oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 21 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia
Posted on 17.07.2006 00:27
Topic: Odbor Hematológia a Transfuziol&a

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia
Číslo :13100-1/2006-OZS
Dňa : 30. marca 2006
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písmeno a) zákona číslo 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, slu?bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona číslo 350/2005 Z.z. vydáva túto koncepciu:Preambula ( definícia)

Hematológia a transfuziológia je samostatný medicínsky odbor, ktorý pozostáva z dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich a súvisiacich zlo?iek: hematológie a transfuziológie.

Hematológia: je klinicko - laboratórny odbor, ktorý sa komplexne zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane úzko asociovaných systémov.

Transfuziológia: je výrobný, laboratórny a klinický odbor, ktorý sa komplexne zaoberá produkciou, indikáciou a pou?itím krvných prípravkov.

Odbor hematológia a transfuziológia úzko spolupracuje s inými klinickými a diagnostickými medicínskymi odbormi:
 • v oblasti klinickej predov?etkým s odbormi vnútorného lekárstva, pediatrie, imunológie, genetiky a inými
 • v oblasti diagnostickej predov?etkým s odbormi klinickej biochémie, genetiky, imunológie, molekulovej biológie a inými.

V oblasti klinickej hematológie je nositeľom a garantom klinických postupov zameraných na diagnostiku a terapiu porúch a ochorení krvi a krvotvorných orgánov.

V oblasti transfuziológie je nositeľom a garantom postupov pri odbere krvi, výroby, skladovania, vydávania a transportu krvných prípravkov, ako aj ich správneho a racionálneho vyu?itia.

V oblasti laboratórnej diagnostiky je nositeľom a garantom vy?etrovacích metód zameraných na poruchy a ochorenia krvi a krvotvorných orgánov, ako aj vykonávania laboratórnych vy?etrení súvisiacich s bezpečnos?ou darcu krvi a príjemcu krvných prípravkov v rámci transfuziológie.1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia


1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti:

A. Hematológia:
 • zabezpečuje a navrhuje diagnostiku, liečbu, depistá? a dispenzarizáciu chorých s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému. Túto činnos? zabezpečuje vo forme ambulantnej, konziliárnej a ústavnej starostlivosti.
 • vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy, vykonáva chemoterapiu onkohematologických ochorení, imunosupresívnu a imunomodulačnú liečbu, transplantáciu krvotvorných buniek a komplexnú podpornú liečbu,
 • vypracováva a stanovuje kritériá pre ?tandardizáciu laboratórnych, diagnostických a liečebných postupov,
 • vykonáva laboratórne vy?etrenia: numericko-cytologické, morfologické, cytochemické, imunofenotypizačné, funkčné a enzymologické vy?etrenia krviniek, vy?etrenie imunológie erytrocytov, leukocytov a trombocytov, vy?etrenia hemostazeologické, ?peciálne biochemické vy?etrenia, a iné vy?etrenia, (napríklad postupy aplikovanej nukleárnej medicíny, imunogenetiky a molekulovej biológie),
 • zabezpečuje plnenie ?tandardov a ?tandardných postupov,
 • zabezpečuje výkon a hodnotenie systémov kvality a správnej laboratórnej práce na v?etkých druhoch pracovísk vykonávajúcich hematologické vy?etrenia ,
 • vypracováva a zabezpečuje systém jednotnej a komplexnej dokumentácie v odbore hematológia a transfuziológia,
 • priebe?ne aplikuje adekvátne systémy informatiky, riadenia a logistiky.

