Málokrvnost (Anémia) - bro?urka pre pacientov

Dátum: 11.07.2021 12:01
Vec: Anémia


Málokrvnosť (Anémia)
Doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc.?tatistika Svetovej zdravotníckej organizácie uvádza, ?e anémiu majú vo svete 2 miliardy ľudí. Vyskytuje sa vo v?etkých krajinách bez ohľadu na etnickú a rasovú príslu?nosť. Trpia ňou hlavne deti, ?eny v období plodnosti a star?í ľudia. Anémie súvisia aj s nesprávnou vý?ivou a nezdravým ?ivotným ?týlom, sú teda aj sociálnym a ekonomickým problémom.

Podľa ?tatistiky Národného centra zdravotníckych informácií SR z celkového počtu pacientov sledovaných na lekárskych ambulanciách pre krvné choroby predstavujú pacienti s anémiami viac ako 40 %, z nich a? dve tretiny sú anémie zapríčinené nedostatkom ?eleza. Výskyt anémií je v?ak omnoho vy??í, lebo veľa pacientov je sledovaných u svojich v?eobecných lekárov alebo iných lekárov ?pecialistov a ďal?í o svojej chorobe vôbec nevedia.
Táto bro?úra poskytne Vám a Va?im príbuzným základné informácie o anémii a dá odpoveď na najčastej?ie otázky súvisiace s anémiou. Zvlá?tnu pozornosť venuje bro?úra aj diagnostike a liečbe anémií pri onkologických ochoreniach a v období pandémie Covid-19. Včasná diagnóza a liečba sú pri anémii mimoriadne dôle?ité. Ak po prečítaní bro?úry zistíte na sebe niektoré prejavy anémie, neváhajte nav?tíviť svojho lekára.

stiahni si bro?úrku


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=900