oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 55 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia
Posted on 23.11.2005 06:49
Topic: Odbor Hematológia a Transfuziol&a

Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 písm.a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydáva túto koncepciu:


Článok I. Definícia odboru


Hematológia a transfuziológia je samostatným medicínskym odborom , ktorý tvoria dva vzájomne sa doplňujúce pododbory (disciplíny) - hematológia a transfuziológia.
Hematológia je klinicko-laboratórny odbor, ktorý sa zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému.
Transfuziológia je klinicko - laboratórny odbor zaoberajúci sa problematikou darcov krvi, odbermi krvi, krvných zložiek a krvotvorných buniek, výrobou a racionálnym využitím transfúznych liekov (krvných prípravkov) a bezpečnou hematoterapiou.

Článok II. Náplň práce odboru:

a/ Hematológia:
• Zabezpečuje diagnostiku, liečbu, depistáž a dispenzarizáciu chorých s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému. Túto činnos? zabezpečuje vo forme ambulantnej, konziliárnej a ústavnej starostlivosti. Navrhuje potrebné diagnostické, terapeutické a preventívno-organizačné opatrenia.
• Vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy, chemoterapiu hematoonkologických ochorení, imunosupresívnu a imunomodulačnú liečbu, transplantáciu krvotvorných buniek a komplexnú podpornú liečbu.
• Vykonáva laboratórne vyšetrenia: numericko-cytologické, morfologické, cytochemické, imunofenotypizačné, funkčné a enzymologické vyšetrenia krviniek, vyšetrenia imunológie erytrocytov, leukocytov a trombocytov, vyšetrenia hemostazeologické, špeciálne biochemické vyšetrenia a vo vz?ahu k hematológii i iné vyšetrenia, napr. aplikovanej nukleárnej medicíny, imunogenetiky a molekulovej biológie.
• Zabezpečuje správnos?, presnos?, spoľahlivos? a štandardizáciu laboratórnych, diagnostických a liečebných postupov. Vypracováva a stanovuje kritériá štandardizácie, harmonizácie a unifikácie v zmysle kvalifikácie personálu, postupov, výkonov, zariadení a materiálov s presným vymedzením štandardov potrebných pre akreditáciu pracovísk a ich alternatív. Zabezpečuje štandardy, metodiky, ustanovenie , výkon a hodnotenie systémov kvality , menovite systémov vnútornej kontroly kvality , externého hodnotenia kvality a správnej laboratórnej práce na všetkých druhoch pracovísk - v zmysle vytvorenia podmienok a štandardov pre certifikáciu a akreditáciu - v spolupráci so systémami a inštitúciami certifikácie a akreditácie a ich metodickým rozvojom zabezpečuje efektívnos? a ekonomickos? výkonov. Priebežne aplikuje adekvátne systémy informatiky, riadenia a logistiky.

b/ Transfuziológia
vykonáva nasledovné činnosti:
• spoluúčas? pri výchove a nábore darcov krvi a krvotvorných buniek
• starostlivos? o darcov krvi, krvotvorných buniek a krvných zložiek
• klinické vyšetrovanie darcov krvi a krvných zložiek
• odbery krvi pre alogénne a autológne transfúzie
• produktívna cytaferéza a plazmaferéza
• produktívna plazmaferéza
• spracovanie krvi na transfúzne lieky
• laboratórne vyšetrovanie krvi zamerané na prevencie prenosu infekcií
• laboratórne imunohematologické vyšetrenia krvi a krvných zložiek
• laboratórne predtransfúzne imunohematologické vyšetrenia
• laboratórne imunohematologické vyšetrenia súvisiace s transplantáciou krvotvorných buniek
• laboratórne imunohematologické vyšetrenia súvisiace s hematologickou diagnostikou a prevenciou aloimunizácie
• laboratórne vyšetrenia v rámci kontroly kvality krvných prípravkov
• tvorba a starostlivos? o registre
- darcov krvi
- darcov krvných zložiek
- darcov imúnnej plazmy
- darcov s vyšetreným fenotypom erytrocytov
- darcov s vyšetreným HLA fenotypom
- darcov kostnej drene a krvotvorných buniek
• príprava, spracovanie a skladovanie štepov krvotvorných buniek
• liečebné hemaferézy
• znalecká činnos?
• konziliárna činnos?, presadzovanie zásad účelnej hemoterapie a spoluúčas? pri kontrole ich dodržiavania

Článok III. Pracoviská odboru:

Členenie, organizácia odbornej činnosti a siete sa riadia koncepciou odboru v súlade s reálnymi potrebami zdravotníckych zariadení v regióne.
V sieti zdravotníckych zariadení poskytujú hematologickú a transfuziologickú starostlivos? hematologicko-transfuziologické pracoviská alebo oddelenia (ďalej HTO).

