oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 29 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia
Posted on 16.07.2006 23:10
Topic: Odbor Hematológia a Transfuziol&a

Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia

 • vypracovaný prezidentom odbornej spoločnosti
 • upravený a schválený výborom Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS
 • upravený a schválený hlavnými odborníkmi MZ SR pre
  • hematológiu
  • transfuziológiu
  • transplantáciu krvotvorných buniek


PREAMBULA (DEFINÍCIA)

Hematológia a transfuziológia je samostatný medicínsky odbor. Odbor pozostáva z dvoch vzájomne sa doplňajúcich a súvisiacich disciplín (zlo?iek): hematológie a transfuziológie.

Hematológia
je klinicko-laboratórny odbor, ktorý sa komplexne zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane úzko asociovaných systémov.
Transfuziológia
je výrobný, laboratórny a klinický odbor, ktorý sa komplexne zaoberá produkciou, indikáciou a pou?itím krvných prípravkov.

Odbor HaT úzko spolupracuje s inými klinickými a diagnostickými medicínskymi odbormi:
 • V oblasti klinickej predov?etkým s odbormi vnútorného lekárstva, pediatrie, imunológie a genetiky
 • V oblasti diagnostickej predov?etkým s odbormi klinickej biochémie, genetiky, imunológie, molekulovej biológie a inými.
 • V oblasti klinickej hematológie je nositeľom a garantom klinických postupov zameraných na diagnostiku a terapiu porúch a ochorení krvi a krvotvorných orgánov
 • V oblasti transfuziológie je nositeľom a garantom postupov pri odbere krvi, výroby, skladovania, vydávaniaa transportu krvných prípravkov, ako aj ich správneho a racionálneho vyu?itia.
 • V oblasti laboratórnej diagnostiky je nositeľom a garantom vy?etrovacích metód zameraných na poruchy a ochorenia krvi a krvotvorných orgánov, ako aj vykonávania laboratórnych vy?etrení súvisiacich s bezpečnos?ou darcu krvi a prijemcu krvných prípravkovv rámci transfuziológie.

1. NÁPLŇ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE HEMATOLÓGIE A TRANSFUZIOLÓGIE (HaT)

1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti

1.1.1. Hematológia
 • Zabezpečuje diagnostiku, liečbu, depistá? a dispenzarizáciu chorých s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému. Túto činnos? zabezpečuje vo forme ambulantnej, konziliárnej a ústavnej starostlivosti
 • Navrhuje potrebné diagnostické, terapeutické a preventívno-organizačné opatrenia
 • Vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy, chemoterapiu onkohematologických ochorení, imunosupresívnu a imunomodulačnú liečbu, transplantáciu krvotvorných buniek a komplexnú podpornú liečbu
 • Vypracováva a stanovuje kritériá pre a ?tandardizáciu laboratórnych, diagnostických a liečebných postupov
 • Vykonáva laboratórne vy?etrenia: numericko-cytologické, morfologické, cytochemické, imunofenotypizačné, funkčné a enzymologické vy?etrenia krviniek, vy?etrenia imunológie erytrocytov, leukocytov a trombocytov, vy?etrenia hemostazeologické, ?peciálne biochemické vy?etrenia a vo vz?ahu k hematológii aj iné vy?etrenia, napr. postupy aplikovanej nukleárnej medicíny, imunogenetiky a molekulovej biológie.
 • Zabezpečuje správnos?, presnos?, spoľahlivos?, ?tandardizáciu, harmonizáciu a unifikáciu kvalifikácie personálu, postupov, výkonov, zariadení a materiálov s presným vymedzením ?tandardov potrebných pre akreditáciu pracovísk a ich alternatív.
 • Zabezpečuje ?tandardy, ?tandardné postupy, ustanovenie, výkon a hodnotenie systémov kvality, menovite systémov vnútornej kontroly kvality, externého hodnotenia kvality a správnej laboratórnej práce na v?etkých druhoch pracovísk vykonávajúcich hematologické vy?etrenia - tým vytvára podmienky pre certifikáciu a akreditáciu a v spolupráci so systémami a in?titúciami certifikácie a akreditácie následne kvalitu, efektívnos? a ekonomickos? výkonov.
 • Vypracováva a zabezpečuje systém jednotnej a komplexnej dokumentácie pre v?etky oblasti aktivít v odbore HaT
 • Priebe?ne aplikuje adekvátne systémy informatiky, riadenia a logistiky.V zmysle uvedenej náplne a hlavných úloh je odbor HaT ich hlavným nositeľom a jediným garantom

1.1.2. Transfuziológia
 • zabezpečuje spoluúčas? pri výchove a nábore darcov krvi
 • zabezpečuje starostlivos? o darcov krvi a krvných zlo?iek
 • vykonáva klinické vy?etrovanie darcov krvi a krvných zlo?iek
 • vykonáva odbery krvi pre alogénne transfúzie
 • vykonáva produktívne cytaferézy a plazmaferézy
 • vykonáva odbery krvi a jej zlo?iek pre autológne transfúzie
 • zabezpečuje spracovanie krvi na krvné prípravky
 • zabezpečuje laboratórne vy?etrovanie krvi zamerané na prevencie prenosu infekcií
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vy?etrenia krvi a krvných zlo?iek
 • vykonáva laboratórne predtransfúzne imunohematologické vy?etrenia
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vy?etrenia súvisiace s transplantáciou krvotvorných buniek
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vy?etrenia súvisiace s hematologickou diagnostikou a prevenciou aloimunizácie
 • vykonáva laboratórne vy?etrenia v rámci kontroly kvality krvných prípravkov
 • zabezpečuje tvorbu a spravovanie registrov
  • darcov krvi a zlo?iek krvi – národného a regionálnych
  • darcov s vy?etreným fenotypom erytrocytov
  • darcov s vy?etreným HLA fenotypom
  • darcov kostnej drene a krvotvorných buniek
 • zabezpečuje prípravu a skladovanie ?tepov krvotvorných buniek
 • vykonáva manipulácia so ?tepmi krvotvorných buniek
 • vykonáva liečebné hemaferézy
 • vykonáva znalecká činnos?
 • vykonáva konziliárna činnos? - presadzovanie zásad účelnej hemoterapie a spoluúčas? pri kontrole ich dodr?iavania
 • vykonáva ambulantnú transfuziologickú starostlivos? vrátane podávania hemoterapie
Prioritou činnosti transfuziológie je zabezpečenie dostupnosti hemoterapie po?adovaného mno?stva, kvality a bezpečnosti za predpokladu maximálnej efektivity produkcie a vyu?itia krvných prípravkov.
Náplň transfuziológie realizujú pracoviská Národnej Transfúznej slu?by (ďalej NTS SR) - spracovateľské centrá, spolupracujúce (odberové) pracoviská a iné certifikované transfuziologické pracoviská v súlade s príslu?nými právnymi normami. V zmysle uvedenej náplne a hlavných úloh je odbor HaT ich hlavným nositeľom a jediným garantom

1.2. Charakteristika zdravotnej starostlivosti v odbore

1.2.1 Definícia odboru
Hematológia a transfuziológia je samostatný medicínsky odbor pozostávajúci z dvoch vzájomne sa doplňajúcich, súvisiacich disciplín (zlo?iek): hematológie a transfuziológie. Obidve disciplíny sú vzájomne komplementárne, bilaterálne sa doplňajú a na seba nadväzujú, obsah a spôsob ich činnosti je kontinuálne a organicky spätý

1.2.2. Základné činnosti
Detekcia, diagnostika a terapia primárnych a sekundárnych porúch krvotvorby, hemostázy a trombózy, iných asociovaných porúch, zabezpečenie hemoterapie.

