Léčba star?ích a komorbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukemií

Dátum: 20.01.2018 16:51
Vec: Chronická lymfatická leuk.


Léčba star?ích a komorbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukemií

MUDr. Martin ?imkovič, Ph.D., MUDr. Monika Motyčková, Ph.D., MUDr. Pavel Vodárek,, doc. MUDr. Luká? Smolej, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice a Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Interní Med. 2017; 19(4): 192-197

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je převá?ně onemocněním star?ích osob. S tím je spojen zvý?ený výskyt záva?ných přidru?ených chorob, které mohou zásadně komplikovat průběh léčby. V posledních letech byl klinický výzkum u CLL zaměřen právě na populaci star?ích a komorbidních pacientů. Výsledky randomizovaných studií přinesly zásadní zlep?ení léčebných odpovědí a prodlou?ení celkového pře?ití. V léčbě 1. linie star?ích/komorbidních nemocných s CLL je aktuálně standardem chemoimunoterapie zalo?ená na kombinaci chlorambucilu s anti-CD20 monoklonální protilátkou (obinutuzumab, ofatumumab a rituximab). Dal?í mo?ností je léčba zalo?ená na kombinaci bendamustinu s rituximabem či re?im nízkodávkovaný FCR. Nové cílené léky, které zasahují do signálních drah B-buněčného receptoru (ibrutinib a idelalisib) a do systému antiapoptotického proteinu bcl-2 (venetoklax), přinesly revoluční zlep?ení zejména v léčbě relapsu CLL. Posouzení výkonnostního stavu, ledvinných funkcí, přidru?ených onemocnění a individuální hodnocení funkčního stavu pacienta nám mů?e pomoci při rozhodování o strategii léčby.
Klíčová slova: chronická lymfocytární leukemie, komorbidity, chemoimunoterapie, ibrutinib, idelalisib

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=830