Chronická trombembolická pľúcna hypertenzia - ktorí pacienti sú rizikoví?

Dátum: 19.12.2015 14:42
Vec: tromboembolia


Chronická trombembolická pľúcna hypertenzia - ktorí pacienti sú rizikoví?

Iveta ?imková, Anna Remková, Marcela Boháčeková, Tatiana Valkovičová, Monika Kaldarárová
Interná med.; 15 (7-8): 336-340

Chronická trombembolická pľúcna hypertenzia (CTEPH) je výsledkom organizácie embolizovaných trombov a progresívnej remodelácie pľúcnych artérií neembolizovaných oblastí. Vzhľadom na vysokú morbiditu a mortalitu a limitované liečebné mo?nosti vzniká potreba včasnej identifikácie jedincov rizikových z vývoja tejto potenciálne fatálnej choroby. Napriek tomu, ?e embolická hypotéza sa v?eobecne akceptuje, tradičné rizikové faktory venózneho trombembolizu sa pri CTEPH neuplatňujú. Do rizikového profilu patrí opakovaná idiopatická pľúcna embólia s veľkými perfúznymi defektmi u mladého pacienta. Častá je asociácia s malignitami, so splenektómiou, s hypotyreózou substituovanou hormónmi, s infikovanými intravenóznymi prístupmi či kardiostimulačnou elektródou, chronickou osteomyelitídou a so zápalovými ochoreniami čreva. Za ďal?ie rizikové faktory sa pova?ujú v?etky krvné skupiny okrem 0, antifosfolipidové protilátky, vy??ie hladiny faktora VIII, lipoproteínu (a), inhibítor tkanivového aktivátora plazminogénu. Autori prezentujú aktuálny mana?ment CTEPH s dôrazom na potrebu identifikácie rizikových jedincov, a tým mo?nosti včasnej?ej a lep?ej diagnostiky a účinnej liečby tejto potenciálne fatálnej choroby.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=789