1.2.3. Základné formy činnosti

1.2.3.1. laboratórna a in?trumentálna diagnostika

1.2.3.2. klinické vy?etrenia, ambulantná starostlivos? (?AS), hospitalizácia, dispenzarizácia, konziliárne vy?etrenia a konzultácie

1.2.3.3. vy?etrovanie darcov krvi, vykonávanie odberov krvi a jej zlo?iek, laboratórne vy?etrenie krvi, jej spracovanie na na krvné prípravky, ich skladovanie a distribúcia

1.2.4. Prostriedky

1.2.4.1. Pracoviská odboru:
sú charakterizované - variabilitou, flexibilitou členitos?ou a vzájomnou nadväznos?ou - v zmysle objemov, spektra a náročnosti činností - v sieti zabezpečujúcej dostupnú a komplexnú zdravotnú starostlivos? v odbore HaT. Pracoviská sú lokalizované, charakterizované, organizačne a obsahovo ?trukturované a vybavené podľa
potrieb/po?iadaviek SR a regiónov

1.2.4.1.1. Hematologická ambulancia
 • zabezpečuje ?pecializovanú a komplexnú starostlivos? o chorých s chorobami krvi a krvotvorných orgánov
 • konziliárnu starostlivos? pri sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov
 • diagnostiku a liečbu málokrvnosti - porúch metabolizmu ?eleza, vitamínu B12, folátov,
 • diagnostiku a liečbu ochorení bielych krviniek
 • diagnostiku a liečbu chorôb trombocytového systému
 • diagnostiku a liečbu imunohematologických porúch u chorých s autoimunitnými a aloimunitnými poruchami
 • diagnostiku a liečbu onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo- a lymfo- proliferatívnych ochorení
 • diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilických stavov hemoterapiu a chemoterapiu priamo v ambulancii (denných lô?kach)
 • dispenzarizáciu vybraných skupín hematologických ochorení
 • doliečovanie a kontroly chorých prelo?ených zo ?pecializovaného pracoviska
 • konzultácie a preklad chorých na vy??ie ?pecializované pracoviská
 • vykonanie punkcie kostnej drene, trepanobiopsie, punkcie likvoru a odbery iného biologického materiálu
V rámci ?tátneho alebo ne?tátneho zdravotníckeho zariadenia je hematologicko-transfuziologická ambulancia súčas?ou HTO, vysoko ?pecializovaného pracoviska alebo centra. Hematologická ambulancia mô?e by? i samostatná, ak splňa po?adované odborné kritériá a pracuje v nej a riadi ju ?pecialista hematológ-transfuziológ.

1.2.4.1.2. Hematologické laboratórium
vykonáva hematologické a transfuziologické laboratórne vy?etrenia pre potreby vlastného odboru a jeho zariadení, ale aj pre ostatné odbory a ich pracoviská. HaT laboratórium zabezpečuje rutinné a podľa reálnych potrieb zdravotníckeho zariadenia aj ?peciálne vy?etrenia a iné činnosti
 • hematologické
 • hemostazeologické
 • imunohematologické
 • ?peciálne biochemické
 • iné vy?etrenia podľa aktuálnej potreby príslu?ného zariadenia alebo regiónu
 • pred- a potransfúzne vy?etrenia ak je k pracovisku pričlenená krvná banka
 • ak sa vy?etrenie základných ukazovateľov robí priamo v mieste starostlivosti o pacienta (POCT), regionálne hematologicko - transfuziologické laboratórium túto činnos? kontroluje a riadi odborne a metodicky adekvátnu a úplnú dokumentáciu v súlade s SLP a systémami kvality
 • aplikáciu systémov kvality ktorá je integrálnou čas?ou a podmienkou činnosti laboratória v súlade so systémami zabezpečenia kvality (SZK), menovite vnútornej kontroly kvality a externého hodnotenia kvality a systému správnej laboratórnej práce (SLP).
Hematologické laboratórium mô?e by? súčas?ou ?tátnych a ne?tátnych zdravotníckych zariadení. Zvyčajne tvorí súčas? HTO alebo hematologických, transfuziologických alebo vysoko ?pecializovaných pracovísk a centier a to vo forme časti, úseku alebo samostatného oddelenia. Laboratórium mô?e by? zdru?ené s inými pracoviskami laboratórnej medicíny, podľa potrieb regiónu (integrované laboratórne pracoviská). Základnou podmienkou je zabezpečenie jeho kontinuálneho odborného riadenia lekárom ?pecialistom v odbore HaT a výkonu vy?etrení pracovníkmi s kvalifikáciou v odbore HaT.

1.2.4.1.3. Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom
zabezpečuje dostupnos? a skladovanie krvných prípravkov a vykonáva základné imunohematologické laboratórne vy?etrenia a činnosti pre potreby vlastného odboru.
Náplňou činnosti krvnej banky je zabezpečenie:
 • skladovania krvných prípravkov regulácie ich príjmu a vydávania v súlade so zásadami účelnej hemoterapie.
 • činností imunohematologického laboratória (ktoré je integrálnou súčas?ou krvnej banky alebo je čas?ou hematologického laboratória/oddelenia) - vykonávania imunohematologických vy?etrení potrebných pre bezpečnú hemoterapie v danom zdravotníckom zariadení
 • adekvátnej a úplnej dokumentácie krvnej banky a imunohematologického laboratória
 • aplikácie systémov kvality ktoré sú integrálnou čas?ou a podmienkou činnosti laboratória v súlade so systémami zabezpečenia kvality (SZK), menovite vnútornej kontroly kvality a externého hodnotenia kvality a systému správnej laboratórnej práce (SLP).
Zriaďuje sa v zdravotníckych zariadeniach ktoré podávajú hemoterapiu ako súčas? Hematologicko-transfuziologického oddelenia alebo ?pecializovaného pracoviska, samostatný úsek a mô?e by? zdru?ená s iným pracoviskom laboratórnej medicíny ak je to v súlade s príslu?nými právnymi normami. Základnou podmienkou je zabezpečenie jej kontinuálneho odborného riadenia lekárom ?pecialistom v odbore HaT a výkonu vy?etrení pracovníkmi s kvalifikáciou v odbore HaT.