B. Tranfuziológia:
 • zabezpečuje spoluúčas? pri výchove a nábore darcov krvi,
 • zabezpečuje starostlivos? o darcov krvi a krvných zlo?iek,
 • vykonáva klinické vy?etrovanie darcov krvi a krvných zlo?iek,
 • vykonáva odbery krvi pre alogénne transfúzie,
 • vykonáva produktívne cytaferézy a plazmaferézy,
 • vykonáva odbery krvi a jej zlo?iek pre autológne transfúzie,
 • zabezpečuje spracovanie krvi a krvné prípravky,
 • zabezpečuje laboratórne vy?etrovanie krvi zamerané na prevenciu prenosu infekcií,
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vy?etrenia krvi a krvných zlo?iek,
 • vykonáva laboratórne predtransfúzne imunohematologické vy?etrenia,
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vy?etrenia súvisiace s transplantáciou krvotvorných buniek,
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vy?etrenia súvisiace s hematologickou diagnostikou a prevenciou aloimunizácie,
 • vykonáva laboratórne vy?etrenia v rámci kontroly kvality krvných prípravkov,
 • zabezpečuje tvorbu a spravovanie registrov
  • darcov krvi a zlo?iek krvi
  • darcov s vy?etreným fenotypom erytrocytov
  • darcov s vy?etreným HLA fenotypom
  • darcov kostnej drene a krvotvorných buniek
 • zabezpečuje prípravu a skladovanie ?tepov krvotvorných buniek,
 • vykonáva manipuláciu so ?tepmi krvotvorných buniek,
 • vykonáva liečebné hemaferézy,
 • vykonáva znaleckú činnos?,
 • vykonáva konziliárnu činnos? - presadzovanie zásad účelnej hemoterapie a spoluúčas? pri kontrole ich dodr?iavania,
 • vykonáva ambulantnú transfuziologickú starostlivos? vrátanie podávania hemoterapie.
Náplň transfuziológie realizujú pracoviská Národnej transfúznej slu?by Slovenskej republiky (NTS SR) a to spracovateľské centrá, spolupracujúce (odberové) pracoviská a iné certifikované tranfuziologické pracoviská.


1.2. Charakteristika zdravotnej starostlivosti

Definícia odboru:
Hematológia a transfuziológia je samostatný medicínsky odbor, pozostávajúci z dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich, súvisiacich zlo?iek. Obe zlo?ky sa vzájomne dopĺňajú a na seba nadväzujú.

Základné činnosti:
Detekcia, diagnostika a terapia primárnych a sekundárnych porúch krvotvorby, hemostázy a trombózy, iných asociovaných porúch, zabezpečenie hemoterapie.

Základné formy činnosti:
 • laboratórna a in?trumentálna diagnostika
 • klinické vy?etrenia, ambulantná starostlivos?, hospitalizácia, dispenzarizácia, konziliárne vy?etrenia a konzultácie
 • vy?etrovanie darcov krvi, vykonávanie odberov krvi a jej zlo?iek, laboratórne vy?etrenie krvi, jej spracovanie na krvné prípravky, ich skladovanie a distribúcia
Prostriedky:

A. Pracoviská odboru: zabezpečujú dostupnú a komplexnú zdravotnú starostlivos? v odbore hematológia a transfuziológia.

a) Hematologická ambulancia zabezpečuje ?pecializovanú a komplexnú starostlivos? o chorých s chorobami krvi a krvotvorných orgánov, ako
 • konziliárnu starostlivos? pri sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov,
 • diagnostiku a liečbu málokrvnosti - porúch metabolizmu ?eleza, vitamínu B 12, folátov,
 • diagnostiku a liečbu ochorení bielych krviniek,
 • diagnostiku a liečbu chorôb trombocytového systému,
 • diagnostiku a liečbu imunohematologických porúch u pacientov s autoimunitnými a aloimunitnými poruchami,
 • diagnostiku a liečbu onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo- a lymfoproliferatívnych ochorení,
 • diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilických stavov,
 • hemoterapiu a chemoterapiu ambulantne,
 • dispenzarizáciu vybraných skupín hematologických ochorení,
 • doliečovanie a kontrolu chorých prelo?ených zo ?pecializovaného pracoviska,
 • konzultácie a zabezpečenie liečby pacientov na vy??ie ?pecializovaných pracoviskách,
 • vykonanie punkcie kostnej drene, trepanobiopsie, punkcie likvoru a odbery iného biologického materiálu.
Hematologicko-transfuziologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivos? samostatne alebo je súčas?ou hematologicko-transfuziologického oddelenia , vysoko ?pecializovaného pracoviska, alebo centra.

