Komentár k článku: Liečba liekmi indukovanej osteonekrózy čeľuste a sánky

Dátum: 21.01.2018 14:47
Vec: Hematoonkológia


Komentár k článku: Liečba liekmi indukovanej osteonekrózy čeľuste a sánky

MUDr. Ján Lakota, CSc.1, 2
1Ústav experimentálnej onkológie BMC, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2Onkologický ústav svätej Al?bety, Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(5): 376

Osteonekróza čeľuste (ONČ), resp. antiresorbčná osteonekróza (ARON), bola prehľadne opísaná v článku, ktorý bol publikovaný v tomto časopise (1). Pri konvenčnej liečbe ARON je v?ak úspech zhojenia osteonekrózy minimálny.

Samotná osteonekróza sa nezahojí prakticky nikdy. Novou modalitou v liečbe ARON sa stali mezenchýmové kmeňové bunky (MSC). Pre klinické pou?itie je mo?né pou?iť MSC najmä z dvoch zdrojov - kostnej drene, resp. z tukového tkaniva (niekedy z tkaniva pupočníka). Pre tých, ktorých by táto problematika zaujímala hlb?ie, odporúčame knihu profesora Kerryho Atkinsona, ktorá sa objavila na trhu začiatkom roku 2017 (2).
V zásade je mo?né MSC (izolované zo zdrojov uvedených vy??ie) ex vivo expandovať pomerne jednoducho (3). Vzhľadom na ich nízku imunogenicitu je úplne irelevantné, či pou?ijeme MSC autológne (pacient je sám sebe darcom) alebo alogénne (darcom je zdravý jedinec, napr. po liposukcii, alebo ide o tkanivo pupočníka). Po lokálnom podaní (najlep?ie v celkovej anestézii) nastane kompletné zahojenie defektu, pričom nastáva aj osifikácia samotnej nekrózy. V prípade čiastočného efektu je liečbu mo?né bez akéhokoľvek rizika znovu opakovať. Výsledok terapie MSC je v prípade pacienta s ARON, ktorá vznikla po liečbe bisfosfonátmi, uvedený na obrázku.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=848