oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 188 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK
MFN MartinKlinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského
Martinská fakultná nemocnica
Kollárova 2
036 59 Martin

Sekretariát kliniky
Kvetoslava Gregorová
tel: +421 43 4133 308
tel: +421 43 4132 061
Fax: +421 43 4132 061
e-mail:hema@jfmed.uniba.sk

prednosta kliniky
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
tel.: +421 43 4203 233
tel.: +421 43 4203 232
e-mail:kubisz@jfmed.uniba.sk

zástupca prednostu pre lieèebno-preventívnu starostlivos
MUDr. Jan Hudeèek, CSc.
tel.: +421 43 4203 482

zástupca prednostu pre pedagogickú èinnos
Doc. MUDr. Ján Staško, PhD
tel.: +421 43 4203 153

WWW stránka oddelenia


Dokumenty KHaT


Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine (ïalej KHaT) poskytuje rutinnú a špeciálnu laboratórnu diagnostiku (špeciálne hemostazeologické vyšetrenia, agregometria, cytometria) a klinickú hematologickú starostlivos pre oblas severného a stredného Slovenska (Trenèiansky a Žilinský kraj). KHaT poskytuje ambulantnú aj lôžkovú zdravotnú starostlivos, na lôžkovej èasti kliniky je k dispozícii 17 lôžok vrátane jednotky intenzívnej hematologickej starostlivosti. Pracovisko sa zameriava najmä na diagnostiku a lieèbu hemato-onkologických ochorení (akútne a chronické leukémie, myeloproliferatívne a myelodysplastické ochorenia) a porúch hemostázy (vrodená a získaná trombofília, krvácavé stavy).

Súèasou KHaT je Národné centrum hemostázy a trombózy (ïalej NCHT) s celoslovenskou pôsobnosou, ktoré sa zaoberá výskumom, diagnostikou a lieèbou trombofilných a krvácavých stavov a vedením Národného registra trombofilných stavov.

KHaT je zaradená do siete transplantaèných centier SR a realizuje autológne transplantácie krvotvorných buniek z periférnej krvi./br KHaT je zaradená medzi centrá excelencie Univerzity Komenského, spolupracuje s viacerými poprednými domácimi (napr. Ústav patologickej anatómie a Ústav klinickej biochémie JLF UK v Martine) a zahraniènými pracoviskami (napr. Oddelenie klinickej hematológie Univerzity Karlovej v Hradci Králové, Klinika reumatológie a klinickej imunológie Jagellonskej univerzity v Krakove). Medzinárodná vedecká spolupráca je dokumentovaná aj riešením grantu NATO (Martin-Krakow-Philadelphia) a podpísaním zmluvnej spolupráce medzi Univerzitou Karlovou (OKH LF KU Hradec Králové) a Univerzitou Komenského (KHaT JLF UK Martin).

V súèasnosti sa na pracovisku pripravuje výskumná úloha zameraná na využitie transplantácie periférnych kmeòových buniek pri ischemickej chorobe dolných konèatín v spolupráci s II. chirurgickou klinikou JLF UK a MFN a Nemocnicou sv. Karla v Montevideu (Uruguaj). Výsledky vedeckej a odbornej èinnosti sa pravidelne referujú na domácich i zahranièných konferenciách a publikujú v domácej aj zahraniènej odbornej literatúre.

KHaT poskytuje pregraduálne vzdelávanie (výuèba poslucháèov všeobecného lekárstva, ošetrovate¾stva a laboratórnej medicíny) v slovenskom a anglickom jazyku a postgraduálne vzdelávanie (doktorandské štúdium, špecializaèné štúdium (akreditované v r.2006), kontinuálne medicínske vzdelávanie) v odbore hematológia a transfuziológia. V spolupráci s OKH Univerzity Karlovej v Hradci Králové sa od r. 1993 podie¾a na organizácii Slovensko-èeskej konferencie o hemostáze a trombóze s medzinárodnou úèasou, akreditovanej Európskou hematologickou asociáciou (EHA). Pracovníci kliniky sa podie¾ajú na príprave uèebných textov pre poslucháèov JLF UK, o. i. pripravili uèebnicu hematológie a transfuziológie (vydaná vo vydavate¾stve Grada v r.2006).

V súèasnosti na klinike pôsobí 6 lekárov JLF UK (1 profesor, 2 docenti, 1 asistent, 2 doktorandi), 8 lekárov MFN a 2 vysokoškolskí pracovníci-nelekári MFN a 38 pracovníkov stredného a nižšieho zdravotníckeho personálu MFN. T. è. na klinike pôsobí krajský odborník pre hematológiu v Žilinskom kraji (MUDr. J. Hudeèek, CSc.).


ambulantná èas

hemato-onkologická ambulancia
MUDr. Jan Hudeèek, CSc
tel.: +421 43 4203 482
tel.: +421 43 4203 519
MUDr. Emília Flochová
tel.: +421 43 4203 891
tel.: +421 43 4203 519

všeobecná hematologická ambulancia
MUDr. Emília Flochová
Doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD
tel.: +421 43 4203 891
tel.: +421 43 4203 519

ambulancia Národného centra hemostázy a trombózy
Doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD
tel.: +421 43 4203 891
tel.: +421 43 4203 519

detská hematologická ambulancia
MUDr. Ivana Plameòová
tel.: +421 43 4203 842
tel.: +421 43 4203 806

diagnostická a laboratórna èas

krvná banka
MUDr. ¼ubica Váleková
tel.: +421 43 4203 891
tel.: +421 43 4203 842

rutinná a špeciálna hemostáza
RNDr. Jela Ivanková
tel.: +421 43 4203 891
tel.: +421 43 4203 435
tel.: +421 43 4203 380

cytometrické laboratórium
MUDr. ¼ubica Váleková, Ing. Jana Fedorová, PhD
tel.: +421 43 4203 891
tel.: +421 43 4203 536

úsek kryokonzervácie a spracovania krvotvorných buniek z periférnej krvi
MUDr. Juraj Chudej
tel.: +421 43 4203 842
[ Späť ]
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.13 sekund