1. Ambulantnú hematologickú starostlivos? poskytuje ambulantne špecialista hematológ-transfuziológ v súčinnosti s hematologickým laboratóriom. Vysoko špecializovaná hematologická a transfuziologická starostlivos? sa sústreďuje na hematologických alebo transfuziologických oddeleniach a klinikách Fakultných nemocníc a ich centrách.
2. Diagnostické pracovisko - laboratórium vykonávajúce hematologické a transfuziologické vyšetrenia je súčas?ou pracovísk odboru. V prípade potreby môže by? samostatným alebo integrovaným v rámci oddelenia laboratórnej medicíny, ak splní požadované organizačné, personálne, priestorové, prístrojové, materiálové a metodické kritériá kvality.
V prípade vykonávania vyšetrenia základných parametrov priamo na mieste ošetrenia ich riadenie a kontrolu zabezpečuje príslušné hematologické laboratórium.
Výkon odbornej činnosti je viazaný na získanie povolenia na definovanú činnos? (špecializácie, certifikátu, resp. akreditácie).
3. Neoddeliteľnou súčas?ou zdravotnej starostlivosti je transfuziologická starostlivos?, ktorej prioritami sú kvalita, dostupnos? a bezpečnos? krvných prípravkov( transfúznych liekov), účelné a medicínsky správne využitie krvi a jej zložiek a efektivita činnosti. Túto činnos? vykonávajú pracoviská Národnej transfúznej služby, spolupracujúce pracoviská (HTO odberové transfuziologické centrá) a krvné banky zdravotníckych zariadení. Špecializované činnosti v oblasti odberu, spracovania, skladovania, sledovania kvality štepov krvotvorných buniek robia spracovateľské centrá NTS SR alebo vysokošpecializované hematologické pracoviská.

Národná transfúzna služba SR ( NTS SR) je štátna príspevková organizácia, so sídlom v Bratislave, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky so zriaďovateľskou listinou s určením miesta a výkonu činnosti. Riadi sa vlastným organizačným poriadkom (štatútom). Úlohou NTS SR je zabezpečenie dostatočného množstva, kvalitných a bezpečných krvných prípravkov, účelné a medicínsky správne využitie krvi a jej zložiek. NTS SR tvorí sie? 8 ( 5) štátnych zdravotníckych pracovísk v SR s rôznymi miestami výkonu a činnosti, ktoré sa zaoberajú transfuziologickou problematikou a zabezpečujú odber, vyšetrenie, výrobu, skladovanie, výdaj krvných prípravkov. Pracoviská NTS SR pracujú na neziskovom princípe využívajúc princíp návratnosti nákladov vyjadrených v cenách krvných prípravkov.


Krv a krvné prípravky ( transfúzne lieky) musia by? chorým v zdravotníckych zariadeniach všeobecne dostupné, pričom sa vychádza z nasledovných princípov:
• Zo zdravotných, etických a právnych dôvodov usilujú pracoviská NTS SR o bezpríspevkové darcovstvo krvi a krvných zložiek prijaté Federáciou Červeného kríža, Červeného polmesiaca a doporučenia RE č.R(88) “Responsibilities of Health Autorities in the Field of Blood Transfusion“.
• Darovanie krvi a jej zložiek sa považuje za úkon vo všeobecnom záujme.
• Krv a krvné zložky sa používajú pre účely liečebnej starostlivosti a vedeckovýskumnej práce. Zariadenia NTS SR sú oprávnené naklada? s krvou a krvnými prípravkami na ceste od darcu k príjemcovi len v súlade s vyššie uvedeným účelom. NTS SR vytvára vlastný register darcov krvi a krvných zložiek, údaje z tohto registra je oprávnená užíva? pre potreby zdravotníckej starostlivosti súčasne ich dáva k dispozícii MZ SR alebo nim poverenej organizácii. Registre sú budované v súlade so zákonom o ochrane dát v informačných systémoch.
• Snaha o dosiahnutie, resp. udržanie sebestačnosti v zdrojoch ( pri bežných krvných prípravkoch i v ich príprave) posudzované v kontexte regionálnom, národnom a nadnárodnom), k tomu zhromažďuje a vyhodnocuje štatistické údaje.
• Liečba krvnými prípravkami (transfúznymi liekmi) a jej bezpečnos? musí zodpoveda? súčasnej úrovni medicínskeho poznania, technického a technologického vývoja. Kvalita krvných prípravkov musí zodpoveda? stanoveným odborným kritériam ) pre krvné prípravky. Doporučenie No.R(95)15 „ On the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components“ RE, pre krvné deriváty Smernice EU č. 89/381 EEC). Bezpečnos? liečby krvnými prípravkami je predmetom trvalého záujmu.
• Zodpovednos? za pracovisko NTS má jeho vedúci, pracovisko má povinnos? zaisti? krvné prípravky v území, vymedzenom rozhodnutím príslušného správneho orgánu na základe udelenia povolenia na činnos? a vo výške regulovanej ceny.
• Podpora výskumnej činnosti, bezprostredné zavádzanie nových poznatkov vedy a výskumu do praxe.
• Pregraduálna a postgraduálna výchova pracovníkov na všetkých úrovniach.
• Činnosti NTS podliehajú pravidelnej systematickej kontrole štátu ( ŠUKL,MZ).
• Jednotný informačný systém NTS SR je v súlade s konvenciou RE č.108.


