Pou?itie rituximabu pri eradikácii inhibítora u pacientky so získanou hemofíliou

Dátum: 19.12.2015 14:26
Vec: Krvácavé choroby


Pou?itie rituximabu pri eradikácii inhibítora u pacientky so získanou hemofíliou

Anna Morongová, Angelika Bátorová, Denisa Jankovičová, Tatiana Prigancová
Interná medicína 2015; 15 (11): 510-513

Získaná hemofília je zriedkavé autoimunitné ochorenie zapríčinené protilátkami namierenými proti koagulačnému faktoru VIII. Prejavuje sa krvácaním s rôznym stupňom záva?nosti. Prvolíniovou liečbou je podávanie kortikosteroidov a ďal?ích imunosupresív. Tieto liečebné modality sú úspe?né v dvoch tretinách prípadov. Rituximab je monoklonálna anti-CD20 protilátka, ktorá primárne slú?i na liečbu B-lymfómov. V poslednom období sa v?ak jej pou?itie roz?ířilo o autoimunitné ochorenia a zdá sa, ?e priná?a ďal?iu ?ancu aj pre pacientov so získanou hemofíliou, ktorí nereagujú na ?tandardnú liečbu. Predkladáme prípad pacientky, u ktorej sme na eradikáciu inhibítora pou?ili anti-CD20 monoklonálnu protilátku. Rituximab sme dávkovali ?tandardným spôsobom v dvoch cykloch. Na základe na?ej skúsenosti sa prikláňame k názoru, ?e rituximab priná?a ďal?iu mo?nosť v liečbe inhibítora najmä u pacientov so zlyhaním ?tandardnej liečby.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=787