b) Hematologické laboratórium vykonáva pre potreby vlastného odboru, aj pre ostatné odbory, rutinné aj ?peciálne hematologické a transfuziologické laboratórne vy?etrenia:
 • hematologické,
 • hemostazeologické,
 • imunohematologické,
 • ?peciálne biochemické,
 • iné vy?etrenia podľa aktuálnej potreby,
 • pred a potransfúzne vy?etrenia, ak je k pracovisku pričlenená krvná banka.
Hematologické laboratórium zvyčajne tvorí súčas? hematologicko-transfuziologického oddelenia, ?pecializovaných alebo vysoko ?pecializovaných pracovísk a centier. Laboratórium mô?e pracova? aj samostatne, alebo mô?e by? zdru?ené s inými pracoviskami laboratórnej medicíny.

c) Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom zabezpečuje:
 • dostupnos? a skladovanie krvných prípravkov,
 • vykonáva základné imunohematologické laboratórne vy?etrenia a činnosti pre potreby vlastného odboru,
 • komplexnú dokumentáciu,
 • aplikáciu systémov kvality.
Zriaďuje sa v zdravotníckych zariadeniach, ktoré podávajú hemoterapiu ako súčas? Hematologicko - transfuziologického oddelenia alebo ?pecializovaného pracoviska, alebo ako samostatný úsek. Mô?e by? zdru?ená s iným pracoviskom laboratórnej medicíny.

d) Odberové pracovisko je súčas?ou hematologicko transfuziologického oddelenia, alebo samostatným pracoviskom Národnej transfúznej slu?by SR. Náplňou činnosti je:
 • nábor darcov krvi aj v spolupráci so Slovenským červeným krí?om,
 • vy?etrovanie darcov krvi a krvných zlo?iek (ďalej len ,,darcov"),
 • starostlivos? o darcov,
 • vytvorenie a vedenie registra darcov,
 • vykonávanie odberov krvi v spolupráci s tímom spracovateľského centra, prípadne produktívnych a liečebných hemaferéz,
 • vykonávanie odberov krvi pre autológne transfúzie.

e) Spracovateľské centrum komplexne zabezpečuje dostupnos? hemoterapie v po?a-dovanom mno?stve, kvalite a bezpečnosti pri spracovaní. Náplňou činnosti centra je:
 • nábor darcov aj v spolupráci so Slovenským červeným krí?om,
 • vy?etrovanie a starostlivos? o darcov,
 • budovanie a spravovanie registra darcov a registra osôb vyradených z mo?nosti darova? krv,
 • vyu?ívanie jednotného informačného systému,
 • vykonávanie odberov krvi pre alogénne transfúzie,
 • vykonávanie produktívnych hemaferéz,
 • spracovanie krvi odobratej v centre,
 • spracovanie krvi odobratej v zmluvných odberových pracoviskách,
 • spracovanie krvi odobratej výjazdovou odberovou skupinou centra,
 • príprava transfúznych liekov,
 • vykonávanie predpísaných imunohematologických vy?etrení krvi súvisiacich s produkciou krvných prípravkov,
 • vykonávanie predpísaných laboratórnych vy?etrení v rámci prevencie prenosu infekcií krvnými prípravkami,
 • skladovanie krvných prípravkov, dokumentácia a regulácia príjmu a expedície krvných prípravkov v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a účelnej hemoterapie,
 • kryokonzervácia a skladovanie ?tepov krvotvorných buniek pre transplantácie,
 • vykonávanie základných a ?peciálnych imunohematologických vy?etrení, potrebných pre zabezpečenie hemoterapie v danom zdravotníckom zariadení a iných zmluvných zdravotníckych zariadeniach,
 • vykonávanie ambulantnej transfuziologickej starostlivosti - odberov na autológne transfúzie, vykonávanie liečebných hemaferéz a podávanie hemoterapie,
 • konziliárne slu?by v transfúznom lekárstve a spolupráca s klinickými odbormi pri zabezpečení účelnej hemoterapie, vrátane sledovania ne?iaducich účinkov transfúzie a rie?enia transfúznych reakcií a nezhôd,
 • aplikácia systémov kvality, ktoré sú integrálnou čas?ou a podmienkou činnosti v súlade so systémami správnej klinickej, laboratórnej a výrobnej praxe,
 • vedenie dokumentácie v súlade so správnou klinickou, laboratórnou a výrobnou praxou a systémami kvality,
 • spolupráca so zmluvnými odberovými pracoviskami v zmysle regulácie počtu odberov,
 • koordinovanie a spolupráca s organizáciou zabezpečujúcou prevoz odobratej krvi a krvných prípravkov,
 • vykonávanie pravidelných auditov v zmluvných odberateľských pracoviskách,
 • osvetová činnos? v rámci spádovej oblasti,
 • referenčná a znalecká činnos?
f) Hematologicko-transfuziologické oddelenie je zariadenie hematologickej a transfuziologickej ústavnej starostlivosti, ktoré zabezpečuje diagnostiku a liečbu chorôb krvi a krvotvorných orgánov.

