oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 740 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
Posted on 16.07.2006 14:19
Topic: KHaT JLF UK FNsP Martin

Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
(Prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc.)
ROK 2006Január
 1. Príprava a spracovanie podkladov pre stretnutie krajských odborníkov v dňoch 12. a 13.2.2006
 2. Spracovanie konečnej verzie "Koncepcie hematológie a transfuziológie" v spolupráci s MUDr.Holomáňovou a doc. MUDr. Lip?icom, CSc.

  Február
 3. ?iados? riaditeľovi Útvaru liekovej politiky MZ SR PharmDr. Jánovi Mazagovi o zjednanie nápravy v preskripčnom obmedzení intravenóznych antibiotík (od 1.1.2006 má Lendacín indikačné obmedzenie len pre infektológa a len pri lymeskej borelióze) tak, aby mohol by? Lendacin ( alebo iné i.v. ?irokospektrálne antibiotikum s frekvenciou podávania 1x za 24 hodín) predpisovaný aj hematológom tým ambulantným pacientom, ktorým nestačí perorálna liečba.

  Marec
 4. Na základe ?iadosti MZ SR zaslanie doplnených údajov na podanie podnetu ohľadom preskripčného obmedzenia intravenóznych antibiotík.
 5. Spracovanie a zaslanie stanoviska Hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu k indikácii liečby prípravkom Novoseven - pacientka B. pre Riaditeľstvo V?ZP Ko?ice, zaslanie stanoviska na vedomie krajskej odborníčke pre hematológiu Prof. Mudr. Elene Tóthovej, CSc.
 6. Spracovanie a zaslanie stanoviska Hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu k indikácii liečby prípravkom Haemocomplettan P - pacient S. pre Riaditeľstvo Krajskej pobočky V?ZP Banská Bystrica, zaslanie stanoviska na vedomie krajskej odborníčke pre hematológiu prim.MUDr. Márii ?arnovičanovej
 7. Prehodnotenie a doplnenie Odporúčania hlavného odborníka pre hematológiu pre liečbu mnohopočetného myelómu. Odporúčanie bolo spracované myelómovou skupinou: Kotouček Pavol, Babu?ková Iva, Baňáková Jana, Flochová Emília, Forraiová Ľubica, Labancová Andrea, Ladická Miriam, Sakalová Adriena, Tóthová Elena, Varga Alexander.Krajskí odborníci schválili toto odporúčanie na zasadaní s hlavným odborníkom v dňoch 12. - 13. februára 2006 v Martine.
 8. ?iados? na MZ SR na Sekciu zdravotnej starostlivosti o zabezpečenie akceptácie krajských odborníkov ako koordinátorov a garantov odboru hematológia a transfuziológia v danom vy??om územnom celku v zmysle záverov zo schôdze krajských odborníkov pre hematológiu a transfuziológiu s hlavnými odborníkmi pre hematológiu a transfuziológiu konanej v dňoch 12.2. a 13.2.2006.
 9. Zaslanie schváleného doporučenia postupu pre liečbu mnohopočetného myelómu v?etkým krajským odborníkom so ?iados?ou ,aby s týmto doporučením oboznámili v?etkých okresných hematológov.
 10. Na základe po?iadavky krajskej odborníčky pre VÚC Ko?ice prof. MUDr. Eleny Tóthovej, CSc. zaslanie ?iadosti MUDr. Beáte Beňovej , ne?tátna hematologická ambulancia v Ko?iciach, o urýchlené odovzdanie zdravotnej dokumentácie pacientov s vrodenou poruchou zrá?ania (hemofília A, B, von Willebrandova chorova, defecit FVII) do RCHaT KH a OH Ko?ice.
 11. Vypracovanie odborných posudkov na registráciu liekov Dicynone, Cilkanol.

  Apríl
 12. Návrh na odvolanie krajskej odborníčky pre VÚC Bratislava a menovanie novej krajskej odborníčky a zaslanie oznámenia o zmene prezidentovi SHaTS a zastupujúcemu riaditeľovi SZS.
 13. Účas? na pracovnom stretnutí k stanoveniu kritérií na liečbu poistencov V?ZP s deficitom koagulačných faktorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a k prehodnoteniu počtu pracovísk, kde sa takáto liečba bude zabezpečova?.
 14. Na ?iados? riaditeľa FORLIFE, n.o. V?eobecnej nemocnice Komárno a primára interného oddelenia (MUDr. Ba?ternák) spracovanie odborného posudku k indikácii liečby prípravkom Novoseven u pacienta K. pre MUDr. Ďurčanskú-ZP Dôvera
 15. Na základe vy?iadania Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivos?ou spracovanie odborného posudku k nesúladu medzi pitevným nálezom a klinickou diagnózou.