Štát prostredníctvom MZ vytvára legislatívny rámec pre činnos? NTS SR. Legislatíva vychádza zo Smernice EU č.89/381/EEC a Doporučenia RE č.95(15) „ Quide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Compenents“ tak, aby bola zaistená dostupnos? bezpečných štandardných krvných prípravkov a krvných derivátov požadovanej kvality pripravených podľa zásad Správnej výrobnej praxe ( SVP).Pritom sa vychádza zo zodpovednosti štátu za dostupnos? zdravotníckej starosltivosti a Doporučení RE č. R(88)4 „ Responsibilities of health Autorities in the Field of Blood Transfuion“
MZ SR usmerňuje činnos? NTS SR:
• Rozhodovaním o udelení povolenia na činnos? s vymedzením rozsahu činnosti.
• Potvrdením osoby zodpovednej za pracovisko podľa požiadaviek na odbornú spôsobilos?.
• V prípade prípravy transfúznych liekov a plazmy na priemyselné spracovanie je podkladom pre udelenie povolenia k výrobe stanovisko ŠUKL-u, vyjadrujúce splnenie požiadaviek SVP pre pracovisko.
• Kontrolou pracovísk NTS SR z hľadiska dodržiavania zásad SVP ( ŠUKL).
• Schvaľovaním ( registráciou) krvných prípravkov ( transfúznych liekov) na použitie v SR a udeľovaním súhlasu na dovoz krvných prípravkov a na vývoz plazmy na spracovanie na krvné prípravky, schvaľovaním referenčných laboratórií ( napr. pre imunohematológiu a imunogenetiku, pre diagnostiku infekcií prenosných transfúziou atď).
• Kontrolou spracovateľov plazmy odobratej v SR a poverením vybraných pracovísk špeciálnymi úlohami s celonárodnou pôsobnos?ou ( vedenie centrálnych registrov darcov krvi alebo jej zložiek, registrov darcov krvi so vzácnymi krvnoskupinovými znakmi a osôb vyradených z darovania – so súhlasom darcu).
• Propagáciou bezpríspevkového darcovstva krvi a podporou cielených výchovných programov v spolupráci s SČK a Asociáciou zdravotníckych zariadení v SR, prefeenciou darovania krvi pred darovaním plazmy, podporou autotransfúzneho programu, podporou výchovy odbornej verejnosti k účelnému využívaniu bezpečných liečebných postupov.
• Zber a spracovanie štatistických údajov a výstupy o činnosti NTS SR poskytuje v potrebnom rozsahu povereným organizáciám štátnej správy.

PRACOVISKÁ ODBORU HEMATOLÓGIA A TRANSFUZIOLÓGIA:

1) Samostatné hematologické laboratórium

Zriaďuje sa v NsP I. typu, prípadne II. typu a v neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Pokiaľ je hematologické laboratórium zlúčené s biochemickým laboratóriom, je vedením laboratória poverený odborník z hematológie a transfuziológie. V prípade, že je vedením zlúčeného laboratória poverených biochemik, je potrebné zabezpeči? odborný metodický dohľad lekára - hematológa (garanta) a musí tu pracova? zdravotný laborant s atestáciou z odboru vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii. Pokiaľ je však k tomuto laboratóriu pričlenená aj krvná banka, je potrebné zabezpeči? vedenie a odborný dohľad lekára so špecializáciou v odbore hematológia a transfuziológia.

2) Ambulancia špecialistu hematológa-transfuziológa

Pracovisko zabezpečuje špecializovanú a komplexnú starostlivos? o chorých s chorobami krvi a krvotvorných orgánov :
• konziliárnu starostlivos? pri sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov,
• diagnostiku a liečbu málokrvnosti, porúch metabolizmu Fe, vitamínu B 12, folátov, ochorení bielych krviniek,
• diagnostiku a liečbu chorôb trombocytového systému, hematoonkologických ochorení vrátane leukémií, myelo a lymfoproliferatívnych ochorení,
• diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilických stavov,
• hemoterapiu a chemoterapiu priamo v ambulancii (denných lôžkach),
• dispenzarizuje vybrané skupiny hematologických. ochorení,
• zabezpečuje doliečovanie a kontroly chorých preložených zo špecializovaného pracoviska,
• zabezpečuje konzultácie a preklad chorých na vyššie špecializované pracoviská,
• vykonáva punkcie kostnej drene, trepanobiopsie, punkcie likvoru a odbery iného biologického materiálu,
• zaoberá sa imunohematologickými problémami u chorých s autoimunitnými a aloimunitnými poruchami (chorobami).

V rámci štátneho alebo neštátneho zdravotníckeho zariadenia je hematologicko-transfuziologická ambulancia súčas?ou HTO, vysoko špecializovaného pracoviska alebo centra. Hematologicko - transfuziologická ambulancia môže by? aj samostatná, ak spĺňa požadované odborné kritériá. Ordinuje v nej špecialista hematológ - transfuziológ.