Súčas?ou hematologicko - transfuziologického oddelenia sú :
 • Čas? hematologická
 • hematologická ambulancia,
 • laboratóriá: hematologické, hemostazeologické, imunohematologické, na diagnostiku transfúziou prenosných ochorení, biochemické, kontroly kvality
 • Čas? transfuziologická
 • krvná banka
 • odberové pracovisko
 • úsek komponentového spracovania krvi
 • úsek kontroly kvality
 • úsek administratívy a informatiky
g) ?pecializované pracovisko hematologické a transfuziologické poskytuje vysoko ?pecializovanú zdravotnú starostlivos? vrátane vy??ích stupňov diagnostiky a liečby, vysoko dávkovanej chemoterapie, transplantácie krvotvorných buniek. Pozostáva z nasledujúcich úsekov:

Oddelenie klinickej hematológie
 • Ústavná čas?
  • lô?kové oddelenie,
  • jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti,
  • transplantačné centrum krvotvorných buniek.
 • Ambulantná čas?
  • ambulancie pre komplexnú hematologickú starostlivos?,
  • onkohematologická ambulancia,
  • regionálne centrum pre poruchy hemostázy.
 • Oddelenie laboratórnej a in?trumentálnej diagnostiky
  • úsek rutinnej a ?peciálnej cytológie, morfológie a cytochémie krviniek a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému a sleziny,
  • úsek rutinnej a ?peciálnej hemostazeológie,
  • úsek ?peciálnej biochémie, imunológie a virológie,
  • úsek imunológie leukocytov a trombocytov,
  • úsek molekulových vy?etrovacích metód,
  • úsek kontroly kvality,
  • úsek mikrobiologickej kontroly,
  • iné úseky (úsek tkanivových kultúr, nukleárnej medicíny, in vivo in?trumentálnych metód).
Oddelenie klinickej transfuziológie
  • úsek darcov krvi a krvotvorných buniek,
  • úsek odberov krvi a krvotvorných buniek,
  • úsek produkcie krvných prípravkov,
  • úsek liečebnej hemaferézy,
  • úsek spracovania, kryokonzervácie a skladovania krvotvor-ných buniek,
  • krvná banka,
  • úsek kontroly kvality,
  • úsek administratívy: pracoviská dokumentácie, ?tatistiky, ekonomiky a technického zabezpečenia,
  • úsek informatiky, logistiky a riadenia činnosti
h) centrá a in?titúcie zabezpečujúce ?pecializovanú starostlivos?
 1. Národná transfúzna slu?ba SR je in?titúcia, ktorej úlohou je zabezpečenie v?eobecnej dostupnosti krvných prípravkov.
 2. Národné centrum pre hemofíliu a iné krvácavé choroby je centrom starostlivosti o chorých s vrodenými a získanými krvácavými chorobami s celoslovenskou pôsobnos?ou a spravuje Národný register vrodených krvácavých ochorení.
 3. Národné centrum pre hemostázu a trombózu zabezpečuje zdravotnú starostlivos? chorých s vrodenými a získanými trombofilickými stavmi s celoslovenskou pôsobnos?ou, spravuje Národný register trombofilických stavov.
 4. Národný register darcov kostnej drene SR zabezpečuje typizáciu a registráciu dobrovoľných potenciálnych darcov krvotvorných buniek v rámci SR a spolupracuje na medzinárodnej úrovni pri vyhľadávaní nepríbuzných darcov krvotvorných buniek.
 5. Národný register darcov krvi so zriedkavo sa vyskytujúcimi kombináciami krvných skupín je ?pecializovaným pracoviskom v oblasti imunohematológie erytrocytov s celoslovenskou pôsobnos?ou. Zaoberá sa vy?etreniami a registráciou darcov krvi a pacientov a spolupracuje na medzinárodnej úrovni v oblasti imunohematológie erytrocytov.

