oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 173 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Transfuziológia: Odber krvi
Posted on 19.02.2007 22:46
Topic: Transfuziológia

Odber krvi

Príloha k odporúčaniu Výboru ministrov Rady Európy č R(95) 15 o príprave, pou?ití a zaistení kvality krvných prípravkov
10. vydanie - verzia 2003, Rada Európy CDSP (98) 9Kapitola 1: Výber darcov
Radou Európy boli odporučené a uvedené do ?ivota princípy sebestačnosti, vychádzajúce z dobrovoľného bezpríspevkového darcovstva krvi, ktoré boli definované v článku č.2 Odporúčania Rady Európy č. R (95) 14 takto:
,,Darcovstvo je pova?ované za dobrovoľné a bezpríspevkové, ak daná osoba daruje krv, plazmu alebo bunkové zlo?ky zo svojej vlastnej vôle a neobdr?í za to ?iadnu odmenu vo forme peňazí ani v inej forme, ktorá by mohla byť pova?ovaná za náhradu peňazí. Za takúto odmenu je mo?né pova?ovať aj pracovné voľno dlh?ie ako je najpotrebnej?ia doba na odber a na dopravu k nemu. Malé upomienkové predmety, občerstvenie a náhrada cestovných nákladov sú zlučiteľné s dobrovoľným bezpríspevkovým darcovstvom".
Tieto princípy boli prijaté aj v Radou Európskych Komunít v Direktíve 2002/98 EC. Definícia dobrovoľného bezplatného darcovstva krvi Rady Európy by mala byť rozpracovaná v Čl. 20, paragraf 1. ,,Členské ?táty majú prevziať nevyhnutné opatrenia na podporu bezpríspevkového a dobrovoľného darcovstva krvi s ohľadom na uistenie sa, ?e krv a krvné komponenty sú v takej miere, ako je len mo?né zabezpečené z takýchto typov darovaní."
,,Členské ?táty majú prijať nevyhnutné opatrenia na podporu sebestačnosti Európskeho spoločenstva v ľudskej krvi a ľudskej plazme. Pre tieto účely sa má podporovať dobrovoľné bezplatné darcovstvo krvi a plazmy a majú sa prijať nevyhnutné opatrenia pre rozvoj výroby a pou?itie výrobkov získaných z ľudskej krvi alebo ľudskej plazmy dobrovoľných bezplatných darcov. Členské ?táty budú o prijatých opatreniach informovať Komisiu."
Poznámka: V tomto dokumente sa nevyskytujú podrobnosti o programoch ?pecifickej imunizácie, ale darcovia evidovaní pre tieto účely majú spĺňať minimálne vy??ie uvedené kritériá ( podrobnej?ie je program spracovaný v: Annex 2, Requirements for collection, processing and quality control of blood, blood components and plasma derivatives, WHO Technical Report Series, No. 840, 1994).
Táto kapitola zahrňuje výber darcov celej krvi a tie? darcov krvných komponentov pre rôzne procedúry aferézy. Výber darcov hemopoetických progenitorových buniek je obsiahnutý v Kapitole 2 Sprievodcu bezpečnosti a istoty kvality pre orgány, tkanivá a bunky v publikácii RE. Sú tu v?eobecné princípy týkajúce sa v?etkých darcov, ďalej sú tu ?peciálne po?iadavky pre darcov jednotlivých komponentov pripravovaných rôznymi metódami. Táto kapitola sa preto rozdeľuje do nasledujúcich odsekov

A. V?eobecné princípy výberu darcov a pokyny pre vyradených darcov
B. ?peciálne po?iadavky pre darcov rôznych typov komponentov
C. Príklad dotazníka pre darcu.

