oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 18 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: doc.MUDr.T.Lip?ic, CSc. - ku koncepcii HaT
Posted on 17.07.2006 00:39
Topic: Odbor Hematológia a Transfuziol&a

doc.MUDr.T.Lip?ic, CSc.

Vá?ení členovia Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti , vá?ené kolegyne a kolegovia

Predkladám vám dve verzie návrhu koncepcie odboru hematológia a transfuziológia a niektoré fakty a "súradnice".
Pova?ujeme Koncepciu odboru HaT za základný dokument nevyhnutný pre existenciu, činnos? a ďal?í rozvoj odboru, menovite v meniacom sa a "volatilnom" prostredí súčasnosti - jej aktualizovanie boli vitálne.Ministerstvo zdravotníctva po?iadalo odborné spoločnosti a hlavných odborníkov o vypracovanie návrhov koncepcií lekárskych odborov (?pecializácií), písomne dňa 02.07.2005 bez udania termínu ich predlo?enia.
Poverenie obdr?ali z MZ SR hlavní odborníci pre hematológiu, transfuziológiu, transplantáciu TKB a poradca ministra pre odbor HaT.

Stalo sa tak po opakovaných po?iadavkách zo strany odborných spoločností a menovite Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti (HaTS SLS), o revíziu a zmeny koncepcie odboru HaT. HaTS SLS predkladala opakovane aktualizované návrhy MZ SR od r. 2001, bez efektu, posledný návrh bol vypracovaný v r. 2003.
Vyzvaní predlo?ili výboru HaTS SLS svoje návrhy na zmeny koncepcie v priebehu septembra 2005 a členovia výboru mali k dispozícii predlo?ené návrhy, predo?lé návrhy a platný text koncepcie - k primienkovaniu.
Výbor HaTS SLS dňa 10.09.2005 určil prípravnú komisiu pre návrh koncepcie v slo?ení: MUDr.D.Holomáňova, CSc. - hlavná odborníčka MZ SR pre transfuziológiu, prof.MUDr.P.Kubisz, DrSc. - hlavný odborník MZ SR pre hematológiu, MUDr.J.Hudeček, CSc. - vedecký sekretár HaTS SLS, doc.MUDr.T.Lip?ic, CSc. - prezident HaTS SLS a poradca ministra.

Editovaním návrhov a pripomienok dňa 17.11.2005 výbor poveril: doc.MUDr.T.Lip?ica, CSc - poradcu ministra MZ SR, prezidenta HaTS SLS a MUDr.D.Holomáňovú, CSc.- hlavnú odborníčku pre transfuziológiu.
Editovanie obdr?aných pripomienok a návrhov bolo priebe?né.
Predbe?né verzie Koncepcie HaT boli predkladané na pripomienkovanie členom výboru v priebehu novembra, decembra 2005 a januára 2006, obdr?ané (slovné a písomné) návrhy a materiály boli postupne inkorporované.

MZ SR predlo?ilo dňa 28.11.2005 "?ablonu návrhu koncepcie" znovu bez uvedenia termínu odovzdania koncepcie. Návrh koncepcie bol preto ?trukturálne prepracovaný. MZ SR dňa 20.12.2005 (!) po?adovalo odovzdanie koncepcie s novou ?truktúrou do 15.01.2006 (!).
Na schôdzi výboru HaTS SLS v dňoch 19-20.01.2006 bola predlo?ená posledná verzia podrobne, v jednotlivých častiach znovu pripomienkovaná v?etkými členmi výboru (vrátane hlavných odborníkov, ktorí sú členmi výboru) a následne modifikovaná a upresňovaná obsahovo a ?tylizačne. Zmeny boli prijímané postupne konsensom alebo regulárnym hlasovaním členov výboru.

Vzhľadom k striktnému časovému terminovaniu/rámcu a jednoznačnému zadaniu zo strany MZ SR nebolo mo?né organizova? efektívnu plenárnu diskusiu v rámci celej spoločnosti.
Výsledná verzia Návrhu koncepcie HaT bola a je záväzná pre v?etkých členov výboru HaTS.
Výslednú formálnu-textovú edíciu návrhu vykonali vy??ie menovaní, poverení editori.
Po dohode predkladateľov bol návrh Koncepcie odboru HaT predlo?ený MZ SR dňa 30.01.2006 - spoločne hlavnými odborníkmi a prezidentom spoločnosti-poradcom ministra pre HaT. Podľa osobnej dohody, bol zo sprievodným listom fyzicky doručený prezidentom spoločnosti.

Základnou filozófiou a princípom koncepcie bolo rámcovo, ale jednoznačne definova? náplň, funkcie, členenie, ?truktúry, organizačné útvary-jednotky, riadenie a ich vertikálne a horizontálne prepojenie, personálne a odborné zabezpečenie ako aj výuku a rozvoj odboru HaTS tak, aby definovali nielen súčasnú situáciu, ale aj perspektívny rozvoj v súlade s vývojom a poznatkami v odbore a tak vylúčili nejasnosti, potrebu častej revízie a inovácie.
Podrobné definície organizácie, riadenia činnosti, personálneho a materiálovo-technického zabezpečenia, metodológie, práv a povinností na jednotlivých úrovniach vo forme ,,normatívov", ,,minimálnych ?tandardov" majú by? a budú predmetom "Príloh" ku koncepcii, alebo v aktualizovanej a priebe?nej forme budú predmetom Metodických usmernení a iných relevantných dokumentov - s podmienkou súladu s platnou koncepciou odboru HaT a inými platnými normami a vyhlá?kami MZ SR.

Predkladám vám text "Návrhu koncepcie HaT" predo?ený MZ SR ako aj "verziu" MZ SR po pripomienkovaní, recenzíí a úpravách v útvaroch MZ SR (legislatívne a iné úseky činnosti). Výsledný text (MZ SR) zo dňa 30.03.2006, je oproti predlo?enému návrhu výrazne redukovaný a chýbajú záva?né a doslova existenčné časti koncepcie.

?iaľ nepodarilo sa ani zabráni? niektorým neskor?ím urgenciám a zásahom do textu - bez upovedomenia predkladateľov (výboru HaTS SLS). Podľa mojich teraj?ích informácií nová koncepcia nie je e?te doteraz MZ SR definitívne upravená, schválená a platná.

Osobne s "úpravami" a redukciami, pokiaľ nie sú z hľadiska legislatívneho nevyhnutné jednoznačne nesúhlasím - koncepcia nemá by? len zbierkou metodických pokynov konzervujúcich aktuálny stav a tým aj jeho nedostatky, koncepcia má by? súčasne koncepčná aj jednoznačná a má poskytova? priestor pre ďal?í rozvoj odboru.

Odbor HaT bude na Slovensku len taký, akým ho spoločne urobíme a udr?íme

Uvítam va?e pripomienky a návrhy

Prajem vám v?etkým veľa zdravia a síl

doc.MUDr..Lip?ic, CSc.
prezident HaTS SLS
poradca ministra

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Odbor Hematológia a Transfuziol&a
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Odbor Hematológia a Transfuziol&a:
Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 1.75
hlasov: 4


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.16 sekund