oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 20 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: AKREDITAČNÍ PODMÍNKY PRO OBOR HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ V ČR
Posted on 27.04.2006 23:25
Topic: Odbor Hematológia a Transfuziol&a

AKREDITAČNÍ PODMÍNKY PRO OBOR HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Postgraduální příprava před atestací z hematologie a transfuzního lékařství sestává z:I. Povinný interní základ = interní nebo pediatrický kmen.
Tuto část vzdělání odborně garantuje Internistická (Pediatrická) akreditační komise MZ.
II. Specializovaný výcvik v hematologii a transfuzním lékařství v minimální délce 36 měsíců navazuje na absolvování interního nebo pediatrického kmene. Probíhá na akreditovaných hematologických pracovi?tích I. a II. typu pro dospělé resp. děti, na akreditovaných pracovi?tích transfuzního lékařství I. a II. typu a ve specializovaných akreditovaných laboratořích.

Nejméně 3 měsíce hematologické průpravy musí proběhnout na akreditovaném hematologickém pracovi?ti II. typu, 3 měsíce transfuzní průpravy na akreditovaném transfuzním pracovi?ti II. typu a 14 dní na akreditovaném a hematologicky zaměřeném pracovi?ti lékařské genetiky a molekulární biologie, 14 dní na hematologicky zaměřeném imunofenotypizačním pracovi?ti a 14 dní na separační a kryokonzervační jednotce a v laboratoři tkáňových kultur.
Součástí postgraduální hematologické průpravy lékařů pro dospělé je dále 14ti denní stá? na akreditovaném pediatrickém hematologickém pracovi?ti II. typu.
Postgraduální průprava pediatrů v hematologii a transfuzním lékařství probíhá na akreditovaných pediatrických hematologických pracovi?tích I. a II. typu, na akreditovaných pracovi?tích transfuzního lékařství I. a II. typu, ve specializovaných akreditovaných laboratořích a z důvodu odli?ného diagnostického spektra u dětí a dospělých jsou u pediatrů vy?adovány 3 měsíce praxe na hematologických pracovi?tích II. typu pro dospělé.
Během postgraduální průpravy musí ?kolenec provést resp. asistovat při předepsaných výkonech pro atestaci z Hematologie a transfuzního lékařství dle log-book.

Po?adavky na akreditované pracovi?tě pro obor Hematologie a transfuzní lékařství:

Akreditovaná pracovi?tě oboru:
a) Hematologická akreditovaná pracovi?tě I. (základní) a II. typu (specializovaná) a akreditované specializované laboratoře genetiky a molekulární biologie, imunofenotypizace a separační a kryokonzervační jednotky s laboratoří tkáňových kultur.
b) Transfuzní akreditovaná pracovi?tě I. (základní) a II. typu (specializovaná) a akreditované specializované separační a kryokonzervační jednotky s laboratoří tkáňových kultur.
c) Akreditovaná pediatrická hematologická pracovi?tě I. (základní) a II. (specializovaná) typu

Jednotlivá pracovi?tě se mohou akreditovat na příslu?ný typ po splnění následujících akreditačních podmínek:


1. Hematologické akreditované pracovi?tě I. typu (základní):

Je tvořeno rutinní hematologickou laboratoří (vy?etřování kompletního KO včetně morfologického rozpočtu leukocytů, hodnocení sternálních punkcí, základní hemokoagulační vy?etření), která se dlouhodobě účastní systému externí kontroly kvality (SEKK) a klinickou částí (ambulance pro celé spektrum hematologických chorob, provádění sternálních punkcí a trepanobiopsií s mo?ností hospitalizovat a vést léčbu nemocného na interním nebo pediatrickém nemocničním oddělení, zaji??uje konziliární činnost pro spádové praktické lékaře, specialisty i nemocnici).
Personálně musí toto pracovi?tě splňovat po?adavky VZP pro hematologické pracovi?tě a jeho vedoucí musí splňovat kvalifikační předpoklady (atestace z hematologie a transfuzního lékařství/transfuzní slu?by a více ne? 5 let praxe v úvazku 1,0 nebo 10 let praxe při úvazku 0,5) a musí být na pracovi?ti zaměstnán v úvazku ≥0,5. ?kolitel musí pracovat na akreditovaném pracovi?ti v úvazku ≥0,5 a musí mít nejvy??í vzdělání v oboru dolo?ené atestací z hematologie a transfuzního lékařství (transfuzní slu?by). ?kolitel svou způsobilost dokládá profesním ?ivotopisem s přehledem svých odborných a pedagogických aktivit. Délka praxe ?kolitele v oboru je minimálně 5 let při úvazku 1,0 nebo 10 let při úvazku 0,5. ?kolitel vede zpravidla jednoho a maximálně 2 ?kolence a musí být na pracovi?ti zaměstnán v úvazku ≥0,5.

