oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 39 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: Špecializačný štúdijný program pre subšpecializáciu - Pediatrická hematológia a
Posted on 29.10.2007 22:19
Topic: Odbor Hematológia a Transfuziol&a

Špecializačný štúdijný program pre subšpecializáciu - Pediatrická hematológia a onkológia

A. Charakteristika subšpecializácie:

Detská hematológia a onkológia sú vzájomne sa prekrývajúce špecializačné nadstavbové odbory pediatrie. Detská hematológia sa zaoberá teoreticky aj prakticky diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudkovou činnosťou a výskumom chorôb krvi (leukémie, myelo- a lymfoproliferatívne syndrómy, myelodysplázie a nemalígne stavy, ako sú poruchy koagulácie, zlyhanie krvotvorby, anémie a transplantácie krvotvorných buniek-TKB) a detská onkológia malígnymi hematologickými aj nehematologickými chorobami (leukémie, nádory centrálneho nervového systému a iné solídne nádory, TKB alebo podobné postupy s aplikáciou kmeňových buniek) od narodenia do veku 18 rokov + 364 dní.
Cieľ špecializačného štúdia je výchova odborníka s potrebnými teoretickými vedomosťami a manuálnou zručnosťou v diagnostike a liečbe detí a mladistvých s chorobami krvi a zhubnými nádormi v nemocničnej a ambulantnej praxi. Absolvent prípravy musí tiež získať základné vedomosti o teoretických základoch a výskume týchto chorôb, musí rozumieť princípom klinických štúdií, poznať ich praktické uskutočňovanie a pochopiť etické problémy spojené s výskumom a klinickou praxou.


B. Kvalifikačné a pracovno-právne predpoklady pre zaradenie do subšpecializácie:

Podmienkou pre zaradenie do subšpecializácie pediatrická onkológia a hematológia je špecializačná skúška z pediatrie. Výnimočne môžu vstúpiť do prípravy aj špecialisti zo všeobecnej medicíny a hematológie po získaní špecializácie v základnej pediatrii. Uchádzač sa prijme na štúdium subšpecializácie v Slovenskej zdravotníckej univerzite alebo inej akreditovanej vzdelávacej ustanovizni na základe žiadosti zamestnávateľa potvrdenej uchádzačom.

C. Rozsah teoretických vedomostí potrebných na získanie špecializačnej skúšky v subšpecializácii pediatrická hematológia a onkológia:

1. Teoretický základ a výskum v pediatrickej hematológii a onkológii
1.1.
Epidemiológia leukémií a solídnych nádorov
Biológia leukémií a solídnych nádorov
Cytogenetika, molekulová genetika a génová terapia malígnych ochorení
Imunológia a imunoterapia malignít
Zobrazovacie metódy
Princípy chirurgie
Princípy chemoterapie, farmakológie, farmakokinetiky, vývoj nových liekov
Princípy rádioterapie, rádiobiológie
Podporná liečba: použitie krvných derivátov, antibiotík, výživa, rastové faktory, atď.
Paliatívna liečba, hodnotenie a liečba bolesti, terminálna starostlivosť
Psycho-sociálne aspekty
1.2.
Epidemiológia nemalígnych chorôb krvi
Krvotvorba a jej poruchy
Fyziológia a poruchy erytrocytov, leukocytov, trombocytov a hemostázy
Koagulácia, trombóza, krvácivé stavy
Krvné transfúzie, krvné skupiny, HLA typizácia, transplantačná imunológia
1.3.
Náhle stavy – diagnóza, diferenciálna diagnóza, liečba
1.4.
Organizácia starostlivosti
1.5.
Štatistika, incidencia, prežívanie
1.6.
Metodológia klinických štúdií
1.7.
Metodológia výskumu a audity
1.8.
Etické problémy, informovaný súhlas, právne problémy, ochrana osobných údajov
1.9.
Starostlivosť o dospievajúcich
1.10.
Dlhodobé sledovanie pacientov
1.11.
Neskoré následky liečby

