oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 58 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Transfuziológia: Odber krvi
Posted on 19.02.2007 22:46
Topic: Transfuziológia

Odber krvi

Príloha k odporúčaniu Výboru ministrov Rady Európy č R(95) 15 o príprave, použití a zaistení kvality krvných prípravkov
10. vydanie - verzia 2003, Rada Európy CDSP (98) 9Kapitola 1: Výber darcov
Radou Európy boli odporučené a uvedené do života princípy sebestačnosti, vychádzajúce z dobrovoľného bezpríspevkového darcovstva krvi, ktoré boli definované v článku č.2 Odporúčania Rady Európy č. R (95) 14 takto:
„Darcovstvo je považované za dobrovoľné a bezpríspevkové, ak daná osoba daruje krv, plazmu alebo bunkové zložky zo svojej vlastnej vôle a neobdrží za to žiadnu odmenu vo forme peňazí ani v inej forme, ktorá by mohla byť považovaná za náhradu peňazí. Za takúto odmenu je možné považovať aj pracovné voľno dlhšie ako je najpotrebnejšia doba na odber a na dopravu k nemu. Malé upomienkové predmety, občerstvenie a náhrada cestovných nákladov sú zlučiteľné s dobrovoľným bezpríspevkovým darcovstvom“.
Tieto princípy boli prijaté aj v Radou Európskych Komunít v Direktíve 2002/98 EC. Definícia dobrovoľného bezplatného darcovstva krvi Rady Európy by mala byť rozpracovaná v Čl. 20, paragraf 1. „Členské štáty majú prevziať nevyhnutné opatrenia na podporu bezpríspevkového a dobrovoľného darcovstva krvi s ohľadom na uistenie sa, že krv a krvné komponenty sú v takej miere, ako je len možné zabezpečené z takýchto typov darovaní.“
„Členské štáty majú prijať nevyhnutné opatrenia na podporu sebestačnosti Európskeho spoločenstva v ľudskej krvi a ľudskej plazme. Pre tieto účely sa má podporovať dobrovoľné bezplatné darcovstvo krvi a plazmy a majú sa prijať nevyhnutné opatrenia pre rozvoj výroby a použitie výrobkov získaných z ľudskej krvi alebo ľudskej plazmy dobrovoľných bezplatných darcov. Členské štáty budú o prijatých opatreniach informovať Komisiu.“
Poznámka: V tomto dokumente sa nevyskytujú podrobnosti o programoch špecifickej imunizácie, ale darcovia evidovaní pre tieto účely majú spĺňať minimálne vyššie uvedené kritériá ( podrobnejšie je program spracovaný v: Annex 2, Requirements for collection, processing and quality control of blood, blood components and plasma derivatives, WHO Technical Report Series, No. 840, 1994).
Táto kapitola zahrňuje výber darcov celej krvi a tiež darcov krvných komponentov pre rôzne procedúry aferézy. Výber darcov hemopoetických progenitorových buniek je obsiahnutý v Kapitole 2 Sprievodcu bezpečnosti a istoty kvality pre orgány, tkanivá a bunky v publikácii RE. Sú tu všeobecné princípy týkajúce sa všetkých darcov, ďalej sú tu špeciálne požiadavky pre darcov jednotlivých komponentov pripravovaných rôznymi metódami. Táto kapitola sa preto rozdeľuje do nasledujúcich odsekov

A. Všeobecné princípy výberu darcov a pokyny pre vyradených darcov
B. Špeciálne požiadavky pre darcov rôznych typov komponentov
C. Príklad dotazníka pre darcu.