1.2.4.1.4. Odberové pracovisko
je súčas?ou Hematologicko-transfuziologického oddelenia zdravotníckeho zariadenia alebo samostatným pracoviskom NTS. Podieľa sa spolu so spracovateľským centrom na zabezpečení dostupnosti hemoterapie po?adovaného mno?stva, kvality a bezpečnosti, menovite v oblasti odberu a skladovania krvi.
Náplňou činnosti odberového pracoviska je zabezpečenie
 • náboru darcov krvi v spolupráci s SČK
 • vy?etrovania darcov krvi (ďalej darcov) a krvných zlo?iek
 • starostlivosti o darcov
 • vytvorenia a spravovania registrov darcov a krvných zlo?iek
 • vykonávanie odberov krvi v spolupráci s tímom spracovateľského centra, prípadne produktívnych a liečebných hemaferéz
 • vykonávanie odberov krvi pre autológne transfúzie
Odberové pracovisko musí splna? priestorové, materiálové a personálne podmienky pre daný rozsah činností, definovaných v príslu?ných právnych a odborných normách. Základnou podmienkou činnosti je zabezpečenie kontinuálneho odborného riadenia a výkonu činností lekárom a inými ?pecialistami s kvalifikáciou v odbore HaT.

1.2.4.1.5. Spracovateľské centrum
komplexne zabezpečuje dostupnos? hemoterapie po?adovaného mno?stva, kvality a bezpečnosti za predpokladu maximálnej efektivity produkcie a vyu?itia krvných prípravkov.
Náplňou činnosti odberového centra je:
 • nábor darcov krvi a krvných zlo?iek v spolupráci s SČK
 • vy?etrovanie a starostlivos? o darcov krvi a krvných zlo?iek
 • budovanie a spravovanie registrov darcov krvi alebo krvných zlo?iek a registra osôb vyradených z darovania krvi
 • vyu?ívanie jednotného informačného systému
 • vykonávanie odberov krvi pre alogénne transfúzie
 • vykonávanie produktívnych hemaferéz
 • spracovanie krvi odobratej v centre
 • spracovanie krvi odobratej v zmluvných odberových pracoviskách
 • spracovanie krvi odobratej výjazdovou odberovou skupinou centra
 • príprava transfúznych liekov
 • vykonávanie predpísaných imunohematologických vy?etrení krvi súvisiacich s produkciou krvných prípravkov
 • vykonávanie predpísaných laboratórnych vy?etrení v rámci prevencie prenosu infekcií krvnými prípravkami
 • skladovanie krvných prípravkov, dokumentácia a regulácia príjmu a expedície krvných prípravkov v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a účelnej hemoterapie
 • kryokonzervácia a skladovanie ?tepov krvotvorných buniek pre transplantácie
 • vykonávanie základných a ?peciálnych imunohematologických vy?etrení, potrebných pre zabezpečenie hemoterapie v danom zdravotníckom zariadení a iných zmluvných zdravotníckych zariadeniach
 • vykonávanie ambulantnej transfuziologickej starostlivosti - odberov na autológne transfúzie, vykonávanie lečebných hemaferéz a podávanie hemoterapie
 • konziliárne slu?by v transfúznom lekárstve a spolupráca s klinickými odbormi pri zabezpečení účelnej hemoterapie vrátane sledovania ne?iadúcich účinkov transfúzie a rie?enia transfúznych reakcií a nezhôd
 • aplikácia systémov kvality, ktorá sú integrálnou čas?ou a podmienkou činnosti v súlade so systémami správnej klinickej, laboratórnej a výrobnej praxe
 • vedenie adekvátnej a úplnej dokumentácie v súlade so správnou klinickou, laboratórnou a výrobnou praxou a systémami kvality
 • úzka spolupráca so zmluvnými odberovými pracoviskami v zmysle regulácie počtu odberov
 • koordinovanie a spolupráca s organizáciou zabezpečujúcou prevoz odobratej krvi a krvných prípravkov.
 • kontakt, komunikácia a koordinovaná činnos? s ostatnými pracoviskami odboru v regióne
 • vykonávanie pravidelných auditov v zmluvných odberateľských pracoviskách
 • pravidelné ?kolenie pracovníkov v samotnom centre a v zmluvných pracoviskách
 • pre- a postgraduálne vzdelávanie a osvetová činnos? v rámci spádovej oblasti
 • referenčná a znalecká činnos?
Spracovateľské centrum musí vlastni? na základe splnenia odborných, priestorových, prístrojových a personálnych podmienok povolenie na činnos?, ako je definované v príslu?ných normách. Základnou podmienkou činnosti je zabezpečenie kontinuálneho odborného riadenia a výkonu činností lekármi a inými odbornými pracovníkmi zo ?pecializáciou v hematológii a transfuziológii alebo vy?etrovacích metódach v hematológii a transfuziológii a s certifikátom pre zabezpečenie kvality transfúznych liekov.

1.2.4.1.6. Hematologicko-transfuziologické oddelenie (HTO)
je zariadením hematologickej a transfuziologickej starostlivosti v nemocnici, ktoré zabezpečuje diagnostiku a liečbu chorôb krvi a krvotvorných orgánov v súlade s príslu?nými odbornými a právnymi normami.
Súčas?ou HTO sú :

Čas? hematologická
 • Hematologická ambulancia ( prípadne ambulantné ”denné” lô?ka)
 • Hematologicko-transfuziologické laboratóriá/úseky - hematologické, hemostazeologické, imunohematologické, diagnostiky transfúziou prenosných ochorení, biochemické, kontroly kvality, prípadne iné.
Rozsah ich činosti, druhy a objemy vy?etrení sú určované potrebami odboru, príslu?ného zdravotníckeho zariadenia a regiónu.

Čas? transfuziologická
 • Krvná banka
 • Odberové pracovisko
 • Úsek komponentového spracovania krvi – v prípade potreby
 • Úsek kontroly kvality
 • Úsek administratívy a informatiky

HTO zabezpečuje:
 • kontinuálne plnenie stanovených odborných, priestorových, prístrojových a personálnych podmienok na činnos?
 • definované činnosti, ktoré sú náplňou odboru HaT a spĺňajú odborné kritériá koncepcie odboru.
 • kontakt a komunikáciu s ostatnými hematologicko-transfuziologickými pracoviskami v regióne
 • kontinuálne vzdelávanie v?etkých pracovníkov.
 • vzdelávaciu a osvetovú činnos? v rámci svojej spádovej oblasti.

HTO riadi lekár so ?pecializáciou v odbore HaT, pracujú v ňom ďal?í lekári a iní pracovníci so ?pecializáciou v odbore HaT (alebo v príprave na ?pecializáciu), alebo zo ?pecializáciou vy?etrovacie metódy v hematológii a transfuziológii - v počte podľa rozsahu a druhu činností HTO. Vedením laboratórnej časti je poverený lekár zo ?pecializáciou v odbore HaT, alebo ním mo?no poveri? pracovníka s vysoko?kolským vzdelaním so ?pecializáciou v odbore vy?etrovacie metódy v HaT, ktorý je odborne riadený vedúcim pracovníkom HTO.
HTO mô?e by? súčas?ou ne?tátnych zdravotníckych zariadení, pokiaľ spĺňa kritériá certifikácie, akreditácie a vlastní povolenie na činnos? na základe splnenia stanovených odborných, priestorových, prístrojových a personálnych podmienok.