Organizační předpoklady:

Na akreditovaném pracovi?ti probíhají pravidelné postgraduální klinické semináře o novinkách v diagnostice a léčbě hematologických chorob. Akreditované pracovi?tě průbě?ně odebírá domácí i zahraniční odbornou literaturu.
Materiálně-technické po?adavky:

Laboratoř provádí po?adované spektrum vy?etření, splňuje technické po?adavky na hematologickou laboratoř, má certifikát o účasti v systému externí kontroly kvality a je úspě?ná v cyklech s odpovídajícím spektrem testů (Certifikáty porovnatelnosti). Ambulance splňuje po?adavky VZP na vybavení ambulantního hematologického pracovi?tě.

2. Hematologické akreditované pracovi?tě II. typu (specializované):
Pokrývá svou náplní celý obor hematologie – tedy hematologii laboratorní, ambulantní i lů?kovou (včetně intenzivní hematologické péče, zabezpečení specializované hemokoagulační problematiky (centrum pro trombózu a hemostázu), autologní i alogenní transplantace KB a konzultační činnosti) a mělo by být zapojeno do výzkumu a výuky. Podmínkou pro hematologického akreditované pracovi?tě II. typu je, ?e je součástí nemocnice II. typu s dostupností v?ech dal?ích nezbytných odborností. Personálně musí splňovat po?adavky SÚKL a VZP pro intenzivní hematologickou péči a transplantaci krvetvorných buněk a jeho vedoucí musí splňovat kvalifikační předpoklady (atestace z hematologie a transfuzního lékařství / transfuzní slu?by a více ne? 5 let praxe při úvazku 1,0 nebo 10 let praxe při úvazku 0,5) s platnou licencí ČLK a musí být na pracovi?ti zaměstnán v úvazku ≥0,5. ?kolitel musí pracovat na akreditovaném pracovi?ti v úvazku ≥0,5 a musí mít nejvy??í vzdělání v oboru dolo?ené atestací z hematologie a transfuzního lékařství (transfuzní slu?by). ?kolitel svou způsobilost dokládá profesním ?ivotopisem s přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. Délka praxe ?kolitele v oboru je minimálně 5 let při úvazku 1,0 nebo 10 let při úvazku 0,5. ?kolitel vede zpravidla jednoho a maximálně 2 ?kolence a musí být na pracovi?ti zaměstnán v úvazku ≥0,5. Specializované činnosti mů?e ?kolit specialista,

Organizační předpoklady:
Na akreditovaném pracovi?ti probíhají pravidelné postgraduální semináře: a) klinické o novinkách v diagnostice a léčbě hematologických chorob a o dosa?ených vlastních výsledcích
b) patologické a patologicko-histologické semináře
c) radiologické
d) dal?í
Akreditované pracovi?tě musí mít k dispozici knihovnu s průbě?ným odběrem domácí i zahraniční odborné literatury a napojením na internetovou sí?. Pracovníci akreditovaného hematologického pracovi?tě II. typu o svých výsledcích předná?ejí na celostátních ev. zahraničních sjezdech a diagnostické a léčebné výsledky publikují v recenzovaných časopisech. Pracovníci akreditovaného pracovi?tě se podílejí na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti.
Materiálně-technické po?adavky:
Akreditované hematologické pracovi?tě II. typu má také část klinickou a laboratorní.
Klinická část je tvořena:
a) ambulancí s denním stacionářem, kterou projde nejméně 200 pacientů týdně
b) klasickou lů?kovou jednotku s nejméně 500 hospitalizacemi ročně, jednotku intenzivní hematologické péče a akreditovanou transplantační jednotku pro autologní i alogenní transplantace krvetvorných buněk. Tato pracovi?tě jsou vybavena nezbytnou technikou pro diagnostiku, podávání transfuzí a cytostatik a nezbytnou technikou pro poskytování a monitorování intenzivní hematologické péče a transplantací krvetvorných buněk.
Laboratorní část je tvořena:
a) klasickou morfologickou, cytochemickou a hemokoagulační laboratoří, která provádí nejméně 500 vy?etření denně. Laboratoř má certifikát o účasti v systému externí kontroly kvality (SEKK) a je úspě?ná v cyklech s odpovídajícím spektrem testů (Certifikáty porovnatelnosti).
b) genetickou a molekulárně genetickou slo?kou (mů?e být na spolupracujícím pracovi?ti)
c) pracovi?těm pro průtokovou imunofenotypizaci (mů?e být na spolupracujícím pracovi?ti)
d) pracovi?těm tkáňových kultur (mů?e být na spolupracujícím pracovi?ti) e) pracovi?těm pro odběry, přípravu a skladování ?těpů krvetvorných buněk (mů?e být i součástí transfuzního oddělení)
f) Akreditované pracovi?tě má prostorové, přístrojové i organizační podmínky pro praktické ?kolení v laboratořích.

