oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 104 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: VELCADE
Posted on 10.11.2007 16:11
Topic: Pharminfo

Bortezomib
Velcade

Indikácie:
Bortezomib (VELCADE)patrí do skupiny liekov s názvom cytotoxické lieky. Tie sa pou?ívajú na ničenie rakovinových buniek. Pou?íva sa na liečbu dospelých s rakovinou kostnej drene (mnohopočetný myelóm). Predpisuje sa pacientom, ktorí u? podstúpili najmenej jednu predchádzajúcu liečbu a od poslednej liečby sa ich ochorenie zhor?uje. VELCADE sa má pou?iť u pacientov, ktorí u? podstúpili alebo ktorí nemô?u podstúpiť transplantáciu kostnej drene.
Ďal?ie indikácie lieku sú predmetom klinického skú?ania.AKO SA PODÁVA VELCADE
Va?a liečba s VELCADE bude prebiehať v ?pecializovanej nemocničnej jednotke pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s pou?ívaním cytotoxických liekov. Prá?ok na injekčný roztok sa rozpustí v 9 mg/ml (0,9%) roztoku chloridu sodného (soli) na injekciu. Rozpustený liek sa podáva formou injekcie do ?ily.
Dávka sa vypočíta z va?ej vý?ky a hmotnosti. Zvyčajne sa začína dávkou 1,3 miligramu na meter ?tvorcový povrchu tela. Injekcia sa podáva 3 a? 5 sekúnd a injekčná striekačka sa potom prepláchne malým mno?stvom sterilného roztoku chloridu sodného (soli).

Dávkovanie:
Jeden cyklus liečby s VELCADE pozostáva celkovo zo 4 dávok a bude sa podávať počas 3 tý?dňov. Dávky sa podávajú v deň 1, 4, 8 a 11, potom nasleduje 10-dňová prestávka v liečbe. Vá? lekár mô?e zmeniť dávkovanie počas liečby a rozhodnúť o celkovom počte cyklov, ktoré máte absolvovať. V?etko závisí od odpovede vá?ho organizmu na liečbu. Odporúča sa, aby pacienti, u ktorých sa potvrdila kompletná terapeutická odpoveď absolvovali ďal?ie 2 terapeutické cykly s VELCADE. Tie? sa odporúča, aby pacienti, ktorí odpovedajú na liečbu a nedosiahli kompletnú remisiu, absolvovali celkovo 8 cyklov liečby s VELCADE.
Liečba s VELCADE sa musí preru?iť pri objavení sa akejkoľvek nehematologickej toxicity 3. stupňa alebo hematologickej toxicity 4. stupňa. Po ústupe príznakov toxicity je mo?né opäť začať liečbu s VELCADE v dávke zredukovanej o 25%. Pri periférnej neuropatii 1.stupňa s bolesťou alebo 2. stupňa zní?iť dávku na 1,0mg/ m2, 2. stupňa s bolesťou alebo 3. stupňa preru?iť liečbu a po ústupe príznakov dávka 0,7 mg/m2 jedenkrát tý?denne, 4. stupňa ukončiť liečbu.

Antikoncepcia
Mu?i aj ?eny musia dodr?ovať antikoncepčné opatrenia počas podávania VELCADE a počas 3 mesiacov po liečbe. Odporúča sa nepodávať VELCADE ak ste tehotná. Musíte sa uistiť, ?e ste neotehotneli počas pou?ívania VELCADE, ak ste otehotneli, okam?ite informujte vá?ho lekára. Odporúča sa aby ste nedojčili pokiaľ dostávate VELCADE. Ak po skončení liečby s VELCADE chcete opäť začať dojčiť, musíte sa poradiť s va?ím lekárom alebo zdravotnou sestrou, ktorí vám povedia, kedy je to u? bezpečné.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
VELCADE mô?e spôsobiť pokles krvného tlaku, čo mô?e viesť k únave, závratom, strate vedomia alebo rozmazanému videniu. Neveďte vozidlo a neobsluhujte ?iadne nebezpečné nástroje alebo stroje ak máte vedľaj?ie účinky. Aj keď ste nepocítili tieto vedľaj?ie účinky, musíte byť stále opatrný.