  Máj
 16. Odborné posúdenie ?iadosti o akreditáciu ?pecializačného ?túdijného programu v ?pecializačnom odbore č.008 Hematológia a transfuziológia pre kategóriu lekár, o ktorú po?iadala Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa ?afárika v Ko?iciach (LF UPJ?) v Ko?iciach. Boli zistené drobné nedostatky, po odstránení doporučené na akreditáciu.
 17. Odborné posúdenie ?iadosti o akreditáciu ?pecializačného ?túdijného programu v odbore Hematológia a transfuziológia A 008 pre kategóriu: lekár, predlo?enej Klinikou hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (KHaT LF a FNsP) - pracovisko Petr?alka, Antolská 11. Boli zistené hrubé nedostatky, je potrebné prepracova? akreditačný spis.
 18. Rie?enie problému odvolania krajskej odborníčky pre VÚC Bratislava na základe podania odvolania proti rozhodnutiu na MZ SR - Sekcia zdravotnej starostlivosti.
 19. Rie?enie problému pacienta K. z Banskej Bystrice - spracovanie posudku pre V?ZP, zaslanie posudku na vedomie krajskej odborníčke pre hematológiu prim.MUDr. Márii ?arnovičanovej.
 20. Zaslanie pripomienky k indikačnému obmedzeniu a ?iados? na roz?írenie indikácií lieku NEULASTA-L03AA13 Pegfilgrastím na MZSR - riaditeľovi Útvaru liekovej politiky.
 21. Vypracovanie posudkov na klinické ?túdie (heparinoidy, bortezomid , thalidomide a ďal?ie).
 22. Vypracovanie odborného stanoviska pre indikačnú oblas? pre EXACYL.
 23. Vypracovanie odborného stanoviska pre indikačnú oblas? pre DANAPAROID.
 24. Na základe vy?iadania Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Bratislava vypracovanie odborného posudku na ?iados? o súhlas s mimoriadnym dovozom na liečivo danaparoid sodium - liek Orgaran.
 25. Vydanie učebnice Hematológia a transfuziológia.
 26. Vypracovanie a príprava akreditačného spisu, akreditácia KHaT JLF UK: Rozhodnutie ministra zdravotníctva SR o vydaní osvedčenia o akreditácii ?pecializačného ?tudijného programu v specializačnom odbore lekár - hematológia a transfuziológia (k nahliadnutiu na sekretariáte Martinskej fakultnej nemocnice a dekanáte Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského).

  Jún
 27. Zaslanie zápisnice z pracovnej porady hematológov a pracovníkov generálneho riaditeľstva V?ZP k stanoveniu kritérií na liečbu poistencov V?ZP s deficitom koagulačných faktorov krajským odborníkom a primárom HTO v rámci SR.
 28. Vybavovanie pacienta K. s odborníkmi SR a ČR (Bátorová, Holomáňová, Tóthová, Salaj).
30.6.2006 Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc
Hlavný odborník MZ SR


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· KHaT JLF UK Martin
· Viac o KHaT JLF UK FNsP Martin
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články KHaT JLF UK FNsP Martin:
SPRÁVA Z XIII. SLOVENSKO - ČESKEJ KONEFERENCIE O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 4.83
hlasov: 92


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

Klinická hematológia


Re: ibgmczobufd (Skóre: 1)
kým: modulaer v 09.07.2009 12:28
(O užívateľovi )
Čítať zvyšok komentára...pokemon dimond and pearl porn (Skóre: 1)
kým: Dickon_Hemingac2 v 23.12.2008 22:16
(O užívateľovi )
surfers private porn QQF8 PfC Čítať zvyšok komentára...Re: aeeau (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 28.04.2009 10:12
(O užívateľovi )
buy cialis

Čítať zvyšok komentára...Re: wofdoke (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 18:20
(O užívateľovi )
viagra jokes [www.alonso-craciun.com] cialis and d

Čítať zvyšok komentára...Re: osezigwyd (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 21.04.2009 06:34
(O užívateľovi )
buy surf to cialis link online [www.diversityjdmba

Čítať zvyšok komentára...Re: fnbd (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 28.04.2009 07:26
(O užívateľovi )
purchase vi

Čítať zvyšok komentára...Re: taqemjy (Skóre: 1)
kým: modulaer v 28.06.2009 16:56
(O užívateľovi )
paypal cialis [www.invis-a-vision.com] buy levitra

