Knizka o krvi pre darcov a pacientov

Dátum: 24.12.2020 08:20
Vec: Hematologická literatúra


Kni?ka o krvi pre darcov a pacientov
2. vydanie
Viera Fábryová, Nata?a Chovancová, Klára Sviteková
V roku 2012 vy?la kni?ka Imunohematológia a transfúzna medicína pre prax, ktorá bola určená ?tudentom a začínajúcim lekárom. Ku kni?ke sa dostali aj darcovia krvi a pacienti, ktorí sa viac zaujímajú o celý proces spracovania krvi a jej vyu?ívania v liečbe. Keď?e publikácia bola písaná pre odbornú verejnosť s pou?itím medicínskej terminológie, mnoho informácií bolo pre laikov nezrozumiteľných. Aby sme vy?li darcom krvi a pacientom v ústrety, rozhodli sme sa napísať podobnú kni?ku prístupným ?týlom. Čitateľ dostal obraz o celom procese - od darovania krvi, jej spracovania, vy?etrenia na rôzne parametre, skladovania a? po prevoz krvných prípravkov do krvných bánk v nemocniciach, odkiaľ putujú k pacientovi. Kni?ka bola obohatená o kapitolu o darovaní kostnej drene a periférnych kmeňových buniek, o vývoji umelej krvi, tie? o príhody z praxe, aktualizovaný dotazník darcov krvi, bohatú obrázkovú dokumentáciu a o odpovede na najčastej?ie otázky darcov. Vzhľadom na úspech publikácie predkladáme dnes druhé prepracované vydanie kni?ky o krvi pre darcov a pacientov.

Autorský kolektív:
doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim. prof., Nemocnica sv. Michala Satinského 1,813 75 Bratislava
MUDr. Nata?a Chovancová Medicínsky riaditeľ NTS SR Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
MUDr. Klára Sviteková NTS SR Bratislava-Ru?inov Ru?inovská 6, 821 02 Bratislava

Recenzia:
prof. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc.,Katedra hematológie a tranfúziológie, SZV Limbová 12, 833 03, Bratislava

Vydanie knihy podporili:
Janssen, Johnson & Johnson, s. r. o., Novartis Slovakia, s. r. o., Walmark, a.s., UNOTECH s.r.o., BIOHEM, s.r.o..
Za spoluprácu ďakujeme:
Slovenskému Červenému krí?u,Národnej transfúznej slu?be SR, Slovenskému hemofilickému zdru?eniu, Zdru?eniu pacientov s hematologickými malignitami


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=895