A. V?eobecné princípy výberu darcov a príručka pre vyradenie
Cieľom výberu osôb pre darovanie krvi a jej zlo?iek pre liečebné účely je zistiť, či je potenciálny darca zdravý, aby nedo?lo k po?kode­niu jeho zdravia a aby sa chránil príjemca. V?etci darcovia majú prejsť skríningovou procedúrou , ktorá zhodnotí ich spôsobilosť darovať krv. Iba zdravé osoby s dobrou zdravotnou anamnézou sa mô?u prijať ako darcovia krvi pre liečebné účely.
Skríning darcu
Obvykle nie je mo?né uskutočniť kompletnú anamnézu a komplet­né fyzikálne vy?etrenie darcu krvi. Preto je potrebné spoľahnúť sa na odpovede darcu na jednoduché otázky zamerané na jeho zdravotný stav a prekonané ochorenia, jednoduché zhodnotenie vonkaj?ích príznakov u darcu a jednoduché laboratórne vy?etrenie.
Skríningový proces zahŕňa
  • Zaistenie (pred darovaním) výukového materiálu pre v?etkých darcov. Tento edukačný materiál by mal byť zrozumiteľný darcovi a mal by vysvetliť proces darovania, proces infekcií prenosných krvou a zodpovednosť darcu za prevenciu takýchto prenosov.
  • Ohodnotenie ka?dého darcu vykonáva kvalifikovaná osoba dodr?iavajúc prijaté kritériá , ktorá pracuje pod dozorom lekára. Toto ohodnotenie zahŕňa rozhovor, dotazník a ďal?ie priame otázky, ak je to potrebné.
Dotazník má byť zostavený tak, aby sa pomocou neho získali informácie zodpovedajúce zdravotnému stavu darcu. Má byť zrozumiteľný pre darcu a je potrebné dopriať darcom dostatok času na jeho vyplnenie. Má byť podpísaný darcom a osobou, ktorá prehodnocuje zdravotný stav darcu pred darovaním a tým potvrdzuje, ?e zodpovedajúce otázky boli darcom zodpovedané.
Za účelom získať relevantné informácie v zdravotnej anamnéze darcu a v?eobecnom zdraví sa odporúča , aby predtlačený dotazník bol kompletný, prispôsobený typu darcov (prvodarca, pravidelný darca, darca na aferézu).
Pri rozhovore ?pecializovaný personál mô?e dávať ďalej priame otázky k doplneniu informácií získaných dotazníkom. Vyradeným darcom by malo byť poskytnuté jasné vysvetlenie dôvodu vyradenia. Hlavné oblasti, ktoré majú byť obsiahnuté v dotazníku a doplnenie priamymi otázkami sú zahrnuté v príklade dotazníka v sekcii C.
Detaily o darcoch
Musí existovať bezpečná identifikácia darcu a prehľadná cesta kontroly smerom od darcu k odberu.
Vek
Dolná veková hranica: 18 rokov.
Pokiaľ to povoľujú národné právne predpisy, mô?u sa prijať aj darcovia od 17 rokov.
Horná veková hranica: 65 rokov.
O odbere u darcov mimo tohto vekového rozpätia rozhoduje príslu?ný lekár rovnako ako o odbere u prvodarcu star?ieho ako 60 rokov.
Rizikové povolania
Pri rizikových povolaniach alebo koníčkoch je potrebné dodr?iavať minimálny interval 12 hodín medzi odberom a návratom do zamestnania alebo ku koníčku. Medzi rizikové povolania alebo koníčky patrí napr. riadenie lietadiel, riadenie autobusu alebo vlaku, práca na ?eriave, lezenie po rebríku alebo le?ení, plachtenie, horolezectvo a potápanie.
Vzhľad darcu, pulz a krvný tlak
Zvlá?tnu pozornosť je potrebné venovať nasledovným príznakom: pletora, chabá telesná kon?titúcia, podvý?iva, bledosť, ?ltačka, cyanóza, du?nosť, psychická labilita a? debilita, intoxikácia alkoholom alebo omamnými látkami.
Ko?a v mieste venepunkcie má byť nepo?kodená zahrňujúc lokálny ekzém.
Osoby, ktoré sú jasne pod vplyvom alkoholu majú byť darovania vyradení. Nedovolené je parenterálne u?ívanie liekov (drog), a ak je známe , alebo pravdepodobné, musí byť darca vyradený z darovania. Pred ka?dým darovaním krvi je potrebné vy?etriť tep a tlak krvi. Pulz má byť pravidelný medzi 50 a 100 / min. Prípustné je kolísanie krvného tlaku, systolický tlak nemá prekročiť hranicu 180 mm Hg, diastolický tlak 100 mm Hg.
Smernice pre vyradenie darcov
Na základe informácií získaných pomocou dotazníka a rozhovoru sa postupuje podľa nasledovných kritérií.
Mimoriadne okolnosti sa musia hlásiť zodpovednému lekárovi, ktorý je zodpovedný za konečné rozhodnutie, či sa darca mô?e podrobiť odberu alebo nie. Ak má lekár pochybnosti, darca , musí byť vyradený.
Smernice pre vyradenie darcov zoskupené:
  • Podmienky vy?adujúce trvalé vyradenie
  • Podmienky vy?adujúce dočasné vyradenie pre určenú časovú periódu
  • Podmienky vy?adujúce individuálne ohodnotenie
  • Infekčné ochorenia
Kritéria trvalého vyradenia alogénnych darcov krvi a krvných komponentov

