Gén p53

Dátum: 08.03.2007 21:30
Vec: Lekárska genetika


Gén p53 zaraďujeme medzi tzv. Tumor - supresorové gény. Tumor - supresorové gény (antionkogény alebo recesívne gény) sú dôle?ité gény, ktoré kódujú proteíny, ktoré majú na rozdiel od proteínov onkogénov, antiproliferačné účinky (proliferácia - novotvorba buniek), podporujú diferenciáciu a v niektorých prípadoch sú schopné iniciovať apoptózu. V ka?dej somatickej bunke a nachádza pribli?ne 40 tumor - supresorových génov. Pokiaľ dôjde k po?kodeniu, teda k mutácií týchto génov, menia sa a pôsobia ako onkogény. Aby sa stali tumorgénnymi, musia byť mutované obe ich alely, preto aj názov recesívne onkogény. Tumor - supresorové gény pôsobia ako inhibítory cyklín/Cdk komplexu, teda sú schopné zastaviť a zablokovať bunkový cyklus.

Gén p53 kóduje svoj produkt, tzv. proteín p53. Proteín p53 hrá dôle?itú úlohu pri regulácií počtu buniek, pri raste, delení a proliferácií. Podstata funkcie proteínu p53 je práve potláčanie abnormálnej bunkovej proliferácie. Túto progresiu abnormálnej proliferácie potláča cez bunkový cyklus. Proteín p53 je schopný aktivovať apoptózu a blokovať postup bunkového cyklu, aktiváciou transkripcie ďal?ieho Cdk-inhibítoru (WAF), ktorý inhibuje aktivitu cyklín/Cdk komplexov. Je akousi ,,záchrannou brzdou" bunkového cyklu a to v prípade, ak do?lo k po?kodeniu DNA.

Gén p53 dostane signál, aby sa zaktivoval. Ako prvé, gén p53 zastaví bunkový cyklus a teda zabráni rozmno?ovaniu chybného materiálu. Bunkový cyklus sa opäť spustí a? po oprave. V niektorých prípadoch, kedy je po?kodenie bunky záva?né, p53 navodí apoptózu, naprogramovanú smrť bunky, bunka zanikne, a teda opäť sa zabránilo rozmno?ovaniu chyby. P53 chráni organizmus pred nekontrolovateľným rastom po?kodených buniek, tým, ?e zabraňuje prenosu po?kodenej genetickej informácie z jednej generácie buniek na druhú. ?túdie tie? ukázali, ?e p53 je schopný i obnoviť určitú hladinu normálneho rastu buniek.
Strata funkcie génu p53, mô?e mať pre organizmus smrtiace následky. Strata funkcie génu p53 znamená, ?e gén stráca schopnosť kontrolovať a regulovať abnormálny rast a rozmno?ovanie po?kodených buniek. Gén p53 sa stáva nefunkčným pri rôznych mutáciách. Stačí jediná zámena dusíkatej bázy a dôjde j nahradeniu jednej aminokyseliny za inú. To znamená, ?e proteín (produkt kódujúceho génu) je naru?ený, degradovaný. Stráca schopnosť potlačiť vznik nádoru a teda i celý význam. V niektorých prípadoch mô?e mutácia iniciovať vznik molekuly p53, ktorá dokonca stimuluje a podporuje nekontrolovateľné bunkové delenie a vznik nádorov. Po?kodenie génu p53 zvy?uje riziko vzniku rakoviny na 70%!!.

Takmer 50% ľudských nádorov obsahuje práve mutáciu génu p53 (napr. nádory hrubého čreva, pľúc, pečene, ko?e, prsníka, prostaty,...). Tieto nádory sú agresívnej?ie a majú väč?í sklon metastázovať. Končia sa väč?inou smrťou. Mutácie v géne p53 sú najviac frekventovanými genetickými faktormi pozorovaných u ľuďoch.
Proteín p53 je lokalizovaný v jadre bunky a je veľmi labilný. Činitele, ktoré po?kodzujú DNA, nútia posttranslačným mechanizmom p53 k stabilite, čím sa umo?ní zvý?enie jeho koncentrácie v jadre bunky. Gén p53 je lokalizovaný na chromozóme 17 (17p13.1). P53 je účinný transkripčný faktor a aktivovaný potláča transkripciu jednej skupiny génov, ktoré sa zúčastňujú na stimulácií rastu buniek a tie? stimuluje expresiu inej skupiny génov, ktorá kontroluje bunkový cyklus.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=82