1.2.4.1.7. ?pecializované pracovisko hematologickej starostlivosti a transfuziológie
je zariadením ?tandardnej a vysoko ?pecializovanej hematologickej a transfuziologickej starostlivosti v nemocniciach, ktoré zabezpečuje diagnostiku a liečbu chorôb krvi a krvotvorných orgánov vrátane vysoko ?pecializovaných výkonov. Organizačne ide o hematologicko-transfuziologické pracovisko s lô?kovým úsekom. Vo svojej činnosti nadväzuje na HTO nemocníc a iné pracoviská v dobore HaT s ktorými úzko spolupracuje.

Súčas?ou ?pecializovaného pracoviska sú (členenie):
 • Oddelenie klinickej hematológie:
  • Lô?kový úsek: lô?kové oddelenie a/alebo jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti, transplantačné centrum krvotvorných buniek
  • Ambulantný úsek: ambulancie pre komplexnú hematologickú starostlivos?, ?peciálne ambulancie, ambulancia s dennými lô?kami, onkohematologická ambulancia, regionálne
  • centrum pre poruchy hemostázy a iné
 • Oddelenie laboratórnej a in?trumentálnej diagnostiky:
  • Úsek rutinnej a ?peciálnej cytológie, morfológie a cytochémie krviniek a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému a sleziny
  • Úsek rutinnej a ?peciálnej hemostazeológie
  • Úsek rutinnej a ?peciálnej imunohematológie
  • Úsek ?peciálnej biochémie, imunológie a virológie
  • Úsek imunológie leukocytov a trombocytov
  • Úsek molekulových vy?etrovacích metód
  • Úsek kontroly kvality
  • Úsek mikrobiologickej kontroly
  • iné úseky : v prípade potreby napr. úseky tkanivových kultúr, nukleárnej medicíny, in vivo in?trumentálnych metód a pod.
 • Oddelenie klinickej transfuziológie (vykonáva ?peciálne transfuziologické výkony):
  • Úsek darcov krvi a krvotvorných buniek
  • Úsek odberov krvi a krvotvorných buniek
  • Úsek produkcie krvných prípravkov
  • Úsek liečebnej hemaferézy
  • Úsek spracovania, kryokonzervácie a skladovania krvotvorných buniek
  • Krvná banka
  • Úsek kontroly kvality
  • Úsek administratívny: pracoviská dokumentácie, ?tatistiky, ekonomiky a technického zabezpečenia
  • Úsek informatiky, logistiky a riadenia činnosti ?pecializovaného pracoviska HaT
Oddelenie klinickej transfuziológie vykonáva činnos? v súlade s príslu?nýmoi odbornými a právnymi normami. Pre zriadenie ?pecializovaného pracoviska sú kľúčové tieto pracoviská a činnosti oddelenie klinickej hematológie s lô?kovým a ambulantným úsekom odelenie laboratórnej diagnostiky s úsekmi rutinnej a ?peciálnej hematológie a rutinnej a ?peciálnej hemostazeológie.

?pecializované pracovisko zabezpečuje:
 • kontinuálne plnenie stanovených odborných, priestorových, prístrojových a personálnych podmienok na činnos?
 • definované ?tandardné činnosti, ktoré sú náplňou odboru HaT a spĺňajú odborné kritériá koncepcie odboru
 • vy??ie stupne diagnostiky a liečby celého spektra chorôb krvi a krvotvorných orgánov
 • vysoko ?pecializovanú intenzívnu hematologickú starostlivos?
 • vysoko dávkovanú chemoterapiu a komplexnú podpornú liečbu
 • transplantácie krvotvorných buniek.
 • adekvátnu a úplnú dokumentáciu v súlade s SKP, SLP a SVP a systémami kvality
 • aplikáciu systémov kvality ktorá je integrálnou čas?ou a podmienkou činnosti v súlade so systémami zabezpečenia kvality (SZK), menovite vnútornej kontroly kvality a externého hodnotenia kvality a systému správnej klinickej, laboratórnej a výrobnej práce.
 • kontakt, komunikáciu ako aj koordinovanú činnos? s ostatnými pracoviskami odboru v regióne
 • pre- a postgraduálne vzdelávanie a osvetovú činnos?
?pecializované pracovisko HaT starostlivosti musí vlastni? povolenie na činnos? - na základe splnenia odborných, priestorových, prístrojových a personálnych podmienok ako je definované v príslu?ných odborných a právnych normách. Základnou podmienkou je zabezpečenie kontinuálneho odborného riadenia a výkonu činností lekármi a inými ?pecialistami s kvalifikáciou v odbore HaT.
?pecializované pracovisko riadi lekár so ?pecializáciou v odbore HaT, pracujú v ňom ďal?í lekári a iní pracovníci so ?pecializáciou v odbore HaT alebo zo ?pecializáciou vy?etrovacie metódy v hematológii a transfuziológii (alebo v príprave na ?pecializáciu) - v počte podľa rozsahu a druhu činností HTO

Vedením laboratórnej časti je poverený lekár - ?pecialista hematológ-transfuziológ, alebo ním mo?no poveri? pracovníka s vysoko?kolským vzdelaním so ?pecializáciou v odbore HaT alebo zo ?pecializáciou vy?etrovacie metódy v hematológii a transfuziológii, ktorý je odborne riadený vedúcim lekárom ?pecializovaného pracoviska.

V prípade ?e pracovisko je výukovou bázou musí splňat personálne a materiálne podmienky stanovené príslu?nými predpismi

1.2.4.1.8. Centrá a in?titúcie zabezpečujúce ?pecializovanú starostlivos? vy?adujúcu sústredenie a integráciu výkonov:

 1. Národná transfúzna slu?ba SR je in?titúcia ktorej súčas?ou sú pracoviská s rôznym miestom a spektrom výkonu činnosti. Úlohou NTS SR je zabezpečenie v?eobecnej dostupnosti krvných prípravkov po?adovaného druhu, kvality, bezpečnosti a objemu chorým v zdravotníckych zariadeniach
 2. Národné centrum pre hemofíliu a iné krvácavé choroby je ?pecializovaným odborným pracoviskom a metodickým centrom starostlivosti o chorých s vrodenými a získaným krvácavými chorobami s celoslovenskou pôsobnos?ou a spravuje Národný register vrodených krvácavých ochorení. Úzko splupracuje s centrami a pracoviskami odboru HaT
 3. Národné centrum pre hemostázu a trombózu je ?pecializovaným odborným pracoviskom a metodickým centrom starostlivosti o chorých s vrodenými a získanými trombofilickými stavmi s celoslovenskou pôsobnos?ou, spravuje Národný register vrodených trombofilických stavov. Úzko splupracuje s centrami a pracoviskami odboru HaT
 4. Národný register darcov kostnej drene SR je ?pecializovaným pracoviskom ktoré zabezpečuje typizáciu a registráciu dobrovoných potenciálnych darcov krvotvorných buniek v rámci SR a spolupracuje na medzinárodnej úrovni pri vyhľadávaní nepríbuzných darcov krvotvorných buniek pre pacientov zo SR.
 5. Národný register darcov krvi so zriedkavo sa vyskytujúcimi kombináciami krvných skupín je ?pecializovaným pracoviskom v oblasti imunohematológie erytrocytov s celoslovenskou pôsobnos?ou. Zaoberá sa vy?etreniami a registráciou darcov krvi a pacientov so vzácne sa vyskytujúcimi krvnoskupinovými vlastnos?ami a spolupracuje na medzinárodnej úrovni v oblasti imunohematológie erytrocytov.