Kardiovaskulárne ochorenia
Darcovia s ochorením srdca v anamnéze, ?peciálne koronárne ochorenia, angina pectoris, ťa?ká arytmia, anamnéza cerebrovaskulárneho ochorenia, arteriálnej trombózy, alebo rekurentnej venóznej trombózy.
Infekčné ochorenia
Nosiči Hepatitídy B okrem HBsAg negatívnych jedincov, ktorí sú preukázateľne imúnni
Nosiči Hepatitídy C
HIV 1,2
HTLV I/II
Babesiosa
Kala Azar (viscerálna leischmanioza)
Q horúčka
Diabetes
Cukrovka je dôvodom na trvalé vyradenie, ak vy?aduje liečbu inzulínom.
Malígne ochorenia.
Jednotlivci s aktuálnym malígnym ochorením, alebo v anamnéze. Lekár mô?e urobiť výnimku v ?peciálnych prípadoch, napr. u karcinómov in situ s kompletným vyliečením ako napr. neinvazívny Ca krčka maternice.
Prenosná spongiformná encefalopatia, Creutzfeldtova-Jakobova choroba, vCJD,
Jedinci, ktorí boli v minulos­ti liečení extraktom z ľudskej hypofýzy, sú príjemcami transplantátu rohovky alebo transplantátu ?tepu tvrdej mozgovej pleny, alebo u ktorých je v rodine riziko Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby. Ochorenie, alebo akákoľvek iná prenosná spongiformná ncefalopatia.
Intravenózne, alebo intramuskulárne pou?ívanie drog
Akákoľvek anamnéza pou?itia i.v., alebo i.m.. drog
Príjemcovia xenotransplantátu
Kritéria na dočasné vyradenie darcov z darcovstva
Endoskopia s biopsiou pou?ijúc flexibilný in?trument, inokulačné zranenie, akupunkúra, tetová?, piercing tela
Vyradenie na 12 mesiacov. Vyradenie na 6 mesiacov a menej mô?e byť dovolené, ak validovaný NAT test HIV, HBV a HCV so senzitivitou menej ako 5000 geq/ml je realizovaný ako prídavný sérologický test.
Epilepsia
Jedinec mô?e darovať, keď je tri roky bez liečby a záchvatov
Horúčka nad 38°C
2 tý?dne od dátumu ústupu symptómov
Chrípke podobné ochorenie -
2 tý?dne od dátumu ústupu symptómov
Obličkové ochorenia
Po úplnom vyliečení akútnej glomerulonefritídy je 5-ročná karanténa. Chronická nefritída a pyelonefritída sú dôvodom na trvalé vy­radenie darcu.
Osteomyelitída
Jedinec je vyradený na dva roky po tom, čo je uznaný za vyliečeného.
Reumatická horúčka
2 roky od dátumu ústupu symptómov, pokiaľ nie sú príznaky chronického ochorenia srdca. Neskoré komplikácie sú dôvodom k trvalému vyradeniu.
Lieky
U?ívanie liekov mô?e indikovať ochorenie, ktoré vyraďuje darcu. Odporúča sa, aby zdravotnícky personál mal k dispozícii zoznam be?ne u?ívaných liekov s vyjadrením k mo?nosti darovať krv pri ich u?ívaní. Zoznam musí byť overený zodpovedným lekárom. Jedinci, ktorí u?ívajú predpísané lieky, ?peciálne tie s teratogénnym účinkom, majú byť vyradení na obdobie, ktoré závisí od farmakokinetických vlastností lieku.
Chirurgické zákroky
Veľké chirurgické zákroky sú dôvodom vyradenia darcu na dobu 6 mesiacov.
Malé chirurgické zákroky ( extrakcia zubov a pod. ), pokiaľ sa nevyskytnú komplikácie, vyraďuje darcu na jeden tý?deň.
Po resekcii ?alúdka sú jedinci obvykle trvalo vyradení
Transfúzia krvi a krvného prípravku
Je dôvodom na vyradenie na dobu 12 mesiacov, pokiaľ nejde o podanie erytrocytov v rámci cieleného imunizačného programu. Tie sú dôvodom k lekárskemu prehodnoteniu.
Tropické ochorenia
Osoby po príchode z tropických oblastí mô?u byť prijatí za darcov krvi najskôr pol roka po príchode, a to iba v tom prípade, ?e sa u nich neobjavila nevysvetliteľná teplota alebo ochorenie.
Nevysvetliteľná strata hmotnosti má byť pred darovaním krvi objasnená.

Vakcinácie
Vakcíny s oslabenými baktériami a vírusmi - BCG, ?ltá zimnica, rubeola, osýpky, poliomyelitis (p.o.), mumps, ?ivá oslabená vakcína proti týfusu, ?ivá oslabená vakcína proti cholere
4 tý?dne
Vakcíny s usmrtenými baktériami a ricketsiami - - cholera, týfus, kapsulárna polysacharidová vakcína proti tyfoidnej horúčke
Mô?e darovať, ak nemá ťa?kosti.
Vakcíny s inaktivovanými vírusmi - poliomyelitis (injekčná vakcína), chrípka
Mô?e darovať, ak nemá ťa?kosti
Toxoidy - zá?krt, tetanus
Mô?e darovať, ak nemá ťa?kosti.
Hepatitída A, Hepatitída B
Mô?e darovať, ak nemá ťa?kosti a nebol vystavený nákaze
Besnota
Mô?e darovať, ak nemá ťa?kosti a nebol vystavený nákaze, vyradenie na jeden rok, ak bol vakcinovaný po vystavení nákaze
Klie?ťová encefalitída
Mô?e darovať, ak nemá ťa?kosti a nebol vystavený nákaze

