Transfuziologie a hematologie dnes 2/2015

Dátum: 04.07.2015 14:36
Vec: Hematologická literatúra


Obsah posledného čísla časopisu z júna 2015

VON WILLEBRANDOVA CHOROBA
Autoři: Smejkal P.

Je pravděpodobné, ?e pacienta s von Willebrandovou chorobou má ve své péči ka?dý hematolog, ne v?dy je v?ak choroba u pacienta diagnostikovaná a naopak ne v?dy tato choroba vy?aduje léčbu. Autor uvádí základy patofyziologie choroby, její diagnostiky a léčby s upozorněním na některé aktuální a problematické oblasti.

HODNOTENIE TERAPEUTICKEJ ODPOVEDE V KOSTNEJ DRENI U PACIENTOV S VYSOKORIZIKOVÝM MYELODYSPLASTICKÝM STAVOM
Autoři: Va?eková P., Plank L., Szépe P. a kol.

Myelodysplastický syndróm (MDS) je definovaný ako heterogénna skupina klonálnych ochorení hemopoetických kmeňových buniek kostnej drene (KD), ktorá sa prejavuje inefektívnou hematopoézou, morfologickou dyspláziou a periférnou cytopéniou v jednom alebo viacerých krvných radoch. Klinický priebeh ochorenia je variabilný a individuálny, na jednej strane mô?e viesť k postupnému vzniku fatálnych cytopénií, na strane druhej k vzniku sekundárnej akútnej myeloidnej leukémie (AML). Diagnostika ochorenia vy?aduje úzku koreláciu klinického obrazu, laboratórnych parametrov a ?tandardizovaného zhodnotenia biopsie kostnej drene. Aj napriek istým pokrokom v liečbe pacientov s vy??ím rizikom (IPSS skupiny ,,INT-2" a ,,high") sú súčasné terapeutické mo?nosti obmedzené. Do úvahy prichádzajú alogénna transplantácia hemopoetických kmeňových buniek, chemoterapia, podporná liečba a hypometylačná terapia.

MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ MNOHOČETNÉHO MYELOMU
Autoři: Jelínek T., V?ianská P., Hájek R.

Monoklonální protilátky jsou jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících skupin látek v léčbě nádorových onemocnění. První protilátkou zavedenou do hematologické praxe byl rituximab, který přinesl významné zlep?ení léčebných výsledků u celé řady B-lymfoproliferací, ale jeho efektivita u mnohočetného myelomu (MM) byla nízká. V léčbě MM tedy zatím není schválena ?ádná monoklonální protilátka, nicméně několik velmi perspektivních molekul je v posledních fázích klinického testování. Zejména daratumumab (anti-CD38) a elotuzumab (anti-CS1) prokázaly výjimečnou efektivitu ve studiích fáze I/II. Jejich vedlej?í účinky byly minimální, co? je důle?ité pro jejich zařazení do kombinací s dal?ími toxičtěj?ími léky jako jsou inhibitory proteasomu či imunomodulační látky. V tomto souhrnném sdělení jsou popsány nejperspektivněj?í monoklonální protilátky, které se v procesu klinického testování dostaly nejdále. Pozornost je věnována i přesnému mechanismu účinku a důvodům proč jsou efektivní právě u mnohočetného myelomu. Pokud se potvrdí dosavadní výsledky i ve studiích fáze III, mohly by se monoklonální protilátky stát nedílnou součástí léčby této plazmocelulární dyskrazie a svým unikátním mechanismem účinku přispět k dal?ímu zlep?ování celkových výsledků.

POKROKY V LÉČBĚ AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÉ LEUKEMIE DOSPĚLÝCH
Autoři: Hrabovský ?., Folber F., ?álek C. a kol.

Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) je onemocněním převá?ně dětského věku, u dospělých patří mezi vzácné choroby. Prognóza a léčebné výsledky dospělých pacientů jsou sice zatím velmi neuspokojivé, v posledních letech v?ak dochází k mno?ství nových objevů. Tato práce je souhrnným přehledem aktuálních témat v oblasti diagnostiky a léčby akutní lymfoblastické leukemie dospělých. Zaměřuje se na minimální zbytkovou nemoc a její prognostický význam, nové poznatky v oblasti genetiky onemocnění, předev?ím mutace genů IKZF1 (Ikaros), NOTCH1 a nové prognostické kategorie Ph-like (BCR-ABL1-like) ALL a early T-cell precursor (ETP) ALL. Dále je uveden přehled nových testovaných léků, převá?ně monoklonálních protilátek a jejich konjugátů.

PROJEKT MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM NA SEVERNÍ A STŘEDNÍ MORAVĚ
Autoři: Starostka D., Rohoň P., Adamová D. a kol.

Primárním cílem projektu byl sběr údajů o výskytu MDS a jeho léčbě na severní a střední Moravě. Sekundárním cílem projektu bylo zpřesnění diagnostiky a prognostické stratifikace MDS v uvedeném regionu. Údaje o nově diagnostikovaných případech MDS a MDS/MPN byly evidovány po dobu 1 roku v regionu s populací 2,2 milionu obyvatel. Sledované údaje zahrnovaly: pohlaví, věk v době diagnózy, kategorie MDS a MDS/MPN dle WHO klasifikace, rozli?ení na primární a sekundární MDS, IPSS, PS dle WHO, komorbiditu a způsob léčby.

KVANTIFIKACE O?ETŘOVATELSKÉ PÉČE V OBORU HEMATOONKOLOGIE
Autoři: Zítková M., Mayer J., Král Z. a kol.

Optimální počet o?etřovatelského personálu, včetně odpovídajícího kvalifikačního zastoupení, je pro zaji?tění kvalitní o?etřovatelské péče nezbytný. Do procesu kvantifikace o?etřovatelské zátě?e vstupuje mnoho proměnných, současné aktivity se soustřeďují předev?ím na vytváření komplexních dat souvisejících s realizovanou o?etřovatelskou činností v jednotlivých medicínských oborech. V rámci ?etření byla u 3 929 pacientů specializované kliniky objektivizována o?etřovatelská zátě? a sledován reálný počet personálu, který se na péči podílel. Mezi základní výstupy analýzy lze zařadit objektivizaci o?etřovatelské zátě?e včetně stanovení potřebného času na realizaci speciální a základní o?etřovatelské péče, zhodnocení dal?ích parametrů o?etřovatelské zátě?e a předev?ím stanovení optimálního personálního obsazení v oboru hematoonkologie. Celkový potřebný čas na o?etřovatelskou péči na 1 pacienta a 24 hodin byl zji?těn v rozsahu 250 minut. Optimální vý?e potřebného úvazku o?etřovatelského personálu na 1 lů?ko byla stanovena 1,2. Pro stanovení adekvátního kvalifikačního zastoupení o?etřovatelského personálu je mo?né pou?ít zji?těné poměrné zastoupení základní a speciální o?etřovatelské péče 10,7 % : 89,3 %. Přesto?e prezentovaná data odrá?ejí konkrétní situaci daného pracovi?tě, jsme názoru, ?e jsou pou?itelná při plánování personálního obsazení i na ostatních pracovi?tích, jejich? medicínské zaměření je shodné.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=770