A. Všeobecné princípy výberu darcov a príručka pre vyradenie
Cieľom výberu osôb pre darovanie krvi a jej zložiek pre liečebné účely je zistiť, či je potenciálny darca zdravý, aby nedošlo k poškode­niu jeho zdravia a aby sa chránil príjemca. Všetci darcovia majú prejsť skríningovou procedúrou , ktorá zhodnotí ich spôsobilosť darovať krv. Iba zdravé osoby s dobrou zdravotnou anamnézou sa môžu prijať ako darcovia krvi pre liečebné účely.
Skríning darcu
Obvykle nie je možné uskutočniť kompletnú anamnézu a komplet­né fyzikálne vyšetrenie darcu krvi. Preto je potrebné spoľahnúť sa na odpovede darcu na jednoduché otázky zamerané na jeho zdravotný stav a prekonané ochorenia, jednoduché zhodnotenie vonkajších príznakov u darcu a jednoduché laboratórne vyšetrenie.
Skríningový proces zahŕňa
  • Zaistenie (pred darovaním) výukového materiálu pre všetkých darcov. Tento edukačný materiál by mal byť zrozumiteľný darcovi a mal by vysvetliť proces darovania, proces infekcií prenosných krvou a zodpovednosť darcu za prevenciu takýchto prenosov.
  • Ohodnotenie každého darcu vykonáva kvalifikovaná osoba dodržiavajúc prijaté kritériá , ktorá pracuje pod dozorom lekára. Toto ohodnotenie zahŕňa rozhovor, dotazník a ďalšie priame otázky, ak je to potrebné.
Dotazník má byť zostavený tak, aby sa pomocou neho získali informácie zodpovedajúce zdravotnému stavu darcu. Má byť zrozumiteľný pre darcu a je potrebné dopriať darcom dostatok času na jeho vyplnenie. Má byť podpísaný darcom a osobou, ktorá prehodnocuje zdravotný stav darcu pred darovaním a tým potvrdzuje, že zodpovedajúce otázky boli darcom zodpovedané.
Za účelom získať relevantné informácie v zdravotnej anamnéze darcu a všeobecnom zdraví sa odporúča , aby predtlačený dotazník bol kompletný, prispôsobený typu darcov (prvodarca, pravidelný darca, darca na aferézu).
Pri rozhovore špecializovaný personál môže dávať ďalej priame otázky k doplneniu informácií získaných dotazníkom. Vyradeným darcom by malo byť poskytnuté jasné vysvetlenie dôvodu vyradenia. Hlavné oblasti, ktoré majú byť obsiahnuté v dotazníku a doplnenie priamymi otázkami sú zahrnuté v príklade dotazníka v sekcii C.
Detaily o darcoch
Musí existovať bezpečná identifikácia darcu a prehľadná cesta kontroly smerom od darcu k odberu.
Vek
Dolná veková hranica: 18 rokov.
Pokiaľ to povoľujú národné právne predpisy, môžu sa prijať aj darcovia od 17 rokov.
Horná veková hranica: 65 rokov.
O odbere u darcov mimo tohto vekového rozpätia rozhoduje príslušný lekár rovnako ako o odbere u prvodarcu staršieho ako 60 rokov.
Rizikové povolania
Pri rizikových povolaniach alebo koníčkoch je potrebné dodržiavať minimálny interval 12 hodín medzi odberom a návratom do zamestnania alebo ku koníčku. Medzi rizikové povolania alebo koníčky patrí napr. riadenie lietadiel, riadenie autobusu alebo vlaku, práca na žeriave, lezenie po rebríku alebo lešení, plachtenie, horolezectvo a potápanie.
Vzhľad darcu, pulz a krvný tlak
Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať nasledovným príznakom: pletora, chabá telesná konštitúcia, podvýživa, bledosť, žltačka, cyanóza, dušnosť, psychická labilita až debilita, intoxikácia alkoholom alebo omamnými látkami.
Koža v mieste venepunkcie má byť nepoškodená zahrňujúc lokálny ekzém.
Osoby, ktoré sú jasne pod vplyvom alkoholu majú byť darovania vyradení. Nedovolené je parenterálne užívanie liekov (drog), a ak je známe , alebo pravdepodobné, musí byť darca vyradený z darovania. Pred každým darovaním krvi je potrebné vyšetriť tep a tlak krvi. Pulz má byť pravidelný medzi 50 a 100 / min. Prípustné je kolísanie krvného tlaku, systolický tlak nemá prekročiť hranicu 180 mm Hg, diastolický tlak 100 mm Hg.
Smernice pre vyradenie darcov
Na základe informácií získaných pomocou dotazníka a rozhovoru sa postupuje podľa nasledovných kritérií.
Mimoriadne okolnosti sa musia hlásiť zodpovednému lekárovi, ktorý je zodpovedný za konečné rozhodnutie, či sa darca môže podrobiť odberu alebo nie. Ak má lekár pochybnosti, darca , musí byť vyradený.
Smernice pre vyradenie darcov zoskupené:
  • Podmienky vyžadujúce trvalé vyradenie
  • Podmienky vyžadujúce dočasné vyradenie pre určenú časovú periódu
  • Podmienky vyžadujúce individuálne ohodnotenie
  • Infekčné ochorenia
Kritéria trvalého vyradenia alogénnych darcov krvi a krvných komponentov

