oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 14 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: ?pecializačný ?túdijný program pre sub?pecializáciu - Pediatrická hematológia a
Posted on 29.10.2007 23:19
Topic: Odbor Hematológia a Transfuziol&a

?pecializačný ?túdijný program pre sub?pecializáciu - Pediatrická hematológia a onkológia

A. Charakteristika sub?pecializácie:

Detská hematológia a onkológia sú vzájomne sa prekrývajúce ?pecializačné nadstavbové odbory pediatrie. Detská hematológia sa zaoberá teoreticky aj prakticky diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudkovou činnosťou a výskumom chorôb krvi (leukémie, myelo- a lymfoproliferatívne syndrómy, myelodysplázie a nemalígne stavy, ako sú poruchy koagulácie, zlyhanie krvotvorby, anémie a transplantácie krvotvorných buniek-TKB) a detská onkológia malígnymi hematologickými aj nehematologickými chorobami (leukémie, nádory centrálneho nervového systému a iné solídne nádory, TKB alebo podobné postupy s aplikáciou kmeňových buniek) od narodenia do veku 18 rokov + 364 dní.
Cieľ ?pecializačného ?túdia je výchova odborníka s potrebnými teoretickými vedomosťami a manuálnou zručnosťou v diagnostike a liečbe detí a mladistvých s chorobami krvi a zhubnými nádormi v nemocničnej a ambulantnej praxi. Absolvent prípravy musí tie? získať základné vedomosti o teoretických základoch a výskume týchto chorôb, musí rozumieť princípom klinických ?túdií, poznať ich praktické uskutočňovanie a pochopiť etické problémy spojené s výskumom a klinickou praxou.


B. Kvalifikačné a pracovno-právne predpoklady pre zaradenie do sub?pecializácie:

Podmienkou pre zaradenie do sub?pecializácie pediatrická onkológia a hematológia je ?pecializačná skú?ka z pediatrie. Výnimočne mô?u vstúpiť do prípravy aj ?pecialisti zo v?eobecnej medicíny a hematológie po získaní ?pecializácie v základnej pediatrii. Uchádzač sa prijme na ?túdium sub?pecializácie v Slovenskej zdravotníckej univerzite alebo inej akreditovanej vzdelávacej ustanovizni na základe ?iadosti zamestnávateľa potvrdenej uchádzačom.

C. Rozsah teoretických vedomostí potrebných na získanie ?pecializačnej skú?ky v sub?pecializácii pediatrická hematológia a onkológia:

1. Teoretický základ a výskum v pediatrickej hematológii a onkológii
1.1.
Epidemiológia leukémií a solídnych nádorov
Biológia leukémií a solídnych nádorov
Cytogenetika, molekulová genetika a génová terapia malígnych ochorení
Imunológia a imunoterapia malignít
Zobrazovacie metódy
Princípy chirurgie
Princípy chemoterapie, farmakológie, farmakokinetiky, vývoj nových liekov
Princípy rádioterapie, rádiobiológie
Podporná liečba: pou?itie krvných derivátov, antibiotík, vý?iva, rastové faktory, atď.
Paliatívna liečba, hodnotenie a liečba bolesti, terminálna starostlivosť
Psycho-sociálne aspekty
1.2.
Epidemiológia nemalígnych chorôb krvi
Krvotvorba a jej poruchy
Fyziológia a poruchy erytrocytov, leukocytov, trombocytov a hemostázy
Koagulácia, trombóza, krvácivé stavy
Krvné transfúzie, krvné skupiny, HLA typizácia, transplantačná imunológia
1.3.
Náhle stavy - diagnóza, diferenciálna diagnóza, liečba
1.4.
Organizácia starostlivosti
1.5.
?tatistika, incidencia, pre?ívanie
1.6.
Metodológia klinických ?túdií
1.7.
Metodológia výskumu a audity
1.8.
Etické problémy, informovaný súhlas, právne problémy, ochrana osobných údajov
1.9.
Starostlivosť o dospievajúcich
1.10.
Dlhodobé sledovanie pacientov
1.11.
Neskoré následky liečby

2. Praktické zručnosti po?adované v pediatrickej hematológii a onkológii
2.1.
Pou?ívanie správnej klinickej praxe
2.2.
Optimálne vyu?itie diagnostických metód
2.3.
Kontrola kvality (Správna laboratórna prax, systém zabezpečenia kvality)
2.4.
Akademické zručnosti: výskum, audit, výuka, prezentácia údajov, dokumentácia klinických ?túdií
2.5.
Komunikácia / poradenstvo rodičom a pacientom
2.6.
Vedenie multidisciplinárneho tímu
2.7.
Aktívna účasť na vhodných národných a medzinárodných mítingoch a / alebo publikovanie výsledkov v odbornej tlači
2.8.
Účasť na klinicko-patologických konferenciách

