oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 529 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia
Posted on 23.11.2005 05:49
Topic: Odbor Hematológia a Transfuziol&a

Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 písm.a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydáva túto koncepciu:


Článok I. Definícia odboru


Hematológia a transfuziológia je samostatným medicínskym odborom , ktorý tvoria dva vzájomne sa doplňujúce pododbory (disciplíny) - hematológia a transfuziológia.
Hematológia je klinicko-laboratórny odbor, ktorý sa zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému.
Transfuziológia je klinicko - laboratórny odbor zaoberajúci sa problematikou darcov krvi, odbermi krvi, krvných zložiek a krvotvorných buniek, výrobou a racionálnym využitím transfúznych liekov (krvných prípravkov) a bezpečnou hematoterapiou.

Článok II. Náplň práce odboru:

a/ Hematológia:
o Zabezpečuje diagnostiku, liečbu, depistáč a dispenzarizáciu chorých s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému. Túto činnosť zabezpečuje vo forme ambulantnej, konziliárnej a ústavnej starostlivosti. Navrhuje potrebné diagnostické, terapeutické a preventívno-organizačné opatrenia.
o Vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy, chemoterapiu hematoonkologických ochorení, imunosupresívnu a imunomodulačnú liečbu, transplantáciu krvotvorných buniek a komplexnú podpornú liečbu.
o Vykonáva laboratórne vyšetrenia: numericko-cytologické, morfologické, cytochemické, imunofenotypizačné, funkčné a enzymologické vyšetrenia krviniek, vyšetrenia imunológie erytrocytov, leukocytov a trombocytov, vyšetrenia hemostazeologické, špeciálne biochemické vyšetrenia a vo vzťahu k hematológii i iné vyšetrenia, napr. aplikovanej nukleárnej medicíny, imunogenetiky a molekulovej biológie.
o Zabezpečuje správnosť, presnosť, spoľahlivosť a štandardizáciu laboratórnych, diagnostických a liečebných postupov. Vypracováva a stanovuje kritériá ?tandardizácie, harmonizácie a unifikácie v zmysle kvalifikácie personálu, postupov, výkonov, zariadení a materiálov s presným vymedzením štandardov potrebných pre akreditáciu pracovísk a ich alternatív. Zabezpečuje štandardy, metodiky, ustanovenie , výkon a hodnotenie systémov kvality , menovite systémov vnútornej kontroly kvality , externého hodnotenia kvality a správnej laboratórnej práce na všetkých druhoch pracovísk - v zmysle vytvorenia podmienok a štandardov pre certifikáciu a akreditáciu - v spolupráci so systémami a in?titúciami certifikácie a akreditácie a ich metodickým rozvojom zabezpečuje efektívnos? a ekonomickos? výkonov. Priebe?ne aplikuje adekvátne systémy informatiky, riadenia a logistiky.

b/ Transfuziológia
vykonáva nasledovné činnosti:
o spoluúčas? pri výchove a nábore darcov krvi a krvotvorných buniek
o starostlivos? o darcov krvi, krvotvorných buniek a krvných zlo?iek
o klinické vy?etrovanie darcov krvi a krvných zlo?iek
o odbery krvi pre alogénne a autológne transfúzie
o produktívna cytaferéza a plazmaferéza
o produktívna plazmaferéza
o spracovanie krvi na transfúzne lieky
o laboratórne vy?etrovanie krvi zamerané na prevencie prenosu infekcií
o laboratórne imunohematologické vy?etrenia krvi a krvných zlo?iek
o laboratórne predtransfúzne imunohematologické vy?etrenia
o laboratórne imunohematologické vy?etrenia súvisiace s transplantáciou krvotvorných buniek
o laboratórne imunohematologické vy?etrenia súvisiace s hematologickou diagnostikou a prevenciou aloimunizácie
o laboratórne vy?etrenia v rámci kontroly kvality krvných prípravkov
o tvorba a starostlivos? o registre
- darcov krvi
- darcov krvných zlo?iek
- darcov imúnnej plazmy
- darcov s vy?etreným fenotypom erytrocytov
- darcov s vy?etreným HLA fenotypom
- darcov kostnej drene a krvotvorných buniek
o príprava, spracovanie a skladovanie ?tepov krvotvorných buniek
o liečebné hemaferézy
o znalecká činnos?
o konziliárna činnos?, presadzovanie zásad účelnej hemoterapie a spoluúčas? pri kontrole ich dodr?iavania

Článok III. Pracoviská odboru:

Členenie, organizácia odbornej činnosti a siete sa riadia koncepciou odboru v súlade s reálnymi potrebami zdravotníckych zariadení v regióne.
V sieti zdravotníckych zariadení poskytujú hematologickú a transfuziologickú starostlivos? hematologicko-transfuziologické pracoviská alebo oddelenia (ďalej HTO).

