oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 114 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: Epoetín - delta
Posted on 10.12.2006 10:53
Topic: Pharminfo

Dynepo


Epoetín - delta


súhrnná farmaceutická informácia


1. NÁZOV LIEKU

Dynepo 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Dynepo 2 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Dynepo 3 000 IU/0,3 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Dynepo 4 000 IU/0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

Dynepo 10 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLO?ENIE

Naplnená injekčná striekačka obsahuje 1 000 IU liečiva epoetínu delta v 0,5 ml dávke (2 000 IU/ml).

Epoetín delta sa vytvára v ľudských bunkách (HT-1080) technológiou génovej aktivácie.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke (injekcia).

Číry, bezfarebný a vode podobný.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Dynepo sa indikuje na liečbu anémie u pacientov s chronickým renálnym zlyhaním. Mô?e sa pou?ívať

u pacientov na dialýze a u nedialyzovaných pacientov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečbu Dynepom musí iniciovať lekár, ktorý má skúsenosti s vy??ie uvedenou indikáciou. Dávkovanie Dynepa sa musí upravovať individuálne, aby sa udr?iavala hladina hemoglobínu v rámci cieľového rozpätia 10 a? 12 g/dl. Ak sa podáva intravenózne, úvodná dávka je 50 IU/kg trikrát tý?denne. Ak sa podáva subkutánne, úvodná dávka je 50 IU/kg dvakrát tý?denne.Počas prvých troch mesiacov po začiatku peritoneálnej dialýzy nemusí byť podávanie erytropoetínu nevyhnutné, preto?e počas tohto obdobia často nastáva zvý?enie hemoglobínu.

Úprava dávky

Dávka sa musí zní?iť o 25%, ak:

- hemoglobín dosiahne 12 g/dl

- miera vzostupu hemoglobínu počas ktorýchkoľvek 4 tý?dňov je vy??ia ako 2,5g/dl.

Dávka sa musí zní?iť o 50%, ak:

- hemoglobín klesne pod 10 g/dl

- miera vzostupu hemoglobínu počas ktorýchkoľvek 4 tý?dňov je ni??ia ako 0,7 g/dl.

Pred tým, ako sa dávka bude upravovať, musí sa ponechať dostatok času na to, aby sa zistila odpoveď pacienta na podanú dávku Dynepa. Kvôli času nevyhnutnému na erytropoézu, mô?u medzi úpravou dávky (iniciácia, zvý?enie, zní?enie alebo preru?enie) a signifikantnou zmenou hemoglobínu uplynúť a? 4 tý?dne. Preto sa nemá robiť úprava dávky častej?ie ako raz za mesiac, pokiaľ to nie je klinicky odôvodnené.

Podávanie

Dynepo sa mô?e podávať intravenózne alebo subkutánne. Po zaučení zdravotníckym pracovníkom si pacient mô?e liek podávať subkutánne sám. U nedialyzovaných pacientov sa musí uprednostniť subkutánne podanie pred intravenóznym. V porovnaní s intravenóznym podaním, je po?adovaná tý?denná dávka Dynepa ni??ia pri subkutánnom podaní.

Ak sa podáva subkutánne, miesto podania injekcie sa musí pri ka?dom podaní meniť. Naplnenú injekčnú striekačku pred pou?itím skontrolujte. Pou?iť sa mô?e, len ak je roztok číry, bezfarebný, bez viditeľných pevných častíc a ak má konzistenciu podobnú vode. Striekačkou netraste. Ak ňou budete dlh?ie silnej?ie triasť, mô?e dôjsť k denaturácii aktívnej zlo?ky. Striekačka je zlo?ená a na prevenciu pred bodnou ranou má nasadenú ochrannú ?pičku. Neovplyvní to normálne fungovanie striekačky, ktorú mo?no v prístroji otáčať. Podajte po?adované mno?stvo. Po vstreknutí potrebného mno?stva roztoku z naplnenej striekačky zvy?ok obsahu zlikvidujte. Pri uvoľnení piestu ochranná ?pička prekryje ihlu. Striekačku posúvajte hore dovtedy, kým nie je prekrytá celá ihla. Pri podko?ných injekciách by mala byť celá dĺ?ka ihly vpichnutá kolmo do záhybu poko?ky pridr?anej medzi palcom a ukazovákom, a tento záhyb poko?ky treba dr?ať počas celého vstrekovania. Po jednorazovom pou?ití ju znehodnoťte.

