nízkém riziku není nutná žádná specifická tromboprofylaxe. Pacientům ve středním riziku se doporučuje podávat nízkomolekulární heparin (LMWH) s.c.
v dávce pod 3400 anti-Xa j denně a ve vysokém riziku v dávce přes 3400 anti-Xa j denně po dobu trvání zvýšeného rizika. Pro snížení rizika krvácení je možné začít poloviční dávkou 2 hodiny před nebo 4-6 hodin po operaci. V nejvyšším riziku se doporučuje kombinovat LMWH nad 3400 anti-Xa j s elastickými punčochami nebo s intermitentní pneumatickou kompresí (IPC). Ve středním riziku je možné podávat také nefrakcionovaný heparin s.c. v dávce 5000 j dvakrát denně a ve vysokém riziku třikrát denně (LDUH) po dobu zvýšeného rizika. U pacientů s významným rizikem krvácení je možné využít fyzikální metody tromboprotekce a k farmakologické profylaxi přistoupit až po odeznění rizika krvácení. Fondaparinux je alternativa LMWH pro použití po velkých ortopedických výkonech i v abdominální chirurgii u pacientů ve vysokém riziku tromboembolických komplikací. Je možné jej použít také u osob s anamnézou heparinem indukované trombocytopenie v posledních třech měsících. Samotná acetylosalicylová kyselina se používat nedoporučuje. Při epidurální anestézii nebo analgézii je nutné striktně dodržovat pravidla používání farmakologické tromboprotekce. Tromboprofylaxe s LMWH, LDUH, elastickými punčochami nebo IPC je indikována jen u těch pacientů podstupujících laparoskopickou operaci, kteří mají přídatné rizikové faktory trombózy. Pacienti s přídatnými rizikovými faktory trombózy podstupující velké cévní rekonstrukce vyžadují profylaxi s LMWH (nebo
LDUH). Nekomplikovaní pacienti podstupující transuretrální nebo jinou nízce rizikovou urologickou operaci nevyžadují žádnou specifickou tromboprofylaxi. Absolvují-li velký výkon a/nebo mají-li přídatné rizikové faktory trombózy, vyžadují rutinní podávání LMWH nebo LDUH. Elastické punčochy a/nebo intermitentní pneumatická komprese mají stejné indikace jako v břišní chirurgii.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=73