Čítať zvyšok komentára...Re: siahfezmc (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 22.04.2009 21:50
(O užívateľovi )
viagra vs levitra vs cialis [www.alexreshuan.com] che

Čítať zvyšok komentára...Re: drpoipultz (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 23.04.2009 21:45
(O užívateľovi )
cheapest viagra to buy

Čítať zvyšok komentára...Re: rorafqyb (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 16:41
(O užívateľovi )
levit

Čítať zvyšok komentára...Re: pivextqpcq (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 29.04.2009 12:46
(O užívateľovi )
drug levitra [w

Čítať zvyšok komentára...Re: ypbay (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 29.04.2009 13:31
(O užívateľovi )
cialis pricing [163.

Čítať zvyšok komentára...Re: tscpldjiuoq (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 30.04.2009 21:31
(O užívateľovi )
guaranteed cheapest viagra [www.taolb.org] generic india le

Čítať zvyšok komentára...Re: rkbd (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 05.05.2009 20:02
(O užívateľovi )
cialis comparison lev

Čítať zvyšok komentára...Re: deiueiffcue (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 01.05.2009 06:39
(O užívateľovi )
generic cialis from india [www.feedgadget.com] keyword

Čítať zvyšok komentára...Re: aoaie (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 14:30
(O užívateľovi )
guaranteed cheapest viagra [www.taolb.org] levitra informat

Čítať zvyšok komentára...Re: eauadr (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 15:08
(O užívateľovi )
buy cialis canadian [www.feedgadget.com] cialis levitr

Čítať zvyšok komentára...Re: atnefodzki (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 05.05.2009 22:25
(O užívateľovi )
suppliers of

Čítať zvyšok komentára...Re: eyctx (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 07.05.2009 02:40
(O užívateľovi )
buy viagra online cheap [esk

Čítať zvyšok komentára...Re: nijnk (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 07.05.2009 19:32
(O užívateľovi )
levitra cialis
Čítať zvyšok komentára...Re: kxdruiezm (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 08.05.2009 17:35
(O užívateľovi )
levitra fact [www.var-immobilier.org] levitra comp

Čítať zvyšok komentára...Re: ziefo (Skóre: 1)
kým: modulaer v 28.06.2009 19:18
(O užívateľovi )
order levitra [www.jesusrodeadonkey-theb

Čítať zvyšok komentára...Re: dtztb (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 00:49
(O užívateľovi )
the buy cialis [www.sharpenedges.com] cialis and lev

Čítať zvyšok komentára...Re: hiil (Skóre: 1)
kým: modulaer v 10.06.2009 11:43
(O užívateľovi )
cheap lily lcos cialis [www.robgillen.com] buy viagra i

Čítať zvyšok komentára...Re: kepuljoo (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 10.05.2009 16:51
(O užívateľovi )
discount levitra online us [www.var-immobilier.org

Čítať zvyšok komentára...Re: wccu (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.06.2009 13:44
(O užívateľovi )
cialis generic levitra viagra [www.eurekareales

Čítať zvyšok komentára...Re: yvat (Skóre: 1)
kým: modulaer v 14.06.2009 00:25
(O užívateľovi )
levitra gener

Čítať zvyšok komentára...Re: ousaqikaome (Skóre: 1)
kým: modulaer v 15.06.2009 22:44
(O užívateľovi )
cialis price generic [www.interclothing-bg.com]

Čítať zvyšok komentára...Re: deojilxfa (Skóre: 1)
kým: modulaer v 16.06.2009 00:12
(O užívateľovi )
cialis levitra viagra

Čítať zvyšok komentára...Re: ameuwolvo (Skóre: 1)
kým: modulaer v 16.06.2009 09:08
(O užívateľovi )
prices onli

Čítať zvyšok komentára...Re: viswualnih (Skóre: 1)
kým: modulaer v 16.06.2009 13:18
(O užívateľovi )
cialis and levitra [www.timbaleo.com] buy cheap viagra <

Čítať zvyšok komentára...Re: uuire (Skóre: 1)
kým: modulaer v 23.06.2009 21:02
(O užívateľovi )
levitra best price [www.sisemuevenmatalos.com]

Čítať zvyšok komentára...Re: uoujcawx (Skóre: 1)
kým: modulaer v 10.08.2009 15:09
(O užívateľovi )
results viagra cialis levitra [k

Čítať zvyšok komentára...Re: eyuun (Skóre: 1)
kým: modulaer v 17.06.2009 13:58
(O užívateľovi )
female viagra<