B. Pracovníci
 • lekári,
 • iní zdravotnícki pracovníci s vysoko?kolským vzdelaním,
 • zdravotnícki laboranti,
 • sestry,
 • administratívni pracovníci,
 • pracovníci pre informatiku, logistiku a riadenie,
 • iní pracovníci.


C. Minimálne po?iadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie

Minimálne po?iadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ustanoví Ministerstvo zdravotníctva SR v súlade s § 8 ods. 2 zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v?eobecne záväzným právnym predpisom.


1.3. Vz?ah k iným odborom, spolupráca

Spolupracuje s takmer v?etkými medicínskymi odbormi, preva?ne s odbormi vnútorné lekárstvo, pediatria, onkológia, kardiológia, imunológia a odbormi laboratórnej a in?trumentálnej diagnostiky.
Formy spolupráce s inými medicínskymi odbormi:
 • základná, komplexná a ?pecializovaná laboratórna diagnostika
 • klinická diagnostika a liečba formou konziliárnych a konzultačných činností
 • zabezpečenie dostupnej, bezpečnej, kvalitnej, účelnej a adekvátnej hemoterapie, sledovanie jej efektu pre v?etky medicínske odbory
 • účas? na pre a postgraduálnej výučbe
 • spolupráca pri klinických ?túdiách
 • spolupráca pri rie?ení vedecko - výskumných úloh


1.4. Odborno - metodické vedenie starostlivosti v odbore

Činnos? odboru koordinuje a kontroluje Ministerstvo zdravotníctva SR, aj prostredníctvom hlavných odborníkov a ich poradných zborov, výboru Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti.
Výbor Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti je garantom odbornej a organizačnej úrovne odboru.
Hlavní odborníci spolupracujú s Ministerstvom zdravotníctva SR.
Národná transfúzna komisia je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR.


1.5. Povinné hlásenia a spracovanie ?tatistických údajov.

Jednotlivé pracoviská odboru sú povinné zaznamenáva?, uchováva?, spracováva? a hodnoti? nasledujúce údaje:
 • údaje o činnosti pracovísk pre NCZI a Ministerstvo zdravotníctva SR - spracovanie klinických, diagnostických, výrobných, organizačných a iných údajov,
 • údaje pre vykazovanie liečebno-preventívnej činnosti,
 • údaje o personálnych, priestorových, prístrojových, materiálových, ekonomických ukazovateľoch,
 • povinné onkologické/onko-hematologické hlásenia,
 • dotazník RE - Questionnaire on the collection, testing and use of blood and blood components in Europe - the year survey RE,
 • mesačné hlásenie počtov vy?etrení anti HIV pre Národné referenčné centrum,
 • povinné hlásenie anti HIV, anti HCV a HBsAg pozitívnych osôb pre ÚVZ,
 • povinné hlásenie transfúznych reakcií na regionálnej a národnej úrovni,
 • hlásenie o komplikáciách súvisiacich s podaním hemoterapie pre ?ÚKL,
 • údaje o dispenzarizácii osôb pre zdravotné pois?ovne,
 • údaje predpísané pre národné registre,
 • údaje o klinických a iných ?túdiách a vedecko-výskumných projektoch,
 • údaje o výučbovej a publikačnej činnosti,
 • na po?iadanie nadriadených orgánov poskytujú údaje, pripravujú ich hodnotenia a analýzy.

