oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 173 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Prevzaté: Transfuze a hematologie dnes - suplementum
Poslal: ornst v 20.10.2018 17:28 (3903 krát čítané)
Téma Klinická hematológia

edukačné predná?ky - I. CESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD, 16.-19. zárí 2018 - Transfuze Hematol. dnes,24, 2018, S2/a


Stiahni si suplementum
Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Prevzaté: Liečba myelodysplastického syndrómu s vy??ím rizikom
Poslal: ornst v 23.07.2018 10:22 (4254 krát čítané)
Téma Myelodysplastický syndrom
Liečba myelodysplastického syndrómu s vy??ím rizikom

MUDr. Adriana Kafková, PhD.1, prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.2, 3
1NZZ Hemko, s. r. o., hematologická a onkohematologická ambulancia, Ko?ice
2Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJ?, Ko?ice
3Klinika hematoonkologie FNO a LFO, Ostrava

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(4): 231-236
Myelodysplastický syndrom

(Čítať ďalej... | 3049 bajtov | Skóre: 1)


Prevzaté: Successful Treatment of Refractory B-cell Lymphomas with CAR T-Cell Therapy
Poslal: ornst v 08.07.2018 12:54 (3896 krát čítané)
Téma lymfoproliferacie
Successful Treatment of Refractory B-cell Lymphomas with CAR T-Cell Therapylymfoproliferacie

(Čítať ďalej... | 1891 bajtov | Skóre: 4)


Prevzaté: Gene Therapy for β-Thalassemia Patients who Are Transfusion Dependent
Poslal: ornst v 08.07.2018 12:28 (3976 krát čítané)
Téma Anémia
Gene Therapy for β-Thalassemia Patients who Are Transfusion DependentAnémia

(Čítať ďalej... | 2006 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: STOCKHOLM - EHA 2018 - ohlédnutí za kongresem
Poslal: ornst v 07.07.2018 14:32 (4332 krát čítané)
Téma Klinická hematológia
STOCKHOLM - EHA 2018 - ohlédnutí za kongresem očima pana doc. MUDr. Jaroslava Čermáka CSc.
Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Prevzaté: Imunomodulační léčba perzistentní a chronické imunitní trombocytopenické purpury
Poslal: ornst v 06.07.2018 14:36 (4685 krát čítané)
Téma Trombocytopenia
Imunomodulační léčba perzistentní a chronické imunitní trombocytopenické purpury: systematický přehled a metaanalýza 28 studií.

MUDr. Libor Červinek, Interní hematoonkologická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Immunomodulatory treatments for persistent and chronic immune thrombocytopenic purpura A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis of 28 studies
Medicine September 2017
Weber E, Reynaud Q a kolektiv
Trombocytopenia

(Čítať ďalej... | 1018 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Brentuximab s bendamustinem v liečbe Hodgkinovho lymfomu
Poslal: ornst v 19.03.2015 11:48 (3518 krát čítané)
Téma lymfoproliferacie
Brentuximab vedotin v kombinaci s bendamustinem v léčbě relabovaného Hodgkinova lymfomu

lymfoproliferacie

(Čítať ďalej... | 715 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: ZMENY HEMOSTÁZY AKO SÚČASŤ METABOLICKÉHO SYNDRÓMU
Poslal: ornst v 04.10.2014 13:52 (3566 krát čítané)
Téma tromboembolia
ZMENY HEMOSTÁZY AKO SÚČASŤ METABOLICKÉHO SYNDRÓMU

A. Remková
I.interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

abstrakt predná?ky

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 5228 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Myelofibróza - posúdenie nových liečebných mo?ností
Poslal: ornst v 26.03.2014 12:50 (4029 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Myelofibróza - posúdenie nových liečebných mo?ností

MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Onkológia, 2012; roč. 7(5): 328-332

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1497 bajtov | Skóre: 4)


Prevzaté: WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIE
Poslal: ornst v 05.01.2014 12:26 (2693 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIE

Bakalářská práce

Autor: Lubo? Novák
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Ústav experimentální biologie

Studijní program: Biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Vedoucí práce: Mgr. Sabina ?evčíková PhD.
Akademický rok: 2011/2012

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1196 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIA
Poslal: ornst v 05.01.2014 12:04 (4290 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIA - EPIDEMIOLÓGIA, ETIOPATOGENÉZA, DIAGNOSTIKA A TERAPIA

Prof.MUDr.Elena Tóthová, CSc
Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (5): 301-304

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1448 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov
Poslal: ornst v 01.01.2014 12:15 (3063 krát čítané)
Téma Lekárska genetika
Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov

Autori
Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Mgr. Zuzana Poljak, PhD.