?peciálne skupiny

Dynepo sa nepou?íva na liečbu anémie u onkologických pacientov (pozri časť 4.4)

U star?ích pacientov sa nevy?aduje ?peciálna úprava dávkovania.

Ak je to mo?né, u pacientov s homozygotnou formou kosáčikovej anémie sa musí celková koncentrácia hemoglobínu udr?iavať medzi 7 a? 9 g/dl.

Pre limitované skúsenosti sa účinnosť a bezpečnosť Dynepa nemohla stanoviť u nasledujúcich skupín pacientov: deti, pacienti s po?kodenou funkciou pečene.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na epoetín delta alebo na niektorú z pomocných látok Dynepa.

Nekontrolovaná hypertenzia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri pou?ívaní

Hypertenzia:

Väč?ina pacientov s chronickým renálnym zlyhaním má anamnézu hypertenzie. U pacientov liečených Dynepom mô?e nastať vzostup krvného tlaku alebo zhor?enie existujúcej hypertenzie. Preto sa musí u pacientov liečených Dynepom venovať osobitná starostlivosť dôkladnému monitorovaniu a kontrole krvného tlaku. Krvný tlak sa musí kontrolovať pred začiatkom a počas terapie, aby sa predi?lo akútnym komplikáciám ako je hypertenzná encefalopatia a sprievodné komplikácie (kŕče, mozgová príhoda). Ak sa vyskytnú tieto reakcie, vy?adujú si okam?itú pozornosť lekára a intenzívnu lekársku starostlivosť. Osobitnú pozornosť si vy?adujú náhle, ostré, migréne podobné bolesti hlavy ako mo?ný varovný signál.

Zvý?enie krvného tlaku si mô?e vy?iadať liečbu antihypertenzívami alebo zvý?enie dávok u? existujúcej antihypertenzívnej medikácie. Okrem toho sa musí zva?ovať redukcia podávanej dávky Dynepa. Ak ostávajú hodnoty krvného tlaku vysoké, mô?e si to vy?iadať prechodné preru?enie liečby Dynepom. Ak je hypertenzia vďaka intenzívnej terapii pod kontrolou, opätovná liečba Dynepom sa musí zahájiť s redukovanými dávkami.

Vyhodnotenie ?eleza:

Počas liečby Dynepom mô?e nastať absolútny alebo funkčný deficit ?eleza. Toto je najčastej?ia príčina nekompletnej odpovede na liečbu erytropoetínom. Preto sa musia pred začatím a počas liečby Dynepom vy?etriť u pacienta zásoby ?eleza, vrátane saturácie transferínu a sérového feritínu. Saturácia transferínu musí byť najmenej 20% a feritínu aspoň 100 ng/ml. Ak je saturácia transferínu ni??ia ako 20%, alebo ak feritín klesne pod 100 ng/ml, musí sa podať ?elezo. Prakticky u v?etkých pacientov bude nakoniec potrebná suplementácia ?eleza na zvý?enie alebo udr?anie saturácie transferínu a hladiny feritínu, ktoré budú dostatočne podporovať erytropoézu stimulovanú Dynepom.