3) Hematologicko-transfuziologické laboratórium


Pracovisko vykonáva hematologické a transfuziologické vyšetrenia pre potreby vlastného odboru a jeho zariadení, ale aj pre ostatné odbory a ich oddelenia. Jeho činnos? zahrňuje predovšetkým rutinné, ale podľa reálnych potrieb zdravotníckeho zariadenia i špeciálne vyšetrenia, hematologické, hemostazeologické, imunohematologické, špeciálne biochemické, mikrobiologické, virologické a iné, podľa aktuálnej potreby príslušného zariadenia alebo regiónu.
Integrálnou čas?ou a podmienkou činnosti laboratória je aplikácia systémov kvality v súlade so systémami zabezpečenia kvality (SZK), menovite vnútornej kvality a externého hodnotenia kvality a systémom správnej laboratórnej práce (SLP).
Hematologicko-transfuziologické laboratórium môže by? súčas?ou štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení. Zvyčajne tvorí súčas? HTO alebo hematologických, transfuziologických alebo vysoko špecializovaných pracovísk a centier a to vo forme časti, úseku alebo samostatného oddelenia. Laboratórium môže by? združené s inými laboratórnymi pracoviskami (integrované laboratórne pracoviská), pričom základnou podmienkou je zabezpečenie jeho kontinuálneho odborného riadenia lekárom špecialistom v odbore hematológie a transfuziológie a výkon vyšetrení pracovníkmi s kvalifikáciou v odbore (najmenej 1 zdravotný laborant s atestáciou v odbore hematológia a transfuziológia). V menších regiónoch môže by? združené s iným laboratóriom, v ktorom je zaistený odborný dohľad špecialistu lekára hematológa-transfuziológa (garant) a musí v ňom pracova? zdravotný laborant s atestáciou z hematológie a transfuziológie.
Ak je k inému ako hematologicko-transfuziologickému laboratóriu pričlenená krvná banka, musí by? zabezpečené kontinuálne odborné riadenie lekárom špecialistom v odbore hematológie a transfuziológie.
Ak sa vyšetrenie základných ukazovateľov robí priamo v mieste starostlivosti o pacienta, regionálne hematologicko-transfuziologické laboratórium túto činnos? kontroluje a riadi po odbornej a metodickej stránke .

4) Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom

Zriaďuje sa ako súčas? hematologicko-transfuziologického oddelenia alebo ako samostatný úsek nemocnice . Poskytuje služby pre vlastné zdravotnícke zariadenie.
Vedúcim úseku je lekár-špecialista v odbore hematológia a transfuziológia.
Náplňou činnosti krvnej banky je skladovanie krvných prípravkov, dokumentácia a regulácia príjmu a expedície krvných prípravkov v súlade so zásadami účelnej hemoterapie.
Náplňou činnosti imunohematologického laboratória, ktoré je integrálnou súčas?ou krvnej banky, je vykonávanie imunohematologických vyšetrení potrebných pre zaistenie bezpečnej hemoterapie v danom zdravotníckom zariadení.

5) Odberové pracovisko

Odberové pracovisko je súčas?ou HTO zdravotníckeho zariadenia. Musí splni? priestorové, materiálové a personálne podmienky pre daný rozsah činností, definovaných v Zákone 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a jeho novele - Zákon 119/2000 Z.z.
Zodpovednos?ou za činnos? odberového centra je poverený lekár špecialista hematológ - transfuziológ.
Náplňou činnosti odberového pracoviska je okrem činností, ktoré sú náplňou činnosti krvného skladu s imunohematologickým laboratóriom :
• vyšetrovanie darcov krvi a krvných zložiek (ďalej darcov),
• starostlivos? o darcov,
• vytváranie registrov darcov krvi a krvných zložiek,
• vykonávanie odberov krvi v spolupráci s tímom pracoviska NTS, prípadne produktívnych hemaferéz ( cytaferéz a plazmaferéz vrátane liečebných),
• vykonávanie odberov pre autológne transfúzie
• uchovávanie krvných prípravkov, dokumentácia a regulácia príjmu a expedície krvných prípravkov v súlade so zásadami účelnej hemoterapie,
• vykonávanie imunohematologických vyšetrení, potrebných pre zabezpečenie hemoterapie v danom zdravotníckom zariadení.
Imunohematologické vyšetrenia odobratej krvi a krvných zložiek a ich vyšetrenia za účelom prevencie prenosu infekčných ochorení transfúziou , ako aj spracovanie krvi sa uskutočňuje v príslušnom pracovisku NTS SR ( spracovateľskom centre), na základe zmluvy, v ktorej sú presne definované podmienky spolupráce.

6) Spracovateľské centrum

Spracovateľské centrum je pracoviskom NTS SR.Musí vlastni? povolenie na činnos? MZ SR na základe splnenia odborných, priestorových, prístrojových a personálnych podmienok definované v Zákone 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a jeho novele - Zákon 119/2000 Z.z.