1. Ambulantnú hematologickú starostlivos? poskytuje ambulantne ?pecialista hematológ-transfuziológ v súčinnosti s hematologickým laboratóriom. Vysoko ?pecializovaná hematologická a transfuziologická starostlivos? sa sústreďuje na hematologických alebo transfuziologických oddeleniach a klinikách Fakultných nemocníc a ich centrách.
2. Diagnostické pracovisko - laboratórium vykonávajúce hematologické a transfuziologické vy?etrenia je súčas?ou pracovísk odboru. V prípade potreby mô?e by? samostatným alebo integrovaným v rámci oddelenia laboratórnej medicíny, ak splní po?adované organizačné, personálne, priestorové, prístrojové, materiálové a metodické kritériá kvality.
V prípade vykonávania vy?etrenia základných parametrov priamo na mieste o?etrenia ich riadenie a kontrolu zabezpečuje príslu?né hematologické laboratórium.
Výkon odbornej činnosti je viazaný na získanie povolenia na definovanú činnos? (?pecializácie, certifikátu, resp. akreditácie).
3. Neoddeliteľnou súčas?ou zdravotnej starostlivosti je transfuziologická starostlivos?, ktorej prioritami sú kvalita, dostupnos? a bezpečnos? krvných prípravkov( transfúznych liekov), účelné a medicínsky správne vyu?itie krvi a jej zlo?iek a efektivita činnosti. Túto činnos? vykonávajú pracoviská Národnej transfúznej slu?by, spolupracujúce pracoviská (HTO odberové transfuziologické centrá) a krvné banky zdravotníckych zariadení. ?pecializované činnosti v oblasti odberu, spracovania, skladovania, sledovania kvality ?tepov krvotvorných buniek robia spracovateľské centrá NTS SR alebo vysoko?pecializované hematologické pracoviská.

Národná transfúzna slu?ba SR ( NTS SR) je ?tátna príspevková organizácia, so sídlom v Bratislave, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky so zriaďovateľskou listinou s určením miesta a výkonu činnosti. Riadi sa vlastným organizačným poriadkom (?tatútom). Úlohou NTS SR je zabezpečenie dostatočného mno?stva, kvalitných a bezpečných krvných prípravkov, účelné a medicínsky správne vyu?itie krvi a jej zlo?iek. NTS SR tvorí sie? 8 ( 5) ?tátnych zdravotníckych pracovísk v SR s rôznymi miestami výkonu a činnosti, ktoré sa zaoberajú transfuziologickou problematikou a zabezpečujú odber, vy?etrenie, výrobu, skladovanie, výdaj krvných prípravkov. Pracoviská NTS SR pracujú na neziskovom princípe vyu?ívajúc princíp návratnosti nákladov vyjadrených v cenách krvných prípravkov.


Krv a krvné prípravky ( transfúzne lieky) musia by? chorým v zdravotníckych zariadeniach v?eobecne dostupné, pričom sa vychádza z nasledovných princípov:
o Zo zdravotných, etických a právnych dôvodov usilujú pracoviská NTS SR o bezpríspevkové darcovstvo krvi a krvných zlo?iek prijaté Federáciou Červeného krí?a, Červeného polmesiaca a doporučenia RE č.R(88) "Responsibilities of Health Autorities in the Field of Blood Transfusion".
o Darovanie krvi a jej zlo?iek sa pova?uje za úkon vo v?eobecnom záujme.
o Krv a krvné zlo?ky sa pou?ívajú pre účely liečebnej starostlivosti a vedeckovýskumnej práce. Zariadenia NTS SR sú oprávnené naklada? s krvou a krvnými prípravkami na ceste od darcu k príjemcovi len v súlade s vy??ie uvedeným účelom. NTS SR vytvára vlastný register darcov krvi a krvných zlo?iek, údaje z tohto registra je oprávnená u?íva? pre potreby zdravotníckej starostlivosti súčasne ich dáva k dispozícii MZ SR alebo nim poverenej organizácii. Registre sú budované v súlade so zákonom o ochrane dát v informačných systémoch.
o Snaha o dosiahnutie, resp. udr?anie sebestačnosti v zdrojoch ( pri be?ných krvných prípravkoch i v ich príprave) posudzované v kontexte regionálnom, národnom a nadnárodnom), k tomu zhroma?ďuje a vyhodnocuje ?tatistické údaje.
o Liečba krvnými prípravkami (transfúznymi liekmi) a jej bezpečnos? musí zodpoveda? súčasnej úrovni medicínskeho poznania, technického a technologického vývoja. Kvalita krvných prípravkov musí zodpoveda? stanoveným odborným kritériam ) pre krvné prípravky. Doporučenie No.R(95)15 ,, On the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components" RE, pre krvné deriváty Smernice EU č. 89/381 EEC). Bezpečnos? liečby krvnými prípravkami je predmetom trvalého záujmu.
o Zodpovednos? za pracovisko NTS má jeho vedúci, pracovisko má povinnos? zaisti? krvné prípravky v území, vymedzenom rozhodnutím príslu?ného správneho orgánu na základe udelenia povolenia na činnos? a vo vý?ke regulovanej ceny.
o Podpora výskumnej činnosti, bezprostredné zavádzanie nových poznatkov vedy a výskumu do praxe.
o Pregraduálna a postgraduálna výchova pracovníkov na v?etkých úrovniach.
o Činnosti NTS podliehajú pravidelnej systematickej kontrole ?tátu ( ?UKL,MZ).
o Jednotný informačný systém NTS SR je v súlade s konvenciou RE č.108.