Kardiovaskulárne ochorenia
Darcovia s ochorením srdca v anamnéze, špeciálne koronárne ochorenia, angina pectoris, ťažká arytmia, anamnéza cerebrovaskulárneho ochorenia, arteriálnej trombózy, alebo rekurentnej venóznej trombózy.
Infekčné ochorenia
Nosiči Hepatitídy B okrem HBsAg negatívnych jedincov, ktorí sú preukázateľne imúnni
Nosiči Hepatitídy C
HIV 1,2
HTLV I/II
Babesiosa
Kala Azar (viscerálna leischmanioza)
Q horúčka
Diabetes
Cukrovka je dôvodom na trvalé vyradenie, ak vyžaduje liečbu inzulínom.
Malígne ochorenia.
Jednotlivci s aktuálnym malígnym ochorením, alebo v anamnéze. Lekár môže urobiť výnimku v špeciálnych prípadoch, napr. u karcinómov in situ s kompletným vyliečením ako napr. neinvazívny Ca krčka maternice.
Prenosná spongiformná encefalopatia, Creutzfeldtova-Jakobova choroba, vCJD,
Jedinci, ktorí boli v minulos­ti liečení extraktom z ľudskej hypofýzy, sú príjemcami transplantátu rohovky alebo transplantátu štepu tvrdej mozgovej pleny, alebo u ktorých je v rodine riziko Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby. Ochorenie, alebo akákoľvek iná prenosná spongiformná ncefalopatia.
Intravenózne, alebo intramuskulárne používanie drog
Akákoľvek anamnéza použitia i.v., alebo i.m.. drog
Príjemcovia xenotransplantátu
Kritéria na dočasné vyradenie darcov z darcovstva
Endoskopia s biopsiou použijúc flexibilný inštrument, inokulačné zranenie, akupunkúra, tetováž, piercing tela
Vyradenie na 12 mesiacov. Vyradenie na 6 mesiacov a menej môže byť dovolené, ak validovaný NAT test HIV, HBV a HCV so senzitivitou menej ako 5000 geq/ml je realizovaný ako prídavný sérologický test.
Epilepsia
Jedinec môže darovať, keď je tri roky bez liečby a záchvatov
Horúčka nad 38°C
2 týždne od dátumu ústupu symptómov
Chrípke podobné ochorenie -
2 týždne od dátumu ústupu symptómov
Obličkové ochorenia
Po úplnom vyliečení akútnej glomerulonefritídy je 5-ročná karanténa. Chronická nefritída a pyelonefritída sú dôvodom na trvalé vy­radenie darcu.
Osteomyelitída
Jedinec je vyradený na dva roky po tom, čo je uznaný za vyliečeného.
Reumatická horúčka
2 roky od dátumu ústupu symptómov, pokiaľ nie sú príznaky chronického ochorenia srdca. Neskoré komplikácie sú dôvodom k trvalému vyradeniu.
Lieky
Užívanie liekov môže indikovať ochorenie, ktoré vyraďuje darcu. Odporúča sa, aby zdravotnícky personál mal k dispozícii zoznam bežne užívaných liekov s vyjadrením k možnosti darovať krv pri ich užívaní. Zoznam musí byť overený zodpovedným lekárom. Jedinci, ktorí užívajú predpísané lieky, špeciálne tie s teratogénnym účinkom, majú byť vyradení na obdobie, ktoré závisí od farmakokinetických vlastností lieku.
Chirurgické zákroky
Veľké chirurgické zákroky sú dôvodom vyradenia darcu na dobu 6 mesiacov.
Malé chirurgické zákroky ( extrakcia zubov a pod. ), pokiaľ sa nevyskytnú komplikácie, vyraďuje darcu na jeden týždeň.
Po resekcii žalúdka sú jedinci obvykle trvalo vyradení
Transfúzia krvi a krvného prípravku
Je dôvodom na vyradenie na dobu 12 mesiacov, pokiaľ nejde o podanie erytrocytov v rámci cieleného imunizačného programu. Tie sú dôvodom k lekárskemu prehodnoteniu.
Tropické ochorenia
Osoby po príchode z tropických oblastí môžu byť prijatí za darcov krvi najskôr pol roka po príchode, a to iba v tom prípade, že sa u nich neobjavila nevysvetliteľná teplota alebo ochorenie.
Nevysvetliteľná strata hmotnosti má byť pred darovaním krvi objasnená.

Vakcinácie
Vakcíny s oslabenými baktériami a vírusmi - BCG, žltá zimnica, rubeola, osýpky, poliomyelitis (p.o.), mumps, živá oslabená vakcína proti týfusu, živá oslabená vakcína proti cholere
4 týždne
Vakcíny s usmrtenými baktériami a ricketsiami - - cholera, týfus, kapsulárna polysacharidová vakcína proti tyfoidnej horúčke
Môže darovať, ak nemá ťažkosti.
Vakcíny s inaktivovanými vírusmi - poliomyelitis (injekčná vakcína), chrípka
Môže darovať, ak nemá ťažkosti
Toxoidy - záškrt, tetanus
Môže darovať, ak nemá ťažkosti.
Hepatitída A, Hepatitída B
Môže darovať, ak nemá ťažkosti a nebol vystavený nákaze
Besnota
Môže darovať, ak nemá ťažkosti a nebol vystavený nákaze, vyradenie na jeden rok, ak bol vakcinovaný po vystavení nákaze
Kliešťová encefalitída
Môže darovať, ak nemá ťažkosti a nebol vystavený nákaze