Čítať zvyšok komentára...Re: akoqdixdiet (Skóre: 1)
kým: modulaer v 18.06.2009 04:04
(O užívateľovi )
buy cialis without a prescription [www.interclot

Čítať zvyšok komentára...Re: rcsh (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.06.2009 00:02
(O užívateľovi )
cialis professional [www.sharpenedges.com] compare c

Čítať zvyšok komentára...Re: cxciaa (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 02:40
(O užívateľovi )
generic levitra pill [www.sisemuevenmatalos.com

Čítať zvyšok komentára...Re: rouaiaqee (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.06.2009 07:38
(O užívateľovi )
levitra prices [www.wearealligators.com] cialis g

Čítať zvyšok komentára...Re: nguhjmvaiuk (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.06.2009 08:43
(O užívateľovi )
getting an online prescription for cialis [www.th

Čítať zvyšok komentára...Re: peeoebi (Skóre: 1)
kým: modulaer v 08.07.2009 07:52
(O užívateľovi )
buying viagra [ds-1978.com] viagra

Čítať zvyšok komentára...Re: jlggiqkvteo (Skóre: 1)
kým: modulaer v 08.07.2009 10:49
(O užívateľovi )
Čítať zvyšok komentára...Re: ooipuibh (Skóre: 1)
kým: modulaer v 09.07.2009 13:33
(O užívateľovi )
buy viagra onlines [www.h

Čítať zvyšok komentára...Re: daiuzihoval (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.07.2009 16:42
(O užívateľovi )
levitra drug<

Čítať zvyšok komentára...Re: jvaenvaairo (Skóre: 1)
kým: modulaer v 17.07.2009 20:46
(O užívateľovi )
buy cialis where [aocb

Čítať zvyšok komentára...Re: ioaoq (Skóre: 1)
kým: modulaer v 19.07.2009 11:01
(O užívateľovi )
buy cialis without a presc

Čítať zvyšok komentára...Re: voxiamegi (Skóre: 1)
kým: modulaer v 19.07.2009 11:44
(O užívateľovi )
cialis versus vi

Čítať zvyšok komentára...Re: vuwp (Skóre: 1)
kým: modulaer v 22.07.2009 19:27
(O užívateľovi )
viagra online [adotro

Čítať zvyšok komentára...Re: cixd (Skóre: 1)
kým: modulaer v 22.07.2009 21:41
(O užívateľovi )
buying viagra [www.pen

Čítať zvyšok komentára...Re: ejqoaip (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.07.2009 10:25
(O užívateľovi )
Čítať zvyšok komentára...Re: giojrkq (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.07.2009 11:12
(O užívateľovi )
cheapest viagra to buy onli

Čítať zvyšok komentára...Re: aaptshb (Skóre: 1)
kým: modulaer v 10.08.2009 16:06
(O užívateľovi )
find cheap cialis [www.mayslab.com] viagra levitra cialis

Čítať zvyšok komentára...Re: iiqbi (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.08.2009 16:22
(O užívateľovi )
buy generic online viagra [www.pullmancanada.net] l

Čítať zvyšok komentára...Re: xspqjijoinf (Skóre: 1)
kým: vahtang v 16.08.2009 22:16
(O užívateľovi )
viagra cheap online [www.crdpa-bnu.org] cialis buy
Čítať zvyšok komentára...Re: prwkeo (Skóre: 1)
kým: vahtang v 17.08.2009 01:29
(O užívateľovi )
compare cialis levitra [foro

Čítať zvyšok komentára...Re: pklzfo (Skóre: 1)
kým: vahtang v 17.08.2009 19:13
(O užívateľovi )
cialis levitra viagra vs vs [www.hiv-facts.com] cialis

Čítať zvyšok komentára...Re: phsqbtql (Skóre: 1)
kým: vahtang v 17.08.2009 19:51
(O užívateľovi )
side effects of

Čítať zvyšok komentára...Re: muzaquxpm (Skóre: 1)
kým: vahtang v 19.08.2009 11:53
(O užívateľovi )
buy cialis where [www.veilsandheadpieces.com]

Čítať zvyšok komentára...Re: ehbjabysho (Skóre: 1)
kým: vahtang v 20.08.2009 01:02
(O užívateľovi )
addiction levitra [console

Čítať zvyšok komentára...Re: aalybaae (Skóre: 1)
kým: vahtang v 20.08.2009 08:33
(O užívateľovi )
cialis and online consultation [www.hiv-facts.com] cial

Čítať zvyšok komentára...


fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.78 sekund