3. Klinická nemalígna pediatrická hematológia

Anémie vrátane nutričných; hemolytické anémie, hemoglobinopatie, talasémie; choroby hemostázy, defekty trombocytov, trombocytopénie, trombofília, poruchy cievnej steny, antikoagulačné, fibrinolytické a antitrombocytové ochorenia; neutropenia; zlyhanie kostnej drene (aplastická anémia); indikácie, komplikácie, aplikácia a bezpečnosť krvných transfúzií; neonatálna hematológia a imunológia; vrodené a získané imunodeficiencie; hematologické prejavy systémových chorôb vrátane infekcií; molekulová diagnostika; prenatálna diagnostika a genetické poradenstvo.

4. Klinická malígna hematológia (leukémie, lymfómy, myelodysplastické syndrómy, myeloproliferatívne syndrómy, histiocytózy)

Diagnostika, vrátane morfológie, cytochémie, cytológie, cytogenetiky, molekulovej cytogenetiky a biológie a imunofenotypizácie (vrátane schopnosti interpretovať výsledky); nemocničná a ambulantná starostlivosť o pacientov; náhle stavy; stratifikácia podľa rizika a voľba liečby; správny zber údajov; liečba v klinických ?túdiách; hodnotenie liečebnej odpovede; diagnostika a liečba relapse; neskoré následky.

5. Transplantácia / transfúzia kmeňových krvotvorných buniek

Indikácie pre transplantáciu / liečbu kmeňovými bunkami; tkanivová typizácia; výber darcov; poučenie darcov; manipulácia s kmeňovými bunkami; podporná liečba; kondicioning / imunosupresia / transplantačná imunológia; reakcia ?tepu proti hostiteľovi; akútne komplikácie a neskoré následky.

6. Nádory CNS

Diagnostika a starostlivosť o hospitalizovaných a ambulantných pacientov; náhle stavy; mana?ement hydrocefalu; zobrazovacie metódy; pooperačná starostlivosť; stratifikácia podľa rizika a voľba liečby; odber správnych biologických vzoriek a zber údajov; liečba v klinických ?túdiách; spolupráca s neurochirurgami a rádioterapeutmi; hodnotenie liečebnej odpovede; rehabilitácia; rie?enie neurologického postihnutia, kognitívnych defektov, endokrinnej dysfunkcie a iných neskorých následkov; diagnostika a liečba relapsov.

7. Solídne nádory okrem CNS
neuroblastómy, nefroblastómy, sarkómy mäkkých tkanív a kostí, germinálne nádory, retinoblastómy, nádory pečene, endokrinné a epiteliálne nádory a ďal?ie vzácne typy nádorov detského veku, nádorové choroby ?pecifické pre adolescentov a mladých dospelých, vy?adujúce terapeutické postupy zvyčajné v detskom veku

Diagnostika a liečba hospitalizovaných a ambulantných pacientov; náhle stavy; pooperačná starostlivosť; staging, stratifikácia podľa rizikových faktorov a voľba liečby; odber biologických vzoriek a zber údajov; liečba v klinických ?túdiách; hodnotenie liečebnej odpovede; rehabilitácia; rie?enie hendikepov, endokrinnej dysfunkcie, protézy a iné neskoré následky; diagnostika a liečba relapse.

D. ROZSAH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ A VÝKONOV POTREBNÝCH PRE ZÍSKANIE SUB?PECIALIZÁCIE:
Pediatrický hematológ a onkológ musí ovládať tieto výkony:

Výkony A: musí urobiť / Počet za 1 rok
-?tandardná prax (prijatie pacienta, kompletné vy?etrenie, určenie diagnostických postupov, zhodnotenie nálezov pred prepustením, urobenie epikrízy, spracovanie dokumentácie, prepustenie pacienta) / 100
-Vyhodnotenie výsledkov vy?etrení, diferenciálna diagnostika, konzultácie so ?pecialistami, zostavenie plánu liečby pri onkologických chorobách / 50
-Komplexná liečba neonkologických hematologických chorôb (cytostatická, imunosupresívna, imunomodulačná, substitučná hemoterapia, antikoagulačná liečba, iná farmakoterapia) / 30
-Samostatná práca v ambulancii a konziliárna činnosť
onkologickí pacienti / 50
neonkologickí pacienti / 50
-Aspirácie kostnej drene / 20
-Lumbálna punkcia a intratékálne podanie cytostatík / 20
-Starostlivosť o centrálne ?ilové katétre a podko?né komôrky / 30
-Zhodnotenie zobrazovacích vy?etrení pri diagnostike nádorov / 30
-Základné hematologické vy?etrenia: kvantitatívne, funkčné vy?etrenia erytrocytov a leukocytov, automatické metódy v hematológii - krvinkové počítače / 50
-Morfologické vy?etrenie a diagnostické zhodnotenie náterov krvi, kostnej drene a likvoru / 50
-Hemostazeologické vy?etrenia / 30
-Imunohematologické vy?etrenia (krvné skupiny protilátok, krí?ová skú?ka) a praktické výkony v transfuziológii / 50
Výkony B: musí vedieť indikovať, opísať, interpretovať
Cytogenetika, molekulová genetika a molekulová biológia
Imunológia leukocytov a trombocytov (imunofenotypizácia, prietoková cytometria,..)
?peciálne biochemické a imunochemické vy?etrenia (vy?etrenie kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností hemoglobínu, enzýmov erytrocytov, imunoglobulínov a ?pecifických proteínov, látok ?pecifických pre krvotvorbu, virologicko-sérologické vy?etrenia)

E. Organizačná forma ?túdia:

?pecializačné ?túdium sa organizuje v externej forme podľa akreditovaného ?túdijného programu príslu?nej sub?pecializácie.
?kolenec si pod vedením ?koliteľa vypracuje ?túdijný plán podľa ?túdijného programu. ?túdijný plán mo?no podľa potrieb a mo?ností upravovať. ?túdium má teoretickú a praktickú časť.

Teoretická časť
Teoretické ?túdium - prvý a? tretí ročník
-samo?túdium (priebe?né ?túdium)
-vzdelávacie akcie, ročne priemerne 2,5 tý?dňa, kumulovateľné.
Teoretická časť ?pecializačného ?túdia sa delí na samo?túdium počas klinickej praxe a na účasť na ?koliacich akciách a na odborných podujatiach (kurzy, ?koliace miesta) a na kongresoch, ktoré organizuje Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť, lekárske fakulty, organizácie a zariadenia.

Praktická časť
Potrebná prax sa vykonáva vo výučbovej základni SZU alebo inej akreditovanej ustanovizni, na detských oddeleniach a iných oddeleniach - pracoviskách pod vedením ?koliteľa. ?koliteľ zaznamenáva údaje o vykonanej praxi do indexu odbornosti. ?kolenec si počas ?túdia vedie Záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít, ktoré potvrdzuje ?koliteľ.
Celková dĺ?ka prípravy v sub?pecializácii pediatrická hematológia a onkológia je minimálne 36 mesiacov ( 3 roky) podľa nasledujúceho rozpisu.

Základný program v odbore pediatrická hematológia a onkológia / minimálny čas trvania
Teoretická príprava, výskum získava sa počas 3 rokov
Praktická príprava získava sa počas 3 rokov
Laboratórna hematológia 3 mes.****
Klinická nemalígna pediat.hematológia
(vrátane hemostázy/trombózy) 3 mes.****
Leukémie 3 mes.*
Transplantácia krvotvorných buniek 3 mes.***
Nádory CNS 3 mes.*
Ostatné solídne nádory 3 mes.*
Rádioterapia 1 mes.**
Onkológia dospelých 1 mes.**
Diagnostika zobrazovacími metódami 1 mes.**
Flexibilná časť prípravy podľa plánovanej budúcej kariéry 15 mes.
CELKOVE 3 roky, z ktorých najmenej 2 roky musia byť orientované klinicky.
* 2 mes. pobytu sa absolvujú na Detskej onkologickej klinike LFUK a DFNsP v Bratislave, na Detskom onkologickom oddelení DFN Banská Bystrica alebo na Oddelení detskej onkológie DFN v Ko?iciach. 1 mesiac sa absolvuje na Detskej onkologickej klinike LFUK a DFNsP a Subkatedre detskej onkológie SZU v Bratislave
** na pracoviskách Národného onkologického ústavu alebo Onkologického ústavu sv. Al?bety v Bratislave, na Klinike rádioterapie a onkológie Východoslovenského onkologického ústavu v Ko?iciach alebo na Onkologickom oddelení NsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici
*** na Transplantačnej jednotke II.detskej kliniky LFUK a DFNsP v Bratislave (1 mesiac je mo?né absolvovať na transplantačnej jednotke PBSC Detskej kliniky DFN Banská Bystrica)
**** na Klinikách hematológie v Bratislave, Ko?iciach a v Martine, alebo na Hematologickom oddelení NsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici /laboratórna časť/ a na Detskej klinike DFN v Banskej Bystrici /klinická časť/
Flexibilná časť prípravy mô?e zahŕňať prehĺbenie vzdelávania v ktorejkoľvek z uvedených oblastí najmä so zameraním na ďal?ie profesionálne zaradenie (v laboratórnej hematológii, molekulovej biológii, koagulačné poruchy, leukémie, solídne nádory) alebo obdobie vo výskume vo vlastnej krajine alebo v zahraničí. Odporúča sa 3-mesačný pobyt na imunológii so zameraním na neonatálnu imunológiu, imunodeficienciu, transplantačnú imunológiu a imunomoduláciu.