Ochorenia vyžadujúce individuálne prehodnotenie
Darci môžu mať množstvo problémov, ale len niektoré z nich sú tu uvedené. Je potrebné, aby národné autority rozpracovali podrobnejšie smernice založené na prevalencii ochorení v populácii, pre ktoré slúžia
Alergia
Jedinci s dokumentovanou anafylaxiou v anamnéze nemajú byť akceptovaní ako darcovia.
Autoimúnne ochorenia
Postihnutie viac ako jedného orgánu je dôvodom na trvalé vyradenie
Beta talasémia
Heterozygotní nosiči génu pre beta-talasémiu môžu darovať krv, pokiaľ sú v dobrom zdravotnom stave a majú normálnu hladinu hemoglobínu.
Bronchitída.
Jedinci s príznakmi ťažkej chronickej bronchitídy nemôžu byť darcami.
Bežné prechladnutie
Môže darovať, ak je bez klinických príznakov a cíti sa dobre.
Hypertenzia
Osoby, ktoré majú systolický krvný tlak vyšší ako 180 mm Hg alebo majú diastolický tlak vyšší ako 100 mm Hg, nemajú byť zaradené medzi darcov krvi. Mierna hypertenzia, pri ktorej diastolický krvný tlak je udržiavaný pod 100 mm Hg, môžu byť akceptovaní
Infekčné ochorenia
Po infekčnom ochorení, má byť potencionálny darca vyradený minimálne dva týždne po dátume úplného klinického vyzdravenia.
V prípade kontaktu s infekčným ochorením je potrebné darcu vylúčiť na dobu adekvátnu karanténe ochorenia. Ak sa nevie o aké ochorenie ide, dobu vyradenia určí zodpovedný lekár.

Hlásené prípady potransfúznych infekcií majú byť vyšetrené spätne – LOOK BACK. Je potrebné dodržiavať nasledujúce doby vyradenia u nižšie menovaných infekcií:
Brucelóza - 2 roky od dátumu úplného vyliečenia
Toxoplazmóza - 6 mesiacov od dátumu klinického uzdravenia
Tuberkulóza - 2 roky od dátumu, kedy bolo potvrdené vyliečenie

