Zomrela prof.MUDr.Adriena Sakalová DrSc

Dátum: 26.11.2020 12:32
Vec:


Profesorka MUDr. Adriena Sakalová, DrSc.

*21.9.1930 Ri?ňovce ┼ 11.9.2020 BratislavaV septembri 2020 by sa bola do?ila krásneho 90-ročného ?ivotného jubilea pani Prof. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc. S hlbokým zármutkom sme 10 dní pred jej narodeninami, 11. septembra 2020 prijali smutnú správu, ?e ?ivotná púť prof. Sakalovej sa po krátkej chorobe skončila.

Celý svoj ?ivot venovala medicíne, liečeniu pacientov, výskumu i výuke. V roku 1969 po niekoľkoročnej práci v Nemecku nastúpila pracovať na Kliniku hematológie a transfúziológie Fakultnej nemocnice v Bratislave pod vedením profesora Hrubi?ka.
V roku 1989 získala titul doktorky vied. V r. 1991 habilitovala na docentku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF-UK) v Bratislave a v r. 1996 bola menovaná profesorkou LF-UK pre odbor vnútorné choroby.
Odborné zameranie profesorky Sakalovej bolo motivované jej hlbokým záujmom o poruchy erytrocytov a onkohematologické procesy. Zaoberala sa problematikou vrodených a získaných hemolytických anémií. Vytvorila jedinečný register vrodených hemolytických anémií na Slovensku.
Druhou ?irokou oblasťou klinického záujmu a vedeckého výskumu prof. Sakalovej bola problematika mnohopočetného myelómu a príbuzných chorôb. Zaviedla originálne postupy do diagnostiky a liečby a u? v 80-tych rokoch dosiahla významné zlep?enie pre?itia i kvality ?ivota pacientov s myelómom.
Je autorkou alebo spoluautorkou mnoha kni?ných publikácií a učebníc. Publikovala mno?stvo odborných článkov v domácich a v zahraničných časopisoch. Za najvýznamnej?ie mo?no pova?ovať jej monografie Generalizovaný plazmocytóm a Mnohopočetný myelóm a paraproteinémie. Veľkou zásluhou bolo aj vydanie učebnice Klinická hematológia v roku 2010, určenej pre postgraduálne ?túdium v odbore hematológia a transfúziológia.
Okrem čestnosti a pracovitosti ju charakterizoval predov?etkým láskavý prístup k spolupracovníkom a ?tudentom. V spolupráci s ňou sme sa cítili ako jej rovnocenní kolegovia. Jemne, ale dôrazne, nás posúvala na poli ďal?ieho vzdelávania i vedeckej činnosti a podporovala ná? rast. Ctili, vá?ili a re?pektovali sme si ju pre jej prirodzenú autoritu a láskavosť. Ona sama hovorila, ?e kolektív je ako veľká rodina a ona bola pre nás ako na?a mama.

stručný ?ivotopis

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=894