Anémia u epoetín-rezistentných alebo hyporesponzívnych pacientov so zlyhaním odpovede na 20 000 IU/tý?deň sa musí preskúmať, vrátane odporučenia pacientov k hematológovi. U pacientov, ktorí majú doplnené ?elezo a neadekvátnu odpoveď na liečbu Dynepom, sa musia vyhodnotiť a liečiť nasledujúce stavy, ak je to vhodné:

o Infekcia/zápal

o Okultná strata krvi

o Hyperparatyreoidizmus/Osteitis fibrosa cystica

o Intoxikácia alumíniom

o Hemoglobinopatie ako talasémia alebo kosáčikovitá anémia

o Deficity vitamínov, napr. deficit kyseliny listovej alebo vitamínu B 12

o Hemolýza

o Malígne ochorenia vrátane mnohopočetného myelómu a myelodysplastického syndrómu

o Malnutrícia.

Laboratórne monitorovanie:

Odporúča sa pravidelne sledovať celkový krvný obraz a mno?stvo krvných do?tičiek. Hladina hemoglobínu sa musí stanoviť raz za tý?deň, kým sa neustáli v po?adovanom rozpätí a kým sa pevne neurčí udr?iavacia dávka. Hladina hemoglobínu sa musí raz za tý?deň stanoviť aj po ka?dej úprave dávky, kým sa neustáli v cieľovom rozpätí. Potom sa musí hladina hemoglobínu monitorovať v pravidelných intervaloch. Počas liečby Dynepom sa musia pravidelne monitorovať sérové chemické hodnoty vrátane kreatinínu a draslíka.

Onkologickí pacienti:

Epoetíny sú rastové faktory primárne stimulujúce tvorbu červených krviniek. Erytropoetínové receptory mô?u byť prítomné na povrchu rôznych nádorových buniek. Ako pri v?etkých rastových faktoroch, existujú obavy, ?e epoetín by mohol stimulovať rast nádorových buniek. Dve kontrolované klinické ?túdie, počas ktorých sa epoetín podával pacientom s rôznymi typmi nádorov, vrátane nádorov hlavy, hrdla a prsníka, vykázali neobjasnenú zvý?enú úmrtnosť (pozri časť 5.1).

Iné:

Odporúča sa, aby sa prvá dávka podala pod lekárskym dohľadom, preto?e mô?e nastať anafylaktoidná reakcia na erytropoetín, aj keď sa to u Dynepa nepozorovalo. Pre limitované skúsenosti sa účinnosť a bezpečnosť Dynepa nemohla stanoviť u nasledujúcich skupín pacientov: deti, pacienti s po?kodenou funkciou pečene.

Pou?itie Dynepa u pacientov s nefrosklerózou, ktorí sa e?te nepodrobili dialýze, sa musí zvá?iť individuálne, preto?e sa s určitosťou nedá vylúčiť mo?ná akcelerácia progresie renálneho zlyhania.

Počas hemodialýzy si pacienti liečení Dynepom mô?u vy?adovať zvý?enie antikoagulačnej terapie na prevenciu zrá?ania v arterio-venóznej spojke.

Nesprávne pou?itie epoetínu u zdravých ľudí mô?e viesť k príli?nému zvý?eniu hemoglobínu a hematokritu, čo mô?e byť spojené s kardiovaskulárnymi komplikáciami ohrozujúcimi ?ivot.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neboli vykonané ?iadne interakčné ?túdie s Dynepom.

V priebehu klinických ?túdií s Dynepom sa nezaznamenali ?iadne liekové interakcie.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita: Počas ?túdií na zvieratách nebol dostatočne preukázaný vplyv lieku na graviditu (pozri 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Pri predpisovaní lieku tehotným ?enám treba postupovať opatrne. Pri pou?ití počas gravidity sa musí zvá?iť súčasná substitúcia ?eleza u matky.