?pecializačná skú?ka sa vykonáva po skončení 3.roku ?túdia.
Podmienky sú:
-absolvovanie ?pecializačného ?túdia z pediatrickej hematológie a onkológie
-absolvovanie ?koliaceho miesta podľa budúceho zamerania na Subkatedre detskej onkológie SZU alebo na Subkatedre HaT SZU a účasť na tématickom kurze (sústredení), ktorý poriada Subkatedra detskej onkológie SZU, na tématickom kurze z klinickej onkológie na Katedre klinickej onkológie SZU a na tématickom kurze z klinickej hematológie na Subkatedre HaT SZU.
Po splnení príslu?ného ?túdijného programu sa ?kolenec prihlási na ?pecializačnú skú?ku. Predlo?í riadne vyplnený Index odbornosti a Záznamník zdravotných výkonov. Po splnení v?etkých podmienok určených predpismi a vzdelávacou ustanovizňou podstúpi ?pecializačnú skú?ku.
?pecializačná skú?ka má tieto súčasti:
- prezentácia a obhájenie odbornej písomnej práce
- skú?ka z teoretických vedomostí so zodpovedaním 4 odborných otázok (po jednej z hematológie, hematoonkológie, ?peciálnej onkológie a v?eobecnej) a praktických zručností
- skú?ka z organizácie zdravotníctva.
Po úspe?nom absolvovaní ?pecializačnej skú?ky ?kolenec získava diplom ?pecialistu v pediatrickej hematológii a onkológii, ktorý ho oprávňuje vykonávať ?pecializovanú liečebne preventívnu starostlivosť v nemocničnom i ambulantnom zariadení, konziliárnu činnosť pre iné odbory a podieľať sa na vzdelávaní ?pecialistov v odbore detská hematológia a onkológia. Vo väč?ích centrách sa niektorí detskí hematológovia /onkológovia mô?u v rámci akreditovaného odboru ďalej ?pecializovať.
V prípade neúspe?ného absolvovania sa ?pecializačná skú?ka mô?e opakovať najskôr po jednom roku. Zameniteľnosť praxe. Prax je navzájom medzi sebou zameniteľná v rozsahu do 3 mesiacov. Program si mô?e uchádzač rozvrhnúť flexibilne podľa mo?ností domáceho pracoviska.

Účasť na vedecko-odborných podujatiach, publikačná činnosť.
Počas ?túdia lekár pokračuje v sústavnom vzdelávaní v pediatrickej hematológii a onkológii, ktoré spočíva v ?túdiu odbornej literatúry, v dopĺňaní aktuálnych vedomostí prostredníctvom internetu, účasťou na národných a medzinárodných ?koliacich akciách a konferenciách.
Publikačná činnosť je ?elateľná a doĺňa profil uchádzača.
Písomná práca k ?pecializačnej skú?ke (téma, rozsah, konzultácie, ?koliteľ a pomocný ?koliteľ, oponentúra). Tému písomnej práce určuje Subkatedra detskej onkológie. Práca má mať 25 normovaných strán a najmenej 25 citácií literatúry, publikovaných v ostatných 5 rokoch. Prezentácia a obhajoba je verejná, práca má jedného oponenta.

