Obsah časopisu Vaskulárna medicína 1/2019

Dátum: 27.07.2019 17:08
Vec: Antikoagulacná liecba


VASKULÁRNA MEDICÍNA časopis o chorobách ciev a poruchách zrá?ania krvi
Ročník 11,2019, číslo 1, Dátum vydania: júl 2019
Obsah čisla venovaného liečbe DOAC

Úvodné slovo
Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. Úvodné slovo


Hlavná téma
Prof. MUDr. Ján Sta?ko, PhD., a kol.
Laboratórne monitorovanie priamych perorálnych antikoagulancií
Laboratory monitoring of direct oral anticoagulants

Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., a kol.
Farmakologické vlastnosti apixabanu
Pharmacological characteristics of apixaban

Hlavná téma
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., a kol.
Farmakologické vlastnosti dabigatranu
Pharmacologícal properties of dabigatran

Doc. MUDr. Tomá? Kvasnička, CSc.
Rivaroxaban - metabolismus, farmakologické vlastnosti a interakce s léčivy
Rivaroxaban - metabolism, pharmacologic properties and drug interactions

MUDr. Tomá? Bolek, a kol.
Edoxaban - metabolizmus, farmakologické vlastnosti a liekové interakcie
Edoxaban - metabolism, pharmacological properties and drug interactions

Doc. MUDr. Matej Samo?, PhD., a kol.
Vybrané problémy mana?mentu liečby priamych orálnych antikoagulancií z pohľadu kardiológa
Chosen problems in management of DOACs from cardiologist point of view


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=880