Laktácia: Nie je známe, či sa Dynepo vylučuje do materského mlieka. Preto?e mnoho zlúčenín sa do materského mlieka vylučuje, pri podávaní Dynepa dojčiacim matkám treba byť opatrný.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Dynepo nemá ?iadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Ne?iaduce účinky

Počas liečby Dynepom sa pozorovali nasledujúce ne?iaduce účinky:

Časté (>1/100, <1/10)

Poruchy srdca a ciev: hypertenzia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: trombóza súvisiaca s prístupom

Poruchy nervového systému: bolesti hlavy

Menej časté (>1/1 000, <1/100)

Poruchy krvi a lymfatického systému: polycytémia, trombocytóza

Gastrointestinálne poruchy: hnačka, nauzea

Poruchy ko?e a podko?ného tkaniva: svrbenie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: bolesť, reakcia v mieste vpichu (napr. bolesť, krvácanie), chrípkový syndróm

Zriedkavé (>1/10 000, <1/1 000)

Poruchy nervového systému: kŕče

Laboratórne parametre séra vrátane kreatinínu a draslíka počas terapie Dynepom zriedkavo stúpajú. (pozri časť 4.4).

4.9 Predávkovanie

Maximálna dávka epoetínu delta, ktorá sa mô?e v jednej alebo viacerých dávkach podať bezpečne, nebola stanovená. Pokiaľ sa hemoglobín/hematokrit starostlivo nesleduje a dávka sa primerane neupraví, mô?e liečba vyústiť do polycytémie. Ak sa odporúčané cieľové rozpätie prekročí, musí sa liečba epoetínom delta dočasne zastaviť, kým sa hemoglobín/hematokrit nevráti do odporúčaného cieľového rozpätia. Epoetín delta sa potom mô?e opätovne podávať v ni??ej dávke (pozri časť 4.2). Ak sa vyskytne ťa?ká polycytémia, mô?u sa indikovať konvenčné metódy (flebotómia) na zní?enie hladiny hemoglobínu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antianemikum, ATC kód: B03XA.

Erytropoetín je glykoproteín, ktorý stimuluje tvorbu erytrocytov z prekurzorov kompartmentu kmeňových buniek. Účinkuje ako mitózu stimulujúci faktor a diferenciačný hormón. Biologická účinnosť erytropoetínu sa preukázala po intravenóznom a subkutánnom podaní u rôznych zvieracích modelov in vivo (potkany a psy). Po podaní epoetínu delta stúpa počet erytrocytov, hodnota hemoglobínu a počet retikulocytov ako aj pomer inkorporácie 59Fe.

Počas klinických ?túdií sa u ľudí nezistil vznik neutralizačných protilátok proti epoetínu delta na základe klinickej odpovede. Ak sa podávanie zastaví, vrátia sa erytropoetické parametre k východiskovým hodnotám počas zotavovacej doby 1-3 mesiace. Subkutánne podanie vedie k podobnému modelu erytropoetickej stimulácie ako pri intravenóznom podaní.

Epoetíny sú rastové faktory primárne stimulujúce tvorbu červených krviniek. Erytropoetínové receptory mô?u byť prítomné na povrchu rôznych nádorových buniek. Neexistujú dostatočné informácie, na základe ktorých by bolo mo?né určiť, či má pou?itie epoetínových produktov ne?iaduce účinky na časovú progresiu tumorov alebo pre?itie bez progresie. Dve ?túdie skúmali účinky epoetínu (alfa a beta ) na pre?itie a/alebo progresiu tumorov pri vy??ej koncentrácii hemoglobínu.

V randomizovanej ?túdii s kontrolou placeba za pou?itia epoetínu alfa u 939 pacientov s metastázujúcou rakovinou prsníka sa sledovaná látka podávala s cieľom udr?ať hladinu hemoglobínu v rozpätí od 12 do 14 g/dl. Po ?tyroch mesiacoch bola úmrtnosť v dôsledku progresie ochorenia u ?ien, ktorým sa podáva epoetín alfa, vy??ia (6% v porovnaní s 3%). Celková úmrtnosť bola v tejto skupine podstatne vy??ia.