1.6. Dispenzarizácia

 • Anémie a útlmové stavy -
  • záva?né anémie, iné cytopénie a útlmové syndrómy
 • Poruchy hemostázy -
  • vrodené a získané trombocytopénie a trombocytopatie
  • hemofílie a ostatné vrodené a získané koagulopatie
  • vrodené a získané trombofilné stavy
 • Malígne ochorenia krvotvorby -
  • myeloproliferatívne a lymfoproliferatívne syndrómy
  • myelodysplastický syndróm
  • uzlinový syndróm
 • Iné záva?né hematologické ochorenia -
  • stavy po transplantácii kostnej drene
  • monoklonová gamapatia nejasného pôvodu (MGUS)
  • niektoré thesaurismózy a metabolické poruchy (IHCH)


2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5 - 10 rokoch

A. Klinická hematológia
 • vyu?ívanie metód cytogenetiky, molekulovej biológie a imunofenotypizácie v diagnostike hematologických ochorení,
 • kontinuálne zlep?ovanie základnej a ?pecializovanej detekcie, diagnostiky, prevencie a kauzálnej liečby hematologických ochorení,
 • zvý?enie dostupnosti a bezpečnosti transplantácie a roz?irovanie transplantačnej liečby pri ďal?ích nádorových ochoreniach a pri liečbe autoimunitných a metabolických chorôb,
 • zavedenie nových terapeutických postupov ako sú bunková liečba, génová liečba, vakcinácia, imunologická liečba, liečba na prekonanie liekovej rezistencie, zlep?enie podpornej liečby,
 • zlep?enie diagnostiky, prevencie a liečby vrodených a získaných porúch hemostázy a optimalizácia liečby vrodených a získaných porúch hemostázy,
 • roz?irovanie ambulantného typu liečby,
 • vytvorenie systému zabezpečenia kvality liečebno - preventívnej starostlivosti a indikátorov kvality,
 • spolupráca pri tvorbe katalógov a kategorizácie výkonov.
B. Klinická transfuziológia
 • centralizovanie kľúčových činností v transfúznej slu?be na pracoviskách Národnej transfúznej slu?by SR, unifikácia a prepojenie jednotného informačného systému pracovísk NTS SR,
 • zavedenie nových výrobných a diagnostických technológií,
 • kontinuálne zvy?ovanie kvality a bezpečnosti krvných prípravkov v zmysle zvy?ovania podielu deleukotizovaných krvných prípravkov a vyu?ívania produktívnych hemaferéz,
 • zavedenie trombocytovej a leukocytovej imunológie za účelom komplexnej diagnostiky transfúznych komplikácií a ich prevencie ako aj diagnostiky niektorých ochorení,
 • kontinuálne a komplexné zlep?ovanie a roz?irovanie systémov kvality s priamou nadväznos?ou na certifikáciu a akreditáciu,
 • kontinuálna realizácia zásad správnej výrobnej a správnej laboratórnej práce vo v?etkých oblastiach činnosti,
 • vyu?ívanie progresívnych techník na detekciu transfúziou prenosných infekcií,
 • spolupráca pri tvorbe katalógov a kategorizácie výkonov.
C. Laboratórna a in?trumentálna diagnostika:
 • vypracovanie skríningových, základných a ?pecializovaných diagnostických algoritmov,
 • roz?irovanie vykonávania základných a skríningových vy?etrení na mieste o?etrenia POCT ako aj monitorovanie niektorých parametrov osobami samovy?etrením,
 • realizácia progresívnych vy?etrovacích postupov a ich adekvátna dostupnos? (metódy molekulovej biológie a genetiky, tkanivové kultúry a pod.) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej, virologickej a genetickej diagnostike,
 • kontinuálny a komplexný rozvoj kvality vrátane laboratórnych, integrovaných ústavných a vy??ích informačných systémov
 • kontinuálne zlep?ovanie systémov záznamu, uchovania, spracovania a hodnotenia údajov,
 • roz?irovanie, ?tandardizácia a unifikácia systémov informatiky,
 • spolupráca pri tvorbe katalógov a kategorizácie výkonov