?tát prostredníctvom MZ vytvára legislatívny rámec pre činnos? NTS SR. Legislatíva vychádza zo Smernice EU č.89/381/EEC a Doporučenia RE č.95(15) ,, Quide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Compenents" tak, aby bola zaistená dostupnos? bezpečných ?tandardných krvných prípravkov a krvných derivátov po?adovanej kvality pripravených podľa zásad Správnej výrobnej praxe ( SVP).Pritom sa vychádza zo zodpovednosti ?tátu za dostupnos? zdravotníckej starosltivosti a Doporučení RE č. R(88)4 ,, Responsibilities of health Autorities in the Field of Blood Transfuion"
MZ SR usmerňuje činnos? NTS SR:
o Rozhodovaním o udelení povolenia na činnos? s vymedzením rozsahu činnosti.
o Potvrdením osoby zodpovednej za pracovisko podľa po?iadaviek na odbornú spôsobilos?.
o V prípade prípravy transfúznych liekov a plazmy na priemyselné spracovanie je podkladom pre udelenie povolenia k výrobe stanovisko ?UKL-u, vyjadrujúce splnenie po?iadaviek SVP pre pracovisko.
o Kontrolou pracovísk NTS SR z hľadiska dodr?iavania zásad SVP ( ?UKL).
o Schvaľovaním ( registráciou) krvných prípravkov ( transfúznych liekov) na pou?itie v SR a udeľovaním súhlasu na dovoz krvných prípravkov a na vývoz plazmy na spracovanie na krvné prípravky, schvaľovaním referenčných laboratórií ( napr. pre imunohematológiu a imunogenetiku, pre diagnostiku infekcií prenosných transfúziou atď).
o Kontrolou spracovateľov plazmy odobratej v SR a poverením vybraných pracovísk ?peciálnymi úlohami s celonárodnou pôsobnos?ou ( vedenie centrálnych registrov darcov krvi alebo jej zlo?iek, registrov darcov krvi so vzácnymi krvnoskupinovými znakmi a osôb vyradených z darovania - so súhlasom darcu).
o Propagáciou bezpríspevkového darcovstva krvi a podporou cielených výchovných programov v spolupráci s SČK a Asociáciou zdravotníckych zariadení v SR, prefeenciou darovania krvi pred darovaním plazmy, podporou autotransfúzneho programu, podporou výchovy odbornej verejnosti k účelnému vyu?ívaniu bezpečných liečebných postupov.
o Zber a spracovanie ?tatistických údajov a výstupy o činnosti NTS SR poskytuje v potrebnom rozsahu povereným organizáciám ?tátnej správy.

PRACOVISKÁ ODBORU HEMATOLÓGIA A TRANSFUZIOLÓGIA:

1) Samostatné hematologické laboratórium

Zriaďuje sa v NsP I. typu, prípadne II. typu a v ne?tátnych zdravotníckych zariadeniach. Pokiaľ je hematologické laboratórium zlúčené s biochemickým laboratóriom, je vedením laboratória poverený odborník z hematológie a transfuziológie. V prípade, ?e je vedením zlúčeného laboratória poverených biochemik, je potrebné zabezpeči? odborný metodický dohľad lekára - hematológa (garanta) a musí tu pracova? zdravotný laborant s atestáciou z odboru vy?etrovacie metódy v hematológii a transfuziológii. Pokiaľ je v?ak k tomuto laboratóriu pričlenená aj krvná banka, je potrebné zabezpeči? vedenie a odborný dohľad lekára so ?pecializáciou v odbore hematológia a transfuziológia.

2) Ambulancia ?pecialistu hematológa-transfuziológa

Pracovisko zabezpečuje ?pecializovanú a komplexnú starostlivos? o chorých s chorobami krvi a krvotvorných orgánov :
o konziliárnu starostlivos? pri sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov,
o diagnostiku a liečbu málokrvnosti, porúch metabolizmu Fe, vitamínu B 12, folátov, ochorení bielych krviniek,
o diagnostiku a liečbu chorôb trombocytového systému, hematoonkologických ochorení vrátane leukémií, myelo a lymfoproliferatívnych ochorení,
o diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilických stavov,
o hemoterapiu a chemoterapiu priamo v ambulancii (denných lô?kach),
o dispenzarizuje vybrané skupiny hematologických. ochorení,
o zabezpečuje doliečovanie a kontroly chorých prelo?ených zo ?pecializovaného pracoviska,
o zabezpečuje konzultácie a preklad chorých na vy??ie ?pecializované pracoviská,
o vykonáva punkcie kostnej drene, trepanobiopsie, punkcie likvoru a odbery iného biologického materiálu,
o zaoberá sa imunohematologickými problémami u chorých s autoimunitnými a aloimunitnými poruchami (chorobami).

V rámci ?tátneho alebo ne?tátneho zdravotníckeho zariadenia je hematologicko-transfuziologická ambulancia súčas?ou HTO, vysoko ?pecializovaného pracoviska alebo centra. Hematologicko - transfuziologická ambulancia mô?e by? aj samostatná, ak spĺňa po?adované odborné kritériá. Ordinuje v nej ?pecialista hematológ - transfuziológ.