V druhej ?túdii s kontrolou placeba za pou?itia epoetínu beta u 351 pacientov s nádormi hlavy a hrdla sa sledovaná látka podávala s cieľom udr?ať hladinu hemoglobínu na úrovni 14 g/dl u ?ien a 15 g/dl u mu?ov. Pre?itie bez lokoregionálnej progresie bolo u pacientov, ktorým sa podával epoetín beta, podstatne krat?ie. Výsledky tejto ?túdie odhalili prekvapujúcu nerovnováhu v liečbe, medzi skupinami, najmä s ohľadom na lokalizáciu tumoru, fajčenie a heterogénnosť sledovanej populácie. Navy?e, niekoľko ďal?ích ?túdií preukázalo tendenciu k vy??iemu pre?itiu, čo naznačuje, ?e epoetín nemá negatívne účinky na progresiu tumorov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika erytropoetínu po podaní epoetínu delta sa skúmala u zdravých dobrovoľníkov a pacientov s chronickým renálnym zlyhaním. Po intravenóznom podaní sa distribučný objem pribli?uje celkovému objemu krvi a pohybuje sa v rozmedzí od 0,063 do 0,097 l/kg. Eliminačný polčas sa u pacientov pohybuje od 4,7 do 13,2 hodiny. Polčas je pribli?ne o 50% krat?í u zdravých ľudí. Pri dávkovaní pohybujúcom sa medzi 50 IU/kg do 300 IU/kg sa merateľné koncentrácie erytropoetínu udr?ujú prinajmen?om 24 hodín. Expozícia erytropoetínu sa po podaní epoetínu delta zvy?uje u pacientov proporcionálne pri intravenóznom podaní dávok od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Po opakovanom intravenóznom podávaní trikrát tý?denne sa akumulácia epoetínu delta nepozorovala. Maximálna sérová koncentrácia sa dosahuje pri subkutánnom podaní epoetínu delta medzi 8 a 36 hodinami po injekcii. Polčas je pri subkutánnom podaní epoetínu delta dlh?í v porovnaní s intravenóznym podaním a u pacientov sa pohybuje od 27 do 33 hodín. Biologická dostupnosť subkutánne podaného epoetínu delta je medzi 26% a 36%.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

?túdie s Dynepom a epoetínom alfa na zvieratách nepreukázali u gravidných samíc potkanov a králikov ?iadny teratogénny efekt, ale indikovali s druhom súvisiace reverzibilné účinky na rast a hematopoézu u potomkov. V rámci neklinických ?túdií boli účinky pozorované len počas expozície, ktorá sa pova?uje za podstatne vy??iu, ne? je maximálna hodnota expozície u ľudí, a preto tieto výsledky nemajú pre klinické pou?itie zásadný význam.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Dihydrogenfosforečnan sodný, monohydrát

Hydrogenfosforečnan sodný, heptahydrát

Polysorbát 20

Chlorid sodný

Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Keď?e neexistujú ?túdie kompatibility, tento liek sa nesmie zmie?avať s inými liekmi.

6.3 Čas pou?iteľnosti

2 roky

6.4 ?peciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C - 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Injekčné striekačky skladujte z dôvodu ochrany pred svetlom vo vonkaj?om obale. Neotvorené vopred naplnené injekčné striekačky mô?u byť jednorázovo skladované mimo chladničky pri teplote do 25 °C maximálne po dobu 5 dní. Dátum expirácie pre skladovanie do 25 °C nesmie prekročiť dobu stanovenú 24 mesačným časom pou?iteľnosti. Po 5 dňoch skladovania pri teplote do 25 °C musia byť naplnené striekačky zlikvidované.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Naplnená sklenená injekčná striekačka typu I s bromutylovou gumenou zátkou, ihla veľkosti 27 z nehrdzavejúcej ocele s tvrdou prírodnou gumou a polystyrénovým krytom na ihlu, polystyrénová tyčinka piestu a ochranný kryt na ihlu.. Dostupné sú balenia po 6 naplnených injekčných striekačiek.

