Mo?nosti liečby relabujúceho/refraktérneho mnohopočetného myelómu

Dátum: 28.04.2020 14:29
Vec: Mnohopocetný myelóm


Mo?nosti liečby relabujúceho/refraktérneho mnohopočetného myelómu
Juraj Chudej, Juraj Sokol, Matej Hrnčár, Ľubica Váleková, Emília Flochová, Eva Miku?ková, Ján Sta?ko
Interná med. 2019; 19 (4): 133-139

Mnohopočetný myelóm (MM) je hematologické ochorenie, pre ktoré je charakteristická proliferácia malígnych monoklonálnych plazmocytov v kostnej dreni a/alebo extramedulárne. Symptomatický MM je charakterizovaný orgánovým po?kodením, ktoré nazývame CRAB (hyperkalciémia, renálne po?kodenie, anémia a kostné ochorenie).

Terapia pacientov s relabujúcim alebo relabujúcim/refraktérnym MM vy?aduje starostlivé vyhodnotenie predchádzajúceho terapeutického prístupu, jeho toxicity a prehodnocovanie prognostických faktorov ochorenia pri ka?dom relapse. Vzhľadom na to, ?e väč?ina pacientov dostávala v predchádzajúcej terapeutickej schéme kombináciu liekov, ktoré najčastej?ie zahŕňajú inhibítory proteazómu a/alebo imunomodulačné lieky, je úlohou lekára správne načasovať opätovný začiatok liečby a definovať ciele, ktoré touto liečbou chce dosiahnuť. Dosiahnutie kompletnej remisie (KR) je dôle?itým cieľom liečby prvého relapsu. Ciele liečby pri 2.-3. relapse sú u?, vďaka účinnosti nových kombinácií liekov, vy??ie ako len prevencia po?kodenia orgánov a kontrola základného ochorenia. Minimálny cieľ je dosiahnutie veľmi dobrej parciálnej odpovede (VGPR). Voľba terapeutickej schémy sa zvyčajne zakladá na odpovedi a eventuálnej toxicite predchádzajúcej línie liečby, klinickom stave pacienta, jeho komorbiditách aj na očakávanej účinnosti a zná?anlivosti.

Kľúčové slová: relabujúci/refraktérny mnohopočetný myelóm, inhibítory proteazómu, imunomodulačné lieky, monoklonálne protilátky

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=885