oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 86 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: Kravské mlieko a poruchy trávenia
Posted on 18.06.2008 13:57
Topic: pacienti anemia

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie ?ije na svete takmer 50 miliónov ľudí, ktorí zo zdravotných dôvodov nemô?u konzumovať kravské mlieko. Príčiny tohto stavu mô?u byť v zásade dve:

1. Intolerancia laktózy
sa prejavuje neschopnosťou organizmu rozlo?iť mliečny cukor laktózu v dôsledku nedostatku príslu?ného enzýmu (laktázy). V prípade, ?e sa nestrávená laktóza dostane a? do hrubého čreva, rozkladá sa tam za vzniku plynných substancií (metán, vodík) a ?tiepnych produktov (kyselina mravčia, kyselina octová, formaldehyd), ktoré pôsobia veľmi drá?divo na sliznicu čreva. Ak človek trpiaci nedostatkom laktázy vypije kravské mlieko, v priebehu 30 minút a? 2 hodín sa dostavia bolesti brucha, kŕče, nevoľnosť, nadúvanie, hnačka, prípadne ťa?kosti s dýchaním - ktoré mô?u pretrvávať a? tri dni.
Intoleranciou laktózy trpí 70-90% obyvateľov Afriky, Ázie a Stredomoria. U európskej populácie je situácia omnoho priaznivej?ia. Len 10-15% belochov sa musí vyhýbať z tohto dôvodu konzumácii kravského mlieka. Nedostatok enzýmu laktázy mô?e byť vrodený, ale mô?e byť aj dôsledkom niektorých ochorení, napr. gastroenteridíty alebo celiakie. U časti dospelých jedincov klesá aktivita laktázy s vekom . S intoleranciou laktózy sa stretávame preto skôr u dospelých vo veku nad 25 rokov, ale postihuje aj dojčatá.

2. Alergia na proteíny kravského mlieka
je ochorenie, pri ktorom imunitný systém alergického jedinca tvorí protilátky proti bielkovinám v mlieku (kazeínu a/alebo laktoglobulínu). Prejavy alergickej reakcie mô?eme podľa typických symptómov rozdeliť do nasledovných skupín:
a) dermatologické - ekzém, atopická dermatitída
b) respiratórne - alergická nádcha, bronchitída, astma
c) gastrointestinálne - nevoľnosť, bolesti brucha, hnačka alebo zápcha
d) hematologické - chudokrvnosť ako dôsledok poruchy vstrebávania ?eleza

Toto ochorenie je typické pre deti od narodenia do veku 10-15 rokov, pričom počet detí s touto diagnózou sa neustále zvy?uje. Na Slovensku trpia alergiou na bielkoviny kravského mlieka 3 % detí. V celosvetovom meradle sa odhaduje, ?e kravské mlieko je príčinou ka?dej desiatej potravinovej alergie.

Deti i dospelí trpiaci vy??ie spomenutými ochoreniami sa musia vyhýbať konzumácii kravského mlieka. Zatiaľ čo intolerancia laktózy umo?ňuje mnohým pacientom konzumovať mlieko aspoň v malom mno?stve a v primeranom mno?stve aj kyslo mliečne výrobky, deti i dospelí trpiaci alergiou na mliečne bielkoviny sa musia dôsledne vyhýbať nie len mlieku, ale aj v?etkým mliečnym výrobkom.

Laktóza je mliečny cukor, ktorý sa ?tiepi enzýmom laktáza v tenkom čreve.

