oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 79 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK
FNsP BratislavaKlinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP BA
FNsP sv.Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava, Petržalka
tel: +421 2 6867 1111


prednosta kliniky
Doc.MUDr.Martin Mistrík, PhD.
tel. +421 2 6867 3580
tel. +421 2 6353 2166
e-mail:mistrik@pe.unb.sk


sekretariát prednostu kliniky
tel. +421 2 6867 3579
tel. +421 2 6353 2167
Fax +421 2 6353 2167

WWW stránka oddelenia


Dokumenty KHaT


Transplantaèné aktivity KHaTKlinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP BA (ïalej KHaT) poskytuje hematologické a transfuziologické služby v dvoch základných rovinách, rutinný servis a súèasne vysokošpecializovanú lieèebnopreventívnu starostlivos, spolu s vedecko-výskumnými a vzdelávacími aktivitami. Pacientami KHaT sú predovšetkým chorí s leukémiami, myelo a lymfoproliferatívnymi ochoreniami a poruchami zrážania krvi, ažkým zlyhaním krvotvorby a autoimúnne podmienenými cytopéniami, ktorí sa podrobujú vïaka širokému odbornému zázemiu pracoviska najmodernejšej lieèbe, vrátane transplantácie krvotvorných buniek. KHaT zohráva vedúcu a priekopnícku úlohu v odbore v SR, je sídlom Národného hemofilického centra, Národného registra dobrovo¾ných darcov kostnej drene a Transplantaèného centra kostnej drene s celoslovenskou pôsobnosou pre súrodenecké transplantácie a transplantácie od nepríbuzných dobrovo¾ných darcov. Na pracovisku sa uskutoènilo už viac ako 270 transplantácií, ktorých úspešnos zodpovedá výsledkom dosahovaným na zahranièných pracoviskách a dokumentuje vysokú úroveò tímovej práce.

Okrem lieèbebnopreventívnej starostlivosti je KHaT centrom výskumu a vzdelávania s rozsiahlymi medzinárodnými kontaktami. KHaT je zapojená do medzinárodnej spolupráce v rámci celého radu vedecko-výskumných projektov a odborných spoloèností spájajúcich pracoviská, ktoré sú v drvivej väèšine súèasou špièkových univerzít v Európe a vo svete. Sú to predovšetkým EORTC (Európska organizácia pre výskum a lieèbu rakoviny, centrum èíslo 7804), IBMTR (svetová organizácia pre transplantácie kostnej drene so sídlom v USA, centrum èíslo 282), EBMT (Európska organizácia pre transplantáciu kostnej drene, centrum èíslo 610) ), WFH (Svetová hemofilická federácia, ktorá zastrešuje Svetový register hemofílie) a IRF7 (Medzinárodný register defektu faktora VII, centrum èíslo 7). Výsledky a skúsenosti sa pravide¾ne referujú a publikujú na domácich a zahranièných odborných konferenciách a v domácej i zahraniènej odbornej literatúre.

Na pracovisku t.è. pôsobia 7 lekárov LF UK (1 docent + 1 odborný asistent + 5 doktorandov) a 2 SZU (1 profesor + 1 docent). Ako prejav uznania odborných kvalít je možno hodnoti rad ocenení, ktoré za svoje výsledky a za svoju prednáškovú a publikaènú èinnos získali pracovníci KHaT, ako aj zvolenie 7 lekárov KHaT do 15 èlenného výboru Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoloènosti SLS. Rovnako aj skutoènos, že na KHaT pôsobí hlavný odborník MZ SR pre hematológiu a krajský odborník pre hematológiu.


ODDELENIE KLINICKEJ HEMATOLÓGIE (OKH)
poskytuje lôžkovú a ambulantnú lieèebno-preventívnu starostlivos pacientom s hematologickými ochoreniami

Primár MUDr.Eva Demeèková
tel. +421 2 6867 3583
tel. +421 2 6353 2168
e-mail:demeckova@pe.unb.sk

Vrchná sestra Viera Jarolíková
tel. +421 2 6867 2643

Lôžkové oddelenie

Ambulantný úsek

Národné hemofilické centrum


LABORATÓRNO-DIAGNOSTICKÉ ODDELENIE (LDO)
vykonáva klinické a laboratórne hematologické vyšetrenia a monitorovanie pri intenzívnych lieèebných postupoch

Primár MUDr.Marcela Skraková
e-mail:skrakova@pe.unb.sk
Tel: 02/ 6867 2940

Vrchná laborantka Viera Škulavíková
e-mail:skulavikova@pe.unb.sk
tel. +421 2 6867 2345

Laboratórne pracoviská


TRANSFUZIOLOGICKÉ ODDELENIE (TO)
zaoberá sa problematikou darcov krvotvorných buniek, odbermi a spracovaním štepov krvotvorných buniek, vyšetrovaním kompatibility a racionálnym využitím krvných prípravkov

Primár MUDr.Marcela Skraková
e-mail:skrakova@pe.unb.sk
Tel: 02/ 6867 2940

Vrchná laborantka Anna Halèínova
tel. +421 2 6867 2935

Tranfuziologické úseky
[ Späť ]
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.10 sekund