Nádorové ochorenie a trombóza

Dátum: 19.12.2015 11:44
Vec: tromboembolia


Nádorové ochorenie a trombóza

Juraj Chudej, Juraj Sokol, Matej Hrnčár, Andrej Rosík, Ján Sta?ko, Peter Kubisz
Interná med. 2015; 15 (11): 491-494

Pacienti s nádorovým ochorením majú pribli?ne 4-násobne vy??ie riziko rozvoja venózneho tromboembolizmu (VTE) v porovnaní s be?nou populáciou, čo sa odrá?a aj vo vy??ej mortalite a morbidite. S rozvojom nádorového ochorenia sa súčasne prehlbuje aj koagulopatia. Patogenéza alterácie hemostázy je multifaktoriálna, av?ak nádorové tkanivo hrá pri aktivácii hemostatického systému dôle?itú úlohu. Je zaujímavé, ?e riziko VTE sa lí?i od typu a ?tádia rakoviny. Navy?e pacienti s metastázami majú vy??ie riziko rozvoja VTE ako pacienti s lokalizovaným nádorovým ochorením. Prevencia a liečba VTE u pacientov s rakovinou je náročná. Tento článok sumarizuje súčasné vedomosti o VTE a nádorovom ochorení.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=786