3.a) Akreditované laboratoře nádorové genetiky a molekulární biologie
představují cytogenetické, molekulárně cytogenetické a molekulárně biologické laboratoře s rutinní klasickou cytogenetikou vy?etřovanou z PK, KD nebo uzlin, doplněnou rutinními metodami fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Laboratoře molekulární genetiky jsou vybaveny a provádějí rutinní vy?etření metodami PCR, RT-PCR a Q-RT-PCR. Personálně musí toto pracovi?tě splňovat po?adavky VZP pro cytogenetické a molekulárně biologické pracovi?tě a jeho vedoucí musí splňovat kvalifikační předpoklady (atestace v oboru JV? „ Vy?etřovací metody v lékařské genetice“ nebo v lékařské genetice a více ne? 5 let praxe v oboru) a musí být na pracovi?ti zaměstnán v úvazku ≥0,5 PM. ?kolitel musí pracovat na akreditovaném pracovi?ti v úvazku ≥0,5 PM a má nejvy??í vzdělání v oboru dolo?ené atestací a osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. ?kolitel svou způsobilost dokládá profesním ?ivotopisem s přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. Délka praxe ?kolitele v oboru je minimálně 5 let v ≥0,5 PM. ?kolitel vede zpravidla jednoho a maximálně 2 ?kolence.
Organizační podmínky:
Na akreditovaném pracovi?ti probíhají pravidelné postgraduální klinické semináře o novinkách v laboratorních metodách. Akreditované pracovi?tě průbě?ně odebírá domácí i zahraniční odbornou literaturu.

Materiálně-technické po?adavky:
Laboratoř splňuje po?adavky na cytogenetické a molekulárně biologické pracovi?tě a má certifikát o úspě?né účasti v systému externí kontroly kvality, pokud jsou taková v daném oboru zavedena nebo se účastní pravidelné mezilaboratorní kontroly zavedené pro dané metody.

3.b) Akreditované pracovi?tě hematologické průtokové imunofenotypizace
Laboratoř průtokové cytometrie s průtokovým cytometrem (minimálně 3-barevný) a příslu?nou paletou protilátek, která provádí rutinní vy?etřování buněčných subpopulací PK, KD, výpotků, uzlin a dal?ího materiálu dle po?adavků a event. dal?í vy?etření IRI, PNH test, atd. Personálně musí toto pracovi?tě splňovat nároky VZP pro laboratoř průtokové cytometrie a jeho vedoucí musí splňovat kvalifikační předpoklady vy?adované VZP a musí být na pracovi?ti zaměstnán v úvazku ≥0,5 PM. ?kolitel musí pracovat na akreditovaném pracovi?ti v úvazku ≥0,5 PM a musí míst nejvy??í vzdělání v oboru dolo?ené atestací a osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. ?kolitel svou způsobilost dokládá profesním ?ivotopisem s přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. Délka praxe ?kolitele v oboru je minimálně 5 let v ≥ 0,5 PM. ?kolitel vede zpravidla jednoho a maximálně 2 ?kolence.
Organizační podmínky:
Na akreditovaném pracovi?ti probíhají pravidelné postgraduální klinické semináře o novinkách v laboratorních metodách. Akreditované pracovi?tě průbě?ně odebírá domácí i zahraniční odbornou literaturu.
Materiálně-technické po?adavky:
Pracovi?tě splňuje po?adavky na laboratoř průtokové cytometrie a má certifikát o úspě?né účasti v systému externí kontroly kvality, pokud jsou taková v daném oboru zavedena nebo se účastní pravidelné mezilaboratorní kontroly zavedené pro dané metody.