6.6 ?peciálne opatrenia na likvidáciu

V?etok nepou?itý výrobok alebo odpad sa má zlikvidovať v súlade s miestnymi po?iadavkami.

7. DR?ITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Veľká Británia

Meno a adresa výrobcu biologického liečiva

Lonza Biologics, plc

228 Bath Road

Slough

Berkshire SL1 4DX

Veľká Británia

Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie ?ar?e

TKT Europe AB

Rinkebyvägen 11B

SE-182 36 Danderyd

?védsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/211/001

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹ?ENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 18.marec 2002


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Pharminfo
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Pharminfo:
Aprotinin - pozastavenie registrácie


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 3.33
hlasov: 3


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

Klinická hematológia


Re: ngviozfhke (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 18:20
(O užívateľovi )
buy viagra here in the uk [www.alonso-craciun.com]

Čítať zvyšok komentára...bondage sex videos (Skóre: 1)
kým: Dickon_Hemingac2 v 22.12.2008 22:58
(O užívateľovi )
adult porn links CcrH FNeg Čítať zvyšok komentára...naked black girls clips (Skóre: 1)
kým: Dickon_Hemingac2 v 22.12.2008 23:02
(O užívateľovi )
naked lesbian pics cSxW NE47 Čítať zvyšok komentára...russian teen lesbian (Skóre: 1)
kým: Dickon_Hemingac2 v 23.12.2008 01:47
(O užívateľovi )
modest teen clothing Njs7 bdXb Čítať zvyšok komentára...Re: vcek (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 26.04.2009 15:26
(O užívateľovi )
levitra and bayer [www.xonixweb.com] review cialis levit

Čítať zvyšok komentára...tiny teen angel (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 05.01.2009 22:40
(O užívateľovi )
teen face *****ing d2Y SRm Čítať zvyšok komentára...porn dvd torrents (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 05.01.2009 22:58
(O užívateľovi )
beautiful girls porn M1FH aNR Čítať zvyšok komentára...girls using vibrators (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 05.01.2009 23:05
(O užívateľovi )
naughty doctors wzqg pnt Čítať zvyšok komentára...teen feet licking (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 05.01.2009 23:29
(O užívateľovi )
deviant art teen titans f71Q B28d Čítať zvyšok komentára...www fat porn (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 05.01.2009 23:35
(O užívateľovi )
gay guy porn videos 4NZ Ej5N Čítať zvyšok komentára...Re: btrav (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 14.04.2009 23:12
(O užívateľovi )
cialis levitra sale viagra [www.anismojgani.com] chea

Čítať zvyšok komentára...hacer una pelicula porno (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 06.01.2009 16:47
(O užívateľovi )
sailor moon porno 5RNj DFeh Čítať zvyšok komentára...fotos de chicas en la playa (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 06.01.2009 16:54
(O užívateľovi )
la chicas guepardo HX0h 9DK Čítať zvyšok komentára...vidios putas (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 06.01.2009 17:13
(O užívateľovi )
putas con animales gratis YYnD Z30w Čítať zvyšok komentára...videos robados de sexo gratis (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 06.01.2009 17:14
(O užívateľovi )
putas con animales gratis DPC q3R Čítať zvyšok komentára...teen pregnancy and depression (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 06.01.2009 18:34
(O užívateľovi )
teen chat rooms 13 16 jC6 O53 Čítať zvyšok komentára...free cute asian porn (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 06.01.2009 18:59
(O užívateľovi )
blow up toys xLG xDO Čítať zvyšok komentára...free teen rape clips (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 06.01.2009 19:14
(O užívateľovi )
free teen chatting rooms A4x1 z4Ps Čítať zvyšok komentára...free you porn (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 06.01.2009 19:23
(O užívateľovi )
porn game websites kgcP eRA Čítať zvyšok komentára...Re: bbjeyiaex (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 22.04.2009 21:51
(O užívateľovi )
cialis online discount [www.diversityjdmba.com] ci