Činnosti pracoviska NTS SR:
• nábor darcov krvi a krvných zložiek v spolupráci s SČK,
• vyšetrovanie a starostlivos? o darcov krvi a krvných zložiek,
• budovanie registrov darcov krvi alebo krvných zložiek a registra osôb vyradených z darovania krvi ( zaradenie do registrov je dané písomným súhlasom darcu pred prvým odberom),
• využívanie jednotného informačného systému NTS SR,
• vykonávanie odberov krvi a krvných zložiek ( cytaferéz a plazmaferéz) pre liečebné využitie,
• spracovanie krvi odobratej v samotnom zariadení,
• spracovanie krvi odobratej v zmluvných odberových centrách,
• spracovanie krvi odobratej pracovníkmi daného pracoviska na terénnych odberoch na krvné prípravky,
• vykonávanie predpísaných imunohematologických vyšetrení krvi súvisiacich s produkciou krvných prípravkov,
• vykonávanie predpísaných vyšetrení v rámci prevencie prenosu infekcií krvnými prípravkami,
• úzko spolupracuje so zmluvnými odberovými centrami v zmysle regulácie počtu odberov
• vykonáva pravidelné kontroly výberu darcov a spolupracuje pri odberoch krvi na zmluvných odberových pracoviskách,
• príprava transfúznych liekov,
• príprava, skladovanie a kontrola ČZP na spracovanie na krvné prípravky ( transfúzne lieky),
• vykonávanie odberov pre autológne transfúzie a liečebné hemaferézy,
• uchovávanie transfúznych liekov, dokumentácia a regulácia príjmu a expedície transfúznych liekov v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a účelnej hemoterapie,
• budovanie registrov darcov krvotvorných buniek,
• odber, spracovanie a skladovanie štepov krvotvorných buniek pre transplantácie,
• vyšetrenie odobratej krvi v súvislosti zo zaistením bezpečnosti darcu a príjemcu,
• vykonávanie imunohematologických vyšetrení, potrebných pre zabezpečenie hemoterapie v danom zdravotníckom zariadení a iných zmluvných zdravotníckych zariadeniach,
• skladovanie a distribúcia krvných prípravkov (transfúznych liekov),
• vykonávanie pravidelných auditov v zmluvných odberateľských centrách,
• pravidelné školenia pracovníkov na samotnom pracovisku i v zmluvných pracoviskách,
• konziliárne služby v transfúznom lekárstve a spolupráca s klinickými odbormi pri zaistení účelnej hemoterapie vrátane sledovania nežiadúcich účinkov transfúzie a riešenie transfúznych reakcií a nezhôd,
• referenčná a znalecká činnos?,
• koordinovanie a spolupráca s organizáciou zabezpečujúcou prevoz odobratej krvi a krvných prípravkov.

7) Hematologicko-transfuziologické oddelenie (HTO)

Ide o zariadenie hematologicko-transfuziologickej starostlivosti na úrovni NsP II. a vyššieho typu, ktoré zabezpečuje diagnostiku a liečbu chorôb krvi a krvotvorných orgánov s výnimkou vysoko špecializovaných výkonov. Súčas?ou HTO sú :
• Hematologicko-transfuziologická ambulancia ( prípadne ambulantné ”denné” lôžka )
• Hematologicko-transfuziologické laboratóriá / úseky (imunohematologické, hematologické, hemostazeologické, biochemické, diagnostiky transfúziou prenosných ochorení a iné ). Rozsah ich činnosti, spektrum a druhy vyšetrení sú určované potrebami odboru, príslušného zdravotníckeho zariadenia a regiónu.
• Krvná banka.
• Odberové pracovisko.
HTO vykonáva presne definované činnosti, ktoré sú náplňou odboru hematológia a tzransfuziológia a spĺňa odborné kritériá koncepcie odboru. HTO zabezpečuje kontakt a komunikáciu s ďalšími hematologicko-transfuziologickými pracoviskami v regióne ako i vzdelávaciu a osvetovú činnos? v rámci svojej spádovej oblasti. HTO môže by? i súčas?ou neštátnych zdravotníckych zariadení, pokiaľ spĺňa kritériá akreditácie a vlastní povolenie na činnos?. HTO riadi primár so špecializáciou z hematológie - transfuziológie s najmenej 10 ročnou praxou v odbore. Pracujú v ňom ďalší lekári so špecializáciou alebo v príprave na špecializáciu z hematológie a transfuziológie v počte podľa rozsahu činností a vykonávanej práce. Vedením laboratórnej časti je poverený lekár - špecialista hematológ-transfuziológ, alebo ním možno poveri? pracovníka s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii, ktorý je odborne riadený primárom HTO.