3.c) Akreditované pracovi?tě pro odběr a zpracování ?těpů krvetvorných buněk pokrývá problematiku alespoň v rozsahu:
- odběr kostní dřeně (event. ve spolupráci s chirurgickým pracovi?těm)
- odběr krvetvorných buněk z periferní krve (event. ve spolupráci s transfuzním odd.)
- zpracování ?těpů krvetvorných buněk z kostní dřeně nebo periferní krve
- zmrazování, skladování a rozmrazování krvetvorných buněk
- komunikace s registry dárců krvetvorných buněk
Personální předpoklady:
Vedoucí pracovník: lékař nebo nelékař se specializační zkou?kou v odbornosti (lékař: atestace 222/818/202, nelékař: zkou?ka pro V? nelékaře (klinický bioanalytik v transfuzní slu?bě, vy?etřovací metody v klinické hematologii nebo jiná adekvátní) a alespoň 5 let praxe v oboru. ?kolitelem mů?e být i jiný pracovník, ne? vedoucí pracovi?tě, ale musí mít kvalifikaci v oboru a alespoň 5 let praxe.

Věcné předpoklady:

Prostorové a přístrojové vybavení podle spektra prováděných výkonů.
Re?imové předpoklady:
Zavedený systém správné (laboratorní) praxe:
- SOP a příručka jakosti pokrývající alespoň 80% prováděných testů
- nástupní a periodické vzdělávání personálu
- ověřování funkce přístrojů (instalační kvalifikace, validace postupů)
- vstupní kontrola reagencií, systém vnitřních inspekcí, ře?ení neshod a reklamací
- povolení k činnosti „tkáňové banky“ vydané MZ ČR

4.a) Akreditované pracovi?tě transfuzního lékařství I. typu
pokrývá problematiku transfuzního lékařství alespoň v rozsahu:
- odběry plné krve
- výroba autologních transfuzních přípravků
- základní imunohematologická laboratoř (provádění vy?etření krevní skupiny, screeninu antierytrocytárních protilátek a testů slučitelnosti metodou sloupcové aglutinace)
- krevní banka s výdejem transfuzních přípravků
- návaznost na klinické pracovi?tě – podpora účelné hemoterapie / hemovigilance
Personálně musí toto pracovi?tě splňovat po?adavky SÚKL a VZP pro transfuzní pracovi?tě a jeho vedoucí musí splňovat kvalifikační předpoklady (atestace z hematologie a transfuzního lékařství / transfuzní slu?by a více ne? 5 let praxe při úvazku 1,0 nebo 10 let praxe při úvazku 0,5) a musí být na pracovi?ti zaměstnán v úvazku ≥0,5. Osobou odpovědnou za přípravu ?kolence je ?kolitel, který pracuje na akreditovaném pracovi?ti v úvazku ≥0,5 a má nejvy??í vzdělání v oboru dolo?ené atestací z hematologie a transfuzního lékařství (transfuzní slu?by). ?kolitel svou způsobilost dokládá profesním ?ivotopisem s přehledem svých odborných a pedagogických aktivit. Délka praxe ?kolitele v oboru je minimálně 5 let při úvazku 1,0 nebo 10 let při úvazku 0,5. ?kolitel vede zpravidla jednoho a maximálně 2 ?kolence a musí být na pracovi?ti zaměstnán v úvazku ≥0,5..
Věcné předpoklady:
Prostorové a přístrojové vybavení podle spektra prováděných činností a výkonů.
Re?imové předpoklady:
- zavedený systém správné výrobní praxe, správné laboratorní praxe
- dokumenty systému řízení jakosti pokrývající celé spektrum prováděných činností
- funkční systém vzdělávání personálu
- ověřování funkce přístrojů (instalační kvalifikace, validace postupů)
- vstupní kontrola reagencií, systém vnitřních inspekcí, ře?ení neshod a reklamací
- účast v systému externí kontroly (SEKK): dlouhodobá úspě?ná účast v cyklech s odpovídajícím spektrem testů (Certifikáty porovnatelnosti)