Zaradenie do vedeckého výskumu.
Do praxe sa mô?e započítať vedecký výskum v hematologickej alebo onkologickej problematike mimo pracoviska spolu najviac 6 mesiacov. Výskum sa musí realizovať pod dozorom experta, u ktorého sa ?kolenec učí plánovať, vyhodnocovať, viesť, publikovať a predná?ať výskumné projekty .
Rozdelenie kompetencií medzi zodpovedným ?koliteľom a vzdelávacou ustanovizňou a medzi ?koliteľom a ?koliteľskými pracoviskami zdravotníckych zariadení.
?túdium a priebeh praxe riadi zodpovedný ?koliteľ v spolupráci so ?koliteľom.

Princípy kreditového systému ?túdia
?túdijný program vyu?íva princípy kreditového systému. Za rok ?túdia je potrebné získať cca 100 kreditov, za celé ?túdium 300 kreditov. Jeden kredit predstavuje pribli?ne 20 hodín práce. Kredity sa získavajú za ?tandardnú klinickú prax (ambulantná a ústavná činnosť), ?peciálne výkony (praktické výkony a asistencia pri výkonoch) a ?túdium (organizované ?túdium a samo?túdium). Charakteristika, po?adované počty a rozsah jednotlivých činností sa uvádzajú v záznamníku.

F. Dĺ?ka ?túdia a jej odôvodnenie
?túdium v sub?pecializácii pediatrická hematológia a onkológia trvá 3 roky v súlade s Nariadením vlády o ďal?om vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve a v súlade s odporúčaním UEMS.

G. Uznávanie praxe a ?túdijných pobytov na zahraničných pracoviskách
Za súčasť odbornej praxe mô?e SZU uznať aj pobyty na zodpovedajúcich pracoviskách v zahraničí, ak je ich činnosť postavená na základoch vedeckej medicíny.

Doplnky

1. Ustanovenia o novom názve sub?pecializácie v prípadoch, keď náplň zodpovedá, ale v predchádzajúcich právnych predpisoch bol nazvaný ináč.
Po doplnení po?adovanej praxe mô?e dr?iteľ diplomu nadstavbovej atestácie z klinickej onkológie alebo klinickej hematológie, ktorý pracoval na pracoviskách detskej hematológie alebo onkológie po?iadať SZU o vydanie diplomu ?pecialista v pediatrickej hematológii a onkológii.

2. Ustanovenia o tom, nad ktorými ?pecializačnými odbormi mo?no získať diplom v sub?pecializácii pediatrická hematológia a onkológia
Diplom v sub?pecializácii pediatrická hematológia a onkológia mô?e uchádzač získať po 3-ročnom ?pecializačnom ?túdiu, ktoré nadväzuje na ?pecializačnú skú?ku z pediatrie alebo na postupovú skú?ku po skončení spoločného pediatrického kmeňa.

3. Ustanovenia o tom, v ktorých certifikovaných pracovných činnostiach sa mo?no certifikovať nad sub?pecializáciu pediatrická hematológia a onkológia.
Nad sub?pecializáciu pediatrická hematológia a onkológia sa mô?e certifikovať v nasledujúcich certifikovaných metódach:
- chemoterapia nádorov
- klinické skú?anie liekov
- vy?etrovacie metódy v genetike

4. Ďal?ie dodatky hodné zreteľa
Neprítomnosť na pracovisku z dôvodu čerpania dovolenky a iného voľna vyplývajúceho zo zákona a predpisov nemá presahovať viac ako 10% pracovného času počas praxe na jednotlivých oddeleniach a pracoviskách.
Na návrh ?koliteľa a SZU sa mô?e okrem uvedeného ?túdijného programu odporučiť doplnenie ?túdia pre sub?pecializáciu pediatrická hematológia a onkológia.

Zoznam odporučenej literatúry
Pizzo PA, Poplack DG. : Principles and Practice of Pediatric Oncology.
Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, USA.
V?dy posledný ročník vydania.
Nathan DG, Orkin SH, Ginsburg D, Look AT. : Hematology of Infancy and Childhood.
W.B.Saunders Comp., Philadelphia, USA
V?dy posledný ročník vydania.
Časopisy:
Pediatric Blood and Cancer, Journal of Pediatric Hematology Oncology, Klinická onkológia, publikácie z detskej hematológie a onkológie v iných onkologických a hematologických časopisoch- prehľad za ostatných 5 rokov.

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Odbor Hematológia a Transfuziol&a
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Odbor Hematológia a Transfuziol&a:
Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 1.25
hlasov: 12


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

Hematoonkológia

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.18 sekund