AIDS - Syndróm získanej imunodeficiencie
Všetkým darcom sa musia poskytnúť presné a najnovšie informácie o prenose HIV a AIDS tak, aby sa nedožadovali darovania osoby, ktoré používajú nebezpečné sexuálne praktiky alebo sa inak rizikovo chovajú a vystavujú sa tak zvýšenému riziku infekcie. Obsah tejto informácie je potrebné prispôsobiť aktuálnej epidemiologickej situácii v danej krajine. Krv a krvné prípravky s opakovane reaktívnym výsledkom vyšetrenia na ukazovatele HIV infekcie sa nesmú použiť pre liečebné účely. Všetci darcovia s konfirmačne potvrdenou HIV pozitivitou majú byť informovaní v rámci platného právneho postupu, že nesmú pokračovať v darcovstve. Darcovia, u ktorých bola opakovane zistená reaktivita na ukazovatele HIV, ktorá nemôže byť potvrdená, majú byť informovaní v súlade s národnými predpismi.
Sexuálni partneri:
- aktuálni sexuálni partneri ľudí s HIV pozitivitou majú byť vyradení
- bývalí sexuálni partneri ľudí s HIV môžu byť akceptovaní jeden rok po poslednom sexuálnom kontakte
Chagasova choroba.
Osoby s Chagasovou chorobou alebo osoby, ktoré prekonali toto ochorenie majú byť trvalo vyradené. Jedinci, ktorí sa narodili, alebo boli transfundovaní v endemickej oblasti, môžu byť iba darcami plazmy pre priemyselnú frakcionáciu okrem prípadu, že validovaný test na infekciu T. cruzi je negatívny.
Žltačka, hepatitída
Všetkým darcom sa majú poskytnúť informácie o rizikovom chovaní, ktoré môže mať za následok prenos hepatitídy tak, aby sa darcovi poskytla možnosť na sebavyradenie. Osoby so žltačkou alebo hepatitídou v anamnéze sa môžu prijať za darcov krvi, a to na základe rozhodnutia zodpovedného lekára a za predpokladu, že je potvrdená negativita vyšetrenia HBsAg a/alebo anti -HCV. Osoby s pozitivitou HBsAg a anti-HCV sa vyradia. Treba spomenúť, že po imunizácii proti hepatitíde, môžu byť výsledky HBsAg falošne pozitívne. Pozitivita anti HBs nie je príčinou vyradenia.
Osoby, ktoré boli doma v kontakte alebo mali pohlavný styk s osobou s vírusovou hepatitídou alebo ktoré dostali transfúziu krvi alebo krvného produktu, sú dočasne vyradené na dobu 12 mesiacov, okrem tých, ktorí sú dokázateľne imunizovaní.
Zdravotnícki pracovníci, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s chorými na hepatitídu, sa prijímajú za darcov na základe rozhodnutia zodpovedného lekára transfúzneho oddelenia za predpokladu, že neutrpeli poranenie napr. ihlou a že povrch ich sliznice sa nedostal do kontaktu s krvou. V opačnom prípade sú vyradení na 12 mesiacov.
Sexuálni partneri:
- aktuálni sexuálni partneri ľudí s HBV pozitivitou majú byť vyradení, pokiaľ nie sú preukázateľne imúnni
- bývalí sexuálni partneri ľudí s HBV pozitivitou môžu byť akceptovaní jeden rok po poslednom sexuálnom kontakte
Malária.
1. U osôb, ktoré žili v endemickej oblasti malárie prvých päť rokov života, je väčšia pravdepodobnosť vzniku získanej imunity a bezpríznakového nosičstva parazitov malárie. Môžu byť prijatí za darcov krvi, ak uplynulo 6 mesiacov od poslednej návštevy endemickej oblasti malárie a výsledok validovaného vyšetrenia antimalarických protilátok, alebo molekulárny genómový test na maláriu je negatívny. Ak je výsledok pozitívny, darca sa má vyradiť z darcovstva bunkových zložiek krvi. Ak výsledok nie je dostupný, môže sa osoba prijať za darcu krvi za predpokladu, že uplynuli najmenej tri roky od poslednej návštevy endemickej oblasti a počas tejto doby sa nevyskytli príznaky malárie.
2. Ostatné osoby, ktoré navštívili oblasť s endemickým výskytom malárie, môžu darovať krv 6 mesiacov po návrate, ak sa nevyskytli počas pobytu a po návrate žiadne horúčkové epizódy. Ak sa vyskytli horúčkové epizódy, odber krvi je možný 6 mesiacov po poslednej epizóde za predpokladu negativity imunologického testu na dôkaz protilátok proti pôvodcom, alebo molekulárneho genómového test na maláriu je negatívny. Ak je validovaný test nedostupný, odber krvi sa môže uskutočniť po uplynutí 3-ročného asymptomatického obdobia po návrate z endemickej krajiny.
3. Jedinec s dokázanou maláriou v anamnéze sa musí vyradiť, kým nie je asymptomatický a kým sa neukončí liečba. Potom môže po dobu troch rokov darovať iba plazmu, potom v prípade negativity validovaného testu sa môže stať darcom krvi.
4. Dobu vyradenia a imunologické vyšetrenia uvedené vyššie je možné nebrať do úvahy u tých darcov, ktorých červené krvinky sa vyraďujú a ich plazma sa používa iba na frakcionáciu na krvné produkty, ktoré sú považované za bezpečné z hľadiska prenosu malárie. Treba mať na pamäti, že tekutá alebo zmrazená neošetrená plazma môže obsahovať bunkové súčasti krvi a teda aj živé plazmódiá.
5. Otázky na krajinu, v ktorej sa darcovia narodili, žili a ktoré navštívili sú potrebné pri kompletnom vyšetrení, preto každé pracovisko transfúznej služby má mať mapu s endemickými oblasťami a abecedný zoznam krajín s endemickým výskytom malárie
Variant Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby, vCJD
Bol popísaný nový typ vCJD, agens v CJD je nerozoznateľný od agensu BSE. Vedecký dôkaz prenosu tohto agensu transfúziou je neistý, alebo vo fáze štúdia. Zatiaľ niet dôkazu, že vCJD sa prenieslo krvou, alebo krvným produktom.
Rada Európy v jej doporučeniach Rec(2001)4 o prevencii možného prenosu vCJD krvnou transfúziou navrhla rôzne iniciatívy k minimalizácii rizika prenosu tohto agens transfúziou. Tieto doporučenia predpokladajú, že preventívne opatrenia prijaté krajinami berú do úvahy oboje, endogénne vystavenie populácie bovinným produktom z krajín vysokou prevalenciou BSE a tiež incidenciu vCJD v populácii. akékoľvek navrhované opatrenia by mali brať do úvahy tiež účinok na darcov a dostupnosť krvi a krvných komponentov. Niektoré opatrenia prijaté rôznymi krajinami zahŕňajú: depléciu leukocytov, vyradenie darcov z geografických dôvodov, vylúčenie darcov transfundovaných komponentmi, zníženie expozície darcov recipientom, nepoužívanie plazmy z rizikových oblastí pre frakcionáciu.
Je dôležité, aby takéto opatrenia boli založené na príslušnom ohodnotení rizika. Zvýšená pozornosť by mala byť kladená vhodnému klinickému použitiu krvi a krvných produktov.

B. Špecifická pozornosť venovaná darcom rôznych typov komponentov

Celá krv
Váha
Štandardné množstvo krvi sa nesmie odoberať od osôb s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg.
Intervaly medzi odbermi
Prípustná bežná prax v niektorých Európskych krajinách umožňuje až 6 štandardných odberov u mužov a 4 štandardné odbery u žien v jednom roku. Minimálny interval medzi dvoma štandardnými odbermi sú 2 mesiace. Neodporúča sa tento počet odberov za žiadnych okolností prekračovať a zariadenie transfúznej služby by uvedený počet odberov malo prijať po dôkladnom uvážení podľa stravovacích návykov obyvateľov a s vedomím, že môže byť potrebná mimoriadna starostlivosť, okrem pravidelného vyšetrenia hemoglobínu alebo hematokritu aj monitorovanie za účelom odhalenia poklesu zásob železa u darcu. Ďalej sa dporúča, aby register aktívnych darcov bol primerane veľký, aby sa pravidelne neprekročili štyri odbery u mužov a tri odbery u žien za jeden rok, čím sa predíde požiadavke na špeciálnu starostlivosť o darcov a umožní sa pružne reagovať na naliehavé situácie v prípade zvýšených nárokov na krv.
Množstvo
Štandardný odber je odber celej krvi je 450 ml± 10%, bez započítania antikoagulačného roztoku. Praktiky na niektorých pracoviskách v Európe dovoľujú odobrať 500 ml + 10% ako štandardnú dávku. Pri jednom odbere celej krvi sa nesmie darcovi odobrať viac ako 13% zo stanoveného cirkulujúceho objemu krvi. Ojem krvi sa stanovuje na základe pohlavia, výšky a hmotnosti darcu.