MO?NÉ VEDĽAJ?IE ÚČINKY
Tak ako v?etky lieky, aj VELCADE mô?e mať vedľaj?ie účinky. Ak pocítite niektorý z nasledujúcich stavov, čo najskôr ako je mo?né informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru. Niektoré z týchto účinkov mô?u byť záva?né. Av?ak sú spôsoby, ako zmierniť dôsledky týchto účinkov.
o citlivosť, znecitlivenie, tŕpnutie alebo pálenie ko?e, alebo bolesť v rukách alebo v nohách.
o prudké zní?enie krvného tlaku v stoji, ktoré mô?e spôsobiť mdloby.
o mô?ete mať vnútorné krvácanie z čriev alebo zo ?alúdka, krvácanie do mozgu, krvácanie z pečene alebo zo slizníc napr. úst.
o palpitácie (pocit zrýchlenej alebo nepravidelnej činnosti srdca), zmeny frekvencie srdca, srdcová slabosť, srdcový záchvat, bolesť v hrudi, nepríjemné pocity v hrudi alebo zhor?enie srdcovej činnosti.
o bolesti hlavy, strata pozornosti, depresie, ktoré mô?u byť ťa?ké, zmätenosť, nepokoj, alebo agitácie, precitlivenosť, ochrnutie alebo mô?ete zaznamenať zmenu vá?ho psychického stavu.
o zmeny počtu červených alebo bielych krviniek.
o nevoľnosť ?alúdka alebo vracanie
o hnačka alebo krvavá stolica. Ak sa vyskytne, dôle?ité je aby ste pili viac vody ako zvyčajne. Vá? lekár vám mô?e dať ďal?í liek na kontrolu hnačky, keď dostávate VELCADE.
o zápcha s nadúvaním alebo bez neho, alebo dehydratácia.
o dýchanie sa stáva plytkým, sťa?eným alebo sa zastaví.
o celkový pocit choroby, únavy, vyčerpania, závraty, točenie hlavy alebo pocit slabosti.
o mô?ete byť náchylnej?í na infekcie alebo príznaky podobné chrípke.
o mô?u sa vám ľah?ie tvoriť podliatiny alebo sa mô?e objaviť krvácanie bez jasnej príčiny.
o krvácanie z nosa.
o horúčka, sťa?ené dýchanie, náhla tria?ka, bolesti v hrudi alebo ka?eľ s hlienom.
o skrátenie dychu spojené s námahou alebo bez nej, dychčanie.
o strata chuti do jedla a/alebo váhy, strata chuti, zvý?enie telesnej hmotnosti.
o opuchy (okolo očí alebo v členkoch, zápästí, ramien, nôh alebo tváre).
o pálenie záhy, nadúvanie, pocit na vracanie, plynatosť alebo bolesti ?alúdka.
o afty v ústach alebo na perách, bolesť v ústach, sucho v ústach, vriedky v ústach alebo bolesť hrdla.
o problémy so spánkom, nočné potenie, strach alebo zmeny nálady.
o rôzne druhy vyrá?ok a/alebo svrbenie, hrče na ko?i alebo suchá ko?a.
o sčervenenie ko?e alebo sčervenenie a bolesť v mieste podania injekcie.
o strnulosť svalov alebo kĺbov.
o stuhnutosť svalov, svalové kŕče alebo zá?klby, bolesti svalov alebo kostí, bolesti končatín, chrbta alebo sedacej časti.
o výrazne zvý?ená alebo zní?ená tvorba moču ako zvyčajne (po?kodenie obličiek), bolestivé močenie alebo krv/bielkoviny v moči.
o rozmazané videnie, podrá?denie očí, zvý?ené slzenie alebo pocit suchých očí, výtok z očí, poruchy videnia, infekcie očí, krvácanie z očí alebo citlivosť na svetlo.
o ?lté sfarbenie očí a ko?e (?ltačka).
o zmeny hladiny vápnika, sodíka, horčíka, draslíka a fosfátov vo va?ej krvi.
o vysoká alebo nízka hladina cukru vo va?ej krvi.
o opuchy lymfatických uzlín.
o sčervenenie tváre, popraskanie drobných cievok.
o strata vlasov, zvonenie v u?iach, alergické reakcie.
o anémia spôsobená po?kodením červených krviniek.
o hormonálne zmeny ovplyvňujúce vstrebávanie solí a vody.
o bolesti brucha.
o strata sluchu alebo hluchota.

Kontraindikácie :
Precitlivenosť na bortezomib, bór alebo na niektorú z pomocných látok. Záva?né po?kodenie funkcie pečene.

Interakcie :
Pacienti majú byť starostlivo monitorovaní, ak sa im podáva bortezomib v kombinácii s CYP3A4 alebo CYP2C19 substrátmi (napr. ketokonazol, ritonavir rifampicín, fluoxetín). U diabetických pacientov, ktorí u?ívali perorálne hypoglykemiká, mô?e byť potrebné upraviť dávkovanie antidiabetík.

