Mana?ment pacientov s chronickou myeloickou leukémiou

Dátum: 16.05.2017 23:14
Vec: myeloproliferacie


Slovenské odporúčania pre mana?ment pacientov s chronickou myeloickou leukémiou
MUDr. Zuzana Sninská, PhD., doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., MUDr. Eva Miku?ková, PhD., MUDr. Ludmila Demitrovičová, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Natália ?tecová, MUDr. Tomá? Guman, PhD.
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(2): Suplement 2

Pokroky v liečbe chronickej myeloickej leukémie, predov?etkým vďaka inhibítorom tyrozinkinázy, si vy?aduje pravidelnú aktualizáciu mana?mentu pacientov a liečebných odporúčaní. Na základe výsledkov mnohých klinických ?túdií v článku priná?ame prehľad definícií odpovedí na liečbu, kritériá optimálnej odpovede, varovných znakov a zlyhania liečby, liečebné odporúčania u novodiagnostikovaných pacientov, ale aj u pacientov rezistentných či intolerantných na prvú líniu liečby. ?pecifické odporúčania sú vypracované aj pre pacientov v akcelerovanej a blastickej fáze ochorenia, ako aj pre alogénnu transplantáciu krvotvorných buniek.
Kľúčové slová: chronická myelocytová leukémia, liečebné odporúčania, inhibítory tyrozínkinázy

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=819