3) Hematologicko-transfuziologické laboratórium


Pracovisko vykonáva hematologické a transfuziologické vy?etrenia pre potreby vlastného odboru a jeho zariadení, ale aj pre ostatné odbory a ich oddelenia. Jeho činnos? zahrňuje predov?etkým rutinné, ale podľa reálnych potrieb zdravotníckeho zariadenia i ?peciálne vy?etrenia, hematologické, hemostazeologické, imunohematologické, ?peciálne biochemické, mikrobiologické, virologické a iné, podľa aktuálnej potreby príslu?ného zariadenia alebo regiónu.
Integrálnou čas?ou a podmienkou činnosti laboratória je aplikácia systémov kvality v súlade so systémami zabezpečenia kvality (SZK), menovite vnútornej kvality a externého hodnotenia kvality a systémom správnej laboratórnej práce (SLP).
Hematologicko-transfuziologické laboratórium mô?e by? súčas?ou ?tátnych a ne?tátnych zdravotníckych zariadení. Zvyčajne tvorí súčas? HTO alebo hematologických, transfuziologických alebo vysoko ?pecializovaných pracovísk a centier a to vo forme časti, úseku alebo samostatného oddelenia. Laboratórium mô?e by? zdru?ené s inými laboratórnymi pracoviskami (integrované laboratórne pracoviská), pričom základnou podmienkou je zabezpečenie jeho kontinuálneho odborného riadenia lekárom ?pecialistom v odbore hematológie a transfuziológie a výkon vy?etrení pracovníkmi s kvalifikáciou v odbore (najmenej 1 zdravotný laborant s atestáciou v odbore hematológia a transfuziológia). V men?ích regiónoch mô?e by? zdru?ené s iným laboratóriom, v ktorom je zaistený odborný dohľad ?pecialistu lekára hematológa-transfuziológa (garant) a musí v ňom pracova? zdravotný laborant s atestáciou z hematológie a transfuziológie.
Ak je k inému ako hematologicko-transfuziologickému laboratóriu pričlenená krvná banka, musí by? zabezpečené kontinuálne odborné riadenie lekárom ?pecialistom v odbore hematológie a transfuziológie.
Ak sa vy?etrenie základných ukazovateľov robí priamo v mieste starostlivosti o pacienta, regionálne hematologicko-transfuziologické laboratórium túto činnos? kontroluje a riadi po odbornej a metodickej stránke .

4) Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom

Zriaďuje sa ako súčas? hematologicko-transfuziologického oddelenia alebo ako samostatný úsek nemocnice . Poskytuje slu?by pre vlastné zdravotnícke zariadenie.
Vedúcim úseku je lekár-?pecialista v odbore hematológia a transfuziológia.
Náplňou činnosti krvnej banky je skladovanie krvných prípravkov, dokumentácia a regulácia príjmu a expedície krvných prípravkov v súlade so zásadami účelnej hemoterapie.
Náplňou činnosti imunohematologického laboratória, ktoré je integrálnou súčas?ou krvnej banky, je vykonávanie imunohematologických vy?etrení potrebných pre zaistenie bezpečnej hemoterapie v danom zdravotníckom zariadení.

5) Odberové pracovisko

Odberové pracovisko je súčas?ou HTO zdravotníckeho zariadenia. Musí splni? priestorové, materiálové a personálne podmienky pre daný rozsah činností, definovaných v Zákone 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a jeho novele - Zákon 119/2000 Z.z.
Zodpovednos?ou za činnos? odberového centra je poverený lekár ?pecialista hematológ - transfuziológ.
Náplňou činnosti odberového pracoviska je okrem činností, ktoré sú náplňou činnosti krvného skladu s imunohematologickým laboratóriom :
o vy?etrovanie darcov krvi a krvných zlo?iek (ďalej darcov),
o starostlivos? o darcov,
o vytváranie registrov darcov krvi a krvných zlo?iek,
o vykonávanie odberov krvi v spolupráci s tímom pracoviska NTS, prípadne produktívnych hemaferéz ( cytaferéz a plazmaferéz vrátane liečebných),
o vykonávanie odberov pre autológne transfúzie
o uchovávanie krvných prípravkov, dokumentácia a regulácia príjmu a expedície krvných prípravkov v súlade so zásadami účelnej hemoterapie,
o vykonávanie imunohematologických vy?etrení, potrebných pre zabezpečenie hemoterapie v danom zdravotníckom zariadení.
Imunohematologické vy?etrenia odobratej krvi a krvných zlo?iek a ich vy?etrenia za účelom prevencie prenosu infekčných ochorení transfúziou , ako aj spracovanie krvi sa uskutočňuje v príslu?nom pracovisku NTS SR ( spracovateľskom centre), na základe zmluvy, v ktorej sú presne definované podmienky spolupráce.

6) Spracovateľské centrum

Spracovateľské centrum je pracoviskom NTS SR.Musí vlastni? povolenie na činnos? MZ SR na základe splnenia odborných, priestorových, prístrojových a personálnych podmienok definované v Zákone 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a jeho novele - Zákon 119/2000 Z.z.