Ochorenia vy?adujúce individuálne prehodnotenie
Darci mô?u mať mno?stvo problémov, ale len niektoré z nich sú tu uvedené. Je potrebné, aby národné autority rozpracovali podrobnej?ie smernice zalo?ené na prevalencii ochorení v populácii, pre ktoré slú?ia
Alergia
Jedinci s dokumentovanou anafylaxiou v anamnéze nemajú byť akceptovaní ako darcovia.
Autoimúnne ochorenia
Postihnutie viac ako jedného orgánu je dôvodom na trvalé vyradenie
Beta talasémia
Heterozygotní nosiči génu pre beta-talasémiu mô?u darovať krv, pokiaľ sú v dobrom zdravotnom stave a majú normálnu hladinu hemoglobínu.
Bronchitída.
Jedinci s príznakmi ťa?kej chronickej bronchitídy nemô?u byť darcami.
Be?né prechladnutie
Mô?e darovať, ak je bez klinických príznakov a cíti sa dobre.
Hypertenzia
Osoby, ktoré majú systolický krvný tlak vy??í ako 180 mm Hg alebo majú diastolický tlak vy??í ako 100 mm Hg, nemajú byť zaradené medzi darcov krvi. Mierna hypertenzia, pri ktorej diastolický krvný tlak je udr?iavaný pod 100 mm Hg, mô?u byť akceptovaní
Infekčné ochorenia
Po infekčnom ochorení, má byť potencionálny darca vyradený minimálne dva tý?dne po dátume úplného klinického vyzdravenia.
V prípade kontaktu s infekčným ochorením je potrebné darcu vylúčiť na dobu adekvátnu karanténe ochorenia. Ak sa nevie o aké ochorenie ide, dobu vyradenia určí zodpovedný lekár.

Hlásené prípady potransfúznych infekcií majú byť vy?etrené spätne - LOOK BACK. Je potrebné dodr?iavať nasledujúce doby vyradenia u ni??ie menovaných infekcií:
Brucelóza - 2 roky od dátumu úplného vyliečenia
Toxoplazmóza - 6 mesiacov od dátumu klinického uzdravenia
Tuberkulóza - 2 roky od dátumu, kedy bolo potvrdené vyliečenie