?pecializované centrá poskytujú náročnú vysoko ?pecializovanú komplexnú starostlivos?, alebo iné ?pecializované funkcie / výkony potrebné pre činnos? odboru. Významne sa podielajú na rozvoji výskumu a výuky v odbore. V?etky vy??ie uvedené ?pecializované centrá sa riadia vlastným ?tatútom, schváleným MZ SR a vlastným organizačným poriadkom. Rozsah a ?pecifikáciu činnosti určuje ?tatút centra. Podľa potrieb odboru mô?u vznika? na návrh výboru SHaTS SLS ďal?ie ?pecializované centrá, menovite Národné referenčné centrum pre diagnostiku v hematológii a transfuziológii.

1.2.4.2. Pracovníci – kvalifikácia a ?pecializácia
Úlohy odboru HaT zabezpečujú odborní pracovníci, vykonávajúci činnosti pre ktoré majú príslu?nú kvalifikáciu a oprávnenie určené stupňom odborného vzdelania, charakterom práce a po?adovanou praxou. Preto?e odbor HaT je súčasne odborom diagnostickým, klinickým a výrobným, komplexný výkon jeho činností vy?aduje multiprofesionálne tímy pracovníkov s rôznym spektrom a stupňom zamerania a ?pecializácie:
 • lekári so ?pecializáciou alebo v príprave na ?pecializáciu v odbore HaT
 • zdravotnícki pracovníci s vysoko?kolským vzdelaním a ?pecializáciou, alebo v príprave na ?pecializáciu v odbore HaT alebo vy?etrovacích metód v HaT, v prípade potreby s po?adovaným certifikátom
 • zdravotní laboranti so ?pecializáciou, alebo v príprave na ?pecializáciu v odbore HaT alebo vy?etrovacích metód v hematológii a transfuziológii
 • zdravotné sestry so ?pecializáciou v odbore HaT alebo o?etrovateľstva v odbore vnútorného lekárstva.
 • pracovníci s kvalifikáciou pre administratívu, dokumentáciu, ?tatistiku a ekonomiku
 • pracovníci s kvalifikáciou pre oblasti informatiky, logistiky a riadenia
 • iní pracovníci

Personálne obsadenie pracovísk určujú príslu?né normy a normatívy a mô?e by? modifikované v súlade s koncepciou odboru a so súhlasom príslu?ných orgánov podľa potrieb zdravotníckeho zariadenia.

1.3. Vz?ah k iným odborom, spolupráca

HaT úzko spolupracuje v oblasti detekcie, diagnostiky a terapie primárnych a sekundárnych hematologických porúch predov?etkým s odbormi vnútorného lekárstva, pediatrie, onkológie, kardiológie, imunológie a odbormi laboratórnej a in?trumentálnej diagnostiky, ale aj s ostatnými medicínskymi odbormi podľa potreby. Pri poruchách iných systémov a orgánov u pacientov s hematologickými ochoreniami vyu?íva podobné aktivity a slu?by vy??e spomenutých a iných medicínskych odborov podľa potreby.
Formy spolupráce s inými medicínskymi odbormi
 • základná, komplexná a ?pecializovaná laboratórna diagnostika
 • klinická diagnostika a liečba formou konziliárnych a konzultačných činností
 • zabezpečenie dostupnej, bezpečnej, kvalitnej, účelnej a adekvátnej hemoterapie a sledovania jej efektu - pre v?etky medicínske odbory
 • účas? na pre- a postgraduálnej výuke
 • spolupráca pri dielčích a klinických ?túdiách
 • spolupráca na rie?ení vedecko-výzkumných úloh
1.4. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore

Činnos? odboru HaT koordinuje a kontroluje Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom hlavných odborníkov pre hematológiu, transfuziológiu, transplantáciu krvotvorných buniek a ich poradných zborov a výboru HaTS SLS v súlade s príslu?nými právnymi normami a koncepciou odboru HaT.

1.4.1. Výbor Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti
je najvy??ím garantom odbornej a organizačnej úrovne odboru. Výbor HaTS SLS vykonáva následujúce činnosti
 • zaujíma stanoviská k zásadným problémom odboru
 • kontinuálne sleduje a analyzuje situáciu v odbore HaT a prekladá stanoviská a návrhy na rie?enia v oblasti organizácie a ?truktúry pracovísk odboru, diagnostiky a liečby, ?tandartizácie a unifikácie, zabezpečenia kvality, spravovania údajov, informatiky a vzdelávania
 • pripravuje, reviduje a novelizuje koncepciu, odboru HaT v spolupráci s hlavnými odborníkmi MZ SR
 • predkladá Ministerstvu zdravotníctva návrhy na menovanie hlavných odborníkov
 • je pravidelne informovaný o aktivitách hlavných odborníkov a ich poradných zborov
Pre ?pecifické úlohy mô?u by? pri výbore HaTS SLS zriadené ?pecializované sekcie alebo komisie, ktoré pre výbor pripravujú analýzy príslu?ných problémov s návrhmi na ich rie?enie

1.4.2. Hlavní odborníci MZ SR
v tesnej spolupráci s výborom SHaTS SLS vykonávajú následovné činnosti:
 • podieľajú sa na vypracovaní a novelizácii koncepcie odboru HaT a metodických pokynov
 • odporúčajú diagnostické a liečebné postupy, ?tandardné postupy, navrhujú minimálne ?tandardné kritéria
 • odporúčajú personálne a vecné kritéria pre zriaďovanie a prevádzku pracovísk odboru
 • navrhujú adekvátny systém a programy zabezpečenia kvality
 • navrhujú jednotný systém zberu údajov, ich spravovania a hodnotenia a systémy informatiky
 • podieľajú sa na tvorbe kritéríí pre udelenie certifikácie a akreditácie v odbore HaT
 • v spolupráci so vzdelávacíémi in?titúciami stanovujú kritéria kvalifikácie v odbore HaT
V odbore HaT sú hlavní odborníci MZ SR pre kľúčové aktivity:
 1. Hlavný odborník a Poradný zbor hlavného odborníka pre hematológiu MZ SR. Poradný zbor tvoria: krajskí odborníci pre hematológiu, prezident SHaTS SLS a vedúci centier zabezpečujúcich vysoko ?pecializovanú starostlivos?.
 2. Hlavný odborník a Poradný zbor hlavného odborníka pre transfuziológiu MZ SR. Poradný zbor tvoria: krajskí odborníci pre transfuziológiu, prezident SHaTS SLS, riaditeľ NTS
 3. Hlavný odborník a Poradný zbor hlavného odborníka pre a transplatnáciu krvotvorných buniek. Poradný zbor tvoria: krajskí odborníci pre hematológiu, prezident SHaTS SLS, zástupcovia transplantačných centier.
Hlavní odborníci tlmočia výboru SHaTS stanoviská MZ SR a predkladajú návrhy a stanoviská výboru SHaTS Ministerstvu zdravotníctva SR. V spolupráci s poradnými zbormi a s výborom SHaTS SLS a v súlade s príslu?nými smernicami pripravujú materiály pre MZ SR.