Činnosti pracoviska NTS SR:
o nábor darcov krvi a krvných zlo?iek v spolupráci s SČK,
o vy?etrovanie a starostlivos? o darcov krvi a krvných zlo?iek,
o budovanie registrov darcov krvi alebo krvných zlo?iek a registra osôb vyradených z darovania krvi ( zaradenie do registrov je dané písomným súhlasom darcu pred prvým odberom),
o vyu?ívanie jednotného informačného systému NTS SR,
o vykonávanie odberov krvi a krvných zlo?iek ( cytaferéz a plazmaferéz) pre liečebné vyu?itie,
o spracovanie krvi odobratej v samotnom zariadení,
o spracovanie krvi odobratej v zmluvných odberových centrách,
o spracovanie krvi odobratej pracovníkmi daného pracoviska na terénnych odberoch na krvné prípravky,
o vykonávanie predpísaných imunohematologických vy?etrení krvi súvisiacich s produkciou krvných prípravkov,
o vykonávanie predpísaných vy?etrení v rámci prevencie prenosu infekcií krvnými prípravkami,
o úzko spolupracuje so zmluvnými odberovými centrami v zmysle regulácie počtu odberov
o vykonáva pravidelné kontroly výberu darcov a spolupracuje pri odberoch krvi na zmluvných odberových pracoviskách,
o príprava transfúznych liekov,
o príprava, skladovanie a kontrola ČZP na spracovanie na krvné prípravky ( transfúzne lieky),
o vykonávanie odberov pre autológne transfúzie a liečebné hemaferézy,
o uchovávanie transfúznych liekov, dokumentácia a regulácia príjmu a expedície transfúznych liekov v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a účelnej hemoterapie,
o budovanie registrov darcov krvotvorných buniek,
o odber, spracovanie a skladovanie ?tepov krvotvorných buniek pre transplantácie,
o vy?etrenie odobratej krvi v súvislosti zo zaistením bezpečnosti darcu a príjemcu,
o vykonávanie imunohematologických vy?etrení, potrebných pre zabezpečenie hemoterapie v danom zdravotníckom zariadení a iných zmluvných zdravotníckych zariadeniach,
o skladovanie a distribúcia krvných prípravkov (transfúznych liekov),
o vykonávanie pravidelných auditov v zmluvných odberateľských centrách,
o pravidelné ?kolenia pracovníkov na samotnom pracovisku i v zmluvných pracoviskách,
o konziliárne slu?by v transfúznom lekárstve a spolupráca s klinickými odbormi pri zaistení účelnej hemoterapie vrátane sledovania ne?iadúcich účinkov transfúzie a rie?enie transfúznych reakcií a nezhôd,
o referenčná a znalecká činnos?,
o koordinovanie a spolupráca s organizáciou zabezpečujúcou prevoz odobratej krvi a krvných prípravkov.

7) Hematologicko-transfuziologické oddelenie (HTO)

Ide o zariadenie hematologicko-transfuziologickej starostlivosti na úrovni NsP II. a vy??ieho typu, ktoré zabezpečuje diagnostiku a liečbu chorôb krvi a krvotvorných orgánov s výnimkou vysoko ?pecializovaných výkonov. Súčas?ou HTO sú :
o Hematologicko-transfuziologická ambulancia ( prípadne ambulantné "denné" lô?ka )
o Hematologicko-transfuziologické laboratóriá / úseky (imunohematologické, hematologické, hemostazeologické, biochemické, diagnostiky transfúziou prenosných ochorení a iné ). Rozsah ich činnosti, spektrum a druhy vy?etrení sú určované potrebami odboru, príslu?ného zdravotníckeho zariadenia a regiónu.
o Krvná banka.
o Odberové pracovisko.
HTO vykonáva presne definované činnosti, ktoré sú náplňou odboru hematológia a tzransfuziológia a spĺňa odborné kritériá koncepcie odboru. HTO zabezpečuje kontakt a komunikáciu s ďal?ími hematologicko-transfuziologickými pracoviskami v regióne ako i vzdelávaciu a osvetovú činnos? v rámci svojej spádovej oblasti. HTO mô?e by? i súčas?ou ne?tátnych zdravotníckych zariadení, pokiaľ spĺňa kritériá akreditácie a vlastní povolenie na činnos?. HTO riadi primár so ?pecializáciou z hematológie - transfuziológie s najmenej 10 ročnou praxou v odbore. Pracujú v ňom ďal?í lekári so ?pecializáciou alebo v príprave na ?pecializáciu z hematológie a transfuziológie v počte podľa rozsahu činností a vykonávanej práce. Vedením laboratórnej časti je poverený lekár - ?pecialista hematológ-transfuziológ, alebo ním mo?no poveri? pracovníka s vysoko?kolským vzdelaním so ?pecializáciou v odbore vy?etrovacie metódy v hematológii a transfuziológii, ktorý je odborne riadený primárom HTO.