Laboratórne vyšetrenia
Hemoglobín : má sa vyšetriť pri každom darovaní , môže sa nahradiť vyšetrením hematokritu (Htk). Minimálne hodnoty pred darovaním
- ženy : Hb 125 g/l (7,8 mmol/l), Htk 0,38
- muži : Hb 135 g/l (8,4 mmol/l), Htk 0,40
O darovaní pri nižších hodnotách môže rozhodnúť lekár, alebo môžu byť stanovené národnou autoritou na základe špecifických noriem pre danú populáciu.
Abnormálne nízke a vysoké hodnoty je potrebné podrobiť ďal­šiemu vyšetreniu, rovnako ako pokles Hb o viac ako 20 g/l me­dzi dvoma za sebou nasledujúcimi odbermi.
C. Darcovia na aferézu
Za vyšetrenie a starostlivosť o darcov na aferézu má byť zodpovedný lekár vyškolený v týchto technikách. Okrem výnimočných okolností (o ktorých rozhoduje príslušný lekár) majú darcovia pre aferézy spĺňať kritériá pre bežné odbery celej krvi. Navyše sa majú sledovať nasledovné kritériá:
Mimoriadna pozornosť sa má venovať nasledovným stavom:
- abnormálne krvácavé príhody
- stav naznačujúci retenciu tekutín (najmä pri užívaní steroidov a/alebo plazmaexpanderov)
- užívanie liekov, ktoré obsahujú kyselinu acetylosalicylovú počas piatich dní pred trombocytaferézou
- príznaky žalúdočných obtiaží v anamnéze ( pokiaľ sa majú podať steroidy)
- nežiadúce reakcie pri predchádzajúcich odberoch.
- pri prítomnosti kosáčikovitého znaku krviniek sa darca vyraďuje

Plazmaferéza
Frekvencia darovania a maximálne množstvo odobratej plazmy
Darcovia by sa nemali podrobiť plazmaferéze častejšie ako raz za dva týždne. Vo výnimočných prípadoch a po posúdení príslušným lekárom môže byť táto frekvencia zmenená, ale je potrebné dodržať nasledovné kritériá:
- od jedného darcu sa neodoberá viac ako 15 litrov plazmy za rok
- od jedného darcu sa neodoberá viac ako 1 liter plazmy za týždeň
- pokiaľ sa nenahrádza počas plazmaferézy odoberaný objem, neodoberá sa pri jednej plazmaferéze od jedného darcu viac ako 600 ml čistého objemu plazmy. Čistý objem plazmy vypočítame odčítaním množstva antikoagulantu od aktuálneho množstva plazmy, alebo môžeme rátať 650 ml plazmy spolu s antikoagulantom. Pokiaľ objem plazmy odobratej pri jednom odbere prekročí štandardných 650 ml (spolu s antikoagulačným roztokom) poskytne sa vhodná forma náhrady tekutín
V prípade, že ide o kombinovaný odber plazmy, erytrocytov a/alebo trombocytov počas jednej procedúry, celkový objem čistej plazmy, erytrocytov a červených krviniek nesmie presiahnuť 600ml. Pokiaľ objem odobratý od darcu pri jednom odbere prekročí štandardných 600 ml poskytne sa vhodná norma náhrady tekutín
Celkové množstvo odobratých erytrocytov nesmie prevýšiť teoretické množstvo erytrocytov, ktoré zníži hemoglobín darcu pod 110g/l (6,8 mmol/l)
Interval medzi plazmaferézou, alebo trombocytaferézou a odberom celej krvi, alebo odberom jednej jednotky erytrocytov aferézou (bez ohľadu na to, či je, alebo nie je kombinovaná s plazmaferézou a/alebo trombocytaferézou) je najmenej 48 hodín
Interval medzi odberom celej krvi, odberom erytrocytov aferézou, alebo aferézou, pri ktorej nedošlo k návratu erytrocytov a následnou aferézou (pri ktorej sa ale neodoberajú erytrocyty) je najmenej jeden mesiac . Interval medzi dvoma erytrocytaferézami má byť taký interval, ako medzi dvoma darovaniami celej krvi.
Interval medzi darovaním celej krvi a darovaním 2 jednotiek erytrocytov aferézou má byť minimálne 3 mesiace. Interval medzi darovaním 2 jednotiek erytrocytov z aferézy a darovaním celej krvi má byť minimálne 6 mesiacov. Celkové straty erytrocytov u darcu za rok nemajú byť väčšie, ako sú akceptovateľné straty pri darovaní celej krvi.
Na odber 2 autológnych jednotiek erytrocytov získaných aferézou môže byť akceptovaný kratší interval, ale po posúdení zodpovedným lekárom.