8) Špecializované pracovisko hematologickej a transfuziologickej starostlivosti

Ide o hematologicko-transfuziologické pracovisko s lôžkovým úsekom, Kliniku hematológie a transfuziológie, Kliniku hematológie a hematoonkológie, Hematologické oddelenie v rámci Z.z. alebo FN. Ide o zariadenie štandardnej a vysoko špecializovanej hematologicko-transfuziologickej starostlivosti. Vo svojej činnosti nadväzuje na HTO Z.z., s ktorými úzko spolupracuje.
Vykonáva vyššie stupne diagnostiky a liečby celého spektra chorôb krvi a krvotvorných orgánov, vysoko špecializovanú intenzívnu hematologickú starostlivos? vrátane vysoko dávkovanej chemoterapie, komplexnej podpornej liečby a prípadne transplantácie krvotvorných buniek.

Členenie špecializovaného pracoviska

oddelenie klinickej hematológie
- lôžkový úsek, lôžkové oddelenie, jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti, transplantačné centrum krvotvorných buniek
- ambulantný úsek : ambulancie pre komplexnú hematologickú starostlivos?, špeciálne ambulancie / ambulancia s dennými lôžkami, hematoonkologická ambulancia, regionálne centrum pre poruchy hemostázy a iné/

oddelenie laboratórnej a inštrumentálnej diagnostiky
- úsek rutinnej a špeciálnej cytológie, morfológie a cytochémie krviniek a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému a sleziny
- úsek rutinnej a špeciálnej hemostazeológie
- úsek rutinnej a špeciálnej imunohematológie
- úsek špeciálnej biochémie , imunológie a virológie
- úsek imunológie leukocytov a trombocytov
- úsek molekulových vyšetrovacích metód
- úsek kontroly kvality
- úsek mikrobiologickej kontroly
- iné úseky : v prípade potreby úsek tkanivových kultúr, nukleárnej medicíny, in vivo inštrumentálnych metód prietokovej cytometrie a pod.

oddelenie klinickej transfuziológie

vykonáva špeciálne transfuziologické výkony, vrátane odberu, manipulácie a skladovania krvotvorných buniek.
- úsek darcov krvi a krvotvoných buniek
- úsek odberov krvi a krvotvorných buniek
- úsek produkcie špeciálnych krvných prípravkov
- úsek liečebnej plazmaferézy
- úsek liečebnej hemaferézy
- úsek kryokonzervácie
- krvná banka
- úsek kontroly kvality

úsek informatiky, logistiky a riadenia činnosti špecializovaného pracoviska hematologickej starostlivosti a transfuziológie.

úsek administratívny

dokumentácia, ekonomika a technické zabezpečenie


9) Centrá zabezpečujúce špecializovanú starostlivos? vyžadujúcu sústredenie a integráciu výkonov

Národná transfúzna služba SR

(štátna príspevková organizácia) so sídlom v Bratislave súčas?ou ktorej sú pracoviská s rôznym miestom a spektrom výkonu činnosti. Úlohou NTS SR je zabezpečenie všeobecnej dostupnosti transfúznych liekov najvyššej možnej kvality a bezpečnosti v požadovanom druhu a objeme chorým v zdravotníckych zariadeniach
Národné hemofilické centrum (NHC) so sídlom na KHaT FNsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

poskytuje najvyššie špecializovanú komplexnú liečebno-preventívnu činnos? a konziliárne služby pre chorých vrodenými a získanými krvácavými chorobami s celoslovenskou pôsobnos?ou a vedie Národný register vrodených krvácavých ochorení. Register NHC je prepojený on line s Národným registrom trombofilných stavov pre možnos? recipročného vkladania a spracovania dát z oboch registrov.
Národné centrum hemostázy a trombózy (NCHT) so sídlom na KHaT JLF UK a MFN v Martine

poskytuje najvyššie špecializovanú komplexnú liečebno-preventívnu činnos? a konziliárne služby o chorých s vrodenými a získanými poruchami hemostázy a trombofilnými stavmi s celoslovenskou pôsobnos?ou. Vedie Národný register vrodených trombofilných stavov. Register NCHT je prepojený on line s Národným registrom vrodených krvácavých ochorení pre možnos? recipročného vkladania a spracovania dát z oboch registrov.
Národný register darcov kostnej drene SR so sídlom na KHaT FNsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

je najvyšším špecializovaným pracoviskom, zaoberajúcim sa typizáciou a registráciou potenciálnych darcov krvotvorných buniek v rámci SR a spolupracujúcim pracoviskom na medzinárodnej úrovni pri vyhľadávaní nepríbuzných darcov krvotvorných buniek pre pacientov zo SR.
Národný register darcov krvi so zriedkavo sa vyskytujúcimi kombináciami krvných skupín je súčas?ou NTS SR so sídlom v Bratislave

je najvyšším pracoviskom v oblasti imunohematológie erytrocytov , zaoberá sa vyšetreniami a registráciou darcov krvi a pacientov so vzácne sa vyskytujúcimi krvnoskupinovými vlastnos?ami a spolupracujúcim na medzinárodnej úrovni v oblasti imunohematológie erytrocytov.

Vysoko špecializované centrá poskytujú náročnú vysoko špecializovanú komplexnú starostlivos? alebo iné špecializované funkcie / výkony potrebné pre činnos? odboru. Významne sa podieľajú na rozvoji výskumu a výučby v odbore.
Všetky horeuvedené špecializované centrá sa riadia vlastným štatútom, schváleným MZ SR.
Podľa potrieb odboru môžu vznika? na návrh výboru HaTS SLS ďalšie špecializované centrá.