O nezná?anlivosti mliečneho cukru hovoríme vtedy, keď po vypití mlieka sa laktóza v tenkom čreve nedoká?e ?tiepiť, prechádza do hrubého čreva, kde dochádza vplyvom črevných baktérií ku kvaseniu. Do čreva sa vylučuje vač?ie mno?stvo vody a vzniká väč?ie mno?stvo plynov. Napriek tomu, ?e sa časť týchto vytvorených plynov vtrebáva, vznika pocit nafúknutia a zvý?enej plynatosti. Organické kyseliny súčasne chemicky drá?dia sliznicu čreva, v dôsledku čoho vznikajú kŕče, bolestivosť a zvý?ená črevná peristaltika. Zvý?ená črevná motilita s vy??ím obsahom tekutiny vedie k hnačke. Stolice mô?u byť striekavé, spenené a kyslo zapáchajúce. Tieto ťa?kosti sú typické najmä u dojčiat, u ktorých mô?u vzniknúť a? chronické poruchy vý?ivy. V?etky uvedené príznaky sa nemusia v?dy objaviť. Hnačkovitá stolica nie je podmienkou. Najmä u väč?ích detí sa mô?u vyskytovať len niektoré z uvedených príznakov. Intolerancia laktózy mô?e byť u detí jednou z príčin opakujúcich sa bolestí brucha, aj bez hnačkovitej stolice.

Príčiny poruchy trávenia laktózy
1. Vrodený deficit laktázy
enzýmu ?tiepiaceho mliečny cukor. Táto príčina je zriedkavej?ia a mô?eme sa s ňou stretnúť u? v novorodeneckom veku.

2. Fyziologický deficit laktázy
Keď?e človek je cicavec, jeho prirodzenou stravou je v prvých mesiacoch ?ivota materské mlieko. Z hľadiska vývoja človeka je teda samozrejmé, ?e najvy??ia aktivita enzýmu na trávenie mliečneho cukru je v období dojčenia, keď je mlieko jedinou potravou. Z toho vyplýva, ?e aktivita enzýmu klesá po období dojčenia a ?e by nemala mať pre človeka u? ďal?ie opodstatnenie. Človek sa v?ak naučil piť aj mlieko zvierat. Čo viedlo v jeho fylogenetickom vývoji k potrebe zachovania aktivity laktózy. Nie ka?dý jedinec toleroval mlieko rovnako. Zvýhodnený boli tí, u ktorých genetickou odchýlkou pretrvávala vy??ia aktivita ?tiepiaceho enzýmu a? do dospelosti. Selektívny výber jasne uprednostňoval jedincov, ktorí tolerovali mliečny cukor, čo postupne človeku umo?nilo tolerovať vo vý?ive mlieko zvierat. V severských krajinách, kde je málo slnečného ?iarenia, a tým menej vitamínu D, ktorý vzniká práve jeho účinkami, sa jeho nedostatok kompenzoval práve lep?ou schopnosťou trávenia mlieka. Tento prirodzený vývoj viedol k tomu, ?e sa v severských krajinách u obyvateľstva vyskytuje men?ie percento intolerancie laktózy, zatiaľ čo v ju?ných krajinách je vysoké. U afrických černochov sa uvádza 75 a? 80% obyvateľov, ktorí nevedia tráviť mliečny cukor. V na?ej zemepisnej ?írke sú to 4 a? 28%. Na základe uvedeného vývoja človeka a jeho potrieb je zrejmé, ?e u niektorých jedincov klesá aktivita laktázy u? po druhom roku ?ivota prirodzeným spôsobom bez toho, aby i?lo o ochorenie. Je známe, ?e mnoho väč?ích detí a dospelých sa z týchto dôvodov mlieku vyhýba.

3. Sekundárna intolerancia laktózy
Vzniká pri po?kodení črevnej sliznice, či u? zápalom, črevnou infekciou, účinkom liekov alebo ?iarenia. U detí sa najčastej?ie mô?eme stretávať práve s prechodnou poruchou trávenia mliečneho cukru po prekonanom vírusovom alebo parazitárnom hnačkovom ochorení. U malých dojčiat je typickým príkladom hnačka spôsobená rotavírusmi, ktorá mô?e dlhodobo pretrvávať, av?ak po vyradení mlieka zo stravy sa stolice upravia. Tento stav je, na?ťastie, prechodný, lebo črevná sliznica sa postupne zotaví a dieťatko znovu mlieko dobre toleruje.

Intolerancia laktózy alebo alergia na mlieko?