Bratislava, SAP 2011, 123 s., ISBN 978-80-8095-069-9

Lekárska genetika

(Čítať ďalej... | 1347 bajtov | Skóre: 1)


Prevzaté: REKONCEPTUALIZÁCIA ALTRUIZMU V BIOMEDICÍNSKOM DARCOVSTVE
Poslal: ornst v 07.12.2013 19:36 (2858 krát čítané)
Téma Transfuziológia
REKONCEPTUALIZÁCIA ALTRUIZMU V BIOMEDICÍNSKOM DARCOVSTVE

PETER SÝKORA, Centrum pre bioetiku, Katedra filozofie FiF UCM, Trnava
FILOZOFIA 67, 2012, No 1, p. 1

Biomedicínske donorstvo je darovanie ľudských buniek, tkanív a orgánov pre potreby transplantácie alebo biomedicínskeho výskumu.

Cieľom ná?ho príspevku je ukázať, ?e mo?no navrhnúť nový konceptuálny rámec biomedicínskeho darcovstva, ktorý sa bude opierať o rekonceptualizovaný pojem altruizmu zahŕňajúci aj reciprocitu.
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 2264 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA LYMFADENOPATIÍ
Poslal: ornst v 05.11.2013 16:56 (4372 krát čítané)
Téma Uzliny a slezina
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA LYMFADENOPATIÍ

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. klinika pre detí a dorast Lekárskej fakulty UPJ? a Detskej fakultnej nemocnice v Ko?iciach
Pediatria pre prax, 2007; 3: 164-167

Uzliny a slezina

(Čítať ďalej... | 1326 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Whippleova choroba
Poslal: ornst v 18.10.2013 22:17 (4305 krát čítané)
Téma Uzliny a slezina
Nediagnostikovaná Whippleova choroba s letálnym koncom

Daniel Farka?, Marián ?vajdler ml., Silvia Farka?ová Iannaccone, Peter Labaj

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, SLaPA pracovisko Ko?ice, Oddelenie patológie UN LP Ko?ice, Ústav súdneho lekárstva UPJ? LF, Ko?ice

Československá Patologie 2013; 49(2): 95-98

Whippleho choroba je zriedkavé infekčné ochorenie postihujúce predov?etkým belochov stredného veku, ktoré sa prejavuje črevnými a/alebo len mimočrevnými príznakmi a ktoré je zapríčinené grampozitívnym mikroorganizmom Tropheryma whipplei. Úbytok hmotnosti je univerzálnym nálezom, dve tretiny pacientov stratia 20% u? (v priemere) 4 roky pred stanovením správnej diagnózy. Ka?dý druhý pacient má intermitentné subfebrility a nočné potenie, časté je zväč?enie (periférnych a mezenteriálnych) lymfatických uzlín
Uzliny a slezina

(Čítať ďalej... | 1911 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: O bezkrevní medicíně
Poslal: ornst v 12.10.2013 22:23 (3011 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Bezkrevní medicína

V první polovině 20. století transfúzní technologie pokročily natolik, ?e se transfuze začala v léčbě pacientů rutinně pou?ívat. Ale v posledních několika desetiletích začali někteří lékaři popularizovat chirurgii bez pou?ití transfuze krve.
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1121 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Dějiny hematologie a krevní transfuze
Poslal: ornst v 12.10.2013 21:31 (3461 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Dějiny hematologie a krevní transfuze

Kateřina Husová
Bakalářská práce
Plzeň 2012

Vedoucí práce: PaedDr. Helena Východská

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 661 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Laboratórne vy?etrenia pri podozrení na céliakiu
Poslal: ornst v 12.09.2013 15:15 (3868 krát čítané)
Téma Anémia
IMUNOLOGICKÁ LABORATORNÍ VY?ETŘENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA CELIAKII

MUDr. Karin Malíčková, RNDr. Ivana Janatková, Ing. Petra ?andová, prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.1
Klinická imunologie a alergologie - laboratoř, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK Praha
Ústav imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK, Praha

Anémia

(Čítať ďalej... | 1778 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Postavení hepcidinu v diagnostice a léčbě anémií
Poslal: ornst v 15.08.2013 15:59 (2881 krát čítané)
Téma Anémia
Postavení hepcidinu v diagnostice a léčbě anémií