Čítať zvyšok komentára...Re: eoeiu (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 23.04.2009 18:57
(O užívateľovi )
levitra message board [www.xonixweb.com] dosage levitra

Čítať zvyšok komentára...Re: uiuite (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 26.04.2009 16:30
(O užívateľovi )
cialis vs levitra [

Čítať zvyšok komentára...Re: osoajmxa (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 16:41
(O užívateľovi )
generic cialis online
Čítať zvyšok komentára...Re: imubulbunxu (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 29.04.2009 12:47
(O užívateľovi )
online levitra tablet

Čítať zvyšok komentára...Re: ibpjot (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 29.04.2009 13:31
(O užívateľovi )
levitra list site

Čítať zvyšok komentára...Re: vkni (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 30.04.2009 02:59
(O užívateľovi )
best levitra online price [

Čítať zvyšok komentára...Re: iiputccvleo (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 30.04.2009 07:47
(O užívateľovi )
levitra commercial [

Čítať zvyšok komentára...Re: amac (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 14:30
(O užívateľovi )
levitra onlines [www.uconnhuskyhoops.com] buy via

Čítať zvyšok komentára...Re: uiaeobqioxh (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 15:08
(O užívateľovi )
cialis generic levitra viagra [www.anismojgani.com] c

Čítať zvyšok komentára...Re: yaah (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 03.05.2009 15:23
(O užívateľovi )
suppliers of viagra [www.mere-christianity.org]

Čítať zvyšok komentára...Re: osgpuuul (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 03.05.2009 16:58
(O užívateľovi )
where to buy viagra [www.taolb.org] ad levitra Čítať zvyšok komentára...Re: llhun (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 07.05.2009 02:41
(O užívateľovi )
purchase viagra

Čítať zvyšok komentára...Re: joqhjvzn (Skóre: 1)
kým: modulaer v 02.07.2009 10:10
(O užívateľovi )
buy soft generic viagra cheapest [www.911videomas

Čítať zvyšok komentára...Re: aple (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 07.05.2009 20:10
(O užívateľovi )
generic levitra canada

Čítať zvyšok komentára...Re: bzumupkquue (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 10.05.2009 16:51
(O užívateľovi )
buy cialis generic online [www.online-spiele

Čítať zvyšok komentára...Re: mspbyek (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.06.2009 13:44
(O užívateľovi )
cialis generic levitra viagra [www.theftisgood.net] c

Čítať zvyšok komentára...Re: plaufoie (Skóre: 1)
kým: modulaer v 14.06.2009 00:25
(O užívateľovi )
buy cheap viagra prescri

Čítať zvyšok komentára...Re: uadbokcxa (Skóre: 1)
kým: modulaer v 14.06.2009 06:26
(O užívateľovi )
cialis viagra [www.robgillen.com] women levitra
Čítať zvyšok komentára...Re: gytuixu (Skóre: 1)
kým: modulaer v 15.06.2009 08:56
(O užívateľovi )
comparison levitra viagra
Čítať zvyšok komentára...Re: wbazhfayoh (Skóre: 1)
kým: modulaer v 17.06.2009 13:58
(O užívateľovi )
cialis levitra vers

Čítať zvyšok komentára...Re: aereujov (Skóre: 1)
kým: modulaer v 18.06.2009 04:04
(O užívateľovi )
where to buy cialis [www.interclothing-bg.com] v

Čítať zvyšok komentára...Re: gmmgcih (Skóre: 1)
kým: modulaer v 18.06.2009 11:29
(O užívateľovi )
buy cheap

Čítať zvyšok komentára...Re: aiug (Skóre: 1)
kým: modulaer v 19.06.2009 10:14
(O užívateľovi )
levitra discount [www.timbaleo.com] viagra where to buy