AIDS - Syndróm získanej imunodeficiencie
V?etkým darcom sa musia poskytnúť presné a najnov?ie informácie o prenose HIV a AIDS tak, aby sa nedo?adovali darovania osoby, ktoré pou?ívajú nebezpečné sexuálne praktiky alebo sa inak rizikovo chovajú a vystavujú sa tak zvý?enému riziku infekcie. Obsah tejto informácie je potrebné prispôsobiť aktuálnej epidemiologickej situácii v danej krajine. Krv a krvné prípravky s opakovane reaktívnym výsledkom vy?etrenia na ukazovatele HIV infekcie sa nesmú pou?iť pre liečebné účely. V?etci darcovia s konfirmačne potvrdenou HIV pozitivitou majú byť informovaní v rámci platného právneho postupu, ?e nesmú pokračovať v darcovstve. Darcovia, u ktorých bola opakovane zistená reaktivita na ukazovatele HIV, ktorá nemô?e byť potvrdená, majú byť informovaní v súlade s národnými predpismi.
Sexuálni partneri:
- aktuálni sexuálni partneri ľudí s HIV pozitivitou majú byť vyradení
- bývalí sexuálni partneri ľudí s HIV mô?u byť akceptovaní jeden rok po poslednom sexuálnom kontakte
Chagasova choroba.
Osoby s Chagasovou chorobou alebo osoby, ktoré prekonali toto ochorenie majú byť trvalo vyradené. Jedinci, ktorí sa narodili, alebo boli transfundovaní v endemickej oblasti, mô?u byť iba darcami plazmy pre priemyselnú frakcionáciu okrem prípadu, ?e validovaný test na infekciu T. cruzi je negatívny.
?ltačka, hepatitída
V?etkým darcom sa majú poskytnúť informácie o rizikovom chovaní, ktoré mô?e mať za následok prenos hepatitídy tak, aby sa darcovi poskytla mo?nosť na sebavyradenie. Osoby so ?ltačkou alebo hepatitídou v anamnéze sa mô?u prijať za darcov krvi, a to na základe rozhodnutia zodpovedného lekára a za predpokladu, ?e je potvrdená negativita vy?etrenia HBsAg a/alebo anti -HCV. Osoby s pozitivitou HBsAg a anti-HCV sa vyradia. Treba spomenúť, ?e po imunizácii proti hepatitíde, mô?u byť výsledky HBsAg falo?ne pozitívne. Pozitivita anti HBs nie je príčinou vyradenia.
Osoby, ktoré boli doma v kontakte alebo mali pohlavný styk s osobou s vírusovou hepatitídou alebo ktoré dostali transfúziu krvi alebo krvného produktu, sú dočasne vyradené na dobu 12 mesiacov, okrem tých, ktorí sú dokázateľne imunizovaní.
Zdravotnícki pracovníci, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s chorými na hepatitídu, sa prijímajú za darcov na základe rozhodnutia zodpovedného lekára transfúzneho oddelenia za predpokladu, ?e neutrpeli poranenie napr. ihlou a ?e povrch ich sliznice sa nedostal do kontaktu s krvou. V opačnom prípade sú vyradení na 12 mesiacov.
Sexuálni partneri:
- aktuálni sexuálni partneri ľudí s HBV pozitivitou majú byť vyradení, pokiaľ nie sú preukázateľne imúnni
- bývalí sexuálni partneri ľudí s HBV pozitivitou mô?u byť akceptovaní jeden rok po poslednom sexuálnom kontakte
Malária.
1. U osôb, ktoré ?ili v endemickej oblasti malárie prvých päť rokov ?ivota, je väč?ia pravdepodobnosť vzniku získanej imunity a bezpríznakového nosičstva parazitov malárie. Mô?u byť prijatí za darcov krvi, ak uplynulo 6 mesiacov od poslednej náv?tevy endemickej oblasti malárie a výsledok validovaného vy?etrenia antimalarických protilátok, alebo molekulárny genómový test na maláriu je negatívny. Ak je výsledok pozitívny, darca sa má vyradiť z darcovstva bunkových zlo?iek krvi. Ak výsledok nie je dostupný, mô?e sa osoba prijať za darcu krvi za predpokladu, ?e uplynuli najmenej tri roky od poslednej náv?tevy endemickej oblasti a počas tejto doby sa nevyskytli príznaky malárie.
2. Ostatné osoby, ktoré nav?tívili oblasť s endemickým výskytom malárie, mô?u darovať krv 6 mesiacov po návrate, ak sa nevyskytli počas pobytu a po návrate ?iadne horúčkové epizódy. Ak sa vyskytli horúčkové epizódy, odber krvi je mo?ný 6 mesiacov po poslednej epizóde za predpokladu negativity imunologického testu na dôkaz protilátok proti pôvodcom, alebo molekulárneho genómového test na maláriu je negatívny. Ak je validovaný test nedostupný, odber krvi sa mô?e uskutočniť po uplynutí 3-ročného asymptomatického obdobia po návrate z endemickej krajiny.
3. Jedinec s dokázanou maláriou v anamnéze sa musí vyradiť, kým nie je asymptomatický a kým sa neukončí liečba. Potom mô?e po dobu troch rokov darovať iba plazmu, potom v prípade negativity validovaného testu sa mô?e stať darcom krvi.
4. Dobu vyradenia a imunologické vy?etrenia uvedené vy??ie je mo?né nebrať do úvahy u tých darcov, ktorých červené krvinky sa vyraďujú a ich plazma sa pou?íva iba na frakcionáciu na krvné produkty, ktoré sú pova?ované za bezpečné z hľadiska prenosu malárie. Treba mať na pamäti, ?e tekutá alebo zmrazená neo?etrená plazma mô?e obsahovať bunkové súčasti krvi a teda aj ?ivé plazmódiá.
5. Otázky na krajinu, v ktorej sa darcovia narodili, ?ili a ktoré nav?tívili sú potrebné pri kompletnom vy?etrení, preto ka?dé pracovisko transfúznej slu?by má mať mapu s endemickými oblasťami a abecedný zoznam krajín s endemickým výskytom malárie
Variant Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby, vCJD
Bol popísaný nový typ vCJD, agens v CJD je nerozoznateľný od agensu BSE. Vedecký dôkaz prenosu tohto agensu transfúziou je neistý, alebo vo fáze ?túdia. Zatiaľ niet dôkazu, ?e vCJD sa prenieslo krvou, alebo krvným produktom.
Rada Európy v jej doporučeniach Rec(2001)4 o prevencii mo?ného prenosu vCJD krvnou transfúziou navrhla rôzne iniciatívy k minimalizácii rizika prenosu tohto agens transfúziou. Tieto doporučenia predpokladajú, ?e preventívne opatrenia prijaté krajinami berú do úvahy oboje, endogénne vystavenie populácie bovinným produktom z krajín vysokou prevalenciou BSE a tie? incidenciu vCJD v populácii. akékoľvek navrhované opatrenia by mali brať do úvahy tie? účinok na darcov a dostupnosť krvi a krvných komponentov. Niektoré opatrenia prijaté rôznymi krajinami zahŕňajú: depléciu leukocytov, vyradenie darcov z geografických dôvodov, vylúčenie darcov transfundovaných komponentmi, zní?enie expozície darcov recipientom, nepou?ívanie plazmy z rizikových oblastí pre frakcionáciu.
Je dôle?ité, aby takéto opatrenia boli zalo?ené na príslu?nom ohodnotení rizika. Zvý?ená pozornosť by mala byť kladená vhodnému klinickému pou?itiu krvi a krvných produktov.

B. ?pecifická pozornosť venovaná darcom rôznych typov komponentov

Celá krv
Váha
?tandardné mno?stvo krvi sa nesmie odoberať od osôb s telesnou hmotnosťou ni??ou ako 50 kg.
Intervaly medzi odbermi
Prípustná be?ná prax v niektorých Európskych krajinách umo?ňuje a? 6 ?tandardných odberov u mu?ov a 4 ?tandardné odbery u ?ien v jednom roku. Minimálny interval medzi dvoma ?tandardnými odbermi sú 2 mesiace. Neodporúča sa tento počet odberov za ?iadnych okolností prekračovať a zariadenie transfúznej slu?by by uvedený počet odberov malo prijať po dôkladnom uvá?ení podľa stravovacích návykov obyvateľov a s vedomím, ?e mô?e byť potrebná mimoriadna starostlivosť, okrem pravidelného vy?etrenia hemoglobínu alebo hematokritu aj monitorovanie za účelom odhalenia poklesu zásob ?eleza u darcu. Ďalej sa dporúča, aby register aktívnych darcov bol primerane veľký, aby sa pravidelne neprekročili ?tyri odbery u mu?ov a tri odbery u ?ien za jeden rok, čím sa predíde po?iadavke na ?peciálnu starostlivosť o darcov a umo?ní sa pru?ne reagovať na naliehavé situácie v prípade zvý?ených nárokov na krv.
Mno?stvo
?tandardný odber je odber celej krvi je 450 ml± 10%, bez započítania antikoagulačného roztoku. Praktiky na niektorých pracoviskách v Európe dovoľujú odobrať 500 ml + 10% ako ?tandardnú dávku. Pri jednom odbere celej krvi sa nesmie darcovi odobrať viac ako 13% zo stanoveného cirkulujúceho objemu krvi. Ojem krvi sa stanovuje na základe pohlavia, vý?ky a hmotnosti darcu.