Článok lV. Pracovníci odboru

Úlohy hematológie a transfuziológie zabezpečujú odborní pracovníci, ktorí vykonávajú činnos?, ku ktorej sú kvalifikovaní a oprávnení charakterom a stupňom odborného vzdelania:
• prednostovia kliník a riaditelia alebo vedúci vysoko špecializovaných centier
• primári HTO, oddelení hematológie, oddelení transfuziológie, resp. ostatných pracovísk odboru
• lekári so špecializáciou v odbore hematológia a transfuziológia
• iní odborní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním a špecializáciou vo vyšetrovacích. metódach v hematológii a transfuziológii
• zdravotné sestry a laboranti so špecializáciou v odbore hematológia a transfuziológia
• pracovníci pre administratívu, dokumentáciu a ekonomiku
• pracovníci v oblasti informatiky, logistiky a riadenia
• iní zdravotnícki pracovníci
Personálne obsadenie pracovísk určujú príslušné normatívy MZ SR a môžu by? v súlade s koncepciou odboru a zo súhlasom príslušných orgánov modifikované podľa potrieb zdravotníckeho zariadenia..

Článok V. Výchova a vzdelávanie

Kontinuálna odborná výchova a vzdelávanie sú povinné pre všetkých pracovníkov po celý čas ich profesionálnej činnosti .
Odborná výchova a vzdelávanie sa riadia príslušnými predpismi o pre- a postgraduálnom vzdelávaní, menovite :
• predpismi o pred a postgraduálnej výchove
• akreditačnými smernicami v rezorte zdravotníctva a školstva
• usmerneniami výboru HaT SLS
• usmerneniami SLK

Článok VI. Vedecko-výskumná činnos?

Vedecko-výskumná činnos? v odbore sa realizuje na základe pridelených grantov po výberovom konaní.
V rámci výskumu a vedeckej spolupráce je intenzívna spolupráca s domácimi i zahraničnými inštitúciami, lekárskymi fakultami, farmaceutickými spoločnos?ami a pod.
Prioritami výskumu v odbore hematológia a transfuziológia sú:
• zavádzanie nových diagnostických a liečebných postupov v liečbe chorôb krvi a krvotvorných orgánov
• zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti transplantácie krvotvorných buniek
• zlepšenie diagnostiky, prevencie a liečby vrodených a získaných porúch hemostázy
• zvýšenie kvality a bezpečnosti hemoterapie v zmysle zvyšovania podielu deleukotizovaných krvných prípravkov, zvyšovania podielu krvných prípravkov získavaných metódou hemaferézy, zdokonaľovania diagnostiky transfúziou prenosných ochorení vrátane využívania molekulových techník
• zavedenie molekulových techník a zavedenie trombocytovej a leukocytovej imunológie za účelom komplexnej diagnostiky transfúznych komplikácií a ich prevencie ako aj diagnostiky niektorých hematologických ochorení

Článok Vll. Riadenie odboru

Činnos? odboru koordinuje a kontroluje MZ SR prostredníctvom hlavných odborníkov pre hematológiu a transfuziológiu, krajských odborníkov pre hematológiu a transfuziológiu a výboru HaTS SLS v súlade so Smernicou MZ SR o odbornom usmerňovaní zdravotnej starostlivosti č. SZS-4851/1996-Zb.
Najvyšším garantom odbornej a organizačnej úrovne odboru je výbor Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS. Výbor HaTS SLS predkladá MZ SR návrhy na menovanie hlavných odborníkov, je pravidelne informovaný o aktivitách hlavných odborníkov a ich poradných zborov a zaujíma stanoviská k zásadným problémom odboru. Pre vysoko špecifické úlohy sú pri výbore HaT SLS zriadené špecializované sekcie (napr. transfuziologická sekcia), alebo komisie (napr. komisia pre hematoonkológiu, laboratórnu diagnostiku, hemostázu a trombózu) ktoré pre výbor pripravujú analýzy príslušných problémov s návrhmi na ich riešenie.

1. Poradným orgánom MZ SR pre transfuziológiu je Národná transfúzna komisia ( NTK), ktorej členov s ich súhlasom menuje minister zdravotníctva, ktorý ich tiež odvoláva. NTK sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje minister zdravotníctva. Hlavnou úlohou NTK je doporučovanie vecných podkladov pre MZ SR v oblasti koncepcie, legislatívy a metodické vedenie všetkých transfuziologických pracovísk zdravotníckych zariadení i NTS ako celku. Ďalej plní tieto úlohy:
• doporučuje MZ SR personálne a vecné podmienky pre činnos? transfuziologických pracovísk v zmysle platných predpisov a v spolupráci s orgánmi štátnej správy sa podieľa na kontrole ich dodržiavania v zdravotníckych zariadeniach
• spoluvytvára a vyjadruje sa k národnej krvnej politike hlavne ku zaisteniu národnej sebestačnosti a zaisteniu potrieb krvných prípravkov v mimoriadnych situáciách
• v spolupráci s odbornými spoločnos?ami informuje odbornú verejnos? o zámeroch a vývojových trendoch v odbore transfuziológie a organizácii transfúznej služby
Národnú transfúznu komisiu (NTK) tvorí najviac 13 stálych členov, pričom sú zastúpení:
• riaditeľ NTS
• zástupca výrobcov transfúznych liekov
• zástupca SČK
• zástupca zdravotníckych zariadení
• zástupca MZ SR
• zástupca zdravotných pois?ovní
• zástupca ŠUKL-u
• zástupca HaTS SLS
• zástupca súvisiacich medicínskych odborov