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • systém správnej laboratórnej, klinickej a výrobnej práce (praxe),
 • systém vnútornej kontroly kvality,
 • systém externého hodnotenia kvality,
 • systém kvality riadenia,
 • certifikácia pracovníkov, činností a pracovísk,
 • akreditácia činností a pracovísk


2.3. Hlavné problémy zdravotnej starostlivosti v odbore, rie?enie problémov
 • určenie adekvátnej siete,
 • stanovenie adekvátnej úhrady výkonov,
 • roz?irovanie systémov certifikácie a akreditácie,
 • unifikácia informatiky, záznamov, spracovania a hodnotenia údajov vo v?etkých oblastiach činnosti.

2.4. Medzinárodná spolupráca
 • pre a postgraduálna výučba,
 • spoločné podujatia ako konferencie, semináre, work-shopy,
 • ?tudijné pobyty,
 • multilaterálne eventuálne bilaterálne projekty a ?túdie (klinické a iné),
 • účas? v medzinárodných registroch,
 • certifikácia a akreditácia,
 • účas? na medzinárodných grantoch,
 • účas? v medzinárodných systémoch externého hodnotenia kvality,
 • spolupráca s frakcionačnými centrami pri spracovaní plazmy na krvné deriváty,
 • členstvo v medzinárodných odborných organizáciách.


3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore

V?etci zdravotnícki pracovníci sa kontinuálne vzdelávajú počas celej profesionálnej činnosti.
Odborné vzdelávanie:
 • ?pecializačné a certifikačné ?túdium v odbore sa vykonáva prostredníctvom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a vzdelávacích ustanovizní, ktorým bola udelená akreditácia:
  • lekári s minimálnou dĺ?kou trvania 3 roky v ?pecializačnom odbore hematológia a transfuziológia uvedenom v Prílohe č. 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďal?ieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave ?pecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
  • iných zdravotníckych pracovníkov s vysoko?kolským vzdelaním s minimálnou dĺ?kou trvania 2 roky v ?pecializačnom odbore vy?etrovacie metódy v hematológii a transfuziológii uvedenom v Prílohe č. 4 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďal?ieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave ?pecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
  • zdravotníckych pracovníkov v kategórii laborant s minimálnou dĺ?kou trvania 1 rok v ?pecializačných odboroch uvedených v Prílohe č. 3 písmeno C, Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďal?ieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave ?pecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
  • zdravotníckych pracovníkov v kategórii sestra s minimálnou dĺ?kou trvania 1 rok v ?pecializačných odboroch uvedených v Prílohe č. 3 písmeno A, Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďal?ieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave ?pecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
 • Sústavné vzdelávanie - formy
 • nemerateľná zlo?ka:
  • samostatné ?túdium v príslu?nom odbore,
  • výkon odbornej zdravotníckej praxe v príslu?nom odbore,
 • merateľná zlo?ka:
  • odborné semináre
  • účas? na ?koliacich akciách a odborných podujatiach organizovaných výborom Slovenskej hematologickej a tranfuziologickej spoločnosti SLS, inými odbornými spoločnos?ami a in?titúciami v SR ale aj v zahraničí, ktoré sú akreditované SACCME s predpokladaným získaním kreditov,
  • ako aj činnosti uvedené v Prílohe č. 6 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďal?ieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave ?pecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

4. Záverečné ustanovenie

Týmto sa ru?í doteraz platná koncepcia odboru hematológia a transfuziológia. Táto koncepcia nadobúda účinnos? dňom zverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.


Rudolf Zajac
minister


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Odbor Hematológia a Transfuziol&a
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Odbor Hematológia a Transfuziol&a:
Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 1
hlasov: 5


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.15 sekund