2. Praktické zručnosti požadované v pediatrickej hematológii a onkológii
2.1.
Používanie správnej klinickej praxe
2.2.
Optimálne využitie diagnostických metód
2.3.
Kontrola kvality (Správna laboratórna prax, systém zabezpečenia kvality)
2.4.
Akademické zručnosti: výskum, audit, výuka, prezentácia údajov, dokumentácia klinických štúdií
2.5.
Komunikácia / poradenstvo rodičom a pacientom
2.6.
Vedenie multidisciplinárneho tímu
2.7.
Aktívna účasť na vhodných národných a medzinárodných mítingoch a / alebo publikovanie výsledkov v odbornej tlači
2.8.
Účasť na klinicko-patologických konferenciách

3. Klinická nemalígna pediatrická hematológia

Anémie vrátane nutričných; hemolytické anémie, hemoglobinopatie, talasémie; choroby hemostázy, defekty trombocytov, trombocytopénie, trombofília, poruchy cievnej steny, antikoagulačné, fibrinolytické a antitrombocytové ochorenia; neutropenia; zlyhanie kostnej drene (aplastická anémia); indikácie, komplikácie, aplikácia a bezpečnosť krvných transfúzií; neonatálna hematológia a imunológia; vrodené a získané imunodeficiencie; hematologické prejavy systémových chorôb vrátane infekcií; molekulová diagnostika; prenatálna diagnostika a genetické poradenstvo.

4. Klinická malígna hematológia (leukémie, lymfómy, myelodysplastické syndrómy, myeloproliferatívne syndrómy, histiocytózy)

Diagnostika, vrátane morfológie, cytochémie, cytológie, cytogenetiky, molekulovej cytogenetiky a biológie a imunofenotypizácie (vrátane schopnosti interpretovať výsledky); nemocničná a ambulantná starostlivosť o pacientov; náhle stavy; stratifikácia podľa rizika a voľba liečby; správny zber údajov; liečba v klinických štúdiách; hodnotenie liečebnej odpovede; diagnostika a liečba relapse; neskoré následky.

5. Transplantácia / transfúzia kmeňových krvotvorných buniek

Indikácie pre transplantáciu / liečbu kmeňovými bunkami; tkanivová typizácia; výber darcov; poučenie darcov; manipulácia s kmeňovými bunkami; podporná liečba; kondicioning / imunosupresia / transplantačná imunológia; reakcia štepu proti hostiteľovi; akútne komplikácie a neskoré následky.

6. Nádory CNS

Diagnostika a starostlivosť o hospitalizovaných a ambulantných pacientov; náhle stavy; manažement hydrocefalu; zobrazovacie metódy; pooperačná starostlivosť; stratifikácia podľa rizika a voľba liečby; odber správnych biologických vzoriek a zber údajov; liečba v klinických štúdiách; spolupráca s neurochirurgami a rádioterapeutmi; hodnotenie liečebnej odpovede; rehabilitácia; riešenie neurologického postihnutia, kognitívnych defektov, endokrinnej dysfunkcie a iných neskorých následkov; diagnostika a liečba relapsov.

7. Solídne nádory okrem CNS
neuroblastómy, nefroblastómy, sarkómy mäkkých tkanív a kostí, germinálne nádory, retinoblastómy, nádory pečene, endokrinné a epiteliálne nádory a ďalšie vzácne typy nádorov detského veku, nádorové choroby špecifické pre adolescentov a mladých dospelých, vyžadujúce terapeutické postupy zvyčajné v detskom veku

Diagnostika a liečba hospitalizovaných a ambulantných pacientov; náhle stavy; pooperačná starostlivosť; staging, stratifikácia podľa rizikových faktorov a voľba liečby; odber biologických vzoriek a zber údajov; liečba v klinických štúdiách; hodnotenie liečebnej odpovede; rehabilitácia; riešenie hendikepov, endokrinnej dysfunkcie, protézy a iné neskoré následky; diagnostika a liečba relapse.

D. ROZSAH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ A VÝKONOV POTREBNÝCH PRE ZÍSKANIE SUBŠPECIALIZÁCIE:
Pediatrický hematológ a onkológ musí ovládať tieto výkony:

Výkony A: musí urobiť / Počet za 1 rok
-Štandardná prax (prijatie pacienta, kompletné vyšetrenie, určenie diagnostických postupov, zhodnotenie nálezov pred prepustením, urobenie epikrízy, spracovanie dokumentácie, prepustenie pacienta) / 100
-Vyhodnotenie výsledkov vyšetrení, diferenciálna diagnostika, konzultácie so špecialistami, zostavenie plánu liečby pri onkologických chorobách / 50
-Komplexná liečba neonkologických hematologických chorôb (cytostatická, imunosupresívna, imunomodulačná, substitučná hemoterapia, antikoagulačná liečba, iná farmakoterapia) / 30
-Samostatná práca v ambulancii a konziliárna činnosť
onkologickí pacienti / 50
neonkologickí pacienti / 50
-Aspirácie kostnej drene / 20
-Lumbálna punkcia a intratékálne podanie cytostatík / 20
-Starostlivosť o centrálne žilové katétre a podkožné komôrky / 30
-Zhodnotenie zobrazovacích vyšetrení pri diagnostike nádorov / 30
-Základné hematologické vyšetrenia: kvantitatívne, funkčné vyšetrenia erytrocytov a leukocytov, automatické metódy v hematológii – krvinkové počítače / 50
-Morfologické vyšetrenie a diagnostické zhodnotenie náterov krvi, kostnej drene a likvoru / 50
-Hemostazeologické vyšetrenia / 30
-Imunohematologické vyšetrenia (krvné skupiny protilátok, krížová skúška) a praktické výkony v transfuziológii / 50
Výkony B: musí vedieť indikovať, opísať, interpretovať
Cytogenetika, molekulová genetika a molekulová biológia
Imunológia leukocytov a trombocytov (imunofenotypizácia, prietoková cytometria,..)
Špeciálne biochemické a imunochemické vyšetrenia (vyšetrenie kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností hemoglobínu, enzýmov erytrocytov, imunoglobulínov a špecifických proteínov, látok špecifických pre krvotvorbu, virologicko-sérologické vyšetrenia)

E. Organizačná forma štúdia:

Špecializačné štúdium sa organizuje v externej forme podľa akreditovaného štúdijného programu príslušnej subšpecializácie.
Školenec si pod vedením školiteľa vypracuje štúdijný plán podľa štúdijného programu. Štúdijný plán možno podľa potrieb a možností upravovať. Štúdium má teoretickú a praktickú časť.

Teoretická časť
Teoretické štúdium – prvý až tretí ročník
-samoštúdium (priebežné štúdium)
-vzdelávacie akcie, ročne priemerne 2,5 týždňa, kumulovateľné.
Teoretická časť špecializačného štúdia sa delí na samoštúdium počas klinickej praxe a na účasť na školiacich akciách a na odborných podujatiach (kurzy, školiace miesta) a na kongresoch, ktoré organizuje Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť, lekárske fakulty, organizácie a zariadenia.

Praktická časť
Potrebná prax sa vykonáva vo výučbovej základni SZU alebo inej akreditovanej ustanovizni, na detských oddeleniach a iných oddeleniach – pracoviskách pod vedením školiteľa. Školiteľ zaznamenáva údaje o vykonanej praxi do indexu odbornosti. Školenec si počas štúdia vedie Záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít, ktoré potvrdzuje školiteľ.
Celková dĺžka prípravy v subšpecializácii pediatrická hematológia a onkológia je minimálne 36 mesiacov ( 3 roky) podľa nasledujúceho rozpisu.

