Viera Fábryová a kolektív: ANÉMIE

Dátum: 03.11.2017 16:24
Vec: Hematologická literatúra


ANÉMIE
Viera Fábryová a kolektív

Vydavateľstvo Osveta s r.o., Martin, 2017, 255 str.V týchto dňoch vychádza nová hematologická publikácia, ktorú napísala skupina autorov zaoberajúcich sa problematikou anémií. Zostavovateľka je doc.V.Fábryová, spoluautori: MUDr. E.Bojtárová, PhD, MUDr.O.Fabri, MUDr.Z.Laluhová Strižencová, MPH, MUDr.D.Pavlíková, UDr.M.Paulíny,CSc., doc.MUDr.M.Šimek,PhD.

Recenzentka publikácie je prof.MUDr.A.Sakalová,DrSc.

Monografia sa okrem úvodnej časti skladá z 12 kapitol, početných subkapitol, bohatej obrázkovej dokumentácie a podrobného registra. Literárne pramene sú prevažne z novších monografických publikácií, ale vychádzajú aj z časopiseckej literatúry, informácií z elektronických médií a vlastných skúseností autorov. Typograficky je monografia na vysokej úrovni a čitateľovi poskytne početné potrebné informácie z veľkej oblasti hematológie. Hoci je publikácia zameraná hlavne na praktickú medicínsku činnosť, obsahom uspokojí aj náročného čitateľa, ktorý chce získať hlbšie a rozsiahlejšie odborné informácie. Táto charakteristika sa týka hlavne úvodných kapitol z oblasti fyziológie a patofyziológie erytropoézy a metabolizmu železa. Rozsahom najväčšia a najbohatšia je kapitola 3 „Anémie z poruchy krvotvorby“ a kapitola 4 „Anémie zo zvýšenej deštrukcie erytrocytov – hemolytické anémie“. Obsah kapitol je nielen detailne spracovaný, ale cenný aj pre najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, klinike, diagnostike a liečbe mnohých chorobných jednotiek a syndrómov, ktoré patria do týchto skupín anémií. Novým spôsobom je spracovaná aj kapitola o posthemoragickej anémií, nielen z hľadiska hematológa, ale aj odborníka na urgentnú medicínu.
Oproti podobnej publikácii z r. 2010 „Anémie, diagnostika a liečba v praxi“ (vyd.Herba) sa knižka rozšírila o kapitolu „Špecifiká anémií v novorodeneckom a útlom detskom veku“ a o „ Špecifiká anémií v geriatrickom veku“. Podobne, vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete pribudla kapitola „Anémie tropických a subtropických oblastí“.
Celú monografiu uzatvárajú informácie o základných laboratórnych vyšetreniach v diagnostike anémií, transfuziologický dodatok a štatistický prehľad výskytu anémií v SR (podľa NCZI).

Publikácia je už k dispozícii v kníhkupectvách alebo je možné objednať ju elektronicky na adrese: www.vydosveta.sk.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=824