Successful Treatment of Refractory B-cell Lymphomas with CAR T-Cell Therapy

Dátum: 08.07.2018 12:54
Vec: lymfoproliferacie


Successful Treatment of Refractory B-cell Lymphomas with CAR T-Cell Therapy
Ukázalo sa, ?e pou?itím T-buniek CAR (Chimeric Antigen Receptor) je mo?né úspe?ne liečiť refrakterné B-bunkové lymfómy. Dve nové ?túdie publikované v The New England Journal of Medicine potvrdzujú, ?e terapia T-bunkami CAR sa mô?e pou?iť na liečbu pacientov s B-bunkovým lymfómom, ktorí nereagovali na ?tandardné terapie.

Neelapu a kol. viedol ?túdiu fázy 2 (ZUMA-1) 111 pacientov s lymfómom B-buniek v 22 zdravotníckych zariadeniach. CAR T-bunky boli úspe?ne navrhnuté pre 110 pacientov (99%). Z 101 pacientov (91%), ktorí dostali injekcie CAR T-buniek, dosiahlo 54% kompletnú remisiu. Podobne Schuster a kol. dosiahlo kompletnú remisiu u 28 pacientov (57%) s refraktérnym B-bunkovým lymfómom. Mnohí pacienti zaznamenali men?ie ne?iaduce účinky, ako je myelosupresia alebo neurologické problémy; av?ak u 13-18% pacientov sa vyskytol ťa?ký syndróm uvoľňovania cytokínov a 4 pacienti zomreli (3 v ?túdii ZUMA-1). CAR T-bunky sú sľubnou novou personalizovanou terapiou pre pacientov s B-bunkovým lymfómom, ktorí majú malé mo?noszti liečby po zlyhaní be?ných terapií.

References:

Neelapu SS, Locke FL, Barlett NL, et al. Axicabtagene ciloleucel CAR T-cell therapy in refractory B-cell lymphoma. New England Journal of Medicine 2017;377:2531-44.
Schuster SJ, Svoboda J, Chong EA, et al. Chimeric antigen receptor T-cells in refractory B-cell lymphomas. New England Journal of Medicine 2017;377:2545-54.
Tran E, Longo DL, and Urba WJ. A milestone for CAR T cells. New England Journal of Medicine 2017;377: 2593-96.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=866