1.4.3. Národná transfúzna komisia (NTK)
je poradným orgánom MZ SR pre transfuziológiu ktorej členov menuje minister zdravotníctva. NTK sa riadi ?tatútom, ktorý schvaľuje minister zdravotníctva. Hlavnou úlohou NTK je doporučovanie vecných podkladov pre MZ SR v oblasti koncepcie, legislatívy a národnej krvnej politiky a metodické vedenie v?etkých transfuziologických pracovísk.
Ďalej plní tieto úlohy:
 • doporučuje MZ SR personálne a vecné podmienky pre činnos? transfuziologických pracovísk v zmysle platných predpisov a v spolupráci s orgánmi ?tátnej správy sa podieľa na kontrole ich dodr?iavania v zdravotníckych zariadeniach
 • stanovuje podmienky a vyjadruje sa k zabezpečeniu národnej sebestačnosti a pokrytia potrieb krvných prípravkov v mimoriadnych situáciach
 • informuje odbornú verejnos? v spolupráci s odbornými spoločnos?ami o zámeroch a vývojových trendoch v odbore transfuziológie a organizácii transfúznej slu?by
Národnú transfúznu komisiu (NTK) tvorí najviac 13 stálych členov, v tomto zastúpení:
 • riaditeľ NTS
 • hlavný odborník MZ SR pre transfuziológiu
 • hlavný MZ SR odborník pre pre hematológiu
 • zástupca MZ SR
 • zástupca SHaTS SLS
 • zástupca ?UKL
 • zástupca SČK
 • zástupca zdravotných pois?ovní
 • zástupca zdravotníckych zariadení
 • zástupca výrobcov krvných prípravkov
 • zástupcovia súvisiacich medicínskych odborov
1.5. Povinné hlásenia a spracovanie ?tatististických údajov

Obsah, druhy, spôsob a metodika zaznamenávania, uchovania a spracovania údajov sa riadia platnými legislatívnymi predpismi a metodickými pokynmi. Jednotlivé pracoviská odboru HaT sú povinné zaznamenáva?, uchováva?, spracováva? a hodnotí? následujúce údaje:
 • údaje činnosti pracovísk pre NCZI a MZ SR - spracovanie klinických, diagnostických, výrobných, organizačných a iných údajov podľa metodiky NCZI a MZ SR
 • údaje pre vykazovanie liečebno-preventívnej činnosti (LPS) v danom zdravotníckom zariadení
 • údaje o personálnych, priestorových, prístrojových, materiálových, ekonomických a iných ukazovateľoch daného pracoviska
 • povinné onkologické / onko-hematologické hlásenia
 • dotazník RE - Questionnaire on the collection, testing and use of blood and blood components in Europe – the year survey RE
 • mesačné hlásenie počtov vy?etrení anti-HIV pre NRC
 • povinné hlásenie anti-HIV, anti-HCV a HBsAg pozitívnych osôb epidemiológovi regioníálneho ÚZV
 • povinné hlásenie transfúznych reakcií na regionálnej a národnej úrovni
 • hlásenie o komplikáciach súviiacich s podaním hemoterapie pre ?UKL
 • údaje o dispenzarizácii pacientov pre zdravotné pois?ovne
 • údaje predpísané pre jednotlivé vy??ie menované registre
 • údaje o klinických a iných ?túdiách a vedecko-výskumných projektoch
 • údaje o výukovej a publikačnej činnosti
 • iné údaje v rámci (pripravovaného) informačného databázového systému v rezorte zdravotníctva
Jednotlivé typy pracovísk odboru HaT na po?iadanie nadriadených orgánov údaje poskytujú a pripravujú ich hodnotenie, analýzy a na ich základe doporučenia.

1.6. Dispenzarizácia
V odbore HaT sú podľa návrhu výboru SHaTS SLS, hlavných odborníkov, ich poradných zborov, po súhlase zdravotných pois?ovní a MZ SR dispenzarizované následujúce skupiny pacientov:
 • Anémie a útlmové stavy
  • záva?né anémie
  • iné cytopénie a útlmové syndrómy
 • Poruchy hemostázy
  • vrodené a získané trombocytopénie a trombocytopatie
  • hemofílie a ostatné vrodené a získané koagulopatie
  • vrodené a získané trombofilné stavy
 • Malígne ochorenia krvotvorby
  • myeloproliferatívne a lymfoproliferatívne syndrómy
  • myelodyslastický syndróm
  • uzlinový syndróm
 • Iné záva?né hematologické ochorenia
  • stavy po transplantácii kostnej drene
  • monoklónová gamapatia nejasného významu (MGUS)
  • niektoré thesaurizmózy a metabolické poruchy (IHCH)
Pri dispenzarizácii sa vykonávajú činnosti podľa príslu?ných noriem a direktív Podrobný zoznam dispezarizovaných pacientov podľa diagnóz je ?pecifikovaný v príslu?ných právnych normách. Zoznamy by mali by? jednotné pre MZ, NCZI a pre zdravotné pos?ovne alebo iné in?titúcie.

2. ROZVOJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE

2.1. Trendy rozvoja v následujúcich 5-10 rokoch

2.1.1. Klinická hematológia
 • vyu?ívanie metód cytogenetiky, molekulovej biológie a imunofenotypizácie v diagnostike hematologických ochorení.
 • kontinuálne zlep?ovanie základnej a ?pecializovanej detekcie, diagnostiky, prevencie a kauzálnej liečby najčastej?ích hematologických ochorení a porúch, menovite anémií, trombocytopénií, autoimunitných ochorení, porúch hemostázy a vrodených hematologických ochorení
 • zvý?enie dostupnosti a bezpečnosti transplantácie a roz?irovanie transplantačnej liečby na ďal?ie nádorové ochorenia a na liečbu autoimunitných, metabolických a iných chorôb
 • zavedenie nových terapeutických postupov ako: bunková liečba, génová liečba, vakcinácia, imunologická liečba, liečba na prekonanie liekovej rezistencie, zlep?enie podpornej liečby a iné
 • zlep?enie diagnostiky, prevencie a liečby vrodených a získaných porúch hemostázy a optimalizácia liečby vrodených a získaných porúch hemostázy
 • roz?irovanie ambulantného typu liečby
 • vytvorenie systému zabezpečenia kvality liečebno-preventívnej starostlivosti a indikátorov kvality v súlade s princípmi správnej klinickej praxe
 • katalogizácia a kategorizácia výkonov - katalóg výkonov, definície a popisy výkonov, stanovenie ?tandardných metód, nákladov, určenie cien, ceny za diagnózu (DRG)
2.1.2. Klinická transfuziológia
 • centralizovanie kľúčových činností v transfúznej slu?be na pracoviskách NTS SR
 • unifikácia a prepojenie jednotného informačného systému pracovísk NTS SR
 • zavedenie nových výrobných a diagnostických technológií
 • kontinuálne zvý?ovanie kvality a bezpečnosti krvných prípravkov v zmysle zvy?ovania podielu deleukotizovaných krvných prípravkov a vyu?ívania produktívnych hemaferéz
 • zavedenie trombocytovej a leukocytovej imunológie za účelom komplexnej diagnostiky transfúznych komplikácií a ich prevencie ako aj diagnostiky niektorých ochorení
 • kontinuálne a komplexné zlep?ovanie a roz?irovanie systémov kvality s priamou náväznos?ou na certifikáciu a akreditáciu,
 • kontinuálna realizácia zásad správnej výrobnej a správnej laboratórnej práce vo v?etkých oblastiach činnosti
 • vyu?ívanie progresívnych techník na detekciu transfúziou prenosných infekcií
 • katalogizácia a kategorizácia výkonov - katalóg výkonov, definície a popisy výkonov, stanovenie ?tandardných metód a nákladov, určenie cien
2.1.3. Laboratórna a in?trumentálna diagnostika
 • re?trukturalizácia siete diagnostických pracovísk, ich konsolidácia, centralizácia a integrácia v nadväznosti na automatizáciu a komplexné systémy kvality
 • vypracovanie skríningových, základných a ?pecializovaných diagnostických algoritmov
 • roz?irovanie vykonávania základných a skríningových vy?etrení na mieste o?etrenia (POCT) ako aj monitorovanie niektorých parametrov pacietmi (samovy?etrenie)
 • realizácia progresívnych vy?etrovacích postupov a ich adekvátna dostupnos? (metódy molekulovej biológie a genetiky, tkanivové kultúry a pod.) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej, virologickej, onkohematologickej a genetickej diagnostike
 • kontinuálny a komplexný rozvoj systémov kvality vrátane laboratórnych (LIS), integrovaných nemocničných a vy??ích informačných systémov
 • kontinuálne zlep?ovanie systémov záznamu, uchovania, spracovania a hodnotenia údajov
 • katalogizácia a kategorizácia výkonov - katalóg výkonov, definície a popisy výkonov, stanovenie ?tandardných metód a nákladov, určenie cien
 • roz?irovanie, ?tandartizácia a unifikácia systémov informatiky
 • vznik Národného referenčného centra (NRC) pre diagnostiku v hematológii a transfuziológii – realizácia príslu?ných činností podľa potrieb odboru. NRC je najvy??ím ?pecializovaným pracoviskom a metodickým centrom zabezpečujúcim aplikáciu systémov kvality, stanovenie referenčných metód a hodnôt, organizáciu systémuexterného hodnotenia kvality, ?tandardizáciu ako aj vypracovanie kritérií kvality, certifikácie a akreditácie v laboratórnej diagnostike v odbore HaT
2.2. Systém kontroly kvality pokytovania zdravotnej starostlivosti

Kontinuálne vytváranie a roz?irovanie systémov kvality vo v?etkých oblastiach činnosti pracovísk v odbore HaT - v súlade s medzinárodnými normami ISO/CEN. Ide o systémy inkorporované do činnosti - Organizačného a Pracovného poriadku pracovísk:
 • systém správnej laboratórnej, klinickej a výrobnej práce (praxe)
 • systém vnútornej kontroly kvality - SVKK
 • systém externého hodnotenia kvality - SEKK
 • systém kvality riadenia - SKR
 • systém zabezpečenia kvality - SZK
 • certifikácia pracovníkov, činností a pracovísk
 • akreditácia činností a pracovísk
Realizácia zabezpečenia kvality a realizácia jednotlivých systémov bude postupná tak obsahovo (diagnostické, klinické, výrobné) ako aj rozsahom a podľa stupňa náročnosti na vybavenie pracoviska, objemy výkonov a ekonomické mo?nosti.

2.3. Hlavné problémy ZS v odbore, rie?enie

 • stanovenie adekvátnej siete - typov pracovísk odboru HaT v sieti, aj podľa mo?ností vzájomnej spolupráce/rozdelenia úkolov a s náväznos?ou na pracovíská zabezpečujúce inú potrebnú zdravotnú starostlivos?.
 • stanovenie adekvátnej úhrady výkonov a zabezpečenie jej realizácie
 • stanovenie adekvátnej úhrady liekov a iných nákladov a zabezpečenie jej realizácie
 • in?titucionalizácia pracovísk,: aktualizácia povolení k činnosti, vytvorenie ich ?tatútov
 • roz?irovanie systémov certifikácie a akreditácie
 • unifikácia informatiky, záznamov, spravovania a hodnotenia údajov vo v?etkých oblastiach činnosti
 • jednoznačné definovanie ne?tátnych pracovísk a privatizácie v odbore HaT- ich miesta v sieti pracovísk HaT, definovanie kritérií pre povolenie ich činnosti, práv a povinností v oblastiach výkonov, zabezpečenia kvality ako aj záväznosti a re?pektovania koncepcie odboru HaT
2.4. Medzinárodná spolupráca

Intenzívna spolupráca v rámci výskumu a vedeckých činností s domácimi a zahraničnými vedeckými pracoviskami, lekárskymi fakultami, inými in?titúciami a farmaceutickými spoločnos?ami je priiebe?ná
Medzinárodná spolupráca je realizovaná v týchto oblastiach
 • pre- a postgraduálna výuka
 • spoločné podujatia: konferencie, semináre, work-shopy a iné akcie
 • ?túdijné pobyty
 • multilaterálne/bilaterálne projekty a ?túdie (klinické, iné)
 • účas? v medzinárodných registroch
 • certifikácia a akreditácia
 • účas? na medzinárodných grantoch
 • účas? v medzinárodných systémoch externého hodnotenia kvality
 • spolupráca s frakcionačnými centrami pri spracovaní plazmy na krvné deriváty
 • členstvo v medzinárodných odborných organizáciách

3. VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV V ODBORE

Kontinuálna postgraduálna odborná výchova a vzdelávanie sú povinné pre v?etkých pracovníkov po celý čas ich profesionálnej činnosti. Odborná výchova a vzdelávanie sa riadia príslu?nými právnymi normami o spôsobe ďal?ieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave ?pecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania a príslu?nými predpismi o pre- a postgraduálnom vzdelávaní, akreditačnými smernicami v rezorte zdravotníctva a ?kolstva, usmerneniami hlavných odborníkov MZ SR pre hematológiu a transfuziológiu, transplantáciu krvotvorných buniek a výboru SHaTS SLS