4.a) Akreditované pracovi?tě transfuzního lékařství II. typu
pokrývá v oblasti transfuzního lékařství následující problematiku:
- odběry plné krve
- výroba autologních transfuzních přípravků
- dárcovská aferéza
- výroba plného spektra standardních transfuzních přípravků a plazmy pro průmyslové zpracování (včetně imunohematologického vy?etření a povinných vy?etření markerů krví přenosných chorob)
- krevní banka s výdejem transfuzních přípravků
- specializovaná imunohematologická laboratoř (typizace erytrocytů, identifikace protilátek, imunohematologie leukocytů a trombocytů, HLA, vy?etřování potransfuzních reakcí a hemolytické choroby novorozenců)
- terapeutická aferéza (výměnná plazmaferéza a depleční cytaferéza)
- návaznost na klinické pracovi?tě – podpora účelné hemoterapie / hemovigilance
- odběr a zpracování ?těpů krvetvorných buněk
Personálně musí toto pracovi?tě splňovat po?adavky SÚKL a VZP pro transfuzní pracovi?tě a jeho vedoucí musí splňovat kvalifikační předpoklady (atestace z hematologie a transfuzního lékařství / transfuzní slu?by a více ne? 5 let praxe při úvazku 1,0 nebo 10 let praxe při úvazku 0,5) a musí být na pracovi?ti zaměstnán v úvazku ≥0,5. ?kolitel musí pracovat na akreditovaném pracovi?ti v úvazku ≥0,5 a musí mít nejvy??í vzdělání v oboru dolo?ené atestací z hematologie a transfuzního lékařství (transfuzní slu?by). ?kolitel svou způsobilost dokládá profesním ?ivotopisem s přehledem svých odborných a pedagogických aktivit. Délka praxe ?kolitele v oboru je minimálně 5 let při úvazku 1,0 nebo 10 let při úvazku 0,5. ?kolitel vede zpravidla jednoho a maximálně 2 ?kolence a musí být na pracovi?ti zaměstnán v úvazku ≥0,5. Specializované činnosti mů?e ?kolit specialista,
který uvedené podmínky nesplňuje, garantem ?kolení v?ak zůstává ?kolitel.
Věcné předpoklady:
Prostorové a přístrojové vybavení podle spektra prováděných činností a výkonů.
Re?imové předpoklady:
- Zavedený systém správné výrobní praxe, správné laboratorní praxe
- Dokumenty systému řízení jakosti pokrývající celé spektrum prováděných činností
- Funkční systém vzdělávání personálu
- Ověřování funkce přístrojů (instalační kvalifikace, validace postupů)
- Vstupní kontrola reagencií, systém vnitřních inspekcí, ře?ení neshod a reklamací
- Účast v systému externí kontroly (SEKK), dlouhodobá úspě?ná účast v cyklech s odpovídajícím spektrem testů (Certifikáty porovnatelnosti)
- Povolení k výrobě udělené SÚKL

Dotazník pro posouzení pracovi?tě ?ádajícího o akreditaci v hematologii:
?ádám o akreditaci v hematologii I./II. typu

Pracovi?tě ročně provede ------------ ambulantních vy?etření
Pracovi?tě ročně hospitalizuje ------------ pacientů
Ročně je zde vy?etřeno ------------ aspirátů KD
Ročně klinicky vy?etří ------------ pacientů s koagulační problematikou
Ročně je zde provedeno ------------ imunofenotypizačních vy?etření
Počet lů?ek
Počet ambulancí a jejich zaměření
Akreditovaná transplantační jednotka: ano/ne
Akreditovaná jednotka intenzivní hematologické péče: ano/ne
Akreditovaná separační jednotka: ano(ne
Seznam výkonů (dle log book):
Léčebných výkonů
Laboratorních výkonů
Popis laboratorního zázemí
Počet lékařů, kteří absolvovali postgraduální vzdělávání v hematologii a transfuzním lékařství na ?ádajícím pracovi?ti v uplynulých 3-5
letech (jmenný seznam)
Jiný způsob účasti na postgraduálním vzdělávání lékařů a laborantů či ZS
Podíl na pregraduálním vzdělávání mediků (ano/ne a forma)
Počet publikací v recenzovaných domácích/zahraničních časopisech v posledních 3 letech
Počet předná?ek na celostátních sjezdech v ČR/ zahraničí v posledních 3 letech
Účast ve výzkumu (IGA, GAČR, MSMT, jiné) v posledních 3 letech
Účast na klinických studiích farmaceutických firem ano/ne a kolik v posledních 3 letech
Knihovna – seznam odebíraných hematologických časopisů
Dokumentární pracovi?tě: ano/ne
Počet odborných lékařů s atestací z hematologie a transfuzního lékařství
Počet V? nelékařů s atestací v oboru na akreditovaném pracovi?ti
Počítačová technika s bě?nou dostupností internetu ano/ne
Počet zdravotních pitev
Počet prof. a doc.
Počet PhD., CSc., DrSc.
Mo?nost ubytování

