oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 24 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Vyhodnotenie XIII. stretnutia detských hematológov, transfúziológov a onkológov
Posted on 23.02.2009 21:15
Topic: Hl.odborník pre det.hematologiu

Vyhodnotenie XIII. stretnutia detských hematológov, transfúziológov a onkológov

V dňoch 30. a 31. januára 2009 sa konalo XIII. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov, ktoré organizovala Sekcia detskej onkológie a hematológie pri SPS a pracovníci Hematologického a transfúziologického pracoviska OLM, Detskej onkologickej a II. Detskej kliniky LF UK a DFNsP.

Prvé dva bloky prvého dňa konferencie boli venované hematologickej problematike.
O hemolytických anémiách predná?ala Prof. Sakalová a Dr. Fábryová. Významným prínosom do praxe bola predná?ka Dr. Laluhovej o mo?nosti chelatačnej liečby u polytransfundovaných detí. Základom pre vypracovanie spoločných postupov pri liečbe idiopatickej trombocytopenickej purpury mô?e byť predná?ka Dr. Galóovej z Ko?íc.
V druhom bloku sa venovala pozornosť transfúziám krvi a ich komplikáciám. Zaujímavé boli aj predná?ky o vyu?ití pupočníkovej krvi a o problémoch jej získavania, skladovania a vyu?itia.
Tretí blok predná?ok sa venoval pohľadu na aplastické anémie rôznej etiológie, mo?nosti ich liečby transplantáciou kmeňových buniek alebo podávaním imunosupresív, ako aj komplikáciami, s ktorými sa pri týchto chorobách a ich liečbe stretávame. Tento blok pripravili najmä pracovníci Transplantačnej jednotky pri II. Detskej klinike LFUK a DFNsP.
?tvrtý blok sa venoval chorobám, ktoré predisponujú ku vzniku malignít u detí. Najväč?iu pozornosť venovali predná?ajúci neurofibromatóze a Downovmu syndrómu, ktoré sú na na?ich pracoviskách najčastej?ie spomedzi chromozómových anomálií so vznikom malignít. V rámci tohto bloku predniesol svoj príspevok o mo?nostiach a problémoch liečby malignít metotrexátom Prof. ?těrba z Kliniky detskej onkológie a o význame farmakogenetiky v detskej onkológii Dr. Valík z Masarykovho onkologického ústavu v Brne.
Predná?ky v ďal?ích blokoch prvého aj druhého dňa boli venované detskej onkológii. Veľkým prínosom bola predná?ka o nových poznatkoch v patogenéze a liečbe akútnej myeloblastovej leukémie u detí prof. Kaspersa z Amsterdamu, ktorý je významným predstaviteľom holandskej a európskej detskej onkológie , ako aj medzinárodnej skupiny, ktorá sa venuje liečbe AML u detí.
O zmene prognózy AML u detí v Slovenskej republike hovorila Dr. Bubánska, o liečbe leukémie u dojčiat a jej - zatiaľ nie veľmi priaznivých výsledkoch (aj v SR) predná?ala doc. Kaiserová. Dr. Kolenová informovala o pokrokoch v rozvoji monitorovania minimálnej reziduálnej choroby pri ALL v SR, aj o novom lieku - klofarabíne - v 3.línii liečby ALL, ktorý je dostupný aj u nás.
Zaujímavé informácie o rozvoji imunofenotypizácie pri leukémiách v DFNsP v Bratislave poskytla predná?ka Dr. Vargovej a spol. Ďal?ie predná?ky tohto prvého bloku druhého dňa konferencie informovali o cytogenetických a molekulovo genetických vy?etreniach pri leukémiách, o mo?nosti ich vyu?itia a doteraj?ích výsledkoch.
Ďal?ím vzácnym hosťom konferencie bol Prof. Suttorp z Drá?ďan, ktorý je vedúcim medzinárodnej klinickej ?túdie liečby CML imatinibom u detí., ktorý informoval o doteraj?ích výsledkoch ?túdie a najmä o mo?ných problémoch a komplikáciách liečby týmto liekom u detí.
Prínosnou a zaujímavou bola ako v?dy predná?ka Prof. Planka o malignitách zo zrelých B buniek u detí. Ďal?ie predná?ky tohto posledného bloku sa venovali viacerým témam liečby a komplikácií pri malígnych ochoreniach u detí, ktoré pripravili pracovníci detských onkocentier a spolupracujúcich pracovísk.
Celkove odznelo na konferencii 47 predná?ok. V?etky predná?ky boli precízne vypracované, s dobrým prehľadom o predná?aných témach, s veľmi dobrou obrazovou dokumentáciou, s vlastnými skúsenosťami a s podnetom k hľadaniu a vyu?ívaniu nov?ích poznatkov v detskej hematológii a onkológii.

Bratislava 23.2.2009

Za organizačný výbor konferencie:
Doc. MUDr. E. Kaiserová, CSc.
Prednostka Detskej onkol. kliniky LFUK a DFNsP

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· DFNsP Bratislava
· Viac o Hl.odborník pre det.hematologiu
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Hl.odborník pre det.hematologiu:
Vyhodnotenie XII. stretnutia detských hematológov, transfúziológov


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 0
hlasov: 0

Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

Hematoonkológia

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.22 sekund