3.1. ?pecializačné ?túdium
?pecializačné ?túdium v odbore HaT sa vykonáva na akreditovaných pracoviskách:
 • lekári: SZU v rámci Katedry hematológie a transfuziológie - ?pecializácia Hematológia a transfúziológia alebo Vy?etrovacie metódy v hematológii a transfúziológii
 • vysoko?kolskí pracovníci (nelekári s laboratórnym, farmaceutickým, prírodovedným, chemickým a podobným vzdelaním): SZU v rámci Katedry hematológie a transfuziológie - ?pecializácia Vy?etrovacie metódy v hematológii a transfúziológii
 • zdravotní laboranti: SZU v rámci Katedry laboratórnych vy?etrovacích metód Fakulty o?etrovateľstva a zdravotníckych odborných ?túdií
 • zdravotné sestry: SZU v rámci Katedry o?etrovateľstva Fakulty o?etrovateľstva a zdravotníckych odborných ?túdií
3.2. Certifikačné ?túdium
Certifikačné ?túdium v odbore HaT sa vykonáva na akreditovaných pracoviskách: ?pecialisti (lekári a vysoko?kolskí pracovníci v odbore) absolvujú ?túdium na základe splnenia stanovených odborných kritérií a po vykonaní certifikačnej skú?ky získajú certifikát pre následovné ?pecifické činnosti odboru:
 • transplantácia keňových krvotvorných buniek a intenzívna chemoterapia
 • komplexná starostlivos? o pacientov s krvácavými a trombofilnými poruchami poruchami hemostázy
 • produktívne a terapeutické hemaferézy
 • odber, spracovanie, kryokonzervácia a kontrola kvality transplantátov krvotvorných buniek
 • kontrola kvality transfúznych prípravkov
Perspektívne – certifikát pre ?peciálne vy?etrovacie metódy v hematológii a transfuziológii

3.3. Sústavne vzdelávanie
Sústavné vzdelávanie je povinné podľa právnych noriem o spôsobe ďal?ieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov pre v?etky kategórie zdravotníckych pracovníkov odboru HaT.
Formami sústavného vzdelávania sú
 • odborné semináre na pracovisku
 • celoústavné odborné semináre
 • účas? na odborných podujatiach organizovaných výborom SHaTS SLS, inými odbornými spoločnos?ami a in?titúciami v SR a v zahraničí ktoré sú akredtované v SACCME s predpokladaným získaním kreditov
 • účas? na ?koliacich akciách príslu?ných vzdelávacích in?titúcií

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Týmto sa ru?í doteraz platná koncepcia odboru hematológie a transfuziológie.Táto koncepcia nadobúda účinnos? .../ ../ 2005
Koncepcia bude revidovaná/upravovaná pravidelne ka?dé dva roky, alebo skôr - podľa potreby

5. NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI

Bratislava, 26.01.2006

T.Lip?ic

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Odbor Hematológia a Transfuziol&a
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Odbor Hematológia a Transfuziol&a:
Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 2.33
hlasov: 3


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlačRe: zipxo (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 01:49
(O užívateľovi )
where can i buy cialis in the uk [www.sharpenedges.c

Čítať zvyšok komentára...Re: vtiloegi (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 19:20
(O užívateľovi )
viagra cialis generica [www.alonso-craciun.com] le

Čítať zvyšok komentára...Re: iobeionfsd (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 17:41
(O užívateľovi )
cialis generic so

Čítať zvyšok komentára...Re: mhiaupo (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 22.04.2009 22:50
(O užívateľovi )
medicine cialis [www.diversityjdmba.com] levitra p

Čítať zvyšok komentára...Re: vfpaf (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 29.04.2009 13:47
(O užívateľovi )
levitra and viagra [mood

Čítať zvyšok komentára...Re: eevce (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 29.04.2009 14:31
(O užívateľovi )
cialis levitra sales via

Čítať zvyšok komentára...Re: uaxl (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 15:30
(O užívateľovi )
levitra pen [www.uconnhuskyhoops.com] compra de l

Čítať zvyšok komentára...Re: avjp (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 16:08
(O užívateľovi )
lily icos cialis online [www.esquaredlaw.com] generic

Čítať zvyšok komentára...Re: isehqs (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 07.05.2009 03:40
(O užívateľovi )
cialis supe

Čítať zvyšok komentára...Re: xuqgimkhvep (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 07.05.2009 20:32
(O užívateľovi )
cialis pharmacy [fmchus

Čítať zvyšok komentára...Re: edjxicah (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 10.05.2009 17:51
(O užívateľovi )
cheap levitra online us [www.var-immobilier.org] l

Čítať zvyšok komentára...Re: uglci (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.06.2009 14:44
(O užívateľovi )
viagra for sale without a prescription [www.theftisgo

Čítať zvyšok komentára...Re: gaaaarzua (Skóre: 1)
kým: modulaer v 14.06.2009 01:25
(O užívateľovi )
buy cial

Čítať zvyšok komentára...Re: crefmqee (Skóre: 1)
kým: modulaer v 17.06.2009 14:58
(O užívateľovi )
online pharmacy free

Čítať zvyšok komentára...Re: axdfvua (Skóre: 1)
kým: modulaer v 18.06.2009 05:04
(O užívateľovi )
cialis viagra [www.interclothing-bg.com] buy via

Čítať zvyšok komentára...Re: zoaz (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.06.2009 08:38
(O užívateľovi )
cialis and us online pharmacy [www.invis-a-vision.

Čítať zvyšok komentára...Re: aobzefxa (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.06.2009 09:43
(O užívateľovi )
levitra com [www.jesusrodeadonkey-theboo

Čítať zvyšok komentára...Re: swkoiewhahz (Skóre: 1)
kým: modulaer v 09.07.2009 14:33
(O užívateľovi )
viagra to buy [w

Čítať zvyšok komentára...Re: uizne (Skóre: 1)
kým: modulaer v 19.07.2009 12:01
(O užívateľovi )
buy cheapest cialis [w

Čítať zvyšok komentára...Re: ufaiga (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.07.2009 11:25
(O užívateľovi )
where to buy v

Čítať zvyšok komentára...Re: rfeciu (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.07.2009 12:12
(O užívateľovi )
buy viagra pill onli

Čítať zvyšok komentára...Re: auif (Skóre: 1)
kým: vahtang v 17.08.2009 20:13
(O užívateľovi )
viagra buy online [www.crdpa-bnu.org] where can i buy c

Čítať zvyšok komentára...Re: oxoao (Skóre: 1)
kým: vahtang v 20.08.2009 09:33
(O užívateľovi )
viagra levitra cialis comparison [www.samudhai.com] buy

Čítať zvyšok komentára...Re: ilcq (Skóre: 1)
kým: vahtang v 21.08.2009 00:53
(O užívateľovi )
alcohol levitra [gamerzc

Čítať zvyšok komentára...


fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.45 sekund