Dotazník pro posouzení pracovi?tě ?ádajícího o akreditaci v transfuzním lékařství:
?ádám o akreditaci v transfuzním lékařství I./II. typu

Jméno a kvalifikace vedoucího pracovi?tě:
Jméno a kvalifikace ?kolitele:
Počet odborných lékařů s atestací z hematologie a transfuzního lékařství na akreditovaném pracovi?ti:
Počet V? nelékařů s atestací v oboru na akreditovaném pracovi?ti:
Počet pracovníků s akademickými a vědeckými hodnostmi na akreditovaném pracovi?ti:
Počet odběrů plné krve ročně: ………. počet dárcovských aferéz ročně: ………
Počet vyrobených přípravků červené řady (TU)
koncentrátů trombocytů (léčebných dávek)
plazmy pro klinické pou?ití (TU)
plazmy pro frakcionaci (l)
Počet vydaných přípravků červené řady (TU)
koncentrátů trombocytů (léčebných dávek)
plazmy pro klinické pou?ití (TU)
Počet provedených lab. výkonů: předtransfuzní vy?etření: …………….
identifikace neprav. protilátek proti erytrocytům ……..
typizace protilátek proti leuko / trombocytům ……….
HLA typizace I. třídy ……………..
HLA typizace II. třídy ……………..
Počet odběrů hemopoetických buněk z periferní krve (PBPC) …………….
Počet léčebných aferéz: …………….
Seznam činností, jejich? ?kolení bude zaji?těno externě (včetně údaje o místě):
…………………………
…………………………
Povolení k výrobě (SUKL) uděleno dne:
Napojení na HLA registry dárců ano / ne
Účast v externím systému kvality laboratoří ano / ne
Podíl na pregraduálním vzdělávání mediků (ano/ne a forma)
Podíl na postgraduálním vzdělávání lékařů, V? nelékařů a laborantů či ZS (ano/ne a forma)
Počet lékařů, kteří absolvovali postgraduální vzdělávání v hematologii a transfuzním lékařství na ?ádajícím pracovi?ti v uplynulých 3-5
letech (jmenný seznam?)
Počet publikací v recenzovaných domácích/zahraničních časopisech v posledních35 letech
Počet předná?ek na celostátních sjezdech v ČR/ zahraničí v posledních 3 letech
Účast ve výzkumu (IGA, GAČR, MSMT, jiné) v posledních 3 letech
Knihovna, dokumentární pracovi?tě: ano/ne
Seznam odebíraných / dostupných odborných časopisů:
Počítačová technika s bě?nou dostupností internetu ano/ne
Mo?nost ubytování ano/ne


