oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 153 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Klinika hematológie a onkohematológie LF UPJŠ
FN LP KošiceKlinika hematológie a onkohematológie LF UPJŠ a FN LP
Fakultná nemocnica Louisa Pasteura
Trieda SNP 1
041 66 Košice
tel. ústredòa: +421 55 640 2111

Sekretariát kliniky
Zlatica Kúchová
tel: +421 55 640 4423
Fax: +421 55 640 4426
e-mail:onkohemat.snp@fnlp.sk

Prednosta kliniky
prof . MUDr. Elena Tóthová, CSc.
tel: +421 55 640 3434
e-mail:etothova@post.sk

Zástupca prednostu kliniky
MUDr. Marta Frièová
tel: +421 55 640 4410

Vedúca sestra kliniky
Mária Visokaiová
tel: +421 55 640 3432

WWW stránka kliniky


Klinika hematológie a onkohematológie Lekárskej fakulty UPJŠ a Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura Košice (ïalej KHaOH) vznikla v septembri 1989 ako samostatné oddelenie spolu s hematologickým laboratóriom. Od roku 1996 je klinickou – výuèbovou bázou LF UPJŠ.

Klinika hematológie a onkohematológie zabezpeèuje kompletnú diagnostiku a lieèbu primárnych ochorení krvotvorby – v 80% ide o hematologické malignity – t. j. lymfómy, akútne a chronické leukémie a myelodysplázie a 20% tvoria útlmy krvotvorby a autoimúnitné ochorenia. V súèasnosti je Klinika hematológie a onkohematológie tvorená lôžkovou èasou (22 postelí), 7 lôžok patrí JIHS, z toho 4 lôžka sú transplantaèné. Klinika hematológie a onkohematológie zabezpeèuje kompletnú diagnostiku (morfologické a cytochemické vyšetrenia kostnej drene, imunofenotypizácia, histológia, cytogenetika, stanovenie GM-CFU BFU-E in vitro) na lôžku a zároveò ambulantnú chemoterapiu a hemoterapiu u onkohematologických pacientov a starostlivos o chorých s poruchami zrážanlivosti krvi (trombofilné stavy, hemofilici).

Od roku 1997 je Klinika hematológie a onkohematológie Centrom pre autológne transplantácie krvotvorných buniek – od roku 2005 sme zrealizovali 166 separácii a 112 autológnych transplantácii krvotvorných buniek u hematologických malignít a autoimúnneho ochorenia sclerosis multiplex ako prví na Slovensku. Ako prví na Slovensku sme u malígnych lymfómov zaviedli èistenie autológneho štepu in vivo pomocou monoklonovej protilátky anti CD20 a v súèasnosti so Združenou tkanivovou bankou èistíme autológne štepy aj in vitro technikou pozitívnej selekcie.

Klinika je zapojená do viacerých medzinárodných štúdií pre lieèbu hematologických malignít. V roku 2006 Transplantaèné centrum Kliniky hematológie a onkohematológie bolo prijaté do Európskeho transplantaèného registra pod evidenèným èíslom CIC 984.

Pracovníci Kliniky hematológoie a onkohematológie okrem lieèebno - preventívnej èinnosti na lôžku a v ambulancii zabezpeèujú aj pregraduálnu výchovu poslucháèov LF UPJŠ a postgraduálnu výchovu lekárov z celého Slovenska.


Lôžková èas

lôžkové oddelenie (22 postelí)
denná sestra
Mgr. Mária Lévyová
tel: +421 55 640 3427
tel: +421 55 640 3428

JIHS 7 postelí, z toho 4 transplantaèné lôžka
denná sestra
Bc. Jana Bocková
tel: +421 55 640 4418

Ambulantná èas

Konziliárna ambulancia 8.posch
tel: +421 55 640 3435

Konziliárna ambulancia poliklinika
tel: +421 55 640 2666
tel: +421 55 640 2667
[ Späť ]
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.09 sekund