Laboratórne vy?etrenia
Hemoglobín : má sa vy?etriť pri ka?dom darovaní , mô?e sa nahradiť vy?etrením hematokritu (Htk). Minimálne hodnoty pred darovaním
- ?eny : Hb 125 g/l (7,8 mmol/l), Htk 0,38
- mu?i : Hb 135 g/l (8,4 mmol/l), Htk 0,40
O darovaní pri ni??ích hodnotách mô?e rozhodnúť lekár, alebo mô?u byť stanovené národnou autoritou na základe ?pecifických noriem pre danú populáciu.
Abnormálne nízke a vysoké hodnoty je potrebné podrobiť ďal­?iemu vy?etreniu, rovnako ako pokles Hb o viac ako 20 g/l me­dzi dvoma za sebou nasledujúcimi odbermi.
C. Darcovia na aferézu
Za vy?etrenie a starostlivosť o darcov na aferézu má byť zodpovedný lekár vy?kolený v týchto technikách. Okrem výnimočných okolností (o ktorých rozhoduje príslu?ný lekár) majú darcovia pre aferézy spĺňať kritériá pre be?né odbery celej krvi. Navy?e sa majú sledovať nasledovné kritériá:
Mimoriadna pozornosť sa má venovať nasledovným stavom:
- abnormálne krvácavé príhody
- stav naznačujúci retenciu tekutín (najmä pri u?ívaní steroidov a/alebo plazmaexpanderov)
- u?ívanie liekov, ktoré obsahujú kyselinu acetylosalicylovú počas piatich dní pred trombocytaferézou
- príznaky ?alúdočných obtia?í v anamnéze ( pokiaľ sa majú podať steroidy)
- ne?iadúce reakcie pri predchádzajúcich odberoch.
- pri prítomnosti kosáčikovitého znaku krviniek sa darca vyraďuje

Plazmaferéza
Frekvencia darovania a maximálne mno?stvo odobratej plazmy
Darcovia by sa nemali podrobiť plazmaferéze častej?ie ako raz za dva tý?dne. Vo výnimočných prípadoch a po posúdení príslu?ným lekárom mô?e byť táto frekvencia zmenená, ale je potrebné dodr?ať nasledovné kritériá:
- od jedného darcu sa neodoberá viac ako 15 litrov plazmy za rok
- od jedného darcu sa neodoberá viac ako 1 liter plazmy za tý?deň
- pokiaľ sa nenahrádza počas plazmaferézy odoberaný objem, neodoberá sa pri jednej plazmaferéze od jedného darcu viac ako 600 ml čistého objemu plazmy. Čistý objem plazmy vypočítame odčítaním mno?stva antikoagulantu od aktuálneho mno?stva plazmy, alebo mô?eme rátať 650 ml plazmy spolu s antikoagulantom. Pokiaľ objem plazmy odobratej pri jednom odbere prekročí ?tandardných 650 ml (spolu s antikoagulačným roztokom) poskytne sa vhodná forma náhrady tekutín
V prípade, ?e ide o kombinovaný odber plazmy, erytrocytov a/alebo trombocytov počas jednej procedúry, celkový objem čistej plazmy, erytrocytov a červených krviniek nesmie presiahnuť 600ml. Pokiaľ objem odobratý od darcu pri jednom odbere prekročí ?tandardných 600 ml poskytne sa vhodná norma náhrady tekutín
Celkové mno?stvo odobratých erytrocytov nesmie prevý?iť teoretické mno?stvo erytrocytov, ktoré zní?i hemoglobín darcu pod 110g/l (6,8 mmol/l)
Interval medzi plazmaferézou, alebo trombocytaferézou a odberom celej krvi, alebo odberom jednej jednotky erytrocytov aferézou (bez ohľadu na to, či je, alebo nie je kombinovaná s plazmaferézou a/alebo trombocytaferézou) je najmenej 48 hodín
Interval medzi odberom celej krvi, odberom erytrocytov aferézou, alebo aferézou, pri ktorej nedo?lo k návratu erytrocytov a následnou aferézou (pri ktorej sa ale neodoberajú erytrocyty) je najmenej jeden mesiac . Interval medzi dvoma erytrocytaferézami má byť taký interval, ako medzi dvoma darovaniami celej krvi.
Interval medzi darovaním celej krvi a darovaním 2 jednotiek erytrocytov aferézou má byť minimálne 3 mesiace. Interval medzi darovaním 2 jednotiek erytrocytov z aferézy a darovaním celej krvi má byť minimálne 6 mesiacov. Celkové straty erytrocytov u darcu za rok nemajú byť väč?ie, ako sú akceptovateľné straty pri darovaní celej krvi.
Na odber 2 autológnych jednotiek erytrocytov získaných aferézou mô?e byť akceptovaný krat?í interval, ale po posúdení zodpovedným lekárom.