Základný program v odbore pediatrická hematológia a onkológia / minimálny čas trvania
Teoretická príprava, výskum získava sa počas 3 rokov
Praktická príprava získava sa počas 3 rokov
Laboratórna hematológia 3 mes.****
Klinická nemalígna pediat.hematológia
(vrátane hemostázy/trombózy) 3 mes.****
Leukémie 3 mes.*
Transplantácia krvotvorných buniek 3 mes.***
Nádory CNS 3 mes.*
Ostatné solídne nádory 3 mes.*
Rádioterapia 1 mes.**
Onkológia dospelých 1 mes.**
Diagnostika zobrazovacími metódami 1 mes.**
Flexibilná časť prípravy podľa plánovanej budúcej kariéry 15 mes.
CELKOVE 3 roky, z ktorých najmenej 2 roky musia byť orientované klinicky.
* 2 mes. pobytu sa absolvujú na Detskej onkologickej klinike LFUK a DFNsP v Bratislave, na Detskom onkologickom oddelení DFN Banská Bystrica alebo na Oddelení detskej onkológie DFN v Košiciach. 1 mesiac sa absolvuje na Detskej onkologickej klinike LFUK a DFNsP a Subkatedre detskej onkológie SZU v Bratislave
** na pracoviskách Národného onkologického ústavu alebo Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave, na Klinike rádioterapie a onkológie Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach alebo na Onkologickom oddelení NsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici
*** na Transplantačnej jednotke II.detskej kliniky LFUK a DFNsP v Bratislave (1 mesiac je možné absolvovať na transplantačnej jednotke PBSC Detskej kliniky DFN Banská Bystrica)
**** na Klinikách hematológie v Bratislave, Košiciach a v Martine, alebo na Hematologickom oddelení NsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici /laboratórna časť/ a na Detskej klinike DFN v Banskej Bystrici /klinická časť/
Flexibilná časť prípravy môže zahŕňať prehĺbenie vzdelávania v ktorejkoľvek z uvedených oblastí najmä so zameraním na ďalšie profesionálne zaradenie (v laboratórnej hematológii, molekulovej biológii, koagulačné poruchy, leukémie, solídne nádory) alebo obdobie vo výskume vo vlastnej krajine alebo v zahraničí. Odporúča sa 3-mesačný pobyt na imunológii so zameraním na neonatálnu imunológiu, imunodeficienciu, transplantačnú imunológiu a imunomoduláciu.

Špecializačná skúška sa vykonáva po skončení 3.roku štúdia.
Podmienky sú:
-absolvovanie špecializačného štúdia z pediatrickej hematológie a onkológie
-absolvovanie školiaceho miesta podľa budúceho zamerania na Subkatedre detskej onkológie SZU alebo na Subkatedre HaT SZU a účasť na tématickom kurze (sústredení), ktorý poriada Subkatedra detskej onkológie SZU, na tématickom kurze z klinickej onkológie na Katedre klinickej onkológie SZU a na tématickom kurze z klinickej hematológie na Subkatedre HaT SZU.
Po splnení príslušného štúdijného programu sa školenec prihlási na špecializačnú skúšku. Predloží riadne vyplnený Index odbornosti a Záznamník zdravotných výkonov. Po splnení všetkých podmienok určených predpismi a vzdelávacou ustanovizňou podstúpi špecializačnú skúšku.
Špecializačná skúška má tieto súčasti:
- prezentácia a obhájenie odbornej písomnej práce
- skúška z teoretických vedomostí so zodpovedaním 4 odborných otázok (po jednej z hematológie, hematoonkológie, špeciálnej onkológie a všeobecnej) a praktických zručností
- skúška z organizácie zdravotníctva.
Po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky školenec získava diplom špecialistu v pediatrickej hematológii a onkológii, ktorý ho oprávňuje vykonávať špecializovanú liečebne preventívnu starostlivosť v nemocničnom i ambulantnom zariadení, konziliárnu činnosť pre iné odbory a podieľať sa na vzdelávaní špecialistov v odbore detská hematológia a onkológia. Vo väčších centrách sa niektorí detskí hematológovia /onkológovia môžu v rámci akreditovaného odboru ďalej špecializovať.
V prípade neúspešného absolvovania sa špecializačná skúška môže opakovať najskôr po jednom roku. Zameniteľnosť praxe. Prax je navzájom medzi sebou zameniteľná v rozsahu do 3 mesiacov. Program si môže uchádzač rozvrhnúť flexibilne podľa možností domáceho pracoviska.

Účasť na vedecko-odborných podujatiach, publikačná činnosť.
Počas štúdia lekár pokračuje v sústavnom vzdelávaní v pediatrickej hematológii a onkológii, ktoré spočíva v štúdiu odbornej literatúry, v dopĺňaní aktuálnych vedomostí prostredníctvom internetu, účasťou na národných a medzinárodných školiacich akciách a konferenciách.
Publikačná činnosť je želateľná a doĺňa profil uchádzača.
Písomná práca k špecializačnej skúške (téma, rozsah, konzultácie, školiteľ a pomocný školiteľ, oponentúra). Tému písomnej práce určuje Subkatedra detskej onkológie. Práca má mať 25 normovaných strán a najmenej 25 citácií literatúry, publikovaných v ostatných 5 rokoch. Prezentácia a obhajoba je verejná, práca má jedného oponenta.