8) ?pecializované pracovisko hematologickej a transfuziologickej starostlivosti

Ide o hematologicko-transfuziologické pracovisko s lô?kovým úsekom, Kliniku hematológie a transfuziológie, Kliniku hematológie a hematoonkológie, Hematologické oddelenie v rámci Z.z. alebo FN. Ide o zariadenie ?tandardnej a vysoko ?pecializovanej hematologicko-transfuziologickej starostlivosti. Vo svojej činnosti nadväzuje na HTO Z.z., s ktorými úzko spolupracuje.
Vykonáva vy??ie stupne diagnostiky a liečby celého spektra chorôb krvi a krvotvorných orgánov, vysoko ?pecializovanú intenzívnu hematologickú starostlivos? vrátane vysoko dávkovanej chemoterapie, komplexnej podpornej liečby a prípadne transplantácie krvotvorných buniek.

Členenie ?pecializovaného pracoviska

oddelenie klinickej hematológie
- lô?kový úsek, lô?kové oddelenie, jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti, transplantačné centrum krvotvorných buniek
- ambulantný úsek : ambulancie pre komplexnú hematologickú starostlivos?, ?peciálne ambulancie / ambulancia s dennými lô?kami, hematoonkologická ambulancia, regionálne centrum pre poruchy hemostázy a iné/

oddelenie laboratórnej a in?trumentálnej diagnostiky
- úsek rutinnej a ?peciálnej cytológie, morfológie a cytochémie krviniek a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému a sleziny
- úsek rutinnej a ?peciálnej hemostazeológie
- úsek rutinnej a ?peciálnej imunohematológie
- úsek ?peciálnej biochémie , imunológie a virológie
- úsek imunológie leukocytov a trombocytov
- úsek molekulových vy?etrovacích metód
- úsek kontroly kvality
- úsek mikrobiologickej kontroly
- iné úseky : v prípade potreby úsek tkanivových kultúr, nukleárnej medicíny, in vivo in?trumentálnych metód prietokovej cytometrie a pod.

oddelenie klinickej transfuziológie

vykonáva ?peciálne transfuziologické výkony, vrátane odberu, manipulácie a skladovania krvotvorných buniek.
- úsek darcov krvi a krvotvoných buniek
- úsek odberov krvi a krvotvorných buniek
- úsek produkcie ?peciálnych krvných prípravkov
- úsek liečebnej plazmaferézy
- úsek liečebnej hemaferézy
- úsek kryokonzervácie
- krvná banka
- úsek kontroly kvality

úsek informatiky, logistiky a riadenia činnosti ?pecializovaného pracoviska hematologickej starostlivosti a transfuziológie.

úsek administratívny

dokumentácia, ekonomika a technické zabezpečenie


9) Centrá zabezpečujúce ?pecializovanú starostlivos? vy?adujúcu sústredenie a integráciu výkonov

o Národná transfúzna slu?ba SR

(?tátna príspevková organizácia) so sídlom v Bratislave súčas?ou ktorej sú pracoviská s rôznym miestom a spektrom výkonu činnosti. Úlohou NTS SR je zabezpečenie v?eobecnej dostupnosti transfúznych liekov najvy??ej mo?nej kvality a bezpečnosti v po?adovanom druhu a objeme chorým v zdravotníckych zariadeniach
o Národné hemofilické centrum (NHC) so sídlom na KHaT FNsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

poskytuje najvy??ie ?pecializovanú komplexnú liečebno-preventívnu činnos? a konziliárne slu?by pre chorých vrodenými a získanými krvácavými chorobami s celoslovenskou pôsobnos?ou a vedie Národný register vrodených krvácavých ochorení. Register NHC je prepojený on line s Národným registrom trombofilných stavov pre mo?nos? recipročného vkladania a spracovania dát z oboch registrov.
o Národné centrum hemostázy a trombózy (NCHT) so sídlom na KHaT JLF UK a MFN v Martine

poskytuje najvy??ie ?pecializovanú komplexnú liečebno-preventívnu činnos? a konziliárne slu?by o chorých s vrodenými a získanými poruchami hemostázy a trombofilnými stavmi s celoslovenskou pôsobnos?ou. Vedie Národný register vrodených trombofilných stavov. Register NCHT je prepojený on line s Národným registrom vrodených krvácavých ochorení pre mo?nos? recipročného vkladania a spracovania dát z oboch registrov.
o Národný register darcov kostnej drene SR so sídlom na KHaT FNsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

je najvy??ím ?pecializovaným pracoviskom, zaoberajúcim sa typizáciou a registráciou potenciálnych darcov krvotvorných buniek v rámci SR a spolupracujúcim pracoviskom na medzinárodnej úrovni pri vyhľadávaní nepríbuzných darcov krvotvorných buniek pre pacientov zo SR.
o Národný register darcov krvi so zriedkavo sa vyskytujúcimi kombináciami krvných skupín je súčas?ou NTS SR so sídlom v Bratislave

je najvy??ím pracoviskom v oblasti imunohematológie erytrocytov , zaoberá sa vy?etreniami a registráciou darcov krvi a pacientov so vzácne sa vyskytujúcimi krvnoskupinovými vlastnos?ami a spolupracujúcim na medzinárodnej úrovni v oblasti imunohematológie erytrocytov.

Vysoko ?pecializované centrá poskytujú náročnú vysoko ?pecializovanú komplexnú starostlivos? alebo iné ?pecializované funkcie / výkony potrebné pre činnos? odboru. Významne sa podieľajú na rozvoji výskumu a výučby v odbore.
V?etky horeuvedené ?pecializované centrá sa riadia vlastným ?tatútom, schváleným MZ SR.
Podľa potrieb odboru mô?u vznika? na návrh výboru HaTS SLS ďal?ie ?pecializované centrá.