Doplňujúce po?iadavky u darcov podstupujúcich plazmaferézu
- teplota ( pokiaľ je po?adovaná)
- vy?etrenie bielkovín spočívajúce v stanovaní celkového obsahu bielkovín séra a/alebo ELFO a/alebo obsahu jednotlivých bielkovín, najmä albumínu a IgG. Hladina celkovej bielkoviny nemá byť ni??ia ako 60 g/l. Vy?etrenie sa má robiť vo vhodnom intervale, najmenej v?ak 1x ročne. Navy?e sa u darcov plazmy pri odberoch plazmaferézou v sérii sleduje vo vhodných intervaloch, najmenej v?ak 1x ročne:
- hodnota celkovej bielkoviny v sére a/alebo ELFO a/alebo obsah jednotlivých bielkovín, najmä albumín a IgG, výsledky zhodnotí lekár
- zvlá?tna pozornosť sa má venovať akémukoľvek významnému poklesu týchto hodnôt aj keby e?te boli v rámci normálnych laboratórnych hodnôt.

Doplňujúce po?iadavky u darcov podstupujúcich cytaferézu
- pred trombocytaferézou sa vy?etruje počet trombocytov. Rutinná trombocytaferéza sa nemá robiť u osôb, ktorých počet trombocytov je menej ako 150 x 10 9/L.
- pre rutinné získavanie trombocytov aferézou sa darca nemá podrobiť aferéze častej?ie ako jedenkrát za dva tý?dne. V prípade ?pecifickej HLA/HPA cytaferézy interval mô?e byť redukovaný podľa uvá?enia lekára.

Po?iadavky pre odber 1 jednotky erytrocytov aferézou (samostatne, alebo kombinovane s plazmou a/alebo do?tičkami)
- Hb alebo Htk by mal byť vy?etrený pred darovaním a mal by vyhovovať podmienkam daným pre darovanie celej krvi
- Celkový zozbieraný objem erytrocytovej jednotky by mal byť odčítaný od celkového objemu plazmy, ktorý sa mô?e zozbierať v kombinovaných procedúrach s do?tičkami alebo/a plazmou. Rovnaké re?trikcie sa vy?adujú pre plazmový, alebo do?tičkový podiel procedúry tak, ako pre procedúry bez erytrocytov.

Po?iadavky pre odber 2 jednotiek erytrocytov aferézou
- Darca by mal mať odhadom celkový objem krvi väč?í ako 5l ( vo v?eobecnosti sa vy?adujú osoby s váhou nad 70 kg)
- Hb by mal byť vy?etrený pred darovaním a minimálna hodnota by mala byť viac ako 140g/l alebo 8,7 mmol/l (minimálny Htk viac ako 0,42).Pre bezpečnosť darcu hodnota hemoglobínu po darovaní by nemala klesnúť pod 110g/l alebo 6,8 mmol/l.
- Pre autológnu aferézu 2 jednotiek erytrocytov mô?e byť ni??í Hb akceptovaný po rozhodnutí zodpovedného lekára.

Darcovia erytrocytov pre antiD imunizáciu
Táto časť nezahŕňa programy ?pecifickej imunizácie, ale darovanie erytrocytov na tieto účely by malo spĺňať minimálne tieto kritériá.
Markery infekcií, ktoré majú byť vy?etrené zahŕňajú: HBsAg, protilátky proti HIV ½, HCV, HTLV I/II, a HBc. NAT test pre provírusovú HIV-DNA v leukocytoch pre HCV-RNA v plazme a pre HBV-DNA v plazme.
Fenotypizácia erytrocytov by mala byť vykonaná najmenej 2x.
Erytrocyty pre imunizáciu by mali byť uskladnené najmenej 6 mesiacov. Po 6 mesiacoch by mali byť u v?etkých darcov v novej vzorke stanovené vy??ie uvedené infekčné markery a a? po ich negativite mô?u byť skladované erytrocyty uvoľnené na imunizáciu. Aj keď po čase mô?u nastať zmeny v selekcii darcov a v testovaní infekčných markerov pri pravidelnom darcovstve celej krvi, imunizačný program má:
a) udr?iavať zadr?ané vzorky z ka?dého odberu erytrocytov tak aby boli vhodné pre testovanie v budúcnosti
b) prehodnotiť predchádzajúce darovania tým, ?e sa vykoná aktuálny skríning a testy u darcu pokiaľ je to mo?né, alebo sa testujú zadr?ané vzorky a to v prípade, ?e aktuálny skríning a testovanie darcu je nemo?né, alebo nedostatočné na to, aby sa vylúčilo predchádzajúce riziko.
c) Nebrať do úvahy aktuálne ?tandardy u predchádzajúcich odberov erytrocytov len po zvá?ení rizika pre imunizovaných darcov a ultimátnych príjemcov plazmy.

