Autológna transplantácia PKB u pacienta s mnohopočetným myelómom a folikulovým l

Dátum: 21.01.2018 14:14
Vec: Hematoonkológia


Autológna transplantácia PKB u pacienta s mnohopočetným myelómom a folikulovým lymfómom

MUDr. Mária Králiková1, MUDr. Veronika Ballová2, Mgr. Andrea Mlčáková3, RNDr. Michaela Leitnerová4, MUDr. Jozef Mičák, PhD.5, MUDr. Andrej Vranovský1, PhD.
1Oddelenie onkohematológie I, Národný onkologický ústav, Bratislava
2Hämatologie/Onkologie Kantonsspital Baden
3Oddelenie laboratórnej hematológie a transfuziológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
4Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
5Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine

Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(4): 422–425

Cieľ: Hlavným cieľom publikácie je poukázať na význam autológnej transplantácie v liečbe mnohopočetného myelómu a na potrebu multidisciplinárneho prístupu pri diagnostike onkologického pacienta. Prípad: Prezentujeme kazuistiku v tom čase 67-ročného pacienta so synchrónnym mnohopočetným myelómom (MM) a folikulovým lymfómom (FL). Pri vyšetrení kostnej drene sme zistili prítomnosť oboch uvedených hematologických malignít. Podľa GELF (Groupe d-Etude des Lymphomes Folliculaires) kritérií pacient nespĺňal podmienky na začatie liečby folikulového lymfómu. Indikáciou na začatie liečby bol symptomatický myelóm. Po štyroch cykloch štandardnej indukčnej liečby kombináciou VCD (bortezomib, dexametazón, cyklofosfamid) sme konštatovali podľa IMWG (International Myeloma Working Group) kritérií stabilizáciu ochorenia. Následne pacient podstúpil liečbu vysokodávkovanou chemoterapiou s autológnou transplantáciou periférnych kmeňových buniek, po ktorej dosiahol kompletnú remisiu FL a parciálnu remisiu (PR) MM. Záver: Autológna transplantácia bola účinnou liečebnou modalitou oboch súčasne prítomných ochorení. Táto liečebná modalita má aj v ére nových liečiv stále dôležité postavenie v liečbe mnohopočetného myelómu.
Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, folikulový lymfóm, autológna transplantácia

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=843