Doplňujúce požiadavky u darcov podstupujúcich plazmaferézu
- teplota ( pokiaľ je požadovaná)
- vyšetrenie bielkovín spočívajúce v stanovaní celkového obsahu bielkovín séra a/alebo ELFO a/alebo obsahu jednotlivých bielkovín, najmä albumínu a IgG. Hladina celkovej bielkoviny nemá byť nižšia ako 60 g/l. Vyšetrenie sa má robiť vo vhodnom intervale, najmenej však 1x ročne. Navyše sa u darcov plazmy pri odberoch plazmaferézou v sérii sleduje vo vhodných intervaloch, najmenej však 1x ročne:
- hodnota celkovej bielkoviny v sére a/alebo ELFO a/alebo obsah jednotlivých bielkovín, najmä albumín a IgG, výsledky zhodnotí lekár
- zvláštna pozornosť sa má venovať akémukoľvek významnému poklesu týchto hodnôt aj keby ešte boli v rámci normálnych laboratórnych hodnôt.

Doplňujúce požiadavky u darcov podstupujúcich cytaferézu
- pred trombocytaferézou sa vyšetruje počet trombocytov. Rutinná trombocytaferéza sa nemá robiť u osôb, ktorých počet trombocytov je menej ako 150 x 10 9/L.
- pre rutinné získavanie trombocytov aferézou sa darca nemá podrobiť aferéze častejšie ako jedenkrát za dva týždne. V prípade špecifickej HLA/HPA cytaferézy interval môže byť redukovaný podľa uváženia lekára.

Požiadavky pre odber 1 jednotky erytrocytov aferézou (samostatne, alebo kombinovane s plazmou a/alebo doštičkami)
- Hb alebo Htk by mal byť vyšetrený pred darovaním a mal by vyhovovať podmienkam daným pre darovanie celej krvi
- Celkový zozbieraný objem erytrocytovej jednotky by mal byť odčítaný od celkového objemu plazmy, ktorý sa môže zozbierať v kombinovaných procedúrach s doštičkami alebo/a plazmou. Rovnaké reštrikcie sa vyžadujú pre plazmový, alebo doštičkový podiel procedúry tak, ako pre procedúry bez erytrocytov.

Požiadavky pre odber 2 jednotiek erytrocytov aferézou
- Darca by mal mať odhadom celkový objem krvi väčší ako 5l ( vo všeobecnosti sa vyžadujú osoby s váhou nad 70 kg)
- Hb by mal byť vyšetrený pred darovaním a minimálna hodnota by mala byť viac ako 140g/l alebo 8,7 mmol/l (minimálny Htk viac ako 0,42).Pre bezpečnosť darcu hodnota hemoglobínu po darovaní by nemala klesnúť pod 110g/l alebo 6,8 mmol/l.
- Pre autológnu aferézu 2 jednotiek erytrocytov môže byť nižší Hb akceptovaný po rozhodnutí zodpovedného lekára.

Darcovia erytrocytov pre antiD imunizáciu
Táto časť nezahŕňa programy špecifickej imunizácie, ale darovanie erytrocytov na tieto účely by malo spĺňať minimálne tieto kritériá.
Markery infekcií, ktoré majú byť vyšetrené zahŕňajú: HBsAg, protilátky proti HIV ½, HCV, HTLV I/II, a HBc. NAT test pre provírusovú HIV-DNA v leukocytoch pre HCV-RNA v plazme a pre HBV-DNA v plazme.
Fenotypizácia erytrocytov by mala byť vykonaná najmenej 2x.
Erytrocyty pre imunizáciu by mali byť uskladnené najmenej 6 mesiacov. Po 6 mesiacoch by mali byť u všetkých darcov v novej vzorke stanovené vyššie uvedené infekčné markery a až po ich negativite môžu byť skladované erytrocyty uvoľnené na imunizáciu. Aj keď po čase môžu nastať zmeny v selekcii darcov a v testovaní infekčných markerov pri pravidelnom darcovstve celej krvi, imunizačný program má:
a) udržiavať zadržané vzorky z každého odberu erytrocytov tak aby boli vhodné pre testovanie v budúcnosti
b) prehodnotiť predchádzajúce darovania tým, že sa vykoná aktuálny skríning a testy u darcu pokiaľ je to možné, alebo sa testujú zadržané vzorky a to v prípade, že aktuálny skríning a testovanie darcu je nemožné, alebo nedostatočné na to, aby sa vylúčilo predchádzajúce riziko.
c) Nebrať do úvahy aktuálne štandardy u predchádzajúcich odberov erytrocytov len po zvážení rizika pre imunizovaných darcov a ultimátnych príjemcov plazmy.