2. Poradný zbor hlavného odborníka pre hematológiu a hlavného odborníka pre transplantáciu krvotvorných buniek MZ SR tvoria krajskí odborníci pre hematológiu, prezident HaTS SLS, zástupcovia transplantačných centier a vedúci centier zabezpečujúcich vysoko špecializovanú starostlivos?.

3. Poradný zbor hlavného odborníka pre transfuziológiu MZ SR tvoria krajskí odborníci pre transfuziológiu, prezident HaTS SLS, zástupca SČK, zástupca vojenskej transfúznej služby, zástupca frakcionačných centier, zástupcovia národných centier/ registrov.

Hlavní odborníci tlmočia výboru HaTS stanoviská MZ SR a predkladajú návrhy a stanoviská výboru HaTS ministerstvu zdravotníctva. V spolupráci s poradnými zbormi a s výborom HaTS SLS a v súlade s príslušnými smernicami pripravujú materiály pre MZ SR.

Článok VIII. Trendy ďalšieho rozvoja odboru

Klinická hematológia
• Využívanie cytogenetiky, molekulovej biológie a imunofenotypizácie v diagnostike hematologických ochorení.
• Ďalšie zlepšovanie základnej a špecializovanej detekcie, diagnostiky, prevencie a kauzálnej liečby hematologických ochorení a porúch, menovite anémií, trombocytopénií, autoimunitných ochorení , porúch hemostázy a niektorých vrodených porúch (hemochromatózy , hemoglobinopatií a iných ).
• Rozširovanie transplantačnej liečby i na ďalšie ochorenia a na liečbu autoimúnnych ochorení, metabolických chorôb atď.
• Zavedenie nových terapeutických postupov – bunková liečba, génová liečba, vakcinácia, imunologická liečba, liečba na prekonanie liekovej rezistencie, zlepšenie podpornej liečby atď.
• Nástup nových metód antitrombotickej liečby k obmedzeniu reoklúzií a monitorovaniu včasnej aterogenézie pri detekcii včasných zmien hemostázy, fibrinolýzy a endotelových markerov u mnohých chorôb (diabetes, mellitus, obezita a podobne).
• Profylaktická liečba pacientov s hemofíliou a von Willebrandovou chorobou v celej populácii.
• Liečba trombofilných stavov mimo rozpočtových zdrojov nemocníc (plošné nákupy).
• Optimalizácia liečby vrodených a získaných porúch hemostázy
• Vytvorenie systému kontroly kvality liečebno-preventívnej starostlivosti a laboratórnej práce v súlade s princípmi správnej laboratórnej, klinickej a výrobnej praxe.


Klinická transfuziológia
• Centralizovanie kľúčových činností v transfúznej službe na pracoviskách NTS SR
• Unifikácia, prepojenie jednotného informačného systému pracovísk NTS SR ako predpoklad zefektívnenia činnosti transfúznej služby
• Realizácia zásady správnej výrobnej a správnej laboratórnej praxe na všetkých úsekoch činnosti transfúznej služby.
• Využívanie progresívnych techník na detekciu transfúziami prenosných infekcií.
Laboratórna a inštrumentálna diagnostika
• Reštrukturalizácia siete diagnostických pracovísk, ich konsolidácia, centralizácia a integrácia v náväznosti na automatizáciu a komplexné systémy kvality
• Vypracovanie skríningových, základných a špecializovaných diagnostických algoritmov
• Rozširovanie vykonávania základných a skríningových vyšetrení na mieste ošetrenia ako aj monitorovanie niektorých parametrov pacientmi (samovyšetrenie)
• Zavedenie progresívnych vyšetrovacích postupov (molekulové metódy, tkanivové kultúry a pod.) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej, virologickej, hematoonkologickej a genetickej diagnostike
• Kontinuálny a komplexný rozvoj systémov kvality vrátane laboratórnych (LIS), integrovaných nemocničných a vyšších informačných systémov

Článok IX Záverečné ustanovenie

Týmto sa ruší doteraz platná koncepcia odboru hematológie a transfuziológie. Táto koncepcia nadobúda účinnos? .../ ../ 2005


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Odbor Hematológia a Transfuziol&a
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Odbor Hematológia a Transfuziol&a:
Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 1.8
hlasov: 10


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.60 sekund