Článok lV. Pracovníci odboru

Úlohy hematológie a transfuziológie zabezpečujú odborní pracovníci, ktorí vykonávajú činnos?, ku ktorej sú kvalifikovaní a oprávnení charakterom a stupňom odborného vzdelania:
o prednostovia kliník a riaditelia alebo vedúci vysoko ?pecializovaných centier
o primári HTO, oddelení hematológie, oddelení transfuziológie, resp. ostatných pracovísk odboru
o lekári so ?pecializáciou v odbore hematológia a transfuziológia
o iní odborní pracovníci s vysoko?kolským vzdelaním a ?pecializáciou vo vy?etrovacích. metódach v hematológii a transfuziológii
o zdravotné sestry a laboranti so ?pecializáciou v odbore hematológia a transfuziológia
o pracovníci pre administratívu, dokumentáciu a ekonomiku
o pracovníci v oblasti informatiky, logistiky a riadenia
o iní zdravotnícki pracovníci
Personálne obsadenie pracovísk určujú príslu?né normatívy MZ SR a mô?u by? v súlade s koncepciou odboru a zo súhlasom príslu?ných orgánov modifikované podľa potrieb zdravotníckeho zariadenia..

Článok V. Výchova a vzdelávanie

Kontinuálna odborná výchova a vzdelávanie sú povinné pre v?etkých pracovníkov po celý čas ich profesionálnej činnosti .
Odborná výchova a vzdelávanie sa riadia príslu?nými predpismi o pre- a postgraduálnom vzdelávaní, menovite :
o predpismi o pred a postgraduálnej výchove
o akreditačnými smernicami v rezorte zdravotníctva a ?kolstva
o usmerneniami výboru HaT SLS
o usmerneniami SLK

Článok VI. Vedecko-výskumná činnos?

Vedecko-výskumná činnos? v odbore sa realizuje na základe pridelených grantov po výberovom konaní.
V rámci výskumu a vedeckej spolupráce je intenzívna spolupráca s domácimi i zahraničnými in?titúciami, lekárskymi fakultami, farmaceutickými spoločnos?ami a pod.
Prioritami výskumu v odbore hematológia a transfuziológia sú:
o zavádzanie nových diagnostických a liečebných postupov v liečbe chorôb krvi a krvotvorných orgánov
o zvý?enie dostupnosti a bezpečnosti transplantácie krvotvorných buniek
o zlep?enie diagnostiky, prevencie a liečby vrodených a získaných porúch hemostázy
o zvý?enie kvality a bezpečnosti hemoterapie v zmysle zvy?ovania podielu deleukotizovaných krvných prípravkov, zvy?ovania podielu krvných prípravkov získavaných metódou hemaferézy, zdokonaľovania diagnostiky transfúziou prenosných ochorení vrátane vyu?ívania molekulových techník
o zavedenie molekulových techník a zavedenie trombocytovej a leukocytovej imunológie za účelom komplexnej diagnostiky transfúznych komplikácií a ich prevencie ako aj diagnostiky niektorých hematologických ochorení

Článok Vll. Riadenie odboru

Činnos? odboru koordinuje a kontroluje MZ SR prostredníctvom hlavných odborníkov pre hematológiu a transfuziológiu, krajských odborníkov pre hematológiu a transfuziológiu a výboru HaTS SLS v súlade so Smernicou MZ SR o odbornom usmerňovaní zdravotnej starostlivosti č. SZS-4851/1996-Zb.
Najvy??ím garantom odbornej a organizačnej úrovne odboru je výbor Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS. Výbor HaTS SLS predkladá MZ SR návrhy na menovanie hlavných odborníkov, je pravidelne informovaný o aktivitách hlavných odborníkov a ich poradných zborov a zaujíma stanoviská k zásadným problémom odboru. Pre vysoko ?pecifické úlohy sú pri výbore HaT SLS zriadené ?pecializované sekcie (napr. transfuziologická sekcia), alebo komisie (napr. komisia pre hematoonkológiu, laboratórnu diagnostiku, hemostázu a trombózu) ktoré pre výbor pripravujú analýzy príslu?ných problémov s návrhmi na ich rie?enie.