MUDr. Petra Bělohlávková
II. interní klinika - oddělení klinické hematologie, FN a LF UK Hradec Králové

Medicína pro praxi 2011; 8(3): 127-129

Anémia

(Čítať ďalej... | 1223 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Tromboembolická choroba
Poslal: ornst v 26.07.2013 14:34 (4248 krát čítané)
Téma tromboembolia
Tromboembolická choroba

Vladimír Kollárik

Chorobný proces, označovaný ako tromboembolická choroba (TECH), je komplexná nozologická jednotka. Zahŕňa trombózu hlbokých ?íl dolných končatín a/alebo panvy (prípadne aj trombózu centrálnych ?íl súvisiacu s prítomnosťou centrálneho ?ilového katétra) a na ňu nadväzujúcu embóliu do rieči?ťa truncus pulmonalis a jeho vetiev (pľúcna embólia - PE).
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1676 bajtov | Skóre: 5)


Prevzaté: Súčasné mo?nosti liečby pacientov s mnohopočetným myelómom nevhodných na transpl
Poslal: ornst v 09.07.2013 23:29 (3911 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Súčasné mo?nosti liečby pacientov s mnohopočetným myelómom nevhodných na transplantáciu

MUDr. Adriana Kafková, prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Onkológia (Bratisl.), 2013; roč. 8(3): 180-183

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1398 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Miesto tranzientnej elastografie (fibroscan) v ?kále vy?etrovacích metód pečene
Poslal: ornst v 28.06.2013 06:36 (4079 krát čítané)
Téma Vyšetrenia v hematologii
Miesto tranzientnej elastografie (fibroscan) v ?kále vy?etrovacích metód pečene

Zuzana PETRAKOVIČOVÁ, Mária SZÁNTOVÁ
(Z III. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kramáre, prednosta prof. MUDr. V. Bada, CSc.)

Lekársky obzor 59, 2010, č. 7-8, s. 304-307

Vyšetrenia v hematologii

(Čítať ďalej... | 1926 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Prognostické ukazovatele a význam odpovede na liečbu pri mnohopočetnom myelóme
Poslal: ornst v 30.05.2013 20:31 (3085 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Prognostické ukazovatele a význam odpovede na liečbu pri mnohopočetnom myelóme

MUDr. Ľudmila Demitrovičová, MUDr. Eva Miku?ková, MUDr. Lucia Copáková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie B, Národný onkologický ústav, Bratislava
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava

Onkológia 2/2013

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1732 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Nový pohľad na patofyziológiu mnohopočetného myelómu
Poslal: ornst v 21.04.2013 19:43 (2969 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Nový pohľad na patofyziológiu mnohopočetného myelómu

prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta UPJ?, Ko?ice
MUDr. Adriana Kafková, PhD., Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura, Ko?ice

Onkológia (Bratisl.), 2013; roč. 8(1):41-43

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1657 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Biologická liečba chronickej myelocytovej leukémie
Poslal: ornst v 21.04.2013 19:27 (3662 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Biologická liečba chronickej myelocytovej leukémie

Elena Tóthová, Adriana Kafková
Ústav klinickej a lekárskej biofyziky UPJ?, Ko?ice
Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura a UPJ?, Ko?ice

Onkologie 2012; 6(4): 208-213

myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1797 bajtov | Skóre: 5)


Prevzaté: Inhibitory proteazomu v léčbě mnohočetného myelomu
Poslal: ornst v 21.04.2013 14:58 (2894 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Inhibitory proteazomu v léčbě mnohočetného myelomu

Kubiczková L., Matějíková J., Sedlaříková L., Kryukov F., Hájek R., ?evčíková S.
Babákova myelomová skupina, Ústav patologické fyziologie, LF MU Brno

Klinická Onkologie 2013; 26(1): 11-18

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1791 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: S CML sa bojuje a? do konca
Poslal: ornst v 18.03.2013 09:39 (2768 krát čítané)
Téma Pacienti - leukémie
S CML sa bojuje a? do konca

MUDr. Zuzana Sninská, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB
Slovenský pacient - Témy - Rakovina
24.12.2012

Pacienti - leukémie

(Čítať ďalej... | 721 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Prevence kardioembolických cévních mozkových příhod
Poslal: ornst v 30.01.2013 15:20 (2409 krát čítané)
Téma tromboembolia
Prevence kardioembolických cévních mozkových příhod

doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, iktové centrum, Praha

Interní medicína pro praxi, 2012; 14(1): 26-29
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1320 bajtov | Skóre: 5)