Uchovávanie :
Pri teplote do 30°C.

Čas pou?iteľnosti:
2 roky. Rekon?tituovaný roztok pou?iť ihneď, pri uchovaní v originálnej liekovke alebo striekačke pred podaním max. do 8 hodín.

Balenie :
Jedna 10ml injekčná liekovka v priesvitnom blistri obsahuje 38,5 mg prá?ku na injekčný roztok.

Dátum revízie textu :
júl 2005

Úplná informácia o lieku je k dispozícii v Súhrne charakteristických vlastností lieku (SCP)

alebo na adrese: Janssen-Cilag, Johnson&Johnson, spol.s r.o.
Révová 27, 811 02 Bratislava, tel.:+421254417841.

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Pharminfo
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Pharminfo:
Aprotinin - pozastavenie registrácie


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 2
hlasov: 5


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

Mnohopocetný myelóm


Re: ProxyTest308 (Skóre: 1)
kým: TrykIvona v 22.12.2008 04:29
(O užívateľovi )
nissan primera p10 lautsprecher einbauanleitung [45

Čítať zvyšok komentára...Re: wcrowwtzwig (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 21.04.2009 07:36
(O užívateľovi )
order viagra online [www.alexreshuan.com] cialis dosa

Čítať zvyšok komentára...videos porno gratis de tetudas (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 05.01.2009 19:40
(O užívateľovi )
manga hentai porno xxx 0fBX B8KA Čítať zvyšok komentára...jugar juegos para chicas (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 05.01.2009 19:52
(O užívateľovi )
www chicas wapas EaOS n7PW Čítať zvyšok komentára...fotos de sexo casero gratis (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 05.01.2009 20:07
(O užívateľovi )
sexo gratis porno anal mXc1 MByb Čítať zvyšok komentára...pero muy putas (Skóre: 1)
kým: Emmie_Bridlebc0 v 05.01.2009 20:22
(O užívateľovi )
puta valencia QsM 3AF Čítať zvyšok komentára...Re: owezegoowd (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 19:22
(O užívateľovi )
levitra cialis viagra comparison [www.alonso-craci

Čítať zvyšok komentára...Re: ucouuaawii (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 22.04.2009 22:53
(O užívateľovi )
viagra online cheap [www.alonso-craciun.com] cheap

Čítať zvyšok komentára...Re: wxic (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 30.04.2009 22:33
(O užívateľovi )
buy locally viagra [www.taolb.org] ad levitra Čítať zvyšok komentára...Re: aeroouky (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 15:32
(O užívateľovi )
buy viagra online cheap [www.taolb.org] buy levitra in euro

Čítať zvyšok komentára...Re: uyea (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 16:10
(O užívateľovi )
buy generic viagra cheap [www.alexreshuan.com] cheape

Čítať zvyšok komentára...Re: xqhe (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 08.05.2009 18:37
(O užívateľovi )
cialis online discoun [www.online-spiele-zoc

Čítať zvyšok komentára...Re: aaol (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 10.05.2009 17:53
(O užívateľovi )
viagra generico impotencia [www.falsestartrock.com

Čítať zvyšok komentára...Re: ueuiovojlx (Skóre: 1)
kým: modulaer v 10.06.2009 12:47
(O užívateľovi )
viagra cialis levitra [www.robgillen.com] levitra drug

Čítať zvyšok komentára...Re: wvbmci (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.06.2009 14:47
(O užívateľovi )
cheap viagra online [www.theftisgood.net] cialis 20mg

Čítať zvyšok komentára...Re: estdepdaehh (Skóre: 1)
kým: modulaer v 15.06.2009 23:49
(O užívateľovi )
cialis and online pharmacy [www.interclothing-bg

Čítať zvyšok komentára...Re: oypoiiqlme (Skóre: 1)
kým: modulaer v 16.06.2009 14:21
(O užívateľovi )
generic name viagra [www.briia.com] levitra generic cheap <

Čítať zvyšok komentára...Re: vueqa (Skóre: 1)
kým: modulaer v 18.06.2009 05:07
(O užívateľovi )
cialis versus levitra [www.interclothing-bg.com]

Čítať zvyšok komentára...Re: aeowuhuaj (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 01:53
(O užívateľovi )
levitra 10 mg [www.sisemuevenmatalos.com] ciali

Čítať zvyšok komentára...


fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.40 sekund