Prevence žilní tromboembolické nemoci: obecně platná pravidla

Dátum: 03.03.2007 22:55
Vec: tromboembolia


Prevence žilní tromboembolické nemoci: obecně platná pravidla
Doporučení pro klinickou praxi

vydáno 16:03:2006 u příležitosti konání XII. Pařízkových dní, doplněno 30:05:2006
Sekce pro trombózu a hemostázu ČHS ČLS JEP
Spolek pro trombózu a hemostázu

J.Gumulec, *M.Penka, **R.Bezděk, M.Wróbel, ***P.Kessler, M.Brejcha, D.Klodová, E.Šumná, S.Králová
Centrum pro trombózu a hemostázu při Onkologickém centru J.G.Mendela Nový Jičín, *Centrum pro trombózu a hemostázu Fakultní nemocnice Brno, **Anesteziologicko-resuscitační oddělení při Onkologickém centru J.G.Mendela Nový Jičín, ***Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov

Souhrn

Článek shrnuje literární data o prevenci žilní tromboembolické nemoci. Rutinní tromboprofylaxe je nejlepší cestou ke snížení rizika. Doporučuje se dělit pacienty podle rizika trombózy a využívat standardní profylaktické režimy. U osob v nízkém riziku není nutná žádná specifická tromboprofylaxe. Pacientům ve středním riziku se doporučuje podávat nízkomolekulární heparin (LMWH) s.c. v dávce pod 3400 anti-Xa j denně a ve vysokém riziku v dávce přes 3400 anti-Xa j denně po dobu trvání zvýšeného rizika. Pro snížení rizika krvácení je možné podat poloviční dávku 2 hodiny před nebo 4-6 hodin po operaci. V nejvyšším riziku se doporučuje kombinovat LMWH nad 3400 anti-Xa j s elastickými punčochami nebo s intermitentní pneumatickou kompresí. Ve středním riziku je možné podávat také nefrakcionovaný heparin s.c. v dávce 5000 j dvakrát denně a ve vysokém riziku třikrát denně po dobu zvýšeného rizika. U pacientů s významným rizikem krvácení je možné využít fyzikální metody tromboprotekce a k farmakologické profylaxi přistoupit až po odeznění rizika krvácení. Fondaparinux je alternativa LMWH pro použití po velkých ortopedických výkonech, v abdominální chirurgii u pacientů ve vysokém riziku tromboembolických komplikací a u vysoce rizikových nechirurgických pacientů s interním onemocněním. Je možné jej použít také u osob s anamnézou heparinem indukované trombocytopenie v posledních třech měsících. Alternativou prodlouženého podávání LMWH i po ukončení hospitalizace může v určitých situacích být warfarin. Samotná acetylosalicylová kyselina nebo Rheodextran se používat nedoporučuje. Při epidurální anestézii nebo analgézii je nutné striktně dodržovat pravidla používání farmakologické tromboprotekce.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=76