Dotazník pro posouzení akreditované specializované laboratoře hematologické cytogenetiky a molekulární biologie
Laboratoř vy?etřuje rutinně klasickou cytogenetiku z PK, KD nebo uzlin: ano/ne Počet výkonů za rok
Laboratoř provádí fluorescenční in situ hybridizaci (FISH): ano/ne
Počet výkonů za rok
Laboratoř molekulární genetiky provádí rutinní vy?etření metodami PCR: ano/ne
Spektrum a počet výkonů za rok
Laboratoře molekulární genetiky provádí rutinní vy?etření metodami RT PCR: ano/ne
Počet výkonů za rok
Laboratoře molekulární genetiky provádí rutinní vy?etření metodami Q-RT-PCR: ano/ne Počet výkonů za rok:
Kvalifikační předpoklady vedoucího s profesním ?ivotopisem a velikost jeho pracovního úvazku:
Dal?í personální obsazení pracovi?tě:
Počet V? s profesními ?ivotopisy a velikostí úvazků
Počet laborantů s atestací v genetice
bez atestace
Velikost úvazků
Organizační podmínky:
Pravidelné postgraduální klinické semináře o novinkách v laboratorních metodách probíhají:
Pracovi?tě průbě?ně odebírá následující domácí i zahraniční odbornou literaturu:
Materiálně-technické po?adavky:
Prostorová velikost pracovi?tě v m2:
Certifikát o úspě?né účasti v systému externí kontroly kvality, pokud jsou taková v daném oboru zavedena nebo se účastní pravidelné
mezilaboratorní kontroly zavedené pro dané metody.

Dotazník pro posouzení akreditované specializované laboratoře průtokové imunofenotypizace
Laboratoř vlastní průtokovým cytometr (minimálně 3-barevný) - počet kusů:
Laboratoř rutinně provádí vy?etřování buněčných subpopulací PK, KD, výpotků, uzlin a dal?ího materiálu dle po?adavků ano/ne
Počet vy?etření za rok:
Paleta pou?ívaných protilátek:
Vedoucí pracovi?tě má následující kvalifikační předpoklady dolo?ené profesním ?ivotopisem:
Je zaměstnán v úvazku:
Na pracovi?ti dále pracuje:
Počet V? (dolo?it profesní ?ivotopisy s informací o délce praxe a velikostí úvazků)
Počet laborantů:
Organizační podmínky:
Na akreditovaném pracovi?ti probíhají pravidelné postgraduální klinické semináře o novinkách v laboratorních metodách ano/ne
Materiálně-technické po?adavky:
Prostorová velikost pracovi?tě v m2
Pracovi?tě má certifikát o úspě?né účasti v systému externí kontroly kvality, pokud jsou taková v daném oboru zavedena nebo se účastní
pravidelné mezilaboratorní kontroly zavedené pro dané metody.

Dotazník pro posouzení akreditovaného pracovi?tě pro odběr a zpracování ?těpů krvetvorných buněk
Pracovi?tě provádí:
- odběr kostní dřeně (event. ve spolupráci s chirurgickým pracovi?těm) ano/ne
- počet výkonů/rok
- odběr krvetvorných buněk z periferní krve (event. ve spolupráci s transfuzním odd.) ano/ne
- počet výkonů/rok
- zpracování ?těpů krvetvorných buněk z kostní dřeně nebo periferní krve ano/ne
- počet výkonů/rok
- zmrazování, skladování a rozmrazování krvetvorných buněk ano/ne
- počet výkonů/rok
- komunikace s registry dárců krvetvorných buněk ano/ne
- počet kontaktů/rok
Personální předpoklady:
Vedoucí pracovník: specializační zkou?ka v odbornosti:
Počet let praxe v oboru a velikost úvazku:
Profesní ?ivotopis
Počet V? – profesní ?ivotopisy a velikost jejich úvazků
Počet SZ? a velikost jejich úvazků:
Zavedený systém správné (laboratorní) praxe: ano/ne
- SOP a příručka jakosti pokrývající alespoň 80% prováděných testů ano/ne
- nástupní a periodické vzdělávání personálu: ano/ne
- ověřování funkce přístrojů (instalační kvalifikace, validace postupů): ano/ne
- vstupní kontrola reagencií, systém vnitřních inspekcí, ře?ení neshod a reklamací: ano/ne
povolení k činnosti „tkáňové banky“ vydané MZ ČR dne………… pod číslem……………..