D. Dezignované a priame darovanie
Dezignované darovanie ( označené darovanie )
Dezignované darovanie je to, ktoré je určené pre menovaného pacienta na základe zdravotných indikácií. Toto darovanie mô?e zahrnúť aj členov rodiny, ale klinický benefit pre pacienta je významnej?í oproti riziku - podľa lekára. Okolnosti za akých k tomu mô?e dôjsť sú:
  1. pre pacientov s ojedinelou krvnou skupinou, keď kompatibilné anonymné darovanie nie je k dispozícii
  2. v prípade, ?e transfúzia od ?pecifického darcu je indikovaná pre imunomoduláciu a imunoterapiu, napr. pri príprave na transplantáciu obličky, alebo transfúzia lymfocytov za účelom graft-versus-leukémia efektu.
  3. v niektorých prípadoch aloimúnnej novorodeneckej trombocytopénie, napr. keď HPA typované do?tičky nie sú dostupné a IVIG terapia je nepostačujúca.
Transfúzna prax podávania rodičovskej krvi deťom nie je bez rizika. Matka mô?e mať protilátky proti antigénom, ktoré sú prítomné na erytrocytoch, trombocytoch, alebo leukocytoch dieťaťa. Preto nie je vhodné podávať matkinu plazmu. Otec by tie? nemal slú?iť ako darca buniek pre dieťa, preto?e materské protilátky proti antigénom zdedeným od otca mô?u byť prenesené cez placentu do krvi dieťaťa. Taktie? vzhľadom na parciálnu histokompatibilitu, transfúzia buniek od rodičov, alebo príbuzných so sebou nesie riziko GVHD, aj u imunokompetentných. Krí?ové darovanie (transfúzia pacientovi) mô?e byť povolená za okolností, keď sú splnené kritériá pre alogénne darovanie.

Priame darovanie
Priame darovanie je také, keď ide o darovanie pre menovaného pacienta, kde po?iadavka na darovanie vy?la od pacienta, príbuzných a priateľov. Verejnosť si stále myslí, ?e priame darovanie je bezpečnej?ie ako anonymné, dobrovoľné, bezpríspevkové darovanie. V skutočnosti je výskyt infekčných markerov vo v?eobecnosti vy??í medzi priamymi darcami. Priame darcovstvo sa nepova?uje za dobrú praktiku a malo by byť obmedzované.

E. Príklad dotazníka
V?eobecné otázky
Cítite sa zdravý?
Bola ste v priebehu posledných 12 mesiacov tehotná?
Máte rizikové zamestnanie alebo koníčky (napr. ?ofér autobusu, potápač...)?
Boli ste niekedy v minulosti vyradený z darovania
Zaznamenali ste nevysvetliteľnú horúčku?
U?ívate nejaké lieky - aj aspirín?
Boli ste nedávno očkovaný alebo stomatologicky o?etrený?
Boli ste liečený isotretinoinom (Accutanom R), etretinatom (Tegisonom R), finasteridom (Proscarom R, Propeciou R), aciretinom (Neotigasonom R)?
Prekonali ste niekedy
- infekčnú ?ltačku, maláriu, tuberkulózu, reumatickú horúčku...
- srdcové ochorenie, vysoký alebo nízky tlak...
- alergické ochorenie(astmu...)
- kŕče alebo ochorenie nervového systému...
- chronickú chorobu (cukrovku, zhubné nádory, ?alúdočný vred)

Otázky spojené s HIV/HBV/HCV infekčným rizikom
Čítali ste a porozumeli ste informáciám o AIDS a infekčnej ?ltačke?
Pichali ste si niekedy drogy?
Prijali ste niekedy úplatu za sex formou peňazí alebo drog?
Pre mu?ov: mali ste niekedy pohlavný styk s iným mu?om?
Pre ?eny: máte informáciu o tom, či mal niektorý mu?, s ktorým ste mali posledných 12 mesiacov sexuálny kontakt, pohlavný styk s iným mu?om.
Posledných 12 mesiacov mali ste sexuálny kontakt s :
- partnerom, ktorý je HIV pozitívny alebo mal infekčnú ?ltačku?
- partnerom, ktorý si aplikoval drogy?
- partnerom, ktorý dostal úplatu za sex formou peňazí alebo drog?
Boli ste v kontakte s infekčnou ?ltačkou v rodine alebo v zamestnaní?
Od vá?ho posledného darovania , v priebehu minulých 12 mesiacov ste mali
- operáciu alebo lekárske vy?etrenie?
- prepichovanie rôznych častí tela (piercing) a/alebo tetovanie?
- akupunktúru iným ako registrovaným lekárom?
- transfúziu?
- poranili ste sa, vrátane pou?itej injekčnej ihly a Va?e poranenie alebo Va?a sliznica sa dostala do kontaktu s cudzou krvou?

Otázky spojené s rizikom vCJD
Boli ste niekedy informovaný o rodinnom riziku Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby?
Podstúpili ste transplantáciu rohovky?
Podstúpili ste transplantáciu tvrdej pleny mozgovej?
Boli ste liečený prípravkami z ľudskej hypofýzy?

Otázky spojené s rizikom cestovania
Narodili ste sa alebo ste ?ili a/alebo ste cestovali do cudziny? Kam?

Otázky spojené s rizikom ?ivotného ?týlu
Prekonali ste sexuálne prenosné ochorenie?

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Transfuziológia
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Transfuziológia:
Transfúzia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 3.77
hlasov: 9


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.10 sekund