Prevzaté: Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek
Poslal: ornst v 30.01.2013 14:18 (2480 krát čítané)
Téma tromboembolia
Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek

MUDr. Ivana Hadačová
Oddělení klinické hematologie FN Motol Praha

Pediatrie pro praxi 2012; 13(4): 225-226
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 902 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Neinfekční plicní komplikace u pacientů po transplantaci kmenových buněk krvetvo
Poslal: ornst v 26.01.2013 12:45 (2578 krát čítané)
Téma Transplantácia krvotvornýc
Neinfekční plicní komplikace u pacientů po transplantaci kmenových buněk krvetvorby

Andrea Burgetová1, Petr Cetkovský2, Manuela Vaněčková1, Martina Vondráčková1, Jitka Němcová3, Zdeněk Seidl1,3
1 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
3 Vysoká ?kola zdravotnická, Praha

Česká Radiologie 2010; 64(3): 218-225

Transplantácia krvotvornýc

(Čítať ďalej... | 857 bajtov | Skóre: 0)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
26. January
· Význam průtokové cytometrie v hematoonkologické diagnostice
· ÚČAST TRANSKRIPČNÍCH FAKTORŮ NA ŘÍZENÍ DIFERENCIACE KREVNÍCH BUNĚK
· Transplantace kmenových buněk krvetvorby v léčbě primárních imunodeficiencí u dě
· LABORATORNÍ HEMATOLOGIE V V PŘEHLEDU I
· LABORATORNÍ HEMATOLOGIE V V PŘEHLEDU III
· LABORATORNÍ HEMATOLOGIE V V PŘEHLEDU II
· Hematologie a transfuzní lékařství II
· Hematologie a transfuzní lékařství I
24. January
· Aloimunizace těhotných ?en non-RhD erytrocytárními antigeny
01. December
· Trombofílie
· Splenomegalie
· Chronická lymfatická leukémie
· Anémie u chronických nemocí
· Autoimunní hemolytická anémie
30. September
· Epigenetika - ako vý?iva ovplyvňuje na?e gény
· EPIGENETIKA
29. August
· Systémová mastocytóza
20. July
· LÉČBA SIDEROPENICKÉ ANÉMIE V DĚTSKÉM VĚKU
05. January
· Anémia
· Megaloblastové anémie
· JAKÁ JE VA?E DIAGNÓZA? - PNH
· Paroxyzmální noční hemoglobinurie
10. December
· Manuál ku generickej preskripcii
29. August
· Pupočníková krv pre moje dieťa, ano?...nie...
13. August
· Vy?etření koagulace před adenoidektomií a tonzilektomií
· Liečba ITP
28. June
· Pupočníková krv na transplantáciu
11. June
· Výpočet rizika hlbokej ?ilovej trombózy
· Nová perorální antitrombotika
14. May
· Treatment of patients with von Willebrand disease
02. April
· Splenektomie v terapii ITP
02. October
· Identification of Amyloidogenic Light Chains
· CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA
11. September
· Hyperhomocysteinemia - rizikový faktor kardiovaskulárnych chorôb
24. July
· Hemostáza - jak ji mo?ná neznáme
· Pou?ití nízkomolekulárního heparinu dalteparinu v prevenci tromboembolie a v onk
· Koagulačné a fibrinolytické zmeny v gravidite
· Idiopatická trombocytopenická purpura v těhotenství
14. July
· Imunitní trombocytopenická purpura a moderní léčebné přístupy u dospělých
09. July
· Genetické faktory a riziko kardiovaskulárnych ochorení
08. June
· Vyu?itie prietokovej cytometrie pri ?túdiu primárnych imunodeficitov
· IMUNOLOGICKÁ VY?ETŘENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA CELIAKII
· PRIMÁRNE IMUNODEFICIENCIE
01. June
· Laboratórna diagnostika hereditárnej hemochromatózy
25. May
· SPRÁVA ZO 49. MÍTINGU ASH V ATLANTE
08. May
· ZÍSKANÉ INHIBITORY KREVNÍHO SRÁ?ENÍ
09. April
· FARMAKOEKONOMIKA ONKOLOGICKEJ LIEČBY
· CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA
· CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA
03. April
· Substituční léčba proteinem C u novorozence se sepsí a projevy purpury fulminans

Staršie články

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.39 sekund