Čítať zvyšok komentára...Re: srhx (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 00:50
(O užívateľovi )
cialis generic [www.sharpenedges.com] buy viagra on

Čítať zvyšok komentára...Re: sebqluec (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 02:39
(O užívateľovi )
viagra levitra cialis comparison [www.sisemueve

Čítať zvyšok komentára...Re: zybka (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 23:50
(O užívateľovi )
viagra on line [www.sabelmoreno.com] cheap viagra pil

Čítať zvyšok komentára...Re: auhmier (Skóre: 1)
kým: modulaer v 27.06.2009 21:49
(O užívateľovi )
buy viagra prescription online [www.moonlightmi

Čítať zvyšok komentára...Re: zlebzgrfo (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.06.2009 07:38
(O užívateľovi )
where to buy viagra [www.moonlightmileblog.com]

Čítať zvyšok komentára...Re: mhnaknpkp (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.06.2009 08:43
(O užívateľovi )
generic 10mg cialis [www.theadkinsagency.com] via

Čítať zvyšok komentára...Re: deeeeikakw (Skóre: 1)
kým: modulaer v 02.07.2009 15:36
(O užívateľovi )
online levitra [www.jesusrodeadonkey-the

Čítať zvyšok komentára...Re: qijod (Skóre: 1)
kým: modulaer v 09.07.2009 13:33
(O užívateľovi )
cheap price viagra [stone

Čítať zvyšok komentára...Re: poojb (Skóre: 1)
kým: modulaer v 10.07.2009 06:16
(O užívateľovi )
cialis viagra [ijcz-farcry.czweb.

Čítať zvyšok komentára...Re: cfaiz (Skóre: 1)
kým: modulaer v 14.07.2009 21:00
(O užívateľovi )
what is levitra [www.pta.po

Čítať zvyšok komentára...Re: rglj (Skóre: 1)
kým: modulaer v 19.07.2009 11:02
(O užívateľovi )
cheapest cialis online [fo

Čítať zvyšok komentára...Re: ylhrmiudev (Skóre: 1)
kým: modulaer v 21.07.2009 06:35
(O užívateľovi )
cialis levitra viagra vs vs

Čítať zvyšok komentára...Re: aavbpay (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.07.2009 10:26
(O užívateľovi )
online viagra [www.dbrulez.y

Čítať zvyšok komentára...Re: seozihlheu (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.07.2009 11:12
(O užívateľovi )
buy online viagra
Čítať zvyšok komentára...Re: sorje (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.07.2009 00:31
(O užívateľovi )
cialis comparison levitra vi

Čítať zvyšok komentára...Re: vcucuf (Skóre: 1)
kým: vahtang v 17.08.2009 19:13
(O užívateľovi )
online pharmacy free shipping levitra [www.kaderkeita.

Čítať zvyšok komentára...Re: sdpewmxz (Skóre: 1)
kým: vahtang v 18.08.2009 12:49
(O užívateľovi )
discount levitra pharmacy purchase [www.kaderkeita.com

Čítať zvyšok komentára...Re: xckuashq (Skóre: 1)
kým: vahtang v 18.08.2009 12:56
(O užívateľovi )
levitra online us [qlilp.com]

Čítať zvyšok komentára...Re: motgsuj (Skóre: 1)
kým: vahtang v 20.08.2009 08:33
(O užívateľovi )
viagra free samples [www.crdpa-bnu.org] cialis and us o

Čítať zvyšok komentára...Re: dxawp (Skóre: 1)
kým: vahtang v 20.08.2009 22:02
(O užívateľovi )
cheapest cialis online [www.hiv-facts.com] levitra cial

Čítať zvyšok komentára...Re: lteioqvnot (Skóre: 1)
kým: vahtang v 21.08.2009 13:15
(O užívateľovi )
buy en language levitra [myseo

Čítať zvyšok komentára...


fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.79 sekund