Intolerancia laktózy nie je alergia na mlieko! Pri alergii na kravské mlieko mô?e byť trávenie mliečneho cukru v poriadku a napriek tomu sa dieťa nemá dobre, má riedke stolice a celkovo neprospieva. Príčinou mô?e byť alergia na bielkovinu kravského mlieka. Pri alergii sú celkom iné liečebné opatrenia ako pri poruche trávenia mliečneho cukru, preto je dôle?ité odlí?iť, ktorá zlo?ka mlieka je pre dieťa nevyhovujúca.
Určenie správnej diagnózy pri podozrení na ťa?kosti v súvislosti z mliekom je v?dy v rukách lekára. Na potvrdenie poruchy trávenia mliečneho cukru sa vyu?ívajú viaceré diagnostické metódy. Z nich najčastej?ie sa pou?íva laktózo-tolerančný test, pri ktorom sa dieťaťu podá laktóza a v určitých intervaloch sa z krvi určuje hladina cukru. Najspoľahlivej?ou a zároveň naj?etrnej?ou metódou na stanovenie diagnózy je výdychový laktózo-tolerančný test. Dieťa vypije laktózu a v určených intervaloch dýcha do prístroja, v ktorom sa analyzuje mno?stvo vodíka vo vydychovanom vzduchu, ktorý sa dostáva do pľúc krvou z tenkého čreva v prípade, ak sa laktóza ne?tiepi, ale rozkladá účinkom baktérií.
Kauzálna (príčinná) liečba nie je mo?ná, lebo trvalo zní?enú aktivitu enzýmu nemo?no znovu aktivovať. Preto sa v liečebných postupoch uplatňujú najmä dietické opatrenia. Začíname s diétou bez laktózy, s postupným pridávaním v malom mno?stve, pričom priebe?ne zisťujeme hranicu zná?anlivosti. Väč?ina veľkých detí a dospelých zná?a pri jednorázovom podaní najviac 5 a? 8g laktózy (1/2 ?álky mlieka).
Pri odporučení diéty s obmedzením laktózy - mliečneho cukru sa niekedy stáva, ?e rodič je len málo informovaný, čo mô?e jeho dieťa konzumovať. Často sa mlieko a mliečne výrobky pacientom prísne zakazujú. Tento postup nie je najvhodnej?í. Obmedzujeme pou?itie sladkého mlieka, povolené je kyslé mlieko a ostatné mliečne výrobky vzniknuté mliečnym kvasením a dozrievaním. Jogurty pacienti dobre tolerujú napriek tomu, ?e obsah laktózy je v nich vy??í ako v mlieku. Sú v nich v?ak prítomné baktérie, ktoré prispievajú k ?tiepeniu laktózy.

Ni??í obsah laktózy majú nasledujúce mliečne výrobky(uvedené v poradí so zni?ujúcim sa obsahom laktózy):
smotana, tvaroh, ?ľahačka, ementál, kyslé mlieko, eidam, tavené syry, maslo.

Lep?ie sa zná?a mlieko po mastnom jedle, lep?ie sa toleruje ?ľahačka, kakao alebo čokoláda. Pri uvedených potravinách, ktoré sú pri za?ívaní ťa??ie, pri ich spomalenom vyprázdňovaní zo ?alúdka aj zní?ené mno?stvo enzýmu na trávenie v tenkom čreve doká?e postupne malé dávky spracovať. Zistilo sa, ?e aj mlieko s čajom organizmus dobre toleruje, preto?e tanín obsiahnutý v čaji tie? spomaľuje prechod tenkým črevom.
Samostatné diétne opatrenia treba aplikovať pre detí najni??ej vekovej skupiny - dojčatá a batoľatá, kedy je mliečna potrava po dlhý čas jedinou a po ?iestom mesiaci najdôle?itej?ou súčasťou ich vý?ivy. V súčastnosti sa u? vyrábajú aj mlieka s minimálnym obsahom laktózy, prípadne bezlaktózové mlieka. V prípade intolerancie laktózy mô?u byť plnohodnotnou stravou týchto najmen?ích detí.

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o pacienti anemia
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články pacienti anemia:
obsah ?eleza v potravinách


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 4.25
hlasov: 8


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.10 sekund