Zaradenie do vedeckého výskumu.
Do praxe sa môže započítať vedecký výskum v hematologickej alebo onkologickej problematike mimo pracoviska spolu najviac 6 mesiacov. Výskum sa musí realizovať pod dozorom experta, u ktorého sa školenec učí plánovať, vyhodnocovať, viesť, publikovať a prednášať výskumné projekty .
Rozdelenie kompetencií medzi zodpovedným školiteľom a vzdelávacou ustanovizňou a medzi školiteľom a školiteľskými pracoviskami zdravotníckych zariadení.
Štúdium a priebeh praxe riadi zodpovedný školiteľ v spolupráci so školiteľom.

Princípy kreditového systému štúdia
Štúdijný program využíva princípy kreditového systému. Za rok štúdia je potrebné získať cca 100 kreditov, za celé štúdium 300 kreditov. Jeden kredit predstavuje približne 20 hodín práce. Kredity sa získavajú za štandardnú klinickú prax (ambulantná a ústavná činnosť), špeciálne výkony (praktické výkony a asistencia pri výkonoch) a štúdium (organizované štúdium a samoštúdium). Charakteristika, požadované počty a rozsah jednotlivých činností sa uvádzajú v záznamníku.

F. Dĺžka štúdia a jej odôvodnenie
Štúdium v subšpecializácii pediatrická hematológia a onkológia trvá 3 roky v súlade s Nariadením vlády o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve a v súlade s odporúčaním UEMS.

G. Uznávanie praxe a štúdijných pobytov na zahraničných pracoviskách
Za súčasť odbornej praxe môže SZU uznať aj pobyty na zodpovedajúcich pracoviskách v zahraničí, ak je ich činnosť postavená na základoch vedeckej medicíny.

Doplnky

1. Ustanovenia o novom názve subšpecializácie v prípadoch, keď náplň zodpovedá, ale v predchádzajúcich právnych predpisoch bol nazvaný ináč.
Po doplnení požadovanej praxe môže držiteľ diplomu nadstavbovej atestácie z klinickej onkológie alebo klinickej hematológie, ktorý pracoval na pracoviskách detskej hematológie alebo onkológie požiadať SZU o vydanie diplomu špecialista v pediatrickej hematológii a onkológii.

2. Ustanovenia o tom, nad ktorými špecializačnými odbormi možno získať diplom v subšpecializácii pediatrická hematológia a onkológia
Diplom v subšpecializácii pediatrická hematológia a onkológia môže uchádzač získať po 3-ročnom špecializačnom štúdiu, ktoré nadväzuje na špecializačnú skúšku z pediatrie alebo na postupovú skúšku po skončení spoločného pediatrického kmeňa.

3. Ustanovenia o tom, v ktorých certifikovaných pracovných činnostiach sa možno certifikovať nad subšpecializáciu pediatrická hematológia a onkológia.
Nad subšpecializáciu pediatrická hematológia a onkológia sa môže certifikovať v nasledujúcich certifikovaných metódach:
- chemoterapia nádorov
- klinické skúšanie liekov
- vyšetrovacie metódy v genetike

4. Ďalšie dodatky hodné zreteľa
Neprítomnosť na pracovisku z dôvodu čerpania dovolenky a iného voľna vyplývajúceho zo zákona a predpisov nemá presahovať viac ako 10% pracovného času počas praxe na jednotlivých oddeleniach a pracoviskách.
Na návrh školiteľa a SZU sa môže okrem uvedeného štúdijného programu odporučiť doplnenie štúdia pre subšpecializáciu pediatrická hematológia a onkológia.

Zoznam odporučenej literatúry
Pizzo PA, Poplack DG. : Principles and Practice of Pediatric Oncology.
Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, USA.
Vždy posledný ročník vydania.
Nathan DG, Orkin SH, Ginsburg D, Look AT. : Hematology of Infancy and Childhood.
W.B.Saunders Comp., Philadelphia, USA
Vždy posledný ročník vydania.
Časopisy:
Pediatric Blood and Cancer, Journal of Pediatric Hematology Oncology, Klinická onkológia, publikácie z detskej hematológie a onkológie v iných onkologických a hematologických časopisoch- prehľad za ostatných 5 rokov.

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Odbor Hematológia a Transfuziol&a
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Odbor Hematológia a Transfuziol&a:
Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 1.25
hlasov: 12


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

Hematoonkológia

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.49 sekund