oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 175 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Abstrakt: Prečítajte si...
Posted on 31.05.2014 11:48
Topic: myeloproliferacie

Vplyv rizikových faktorov trombózy na výskyt trombotických komplikácií u pacientov s esenciálnou trombocytémiou

Prof. MUDr. Mikulá? Hrubi?ko, CSc., prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., MUDr. Antónia Hatalová, doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.

Klinika hematológie a transfuziológie, LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Katedra hematológie a transfuziológie LF SZU, Bratislava, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJ?, Ko?ice

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(2): 116-121

Cieľ: Esenciálna trombocytémia (ET) je myeloproliferatívna neoplázia (MPN) s relatívne benígnym priebehom v porovnaní s ostatnými MPN. Medzi pacientmi sú v?ak veľké interindividuálne rozdiely čo do frekvencie výskytu a záva?nosti tromboembolických a/alebo krvácavých komplikácií. Na?ím cieľom bolo zistiť, ako rizikové faktory trombózy (RF) ovplyvňujú výskyt komplikácií v priebehu ET. Súbor pacientov a metódy: Súbor tvorí 567 pacientov z celého Slovenska s diagnózou ET liečených anagrelidom, z toho je 196 mu?ov (35 %) a 371 ?ien (65 %) s priemerným vekom 56 rokov (rozsah 18 - 92 rokov). Celkové obdobie sledovania bolo 6 - 108 mesiacov. Vytvorili sme dotazník, v ktorom sme registrovali dávkovanie a zná?anlivosť lieku, jeho prípadné ne?iaduce účinky, komplikácie samotného ochorenia (krvácanie, mikrovaskulárne príhody, trombózy arteriálne i venózne) a základné parametre krvného obrazu i biochemických vy?etrení.
Výsledky: Zistili sme ?tatisticky významný negatívny vplyv v?eobecných, ako aj trombofilných RF na výskyt trombóz pred liečbou i počas nej. Z faktorov samotného ochorenia hrá výrazne negatívny vplyv vy??í počet trombocytov. Výsledky poukazujú na dôle?itosť normalizácie počtu trombocytov ako významného rizikového faktora trombózy. Dávkovanie anagrelidu je vo v?eobecnosti ni??ie (f = 1,65 mg) ako maximálna mo?ná dávka anagrelidu 5 mg. Rovnako je významným RF trombózy aj akýkoľvek údaj o trombóze v anamnéze. Ne?iaduce účinky sa vyskytovali u men?iny chorých (12,7 %) a boli väč?inou mierneho charakteru a len prechodné na začiatku liečby.
Záver: Za komplikácie v priebehu ET sú zodpovedné nielen rizikové faktory ochorenia samotného, ale aj sprievodné RF, či u? v?eobecné, alebo trombofilné. Nepriaznivým RF sú zvý?ené hodnoty trombocytov, preto je snaha o ich zní?enie významnou prevenciou trombotických ako aj krvácavých komplikácií. V tomto svetle nie je stratégia ,,watch & wait", v čase, keď sú k dispozícii moderné necytostatické lieky (anagrelid, interferón-a), namieste. Slovenské odporúčania pre liečbu ET sú s týmto poznaním v súlade.

Kľúčové slová: esenciálna trombocytémia, myeloproliferatívne ochorenia, anagrelid, trombofília, trombóza, trombocyty, rizikové faktory trombózy.

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o myeloproliferacie
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články myeloproliferacie:
Esenciálna trombocytemia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 0
hlasov: 0

Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.09 sekund