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Odbor Hematológia a Transfuziol&a
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Odbor Hematológia a Transfuziol&a:
Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 3.66
hlasov: 3


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlačRe: uaafieuuefn (Skóre: 1)
kým: modulaer v 09.07.2009 13:28
(O užívateľovi )
where to buy viagra [dog

Čítať zvyšok komentára...Re: puekqxg (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 19:20
(O užívateľovi )
cialis prescription online [www.diversityjdmba.com

Čítať zvyšok komentára...Re: qltb (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 17:41
(O užívateľovi )
order levitra on lin

Čítať zvyšok komentára...Re: ekicouuec (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 22.04.2009 22:50
(O užívateľovi )
online pharmacy levitra [www.xonixweb.com] cialis generi

Čítať zvyšok komentára...Re: iauinbgh (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 29.04.2009 13:46
(O užívateľovi )
best price viagra [km.ws

Čítať zvyšok komentára...Re: jusaaavsv (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 29.04.2009 14:31
(O užívateľovi )
side effects of levit

Čítať zvyšok komentára...Re: bmacceuz (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 15:30
(O užívateľovi )
buy viagra in spain [www.taolb.org] buy canada levitra
Čítať zvyšok komentára...Re: uovebhex (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 16:07
(O užívateľovi )
cheap pharmaceutical viagra [www.alexreshuan.com] cia

Čítať zvyšok komentára...Re: uiooooe (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 07.05.2009 03:40
(O užívateľovi )
cialis generic [rg-seminar

Čítať zvyšok komentára...Re: yzib (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 07.05.2009 20:32
(O užívateľovi )
discount levitra online

Čítať zvyšok komentára...Re: otfauisl (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 10.05.2009 17:51
(O užívateľovi )
buy cheap viagra in uk [www.falsestartrock.com] ci

Čítať zvyšok komentára...Re: cuio (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 01:49
(O užívateľovi )
levitra 10 mg [www.sisemuevenmatalos.com] where

Čítať zvyšok komentára...Re: eadvo (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.06.2009 14:44
(O užívateľovi )
buy canada levitra [www.eurekarealestate.info]

Čítať zvyšok komentára...Re: yvejiej (Skóre: 1)
kým: modulaer v 14.06.2009 01:25
(O užívateľovi )
prescription cialis [m

Čítať zvyšok komentára...Re: euela (Skóre: 1)
kým: modulaer v 18.06.2009 05:04
(O užívateľovi )
viagra cialis generica [www.briia.com] buy cialis without a

Čítať zvyšok komentára...Re: ormopglinxz (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 03:39
(O užívateľovi )
generic levitra [www.sisemuevenmatalos.com] via

Čítať zvyšok komentára...Re: ndmzhbeoetx (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.06.2009 08:38
(O užívateľovi )
levitra order [www.wearealligators.com] cheapest

Čítať zvyšok komentára...Re: bnooab (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.06.2009 09:43
(O užívateľovi )
viagra for sale without a prescription [www.911vi

Čítať zvyšok komentára...Re: yyaofw (Skóre: 1)
kým: modulaer v 09.07.2009 14:33
(O užívateľovi )
buy levitr

Čítať zvyšok komentára...Re: akeoijkavv (Skóre: 1)
kým: modulaer v 13.07.2009 21:44
(O užívateľovi )
levitra en mexico [www.steven.ur

Čítať zvyšok komentára...Re: kear (Skóre: 1)
kým: modulaer v 19.07.2009 12:01
(O užívateľovi )
cialis buy online [

Čítať zvyšok komentára...Re: uauhaxfz (Skóre: 1)
kým: modulaer v 19.07.2009 12:44
(O užívateľovi )
generic cialis soft tabs [s

Čítať zvyšok komentára...Re: yeoy (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.07.2009 11:25
(O užívateľovi )
viagra to buy cheap [www.yklasor.com] s

Čítať zvyšok komentára...Re: ljtuyw (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.07.2009 12:12
(O užívateľovi )
viagra uk [www.proj

Čítať zvyšok komentára...Re: qtxdpixwbw (Skóre: 1)
kým: vahtang v 17.08.2009 20:13
(O užívateľovi )
buy cheap cialis [www.hiv-facts.com] buy cheapest viagr

Čítať zvyšok komentára...Re: sypdo (Skóre: 1)
kým: vahtang v 17.08.2009 20:51
(O užívateľovi )
buy levitra online [www.trico

Čítať zvyšok komentára...Re: fvzvds (Skóre: 1)
kým: vahtang v 20.08.2009 09:33
(O užívateľovi )
buy cheap uk viagra [www.roadracersrock.com] buy v

Čítať zvyšok komentára...Re: hoywinq (Skóre: 1)
kým: vahtang v 21.08.2009 00:53
(O užívateľovi )
buy levitra in europe [muguide

Čítať zvyšok komentára...


fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.52 sekund