1. Poradným orgánom MZ SR pre transfuziológiu je Národná transfúzna komisia ( NTK), ktorej členov s ich súhlasom menuje minister zdravotníctva, ktorý ich tie? odvoláva. NTK sa riadi ?tatútom, ktorý schvaľuje minister zdravotníctva. Hlavnou úlohou NTK je doporučovanie vecných podkladov pre MZ SR v oblasti koncepcie, legislatívy a metodické vedenie v?etkých transfuziologických pracovísk zdravotníckych zariadení i NTS ako celku. Ďalej plní tieto úlohy:
o doporučuje MZ SR personálne a vecné podmienky pre činnos? transfuziologických pracovísk v zmysle platných predpisov a v spolupráci s orgánmi ?tátnej správy sa podieľa na kontrole ich dodr?iavania v zdravotníckych zariadeniach
o spoluvytvára a vyjadruje sa k národnej krvnej politike hlavne ku zaisteniu národnej sebestačnosti a zaisteniu potrieb krvných prípravkov v mimoriadnych situáciách
o v spolupráci s odbornými spoločnos?ami informuje odbornú verejnos? o zámeroch a vývojových trendoch v odbore transfuziológie a organizácii transfúznej slu?by
Národnú transfúznu komisiu (NTK) tvorí najviac 13 stálych členov, pričom sú zastúpení:
o riaditeľ NTS
o zástupca výrobcov transfúznych liekov
o zástupca SČK
o zástupca zdravotníckych zariadení
o zástupca MZ SR
o zástupca zdravotných pois?ovní
o zástupca ?UKL-u
o zástupca HaTS SLS
o zástupca súvisiacich medicínskych odborov

2. Poradný zbor hlavného odborníka pre hematológiu a hlavného odborníka pre transplantáciu krvotvorných buniek MZ SR tvoria krajskí odborníci pre hematológiu, prezident HaTS SLS, zástupcovia transplantačných centier a vedúci centier zabezpečujúcich vysoko ?pecializovanú starostlivos?.

3. Poradný zbor hlavného odborníka pre transfuziológiu MZ SR tvoria krajskí odborníci pre transfuziológiu, prezident HaTS SLS, zástupca SČK, zástupca vojenskej transfúznej slu?by, zástupca frakcionačných centier, zástupcovia národných centier/ registrov.

Hlavní odborníci tlmočia výboru HaTS stanoviská MZ SR a predkladajú návrhy a stanoviská výboru HaTS ministerstvu zdravotníctva. V spolupráci s poradnými zbormi a s výborom HaTS SLS a v súlade s príslu?nými smernicami pripravujú materiály pre MZ SR.

Článok VIII. Trendy ďal?ieho rozvoja odboru

Klinická hematológia
o Vyu?ívanie cytogenetiky, molekulovej biológie a imunofenotypizácie v diagnostike hematologických ochorení.
o Ďal?ie zlep?ovanie základnej a ?pecializovanej detekcie, diagnostiky, prevencie a kauzálnej liečby hematologických ochorení a porúch, menovite anémií, trombocytopénií, autoimunitných ochorení , porúch hemostázy a niektorých vrodených porúch (hemochromatózy , hemoglobinopatií a iných ).
o Roz?irovanie transplantačnej liečby i na ďal?ie ochorenia a na liečbu autoimúnnych ochorení, metabolických chorôb atď.
o Zavedenie nových terapeutických postupov - bunková liečba, génová liečba, vakcinácia, imunologická liečba, liečba na prekonanie liekovej rezistencie, zlep?enie podpornej liečby atď.
o Nástup nových metód antitrombotickej liečby k obmedzeniu reoklúzií a monitorovaniu včasnej aterogenézie pri detekcii včasných zmien hemostázy, fibrinolýzy a endotelových markerov u mnohých chorôb (diabetes, mellitus, obezita a podobne).
o Profylaktická liečba pacientov s hemofíliou a von Willebrandovou chorobou v celej populácii.
o Liečba trombofilných stavov mimo rozpočtových zdrojov nemocníc (plo?né nákupy).
o Optimalizácia liečby vrodených a získaných porúch hemostázy
o Vytvorenie systému kontroly kvality liečebno-preventívnej starostlivosti a laboratórnej práce v súlade s princípmi správnej laboratórnej, klinickej a výrobnej praxe.


Klinická transfuziológia
o Centralizovanie kľúčových činností v transfúznej slu?be na pracoviskách NTS SR
o Unifikácia, prepojenie jednotného informačného systému pracovísk NTS SR ako predpoklad zefektívnenia činnosti transfúznej slu?by
o Realizácia zásady správnej výrobnej a správnej laboratórnej praxe na v?etkých úsekoch činnosti transfúznej slu?by.
o Vyu?ívanie progresívnych techník na detekciu transfúziami prenosných infekcií.
Laboratórna a in?trumentálna diagnostika
o Re?trukturalizácia siete diagnostických pracovísk, ich konsolidácia, centralizácia a integrácia v náväznosti na automatizáciu a komplexné systémy kvality
o Vypracovanie skríningových, základných a ?pecializovaných diagnostických algoritmov
o Roz?irovanie vykonávania základných a skríningových vy?etrení na mieste o?etrenia ako aj monitorovanie niektorých parametrov pacientmi (samovy?etrenie)
o Zavedenie progresívnych vy?etrovacích postupov (molekulové metódy, tkanivové kultúry a pod.) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej, virologickej, hematoonkologickej a genetickej diagnostike
o Kontinuálny a komplexný rozvoj systémov kvality vrátane laboratórnych (LIS), integrovaných nemocničných a vy??ích informačných systémov

Článok IX Záverečné ustanovenie

Týmto sa ru?í doteraz platná koncepcia odboru hematológie a transfuziológie. Táto koncepcia nadobúda účinnos? .../ ../ 2005


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Odbor Hematológia a Transfuziol&a
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Odbor Hematológia a Transfuziol&a:
Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 1.8
hlasov: 10


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.13 sekund