D. Dezignované a priame darovanie
Dezignované darovanie ( označené darovanie )
Dezignované darovanie je to, ktoré je určené pre menovaného pacienta na základe zdravotných indikácií. Toto darovanie môže zahrnúť aj členov rodiny, ale klinický benefit pre pacienta je významnejší oproti riziku - podľa lekára. Okolnosti za akých k tomu môže dôjsť sú:
  1. pre pacientov s ojedinelou krvnou skupinou, keď kompatibilné anonymné darovanie nie je k dispozícii
  2. v prípade, že transfúzia od špecifického darcu je indikovaná pre imunomoduláciu a imunoterapiu, napr. pri príprave na transplantáciu obličky, alebo transfúzia lymfocytov za účelom graft-versus-leukémia efektu.
  3. v niektorých prípadoch aloimúnnej novorodeneckej trombocytopénie, napr. keď HPA typované doštičky nie sú dostupné a IVIG terapia je nepostačujúca.
Transfúzna prax podávania rodičovskej krvi deťom nie je bez rizika. Matka môže mať protilátky proti antigénom, ktoré sú prítomné na erytrocytoch, trombocytoch, alebo leukocytoch dieťaťa. Preto nie je vhodné podávať matkinu plazmu. Otec by tiež nemal slúžiť ako darca buniek pre dieťa, pretože materské protilátky proti antigénom zdedeným od otca môžu byť prenesené cez placentu do krvi dieťaťa. Taktiež vzhľadom na parciálnu histokompatibilitu, transfúzia buniek od rodičov, alebo príbuzných so sebou nesie riziko GVHD, aj u imunokompetentných. Krížové darovanie (transfúzia pacientovi) môže byť povolená za okolností, keď sú splnené kritériá pre alogénne darovanie.

Priame darovanie
Priame darovanie je také, keď ide o darovanie pre menovaného pacienta, kde požiadavka na darovanie vyšla od pacienta, príbuzných a priateľov. Verejnosť si stále myslí, že priame darovanie je bezpečnejšie ako anonymné, dobrovoľné, bezpríspevkové darovanie. V skutočnosti je výskyt infekčných markerov vo všeobecnosti vyšší medzi priamymi darcami. Priame darcovstvo sa nepovažuje za dobrú praktiku a malo by byť obmedzované.

E. Príklad dotazníka
Všeobecné otázky
Cítite sa zdravý?
Bola ste v priebehu posledných 12 mesiacov tehotná?
Máte rizikové zamestnanie alebo koníčky (napr. šofér autobusu, potápač...)?
Boli ste niekedy v minulosti vyradený z darovania
Zaznamenali ste nevysvetliteľnú horúčku?
Užívate nejaké lieky – aj aspirín?
Boli ste nedávno očkovaný alebo stomatologicky ošetrený?
Boli ste liečený isotretinoinom (Accutanom R), etretinatom (Tegisonom R), finasteridom (Proscarom R, Propeciou R), aciretinom (Neotigasonom R)?
Prekonali ste niekedy
- infekčnú žltačku, maláriu, tuberkulózu, reumatickú horúčku...
- srdcové ochorenie, vysoký alebo nízky tlak...
- alergické ochorenie(astmu...)
- kŕče alebo ochorenie nervového systému...
- chronickú chorobu (cukrovku, zhubné nádory, žalúdočný vred)

Otázky spojené s HIV/HBV/HCV infekčným rizikom
Čítali ste a porozumeli ste informáciám o AIDS a infekčnej žltačke?
Pichali ste si niekedy drogy?
Prijali ste niekedy úplatu za sex formou peňazí alebo drog?
Pre mužov: mali ste niekedy pohlavný styk s iným mužom?
Pre ženy: máte informáciu o tom, či mal niektorý muž, s ktorým ste mali posledných 12 mesiacov sexuálny kontakt, pohlavný styk s iným mužom.
Posledných 12 mesiacov mali ste sexuálny kontakt s :
- partnerom, ktorý je HIV pozitívny alebo mal infekčnú žltačku?
- partnerom, ktorý si aplikoval drogy?
- partnerom, ktorý dostal úplatu za sex formou peňazí alebo drog?
Boli ste v kontakte s infekčnou žltačkou v rodine alebo v zamestnaní?
Od vášho posledného darovania , v priebehu minulých 12 mesiacov ste mali
- operáciu alebo lekárske vyšetrenie?
- prepichovanie rôznych častí tela (piercing) a/alebo tetovanie?
- akupunktúru iným ako registrovaným lekárom?
- transfúziu?
- poranili ste sa, vrátane použitej injekčnej ihly a Vaše poranenie alebo Vaša sliznica sa dostala do kontaktu s cudzou krvou?

Otázky spojené s rizikom vCJD
Boli ste niekedy informovaný o rodinnom riziku Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby?
Podstúpili ste transplantáciu rohovky?
Podstúpili ste transplantáciu tvrdej pleny mozgovej?
Boli ste liečený prípravkami z ľudskej hypofýzy?

Otázky spojené s rizikom cestovania
Narodili ste sa alebo ste žili a/alebo ste cestovali do cudziny? Kam?

Otázky spojené s rizikom životného štýlu
Prekonali ste sexuálne prenosné ochorenie?

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Transfuziológia
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Transfuziológia:
Transfúzia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 3.77
hlasov: 9


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.44 sekund